Verksamhetsplan och budget 2017 - Webbutiken på SKL

Verksamhetsplan
och budget 2017
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
2
Verksamhetsplan och budget 2017
Förord
Att läsa igenom SKL:s verksamhetsplan ger en insikt i bredden av vår
verksamhet, eller rättare sagt våra medlemmars verksamhet. Samtidigt
är årets prioriterade frågor, som utgår från SKL:s inriktningsmål beslutade vid kongressen 2015, endast ett axplock av alla de frågor vår sektor
hanterar. Det är ett omfattande uppdrag som kommuner, landsting och
regioner har att utföra. Det rör allt från att leverera välfärdstjänster av hög
kvalitet till att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället
fungerar på bästa sätt. En av de prioriterade frågorna kommer fortsatt
att vara nyanländas etablering. Både genom att stödja medlemmarna att
utveckla arbetssätt och sprida goda exempel, samt att påverka regering
och riksdag att förändra regelverk och förbättra samordningen. Genom
att utgå från den lokala och regionala verkligheten kan vi skapa ett hållbart
mottagande som även kan ta tillvara på de nyanländas kompetens. En
jämnare fördelning av flyktingmottagandet mellan medlemsländerna i EU
är även en av våra prioriterade EU-frågor under året.
SKL kommer att fortsätta vässa välfärden under året. Det handlar bland
annat om att stärka förutsättningarna för sektorn genom att minska antalet riktade statsbidrag, utforma en strategi för framtidens hälsa, utveckla
stödet kring upphandlingar, implementering av heltid, stärka kommunernas roll som huvudmän i framtidens skola, öka kvaliteten i missbruks- och
beroendevården och lyfta den regionala transportinfrastrukturens betydelse. Listan kan göras längre. En viktig fråga som kommer att vara möjliggörare för framtiden är digitaliseringen. Här gör SKL en kraftsamling tillsammans med flera av våra bolag för att stödja våra medlemmar i den
digitala omvandlingen.
Stockholm i februari, 2017
Lena Micko
Ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting
Verksamhetsplan och budget 2017
3
Innehåll
3Förord
5
Förbundets styrmodell
6Verksamhetsidé
7
Förbundets verksamhet
11
12
16
33
Årets verksamhet
En bredd av centrala samhällsfrågor
Prioriteringar
Årets prioriterade EU-frågor
43
Budget 2017
47
Uppföljning och utvärdering
48
Politisk organisation
51
Koncernen – förbundens företag
54 Kansliorganisaton
56 Definitioner
4
Verksamhetsplan och budget 2017
Förbundets
styrmodell
Förbundets styrning av sin verksamhet beskrivs schematiskt i följande
figur. Se också definitioner på sidan 56.
Verksamhetsidé
Varför finns vi?
Kännetecken
Hur vill vi uppfattas av medlemmar och omvärd?
Verksamhetens inriktning
Vad vill vi uppnå på sikt?
Vilka perspektiv ska genomsyra verksamheten?
Inriktningsmål och perspektiv
Årets prioriteringar
Uppföljning och utvärdering
Vad ska vi uppnå under året?
Hur följer vi upp och utvärderar resultat?
Verksamhetsplan och budget 2017
5
Verksamhetsidé
En fråga om demokrati.
SKL är en sammanslutning för kommuner, landsting och regioner. Som
arbetsgivar- och medlemsorganisation driver vi deras frågor och erbjuder
stöd och service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
6
Verksamhetsplan och budget 2017
Förbundets
verksamhet
Sveriges Kommuner och Landsting företräder medlemmarnas intressen
och ska med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin stödja
dem i utvecklingen av välfärdstjänster. SKL har till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och
stark medborgerlig förankring. Insatser för att stödja medlemmarna sker
framför allt genom intressebevakning, verksamhetsutveckling samt rådgivning och service.
Intressebevakning
Med intressebevakning agerar vi för att påverka beslutsfattande hos externa aktörer, t.ex. EU, riksdag, regering, myndigheter, fackliga och andra
organisationer, i en riktning som gynnar våra medlemmar. Det kan handla
om krav på förändrad lagstiftning eller frågor som rör finansieringen av
medlemmarnas verksamhet. Intressebevakningen sker genom opinionsbildning, påverkansarbete och uppvaktningar, ofta baserat på färska faktarapporter om läget hos medlemmarna. Förutom våra egna initiativ till
förändringar inkommer dessutom varje år runt 500 remisser från främst
regeringskansliet och statliga myndigheter. SKL:s pressjour tar dessutom
emot över 3 000 förfrågningar från media per år.
En stor och viktig del av intressebevakaruppdraget utför vi i vår roll
som arbetsgivarorganisation där vi bland annat tecknar avtal om lön och
allmänna anställningsvillkor som berör en miljon anställda i kommuner,
landsting och regioner. I arbetsgivaruppdraget ingår också att stärka medlemmarna i rollen som arbetsgivare för att bland annat värna om befintlig
kompetens i sektorn och för att kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare.
Verksamhetsplan och budget 2017
7
Verksamhetsutveckling
Bland SKL:s medlemmar pågår en omfattande verksamhetsutveckling
inom flertalet av de områden som medlemmarna ansvarar för. Utvecklingsarbetena har ofta fokus på effektivitet och produktivitet men rör
också förbättringsarbete i själva innehållet i välfärdstjänsterna. I dessa
utvecklingsarbeten har SKL ofta en viktig roll som drivkraft och inspiratör
men också som samordnare av projekt och genom att erbjuda medlemmarna en nationell mötesplats för erfarenhetsutbyte. Under senare år har
en stor del av utvecklingsarbetet genomförts med finansiering från externa aktörer, bland annat regeringen, statliga myndigheter och EU.
Rådgivning och service
SKL:s webbplats
www.skl.se har 50 000
besökare per vecka.
8
Verksamhetsplan och budget 2017
Dagligen erbjuder vi våra medlemmar rådgivning och service. Varje år inkommer cirka 2,5 miljoner e­postmeddelanden till SKL med såväl juridiska
och ekonomiska spörsmål som frågor inom medlemmarnas olika sakområden. Utöver den stora mängd telefonsamtal som dagligen går direkt till
enskilda anställda inom SKL inkommer också mer än 175 000 telefonsamtal till vår växel varje år.
SKL:s webbplats www.skl.se har 50 000 besökare per vecka, veckobrevet
med VD:s krönika har 11 000 prenumeranter och det centrala twitterkontot följs av 17 000 personer. SKL:s facebook har 3 200 gillare.
Dessutom diarieförs cirka 8 000 inkommande ärenden av varierande
slag som fördelas ut i organisationen. Genom cirkulär på vår hemsida, 25
olika nyhetsbrev samt fyra bloggar informeras medlemmarna regelbundet
om händelser och utveckling som påverkar dem. Vi erbjuder också kurser
och konferenser inom de flesta områden som medlemmarna ansvarar för.
Vid en förfrågan via telefon eller e­post ska enligt SKL:s servicelöfte
svar eller besked ges inom två arbetsdagar om hur ärendet kommer att
hanteras. I servicelöftet ingår också att vi gärna håller telefon­eller webbsända möten.
Återkommande mätningar av hur medlemmarna uppfattar förbundets
verksamhet visar bland annat att förbundets service och rådgivning
generellt sett är mycket uppskattad.
Våra kännetecken
Initiativ, trovärdighet, öppenhet och kompetens ska känneteckna förbundets verksamhet. Det handlar om framtidsorientering, att ligga steget
före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Det gäller också att visa
handlingskraft och att vara saklig, pålitlig och långsiktig. Förbundet ska
dessutom ha ett förhållningssätt som präglas av öppenhet och tillgänglighet. I detta ligger bland annat att ge förutsättningar för medlemmarnas
delaktighet. Inom SKL ska utrymme ges för engagemang och motivation.
Verksamhetsplan och budget 2017
9
Perspektiv som genomsyrar verksamheten
Vid sidan av kännetecknen har förbundet fyra perspektiv som genomsyrar verksamheten. Dessa är EU, Jämlikhet, Jämställdhet respektive
Mångfald. Med ett EU-perspektiv arbetar SKL med att följa och påverka
skeenden på den europeiska arenan och för att möjligheterna som erbjuds
tas tillvara. Förbundet är en proaktiv aktör och är tidigt med och påverkar
inriktningen av initiativ och beslut som är av betydelse för medlemmarna.
Jämlikhetsperspektivet utgår från alla människors lika värde och att alla
medborgare ska ha lika möjligheter att utvecklas samt lika förutsättningar
till god utbildning, vård och omsorg, oavsett geografisk, ekonomisk eller
social bakgrund.
Att förbundet arbetar med ett jämställdhetsperspektiv innebär att SKL
ska sträva efter jämlika villkor för alla medborgare oavsett kön, samt främja
jämställdhet med målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Förbundet har undertecknat
den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män
(CEMR-deklarationen). Det övergripande målet för förbundets arbete är
att ge goda förutsättningar för medlemmarnas arbete med jämställdhet i
politik, verksamhet och arbetsliv. Målet nås genom att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla delar av förbundets verksamhet.
Ett mångfaldsperspektiv innebär att värdesätta mångfalden avseende
bland annat kön, könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och socioekonomisk bakgrund
samt visa respekt för den enskilda människan. SKL:s utgångspunkt ska
vara ett normkritiskt perspektiv och förbundets arbete ska inriktas på att
undanröja hinder, värdesätta mångfald i verksamheterna samt ge likartade
förutsättningar för alla. Perspektivet har ett särskilt intresse för SKL utifrån
rollen som nationell arbetsgivarorganisation.
10
Verksamhetsplan och budget 2017
Årets verksamhet
SKL genomför en bredd av insatser för att underlätta för
kommuner, landsting och regioner att lösa samhällsuppdraget de ansvarar för. Utöver de många insatser som
görs inom olika områden, prioriterar SKL särskilt under
året att fördjupa ett antal av kongressens inriktningsmål
och ett antal frågor inom EU-området.
Broschyrens titel. Broschyrens undertitel
11
En bredd av centrala
samhällsfrågor
SKL:s verksamhet återspeglar svenska kommuners, landstings och regioners viktiga roller och ansvar för Sveriges
utveckling. SKL arbetar bland annat med följande områden
och frågor.
Demokrati, ledning och styrning
SKL arbetar för att stärka och utveckla den kommunala och regionala
självstyrelsen. Det gör vi bland annat i form av stöd till förtroendevalda
och fritidspolitiker. Politiska ledare ska vara rustade för att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring. SKL stödjer medlemmarnas engagemang i att styra mot ekonomisk,
social och ekologisk hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030.
Inom området arbetar vi med medborgardialog och -inflytande, driftformer, valfrihet, kvalitet, styrning av verksamhet, uppföljning, mänskliga
rättigheter, politisk styrning, regionfrågan, revision, val och maktfördelning.
Hälsa och sjukvård
En kunskapsbaserad
och tillgänglig hälsooch sjukvård.
12
Verksamhetsplan och budget 2017
Hälso- och sjukvården ska vara säker, effektiv, jämställd, jämlik, patientfokuserad, hälsofrämjande, kunskapsbaserad och tillgänglig. Genom att
samordna, ta initiativ och bidra med kompetens stödjer vi våra medlemmar i deras utveckling av framtidens hälso- och sjukvård.
Inom området arbetar vi bl.a. med stöd för systemutveckling, e-hälsa,
folkhälsa, tandvård, psykisk hälsa, jämlik vård, kunskapsstyrning, stöd
inom vissa sjukdoms- och verksamhetsområden, sjukskrivning och re-
habilitering, läkemedelsanvändning, tillgänglighet, patientinflytande och
patientsäkerhet.
Näringsliv, arbete och integration
SKL stöder kommuner att utveckla arbetsmarknadsinsatser, inte minst för
unga och nyanlända. Vi jobbar brett med regional utveckling och näringslivsfrågor – ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd.
Inom området arbetar vi med arbetsmarknad, sysselsättning, forskning
och innovation i offentlig sektor, näringsliv, företagsklimat samt goda förutsättningar för asyl- och flyktingmottagandet.
Digitalisering
SKL stödjer medlemmarna i att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Det behövs smarta digitala tjänster som gör det lätt
att ta del av offentlig information, starta företag, komma i kontakt med
vården, eller planera en utbyggnad av villan. SKL driver på i det arbetet.
Vi arbetar med områdena Strategi för e-samhället, skolans digitalisering, e-hälsa, medborgardialog, LEDA för smartare välfärd, e-arkiv, digital
tjänst för ekonomiskt bistånd, e-handel och e-legitimation.
Miljö, samhällsplanering och infrastruktur
SKL arbetar för att kommuner, landsting och regioner ska få bättre förutsättningar att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen. Vi driver
våra medlemmars intressen och ger stöd i form av bland annat underlag till
taxor och vägledningar om upphandling av kollektivtrafik.
Vi arbetar med områdena miljö, klimat, hälsa, myndighetsutövning,
offentliga fastigheter, planering, byggande, bostäder, regional utveckling,
tillgänglighet, trafik, infrastruktur, trygghet och säkerhet.
Kultur och fritid
Kommuner, landsting och regioner har en viktig roll i arbetet med att skapa
goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga.
Verksamhetsplan och budget 2017
13
Inom området arbetar vi med bibliotek, e-böcker, folkbildning, idrott
och anläggningar, kultur- och fritidsstatistik, Sveriges friluftskommun och
ungas fritid.
Skola och förskola
SKL driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, svarar på remisser
och ger kommuner råd och service. Över hälften av landets kommuner
deltar i minst en av SKL:s utvecklingsinsatser för bättre skolresultat. De
handlar bland annat om bättre lokal styrning och ledning, utveckling av
skolors interna arbetssätt samt metoder för att minska avhoppen från
gymnasiet. Vi verkar för mer skolforskning och bättre statsbidrag.
Andra frågor vi arbetar med är till exempel nyanlända elever, färre gymnasieavhopp, elevenkäter, elevhälsa, skolmat, digitalisering, förskola och
fritidshem.
Social omsorg, stöd och äldre
SKL bevakar det socialpolitiska området utifrån kommunernas ansvar och
uppdrag. Vi stödjer kommunerna att utveckla kunskapsbaserad vård, stöd
och omsorg för särskilda grupper. Vi främjar och utvecklar samverkan
med andra huvudmän och aktörer, i synnerhet mellan kommun, landsting
och region kring målgrupper som har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Inom området arbetar vi med äldre, barn och unga inklusive ensamkommande, personer med missbruksproblem, personer med funktionsnedsättning och anhörigvårdare samt försörjningsstöd, kunskapsbaserad
socialtjänst, systematisk uppföljning och brukarmedverkan.
Ekonomi och statistik
SKL arbetar för att skapa stabila och förutsägbara ekonomiska förutsättningar för medlemmarna. Vi tar fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning. Vi utvecklar former för styrning och uppföljning.
Statistik och öppna jämförelser är viktiga verktyg.
14
Verksamhetsplan och budget 2017
Inom området arbetar vi med upphandlingsfrågor, konkurrens, budget
och planering, finansfrågor, finansieringsprincipen, god ekonomisk hushållning, pensionskostnader, redovisning, utjämningssystem, välfärdens
långsiktiga finansiering, statistik och nyckeltal.
Arbetsgivarfrågor
SKL är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner, landsting och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan
arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKL ger medlemmarna stöd i
det arbetet.
Inom området arbetar vi med arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt, chefs- och
ledarskap, EU-rätt, kollektivavtal, lönebildning, personal- och kompetensförsörjning, projektet Sveriges Viktigaste Jobb, uppföljning och analys.
Juridik
SKL ger råd och vägledning till medlemmarna i juridiska frågor och verkar
för att lagar och föreskrifter utformas med hänsyn till det kommunala
självstyret och kommunernas och landstingens förutsättningar.
Inom området arbetar vi med kommunalrätt, offentlighet och sekretess,
skoljuridik, socialrätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, civilrätt, skatterätt, EUrätt, konkurrens- och upphandlingsjuridik samt plan- och miljörätt. SKL
har också särskild service inom området arbetsrätt.
Lagarna ska ta
hänsyn till den lokala
demokratin.
Verksamhetsplan och budget 2017
15
Prioriteringar
Sveriges Kommuner och Landstings kongress har angett
inriktningsmål för SKL perioden 2015–2019. Ett urval av
dessa inriktningsmål utgör årets prioriteringar.
Kongressens inriktning och årets prioriteringar
De närmaste åren står SKL:s medlemmar inför en rad utmaningar som
ställer särskilda krav på förbundet. Utifrån dessa utmaningar har förbundets
kongress i november 2015 angett att förbundets aktiviteter under mandatperioden 2016–2019 ska ha sin utgångspunkt i följande tre inriktningar:
>> Demokrati och självstyre
>> Välfärdens utveckling och finansiering
>> Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb
För varje inriktning har kongressen dessutom valt att ange ett antal inriktningsmål, totalt 139 sådana mål med bäring på verksamheten. Under
2017 har styrelsen valt att särskilt prioritera och följa SKL:s arbete inom
ett urval av dessa inriktningsmål. För de valda inriktningsmålen anges
strategiska aktiviteter och förväntat resultat under året. Aktiviteter och
resultat följs upp tertialvis.
Ansvaret för samtliga av kongressens inriktningsmål och uppdrag är
fördelade inom beredningar, delegationer och kansli. De utgör grunden
för kansliets verksamhetsplanering och de följs upp i styrelsen i mitten
och i slutet av kongressperioden.
16
Verksamhetsplan och budget 2017
Under 2017 prioriterar styrelsen att särskilt följa verksamheten inom
inriktningsmål med bäring på följande frågor:
>> Nyanländas etablering – en investering för framtiden
>> Bättre förutsättningar för skolutveckling
>> Strategi för hälsa
>> Färre sjukskrivna
>> Missbruk och beroende
>> Generella och värdesäkrade statsbidrag
>> Upphandling för förnyelse
>> Digitalisering för en smartare välfärd
>> Bostäder till alla
>> Utbyggt bredband
>> Infrastruktur för vidgade arbetsmarknadsregioner
>> Klimat
>> Fler jobbar heltid i välfärden
>> Kompetensförsörjning
Verksamhetsplan och budget 2017
17
Kongressens inriktningsmål 2016–2019
Fördelat ansvar på beredningar/delegationer
och kansliets avdelningar.
Grund för kansliets verksamhetsplanering.
Följs upp i styrelsen halvtid och sluttid.
Styrelsens prioriteringar 2017
• Fördjupning av ett urval av
inriktningmålen ovan.
• Aktiviteter 2017 anges.
• Förväntat resultat 2017 anges.
• Tertialuppföljning i styrelsen.
På följande sidor beskrivs förväntade resultat och aktiviteter för årets prioriteringar.
18
Verksamhetsplan och budget 2017
Integration
Nyanländas etablering – en investering för framtiden
KONGRESSENS
SKL avser att i början på 2017 fastställa ett reviderat och samlat åtgärdsprogram för hållbara villkor för asylmottagandet och nyanländas etablering. Programmet innehåller förslag som riktas till statliga aktörer och rekommendationer till kommuner, landsting och regioner. Insatserna syftar
till bättre förutsättningar för nyanlända barn och vuxna att etablera sig i
samhällslivet och på arbetsmarknaden. Åtgärderna ska ge bättre samspel
mellan stat, kommuner, landsting, regioner och aktörer inom näringslivet
och det civila samhället, samt enklare statliga ersättningssystem med full
kostnadstäckning. Under 2017 arbetar SKL för att få genomslag för åtgärdsprogrammet.
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att staten tar
det fulla kostnadsansvaret för
de uppgifter som kommuner,
landsting och regioner ansvarar
för inom asyl- och flyktingmottagandet.
SKL ska synliggöra nyanländas kompetens, verka för en
snabb validering och för att kompetensen tas tillvara i samhällsoch arbetslivet.
Förväntat resultat 2017
>> Regering och statliga myndigheter beslutar om aktiviteter eller förändringar som svarar mot inriktningar och förslag i SKL:s åtgärdsprogram.
>> Den pågående statliga Mottagandeutredningen som ska lämna sitt
betänkande i oktober 2017 lämnar förslag om ett sammanhållet
system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända
som stödjer inriktningar och förslag i SKL:s åtgärdsprogram.
Aktiviteter 2017
>> SKL för en aktiv dialog med regeringen, Mottagandeutredningen
och statliga myndigheter för att få gehör för inriktningar och förslag
i åtgärdsprogrammet.
>> SKL bildar opinion och skapar allianser med andra aktörer kring
inriktningar och förslag i åtgärdsprogrammet.
>> SKL sprider goda exempel och kunskapsunderlag samt verkar för
erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna som stöd i utvecklingen
av områden som indentifierats i åtgärdsprogrammet.
Verksamhetsplan och budget 2017
19
Skola
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att kommunerna får de bästa ekonomiska
och legala förutsättningarna för
att utveckla sina skolor.
Bättre förutsättningar för skolutveckling
Skolkommissionens slutbetänkande kommer under 2017 och det är viktigt att hänsyn tas till lokala behov och förutsättningar om skolresultaten
ska förbättras. Digitaliseringen ska stärka undervisningen och regelverk
och nationellt stöd för digitalisering behöver bättre följa behoven. Skolor
och högskolor behöver enklare förutsättningar för samarbete och det ska
vara lättare för medarbetare att vara verksam både i skola och högskola.
Förväntat resultat 2017
>> Skolkommissionens slutbetänkande, och regeringens behandling av
detta, tar i sina förslag hänsyn till lokala behov och förutsättningar.
>> Regeringens IT-strategi för skolan innehåller de verktyg som SKL ser
behövs för att digitaliseringen ska kunna bli ett effektivt redskap för
att stärka undervisningen och effektivisera arbetet för personalen och
till exempel minska administrationen.
>> De första så kallade Ulf-avtalen mellan lärosäten och kommuner finns
på plats avseende samverkan för kompetensutveckling, forskarutbildning och forskningsförankrad skolutveckling.
Aktiviteter 2017
>> Möten på såväl politisk som tjänstemannanivå genomförs mellan SKL
och Skolkommissionen/regeringen.
>> Planeringsarbete genomförs med de tre lärosäten som ska utveckla
så kallade Ulf-avtal för samverkan mellan skolor och lärosäten, samt
förankring av nya avtal i berörda kommuner.
>> Delta i dialog med regeringen och andra aktörer för att nå samsyn och
gemensamt arbete för att skapa en god IT-arkitektur som är tillgänglig,
flexibiel och stabil.
20
Verksamhetsplan och budget 2017
>> Som exempel på hur digitalisering stärker och utvecklar undervisningen sprids STL (Skriva sig till lärande) vidare.
Hälsa, sjukvård och
omsorg
Strategi för hälsa
Sverige behöver en långsiktig, sammanhållen strategi för framtidens hälsa,
hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg. Det finns flera viktiga
utmaningar och områden att utveckla, till exempel skillnader i hälsa, hälsofrämjande synsätt, samverkan, kompetensförsörjning samt att modernisera och nyttja digitaliseringens möjligheter. Målet är att strategin blir
det gemensamma verktyget för SKL:s medlemmar att klara välfärdsuppdraget.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska tillsammans med kommuner, landsting och regioner ta
fram en sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsooch sjukvård och omsorg.
Förväntat resultat 2017
>> SKL har antagit strategin som tagits fram tillsammans med kommuner,
landsting och regioner och andra aktörer såsom brukar- och patientorganisationer, fack- och professionsorganisationer och myndigheter.
>> Strategins målområden är integrerade i ordinarie styr- och planeringsprocess inför 2018 i de län som medverkat i strategiarbetet.
Aktiviteter 2017
>> Länsvisa workshoppar med medlemmarna.
>> Referensgruppsmöten med externa parter såsom fack- och professionsorganisationer, myndigheter och brukar- och patientorganisationer.
Verksamhetsplan och budget 2017
21
>> Framtagande av gemensamma indikatorer för uppföljning av strategin.
>> En eller flera kommunikationsaktiveteter riktade till medlemmarna och
andra aktörer för att manifestera strategin, till exempel ett webbsänt
seminarium eller en konferens.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för en kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess,
ökad tillgång till rehabilitering
för att förebygga sjukdom, samt
att fler kvinnor och män återgår
i arbete.
SKL ska stödja kommuner
landsting och regioner att skapa
ett längre och hållbart arbetsliv
med god arbetsmiljö för effektivitet och kvalitet.
Färre sjukskrivna
Förbundets samlade insatser ska bidra till en kvalitetssäker sjukskrivningsprocess i hälso- och sjukvården och en långsiktigt lägre, stabil nivå
av sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Genom parternas organisation
Suntarbetsliv får arbetsgivare tillgång till konkreta och relevanta verktyg,
stöd och inspiration för sitt utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet.
Förväntat resultat 2017
>> För att minska sjukfrånvaron har medlemmarna via Suntarbetsliv
tillgång till nya verktyg och stöd för arbetet med förbättrad arbetsmiljö
och med arbetslivsinriktad rehabilitering.
>> I syfte att minska sjukfrånvaron har landstingen tillgång till en utvecklad
funktion för koordinering och samverkan med arbetsgivare.
>> Möjligheterna att jämföra sjukfrånvaron i kommuner och landsting
med övriga sektorer på arbetsmarknaden har stärkts.
Aktiviteter 2017
>> SKL har stöttat landstingens arbete med att utveckla en funktion för
koordinering med betoning på samverkan med arbetsgivare.
>> Insatser för att stärka chefers förutsättningar att ta det operativa
ansvaret för arbetsmiljöarbetet i sin helhet – hälsofrämjande, förebyggande och rehabilitering.
>> Faktarapport tas fram med statistik och nyckeltal om sjukfrånvaron i
kommuner och landsting
>> SKL har tillsammans med andra aktörer tagit fram bättre statistik och
kunskaper om sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner.
22
Verksamhetsplan och budget 2017
Missbruk och beroende
Utvecklingen inom missbruks- och beroendevården går inte i önskvärd
riktning. Frivillig institutionsvård enligt Socialtjänstlagen minskar, samtidigt som det skett en ökning av antalet personer som skrivs in på institution enligt Lagen om vård av missbrukare. Den narkotikarelaterade dödligheten är nu den näst högsta inom EU. Narkotikabruket är vanligare bland
män än kvinnor och vanligast i de yngre åldersgrupperna (16–29 år), där
cannabis är den vanligaste olagliga drog som används. Vård för psykiska
störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser
(så kallade nätdroger) ökar. En handlingsplan som syftar till vända utvecklingen krävs.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att kommunernas och landstingens missbruksoch beroendevård präglas av
förbättrad samverkan, samordning och ansvarsfördelning.
Förväntat resultat 2017
>> En handlingsplan för beroende i åldern 16 till 29 år inom områdena
förebyggande arbete, behandling och eftervård är framarbetat och
beslutat av styrelsen.
>> Representanter från politik, chefer och profession inom kommun och
landsting från minst 70 procent av länen har varit delaktiga i framtagandet av handlingsplanen.
Aktiviteter 2017
>> Ett underlag arbetas fram i samarbete med representanter från MILKnätverket utifrån senaste forskning, bäst beprövad erfarenhet och
socialstyrelsen riktlinjer.
>> Handlingsplanen processas med medlemmar (politiker och tjänstemän från landsting/regioner och kommuner).
>> Beredningarna Socialpolitik och individomsorg och Primärvård och
äldreomsorg får kontinuerliga avstämningar under arbetets gång.
Verksamhetsplan och budget 2017
23
Ekonomi
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att statens
ekonomiska stöd till kommuner,
landsting och regioner utgörs
av generella och värdesäkrade
statsbidrag.
Generella och värdesäkrade statsbidrag
De riktade statsbidragen uppgår till närmare 90 stycken. I en skrivelse till
regeringen våren 2016 beskriver SKL problemen med bidragen. De medför en ökad detaljstyrning och administration och försämrar även kommunernas och landstingens förutsättningar att planera och effektivisera sin
verksamhet och ekonomi. SKL lämnar också ett antal förslag till åtgärder.
Några få konkreta åtgärder kring statsbidragen föreslås i budgetpropositionen 2017 och ett arbete har påbörjats inom regeringskansliet i syfte att
”uppnå en mer strategisk användning av statsbidragen”.
Förväntat resultat 2017
>> Antalet statsbidrag har minskat och de generella bidragen ökat i minst
motsvarande grad.
Aktiviteter 2017
>> Ta fram analys om problem med riktade eller dåligt utformade statsbidrag inom t.ex. hälso- och sjukvård och utbildning.
>> Föra en dialog med medlemmarna om riktade statsbidrag och överenskommelser i syfte att ta fram konkreta förslag till avveckling.
>> Ta fram ett underlag som beskriver hur statsbidragen skulle ha utvecklats under perioden 2006–2015 om de varit värdesäkrade samt
förtydliga definitionen av värdesäkring.
>> Säkra en tydlig kommunikation om statsbidragen och våra ändringsförslag gentemot regeringskansliet, samtliga berörda departement
och media.
>> Verka för tillsättande av en statlig utredning om statsbidragen.
24
Verksamhetsplan och budget 2017
Upphandling för förnyelse
Strategisk styrning och ledning i kommuner, landsting och regioner är
många gånger en förutsättning för att uppnå god kvalitet och effektivt
resursutnyttjande. Strategi för försörjning av varor, tjänster och verksamheter är en viktig del i detta arbete. Det finnas skäl för SKL att lyfta
inköp och upphandling som en del i den strategiska styrningen och att
innovationer, miljö och social hållbarhet blir en del i utvecklingsarbetet av
offentlig sektor.
Förväntat resultat 2017
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att medlemmarna har goda möjligheter att
ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad
effektivitet och minskade
kostnader.
SKL ska verka för att medlemmarna genomför fler funktions- och innovationsvänliga
upphandlingar.
>> Nationella nätverk är etablerade i syfte att ta fram strategiska styrdokument och stärka kommuners, landstings och regioners ledningar
i arbetet med att genom upphandling uppnå bättre resultat, resursutnyttande samt utveckling av varor, tjänster och verksamheter.
>> Tillsammans med medlemmar och leverantörer är partnerskap
etablerade för upphandling av förnyelse för två sektorer/verksamhetsområden.
Aktiviteter 2017
>> Introduktion av SKL:s framtagna egenvärderingsinstrument och ett
påbörjat arbete med att ta fram ett analysverktyg.
>> Nätverk med medlemmar för att utveckla lokala strategiska styrdokument som också kan fungera som exempel för andra.
>> Utveckla partnerskap med medlemmar och SKL Kommentus AB
och identifiera sektorer/verksamhetsområden för upphandling av
förnyelse.
Verksamhetsplan och budget 2017
25
Digitalisering
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att privatpersoner och företagare har tillgång
till fler och bättre digitala tjänster från offentlig sektor.
Digitalisering för en smartare välfärd
Digitaliseringen är en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten,
förbättra effektiviteten och möta upp förväntningarna på välfärden. För
att nå en effektiv digital utveckling som möter invånarnas, företagens, den
egna verksamhetens och medarbetarnas behov, behövs mer av stöd kring
förändringsledning, upphandlingar och gemensamma digitala lösningar.
Här kan SKL, SKL Kommentus AB och Inera AB spela en viktig roll i att
koordinera de gemensamma insatser som medlemmarna har behov av.
Till exempel ett banbrytande arbete tillsammans med Verksamt.se som
ska förenkla för restaurangföretagare att starta och driva restaurang.
Förväntat resultat 2017
>> En gemensam plan finns för hur SKL, SKL Kommentus AB och Inera AB
ska erbjuda stöd för till kommuner, landsting och regioner kring förändringsledning, upphandlingar och gemensamma digitala lösningar.
>> Samtliga kommuner erbjuds möjlighet att ansluta sig till digitala tjänster
för att starta restaurang, och även prioriterade tjänster för att driva
restaurang.
Aktiviteter 2017
>> Bred dialog genomförs med kommuner, landsting och regioner kring
behov och förväntningar på koordinering och stöd från SKL, SKL Kommentus och Inera kring förändringsledning, gemensamma upphandlingar och gemensamma digitala lösningar.
>> En standard tas fram för de kommunala tillstånd och de kontakter som
restaurangföretagare behöver ha för att starta och driva sin verksamhet.
>> Kommunikation och erbjudande till kommuner kring hur de kan
ansluta sig till de gemensamma digitala tjänster som förenklar för
restaurangföretagare.
26
Verksamhetsplan och budget 2017
Samhällsbyggnad
och miljö
Bostäder till alla
SKL har under lång tid verkat för en bostadspolitik som leder till ökat
bostadsbyggande och som svarar mot den stora efterfrågan som råder
för olika hushållsgrupper. Förbundet konstaterar att det också behövs
ett fokus på bostäder för alla. För hushåll som har en svag ställning på
bostadsmarknaden och för hushåll som har behov att att anpassa sitt boende till en förändrad livssituation. Omfattningen av statens krav, bland
annat riksintressen och länsstyrelsernas yttranderätt försvårar bostadsbyggandet.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att kommunerna har förutsättningar att
planera för ett bostadsbyggande
som svarar mot efterfrågan och
säkrar bostadsförsörjningen för
alla.
Förväntat resultat 2017
>> Det har blivit enklare för kommuner att få fram bra bostäder genom
att staten tagit initiativ till att minska hinder såsom riksintressen,
strandskydd och bullerkrav.
>> Kommuner har avropat bostäder från SKL Kommentus ramavtal.
>> Regeringen har tagit initiativ till att förbättra incitamenten och ge bättre
förutsättningar för bostadsbyggande på svaga bostadsmarknader.
Aktiviteter 2017
>> Bedriva ett aktivt påverkansarbete mot regering och riksdag för att
minska omfattningen av de statliga riksintressena.
>> Utveckla en typprocess för bättre dialog med länsstyrelserna så att
planerings- och genomförandeprocesserna i kommunerna underlättas.
>> Ge stöd till kommuner, kommunala bostadsbolag med flera som har
för avsikt att avropa bostäder från SKL Kommentus ramavtal.
Verksamhetsplan och budget 2017
27
>> Vara en mötesplats för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte för det
praktiska arbetet med bostadsplanering och PBL-frågor i kommunerna.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för en långsiktig
finansiering av bredband i hela
landet.
SKL ska verka för statlig samordning och reglering av landets
fibernät oaktat ägandeform
(motion nr 33).
Utbyggt bredband
Utbyggnaden av bredbandsnäten pågår för fullt i Sverige. För att ge alla
goda förutsättningar för digital kommunikation krävs fortsatt offensiv utbyggnad, att infrastrukturen erbjuds på öppna och lika villkor samt att den
bredbandsinfrastruktur som finns används på ett effektivt sätt.
Förväntat resultat 2017
>> Fler kommuner har säkerställt att bredbandsinfrastruktur långsiktigt
tillhandahålls på öppna och lika villkor.
>> Regeringen har vidtagit åtgärder som gör att den statliga bredbandsinfrastrukturen (optisk fiber) används på ett mer effektivt sätt.
Aktiviteter 2017
>> Tillsammans med nätverket för kommunala bredbandsfrågor utarbetas vägledningar/goda exempel för stadsnätsbolag och privat
samverkan som säkrar tillgång till öppen infrastruktur.
>> Exempel tas fram på hur statliga bredbandsstöd kan utformas för
att bättre motsvara kommunernas behov och förutsättningar.
>> SKL ska understödja förslag och aktiviteter som leder till att det
statliga innehavet av optisk fiber kommer hela samhället till del.
28
Verksamhetsplan och budget 2017
Infrastruktur för vidgade arbetsmarknadsregioner
Transportinfrastrukturen är grunden för att arbetsmarknadsregionerna
ska kunna vidgas och för att gods- och persontransporter ska fungera.
I många regioner är den regionala tågtrafiken en förutsättning för pendling
och en fortsatt hållbar regionförstoring. Den regionala tågtrafiken behöver
bättre förutsättningar än idag och staten behöver därför säkerställa att
reinvesteringar och underhåll motsvarar de stora behov som finns. För
att använda tillgängliga resurser effektivt krävs insatser som kan påverka
behovet av transporter eller som leder till ett mer effektivt utnyttjande av
den befintliga infrastrukturen, det vill säga steg 1 och 2-åtgärder i enlighet
med Trafikverkets så kallade fyrstegsprincip. Genom att arbeta mer systematiskt med dessa åtgärder kan arbetet för att minska klimatpåverkan
skärpas. Arbetsmarknadsregionerna behöver samtidigt vara sammanlänkade för att möjliggöra ett effektivt utbyte. Ett väl fungerande nationellt
flygplatssystem kräver regionala flygplatser. Det är därför oroande att det
idag ligger på enskilda kommuner att bekosta olönsamma delar av det
nationella flygplatssystemet.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för en långsiktig
finansiering och utveckling av
transportsystemet, så att både
gods- och persontransporter
sker på bästa möjliga hållbara
och effektiva sätt samt att miljöoch klimatpåverkan minskar.
Förväntat resultat 2017
>> Staten har initierat ett arbete med en nationell tågstrategi och har i det
sammanhanget lyft den regionala tågtrafikens behov och betydelse.
>> Förutsättningarna för att finansiera så kallade steg 1- och 2-åtgärder
har förbättras vilket innebär att arbetet med att minska transportsystemets klimatpåverkan blir mer systematiskt.
>> Staten ser över de regionala flygplatsernas roll i transportinfrastrukturen och behovet av statlig finansiering.
Aktiviteter 2017
>> Som underlag för den nationella tågstrategi som SKL anser att regeringen ska initiera sammanställs fakta om den regionala tågtrafikens
betydelse samt behov av trafikering enligt de regionala trafikförsörjningsprogrammen.
Verksamhetsplan och budget 2017
29
>> Exempel tas fram på steg 1- och steg 2-åtgärder som är betydelsefulla
för minskad klimatpåverkan och som bör kunna finansieras i nationell
plan samt länsplanerna.
>> Förutsättningar för en långsiktig ekonomisk hållbarhet för de regionala
flygplatserna utreds och påverkan sker för att staten ska öka sin finansieringsgrad och påbörja en utredning av de regionala flygplatsernas
roll i transportinfrastrukturen.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för en tydlig
ansvarsfördelning och en fungerande samordning mellan staten,
kommunerna, landstingen och
regionerna för de förebyggande
åtgärder som krävs med anledning av klimatförändringar.
Klimat
Med anledning av de förväntade klimatförändrigarna bedriver kommuner, landsting och regioner ett proaktivt arbete för att göra samhällen
och städer mer motståndskraftiga mot de klimatförändringar som redan
sker. Samtidigt pågår ett omfattande arbete för att minska klimatpåverkan
inom en rad olika områden. Staten ger bidrag till bland annat kollektivtrafikutveckling i och med stadsmiljöavtalen. Ett problem inom klimatanpassning är att ett tydligt ansvar för befintlig bebyggelse saknas. Under
våren 2017 kommer SKL:s programberedning för klimat att presentera en
rapport med förslag på åtgärder.
Förväntat resultat 2017
>> Ansvariga regeringsdepartement och SKL har fört en dialog om de
förslag som presenteras i SKL:s rapport från programberedningen
för klimat.
>> Den statliga utredningen för klimatanpassning kommer fram till en
ansvarsfördelning för klimatanpassning av befintlig bebyggelse.
>> Aktuella goda exempel finns tillgängliga på hur kommuner, landsting
och regioner bidrar till att andelen hållbara transporter i tätorter ökar.
Aktiviteter 2017
>> Sprida de slutsatser som SKL lyfter från programberedningen genom
olika initiativ.
30
Verksamhetsplan och budget 2017
>> Bjuda in till möten där kommunala företrädare diskuterar knäckfrågor
för klimatanpassning tillsammans med klimatanpassningsutredningen
>> Föra en dialog med staten om utveckling av stadsmiljöavtalen samt
vara en mötesplats för kommuner, landsting och regioner i diskussioner
om tillämpning av stadsmiljöavtalen.
Arbetsgivarfrågor
Fler jobbar heltid i välfärden
Samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar går många medarbetare
i pension. Välfärden behöver fler som vill jobba inom vård, skola och omsorg. En strategi för att minska rekryteringsbehovet och ändå få tillgång till
mer personal är att ersätta deltidsanställningar med heltidsanställningar
och deltidsarbete med heltidsarbete.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att fler medarbetare inom kommuner, landsting och regioner ges möjlighet
att arbeta heltid.
Förväntat resultat 2017
>> Alla till SKL anslutna arbetsgivare har en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.
Aktiviteter 2017
>> Driva nätverk för ledare av heltidsprojekt.
>> Ge konkret stöd till medlemmarna i arbetet med att ta fram handlingsplaner för heltid, via projekt tillsammans med Kommunal.
Verksamhetsplan och budget 2017
31
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska bidra till att utbildningsystemets dimensionering, kvalitet och relevans bättre matchas
med kommuners, landstings och
regioners behov.
Kompetensförsörjning
Utbildningssystemen behöver bättre möta välfärdssektorns behov. Det
finns idag stora matchningsproblem där arbetslösa saknar den kompetens som efterfrågas och där universitet och högskolor inte erbjuder rätt
utbildning eller rätt utbildning i tillräcklig omfattning.
Förväntat resultat 2017
>> En rapport om medlemmarnas behov av personal med yrkesexamen
inom områdena vård och skola samt SKL:s krav på staten har kommunicerats till och är känd av regering respektive ansvariga myndigheter
och utbildningsinstitutioner.
>> De delar av det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som lanseras under 2017 är i enlighet med SKL:s vilja att hänsyn
ska tas till arbetslivets behov.
Aktiviteter 2017
>> Kommunicera rapport om kompetensförsörjningsbehoven och SKL:s
krav på staten.
>> Bevaka arbetsgivarperspektivet i Universitetskanslerämbetets nationella kvalitetssäkringssystem som inletts som pilot hösten 2016 och
bedrivs under 2017.
>> Bevaka gymnasieutredningen och regeringens förslag avseende yrkesprogrammen, frågor om behörighet till högskola, yrkeshögskolan samt
regeringens övriga förslag gällande vuxenutbildningen.
>> Bevaka Universitetskanslerämbetets, Skolverkets och Socialstyrelsens
uppdrag att arbeta för att trygga kompetensförsörjningen inom hälsooch sjukvården samt skola.
32
Verksamhetsplan och budget 2017
Årets prioriterade
EU-frågor
EU-perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet.
De prioriterade EU-frågorna är en fördjupning av inriktningsmålen och utgår från Europeiska kommissionens
arbetsprogram och vilka politiska processer inom EU
som är särskilt viktiga för förbundet att följa under året.
Prioriteringarna på EU-området följs upp i årsredovisningen till styrelsen.
Broschyrens titel. Broschyrens undertitel
33
I. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att staten tar
det fulla kostnadsansvaret för
de uppgifter som kommuner,
landsting och regioner ansvarar
för inom asyl- och flyktingmottagandet.
SKL ska verka för att fördelningen i landet av asylsökande
och flyktingar leder till bättre
integrering i samhälle och arbetsliv.
SKL ska synliggöra nyanländas kompetens, verka för
en snabb validering och för att
kompetensen tas tillvara i samhälls- och arbetslivet.
34
Verksamhetsplan och budget 2017
Viljeinriktning:
>> SKL ska verka för en jämnare fördelning mellan medlemsländerna av
asylsökande.
>> SKL ska verka för att lokala och regionala perspektivet ges ett inflytande när beslut fattas i frågor som rör asyl- och flyktingmottagandet.
>> SKL ska bevaka utvecklingen av de nya förslagen och vad de får för
konsekvenser för lokal och regional nivå.
Aktiviteter:
>> SKL ska uppvakta ansvariga tjänstemän och politiker i Bryssel för att
uppmärksamma dem på vilka förutsättningar lokala och regionala
myndigheter i Sverige behöver i mottagandet av asylsökande och
nyanlända flyktingar.
>> SKL ska delta i de sammanhang där kunskaps- och erfarenhetsutbyte
mellan medlemsländerna genomförs, avseende såväl integration som
asyl- och flyktingmottagande, bl.a. inom ramen för det nätverk som
CEMR har startat, för att inhämta kunskap och dela erfarenheter som
den svenska lokala och regionala nivån har gjort.
II. Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande
familjer
Viljeinriktning:
>> SKL ska verka för att det inte blir någon ytterligare reglering på EUnivå angående olika former av ledighet. Om kommissionen lägger fram
förslag på området, ska SKL verka för att de är förenliga med svensk
lagstiftning och kollektivavtal.
>> SKL ska framhålla vikten av ett holistiskt perspektiv på kvinnors och
mäns förutsättningar på arbetsmarknaden, bl a vikten av välfärdsoch omsorgstjänster för att möjliggöra kvinnors och mäns jämlika
deltagande på arbetsmarknaden.
Aktiviteter:
>> SKL ska lyfta fram goda exempel från medlemmarna på hur man
kan underlätta för förvärvsarbetande familjer att kombinera arbetsliv
och privatliv.
>> SKL ska översätta och sprida en engelsk version av SKL:s skrift
”Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv”.
>> SKL ska påverka och bevaka EU:s lagstiftningsarbete och andra initiativ
på området genom europeiska arbetsgivar- och paraplyorganisationer.
>> SKL ska verka för att de europeiska arbetsmarknadsparterna ska fortsätta sitt gemensamma och individuella arbete i dessa frågor.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska stödja kommuner,
landsting och regioner att skapa
ett längre och hållbart arbetsliv
med god arbetsmiljö för effektivitet och kvalitet.
SKL ska verka för jämställda
arbetsvillkor och en jämställd
lönepolitik.
SKL ska bidra till att kommuner, landsting och regioner
uppfattas som attraktiva arbetsgivare.
Verksamhetsplan och budget 2017
35
III. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för likvärdiga
förutsättningar för kommuner,
landsting och regioner samt för
att staten och EU inte begränsar
deras handlingsfrihet.
SKL ska synliggöra nyanländas kompetens, verka för en
snabb validering och för att kompetensen tas tillvara i samhällsoch arbetslivet.
SKL ska stödja kommuner,
landsting och regioner att skapa
ett längre och hållbart arbetsliv
med god arbetsmiljö för effektivitet och kvalitet.
SKL ska verka för jämställda
arbetsvillkor och en jämställd
lönepolitik.
SKL ska bidra till att kommuner, landsting och regioner
uppfattas som attraktiva arbetsgivare.
Viljeinriktningar:
>> SKL välkomnar europeiska gemensamma målsättningar, riktlinjer
och erfarenhetsutbyten inom det social- och sysselsättningspolitiska
området. SKL förordar att en europeisk pelare för sociala rättigheter
utformas som den socialpolitiska delen av den europeiska planeringsterminen.
>> Nyanländas etablering är en avgörande faktor för social hållbarhet och
tillväxt i Europa. En snabbare etablering för nyanlända på arbetsmarknaden är en nyckelfråga för den enskilde, för den offentliga sektorns
kompetensförsörjningsbehov och för välfärdens finansiering.
>> SKL anser att den sociala pelaren bör ha en genomgående tydlig
jämställdhetsprofil i alla målsättningar och principer. Pelaren bör även
ha ett tydligt folkhälsoperspektiv då social hållbarhet, hållbara sociala
trygghetssystem och en fungerade vårdsektor kräver förebyggande
arbete.
>> Den svenska arbetsmarknadsmodellen, där ansvarstagande, autonoma
arbetsmarknadsparter ansvarar för lönebildningen måste garanteras.
Lönesättning är en exklusiv befogenhet för medlemsstaterna, och i
vissa fall för arbetsmarknadens parter på nationell nivå.
>> SKL ska verka för att det inte blir någon ytterligare arbetsrättslig
reglering på EU-nivå.
Aktiviteter:
>> SKL ska påverka och bevaka EU:s lagstiftningsarbete på området
enskilt och genom de europeiska arbetsgivar- och paraplyorganisationerna förbundet är medlem i. SKL ska i relation till detta lyfta fram
behoven av revideringar av arbetstidsdirektivet i enlighet med tidigare
ställningstaganden.
>> SKL ska delta i planeringsarbetet inför samt verka för deltagande från
SKL vid det sk ”sociala” toppmötet som svenska regeringen planerar
36
Verksamhetsplan och budget 2017
för i Stockholm hösten 2017. Kommunernas, landstingens och regionernas avgörande roll för den socioekonomiska sammanhållningen
och sysselsättningen i Europa ska lyftas fram.
>> SKL ska bevaka den sociala pelarens eventuella påverkan på utformningen av den kommande långtidsbudget- och programperioden.
IV. En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter
2020
Viljeinriktning:
>> SKL ska verka för en kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik för
alla regioner inom EU.
>> SKL ska verka för en integrering av de olika fonderna för att gynna
samhällsutvecklingen lokalt och regionalt.
>> SKL ska verka för förenklingsåtgärder i det nationella genomförandet,
för att minska den administrativa bördan kopplad till projektarbete.
>> SKL ska verka för en starkare proportionalitetsprincip inom sammanhållningspolitiken, där uppföljning och kontroll står i proportion till
projektens omfattning.
>> SKL ska verka för att sammanhållningspolitiken i största möjliga mån
ska utgå från regionala förutsättningar.
>> SKL ska verka för ett särskilt initiativ inom sammanhållningspolitiken
riktat mot nyanlända.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att EU:s
framtida social-, tillväxt-,
forsknings- och regionalpolitik
beaktar lokala och regionala
förutsättningar, och att programgenomförandet underlättar ett
högt deltagande för kommuner,
landsting och regioner.
Aktiviteter:
>> SKL ska arbeta aktivt för att Europeiska kommissionen, svenska ledamöter i Europaparlamentet och Regionkommittén ska känna till SKL:s
position om EU:s framtida sammanhållningspolitik.
>> SKL ska fortsatt delta i olika expertgrupper gällande EU:s framtida
sammanhållningspolitik.
Verksamhetsplan och budget 2017
37
V. Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras
vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering och förnybar
energi
Viljeinriktning:
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner
kan bedriva ett sammanhållet
hållbarhetsarbete som tillvaratar
såväl sociala som ekologiska och
ekonomiska dimensioner.
SKL ska verka för att EU:s
miljölagstiftning tar hänsyn
till kommuners, landstings och
regioners förutsättningar och
ambitioner.
>> SKL ska verka för att främja mål och krav på resultat snarare än
detaljkrav.
>> SKL ska verka för att utformning av nära-nollenergikrav för byggnader
och förnybarhetsdirektiv inte styr bort från gemensamma lösningar
som fjärrvärme och fjärrkyla. (EPBD)
>> SKL ska verka för att krav på individuell mätning och debitering (IMD)
bara ska krävas där så är kostnadseffektivt. Hänsyn behöver därvid tas
till fastighetsägarnas förmåga och incitament att energieffektivisera.
(EPBD)
>> SKL ska verka för tydliga förutsättningar och främjande villkor för biodrivmedel och biobränslen, med hänsyn till energibeskattning, statsstödsregler och hållbarhetskriterier.
>> SKL ska verka för att krav på energikartläggning i EED samordnas med
krav på energideklaration i EPBD och ges ett kompletterande kriterium
om minsta storlek på företagets energianvändning.
Aktiviteter:
>> SKL ska ha en kontinuerlig diskussion med Europaparlamentariker
och Svenska representationen för att säkerställa att de känner till vår
position och arbetar för att lyfta fram våra frågor i förhandlingarna.
>> SKL ska vara aktivt i och delta i CEEP och CEMR:s arbete med energipaketet.
38
Verksamhetsplan och budget 2017
VI. Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala tillsynsmyndigheters arbete med prioriterade ämnen
Viljeinriktning:
>> SKL anser att det är viktigt att dricksvatten får en tydligare koppling
till Ramdirektivet för vatten så att medlemsstaterna kan ta ett samlat
grepp kring hela vattenfrågan. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av PFAS-problemen som uppdagats i Sverige.
>> SKL anser att det är viktigt att EU underlättar arbetet med prioriterade
ämnen (kemikalier) och skyddet av dricksvatten, men att man undviker detaljstyrning och överlåter detta till vattenproducenterna och de
lokala tillsynsmyndigheterna genom krav på riskbaserat arbete och
möjlighet till särskilt fokus på nationella förutsättningar. Sverige har
väldigt många små dricksvattenproducenter och det är viktigt att man
inte instiftar regler som ställer samma krav på t.ex. Nederländernas
fem vattenverk som på Sveriges nästan 2 000 kommunala vattenverk.
>> På nationell nivå kommer kansliet att arbeta för en bättre nationell,
sammanhållen syn på dricksvatten. Det är viktigt att nationella myndigheter med ansvar för olika delar dricksvatten samordnar sig sinsemellan
och med kommunerna.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att kommunernas ansvar att planera
för mark, byggande och vatten
tydliggörs och stärks.
Aktiviteter:
>> SKL ska på ett tidigt stadie samordna dricksvattenarbetet med
ansvariga departement, centrala myndigheter och Svenskt Vatten.
>> SKL ska delta vid de sammanhang och i de konsultationer som
kommissionens väntas arrangera på temat.
>> SKL ska fortsatt delta i arbetet med revideringen av dricksvattendirektivet genom berörda paraplyorganisationer på plats i Bryssel
(t.ex. CEMR, CEEP och EurEau).
>> SKL ska ha en kontinuerlig diskussion med Europaparlamentariker
och Svenska representationen för att säkerställa att de känner till vår
position och arbetar för att lyfta fram våra frågor i förhandlingarna.
Verksamhetsplan och budget 2017
39
VII. Implementeringen av paketet för cirkulär ekonomi ska ge
tydlig miljönytta
Viljeinriktning:
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att kommunerna har bättre förutsättningar
att planera och bygga hållbara
och attraktiva städer och samhällen.
SKL ska verka för ambitiösa mål för minskad deponering och ökad återvinning.
>> SKL ska framhålla att energiåtervinning från avfall är en ändamålsenlig
behandlingsmetod för avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas.
>> SKL ska motverka att definitionen av kommunalt avfall innehåller en
referens till kvantitet samt arbeta för att definitionen ska stämma
bättre överens med den svenska definitionen av hushållsavfall.
>> SKL ska lyfta att det bör finnas separata mål för återanvändning
och återvinning.
>> SKL ska verka för att producentansvaret även bör gälla för avfall som
är föremål för separat insamling men som inte sorterats ut.
Aktiviteter:
>> SKL ska ha en kontinuerlig diskussion med Europaparlamentariker
och Svenska representationen för att säkerställa att de känner till vår
position och arbetar för att lyfta fram våra frågor i förhandlingarna.
>> SKL ska vara aktivt i och delta i CEEP och CEMR:s arbete med revideringen av avfallsdirektiven.
>> SKL ska lyfta fram goda exempel från medlemmarna om nyttorna
med energiåtervinning (waste-to-energy).
40
Verksamhetsplan och budget 2017
VIII. Statligt stöd och regionala flygplatser
Viljeinriktning:
>> SKL ska, med utgångspunkt från styrelsens ställningstaganden inför
arbetet med den nationella flygstrategin, driva frågan om större flexibilitet i det EU-rättsliga regelverket som rör finansieringen av regionala
flygplatser.
Aktiviteter:
>> SKL ska påverka förslaget från kommissionen via kontakter med
regeringskansliet, EU-representationen, Regionkommittén, CEMR
och de svenska europaparlamentarikerna.
>> SKL ska delta vid de sammanhang och i de konsultationer som
kommissionens väntas arrangera på temat.
>> SKL ska ta kontakt med relevanta handläggare på kommissionen
som deltar i utarbetandet av den konsekvensanalys som ska tas
fram 2016 samt bevaka kommissionens arbete med dessa frågor.
KONGRESSENS
INRIKTNINGSMÅL
2016–2019
SKL ska verka för att tillämpningen av statsstödsreglerna
utvecklas med största möjliga
hänsyn till kommuners, landstings och regioners behov av
handlingsutrymme.
Verksamhetsplan och budget 2017
41
42
Verksamhetsplan och budget 2017
Budget 2017
Tabellen nedan beskriver förbundets budgeterade intäkter och kostnader
för år 2017.
INTÄKTER (mkr)
Budget 2017
Budget 2016
Differens
2017/2016
Förbundsavgifter
483
473
10
Sålda tjänster 1
125
125
0
Externfinansierade projekt
650
460
190
Finansförvaltning (inkl. utdelningar)
41
41
0
Pensionsstiftelsen – gottgörelse
36
36
0
1 335
1 135
200
44
46
–2
Summa intäkter
KOSTNADER (mkr)
Politisk organisation
Kansliet (avdelningar och projekt)
501
492
9
Externfinansierade projekt
650
460
190
Lokaler och internservice
77
75
2
Bidrag
11
11
0
Pensioner
42
42
0
Oförutsedda frågor och övrigt
Summa kostnader
RESULTAT efter finansiella poster
10
9
1
1 335
1 135
200
0
0
0
Intäkter
Intäkterna från förbundsavgiften höjs utifrån det inriktningsbeslut som är
taget kring SKL:s långsiktiga finansiering och uppgår år 2017 till 483 mkr.
Förbundsavgiften finansierar cirka 70 procent av förbundets kostnader
exklusive externfinansierade projekt.
Not. 1.
Består av intäkter från kurs- och konferensverksamhet, konsultarvoden och
skrifter samt koncerninterna intäkter.
Verksamhetsplan och budget 2017
43
Intäkter från sålda tjänster, dvs. kurser, konferenser och konsultuppdrag
bedöms för 2017 bli i linje med budget och något högre än utfall för 2016.
Förbundsavgiftens utveckling 1995–2017
I reala termer har
förbundsavgiften
minskat.
Som framgår av diagrammet nedan låg förbundsavgiften still sedan bildandet av det gemensamma förbundskansliet år 2005 fram till 2014. Förbundet har hanterat de minskade intäkterna genom sin starka ekonomiska
ställning, genom effektiviseringar i samband med sammanläggningen av de
två tidigare förbunden och genom besparingsprogram. 2014 justerades förbundsavgiften för första gången och med årets justering blir den 483 mkr.
Intäkterna från förbundsavgiften har alltså realt sjunkit under de senaste åren. Om förbundsavgiften istället hade vuxit i takt med kostnadsutvecklingen från år 2004 och framåt, skulle den år 2017 vara cirka 643
mkr, det vill säga 160 mkr högre. I praktiken har alltså förbundsavgiften
sjunkit med cirka 19 procent sedan 2005.
diagram 1. Förbundsavgiftens utveckling för SKL (inkl. SK och Lf) åren 1995–2017, mkr
Förbundsavgiftens utveckling 1995–2017
Miljoner kronor
Förbundsavgiftens utveckling
I 1995 års priser
Om den följt kostnadsutveckling
700
600
500
400
300
200
100
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
44
Verksamhetsplan och budget 2017
Intäkter – externfinansierade projekt
För 2017 beräknas medel för externfinansierade projekt uppgå till 650 mkr.
Detta är en höjning jämfört både mot budget och utfall 2016. Våra största
projekt i förhållande till totala medel under 2017 är Nationella kvalitetsregistret (132 mkr), Sjukskrivningsmiljarden/Rehabgarantin (127 mkr) och
Psykisk hälsa (105 mkr). Utöver dessa kommer uppskattningsvis 3 300
mkr att fördelas via SKL till medlemmarna. Dessa medel, som är en höjning jämfört med 2016, ingår inte i ovanstående budget utan hanteras i
vår balansräkning.
Av de 650 mkr som SKL förfogar över – och som alltså ingår i budgeten
– så går ungefär 60 procent, dvs. cirka 400 mkr, direkt till köpa av konsulttjänster.
Intäkter – finansförvaltning
2017 års finansiella intäkter i förbundet består dels av utdelningen från
SKL Kapitalförvaltning AB som budgeteras på samma nivå som under
2016, dvs. 25 mkr.
Pensionsstiftelsen förväntas lämna gottgörelse med samma belopp
som 2016, dvs. 36 mkr. Vi får också en liten ränteintäkt från våra bankkonton på uppskattningsvis 1 mkr.
Kostnader
På kostnadssidan märks inte några större förändringar. Kansliets utökade
budget beror på satsningar och kompensation för ökade kostnader. I övrigt
är det mindre förändringar som delvis beror på variationer mellan åren.
Omfattningen av de externfinansierade projekten ligger högre än både
budget och utfall 2016. De externfinansierade projekten är fullt ut finansierade via intäkter och belastar alltså inte förbundsavgiften.
Verksamhetsplan och budget 2017
45
46
Broschyrens titel. Broschyrens undertitel
Uppföljning och
utvärdering
Kongressens uppdrag till styrelsen i form av de fyraåriga inriktningsmålen
samt övriga uppdrag följs upp i halvtid. En slutlig avrapportering av samtliga
inriktningsmål och övriga uppdrag görs till 2019 års ordinarie kongress.
Styrelsens och VD:s löpande uppföljning i övrigt sker varje tertial. Särskilda tertialrapporter tas fram som ger en samlad bild av förbundets alla
verksamheter utifrån verksamhetsplan, ekonomi, personal, finansförvaltning, pensionsstiftelse samt företagsverksamhet.
Förbundets ekonomi följs dessutom löpande genom månadsrapporter
till VD, ledningsgrupp och samtliga chefer.
Övrig verksamhet som bedrivs inom kansliet planeras och följs upp
inom respektive avdelning.
Ovan nämnda uppföljning, tillsammans med ytterligare kontrollmoment
för uppföljning av verksamheten, framgår av en särskild internkontrollplan
beslutad av styrelsen.
Därtill kan nämnas att förbundet återkommande gör undersökningar
riktade mot medlemmarna för att stämma av deras uppfattningar kring
förbundets prioriteringar, arbetssätt och resultat. Dessutom genomförs
återkommande medarbetarundersökningar liksom externt riktade kännedomsundersökningar.
Återkommande medlemsundersökningar
ger svar på vad medlemmarna tycker om
verksamheten.
Verksamhetsplan och budget 2017
47
Politisk organisation
Förbundet är en politiskt styrd organisation. Nedan framgår den politiska
organisationen för mandatperioden 2016–2019.
Revisorer
Kongress
Valnämnd
Styrelse
Arbetsutskott
Delegationer
Beredningar
Förhandlingsdelegationen
Demokratifrågor
Revisionsdelegationen
Digitalisering
Sjukvårdsdelegationen
Internationella frågor
Kultur och fritid
Primärvård och
äldreomsorg
Programberedningar
(2016–2017)
Klimat
Barn och ungas hälsa
Styrning av offentlig
finansierad verksamhet
Samhällsbyggnad
Socialpolitik och
individomsorg
Tillväxt och regional
utveckling
Utbildningsfrågor
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Medlemmarna utövar
sin beslutanderätt vid kongressen. Till kongressen finns knutet revisorer och
en valnämnd.
48
Verksamhetsplan och budget 2017
Styrelsen leder förbundets verksamhet samt svarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets angelägenheter. Till sitt stöd har
den arbetsutskott, delegationer och beredningar.
Arbetsutskottet har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen och bereder
frågor om t.ex. självstyrelse, ekonomi och styrning, upphandling och konkurrens samt allmänjuridiska frågor. Utskottet har också en strategisk roll
i det internationella arbetet.
Förhandlingsdelegationen bereder övergripande arbetsgivarpolitiska
frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Delegationen har
viss delegerad beslutsrätt från styrelsen.
Revisionsdelegationen beslutar om god revisionssed i kommunal verksamhet. Delegationen är därtill samrådsorgan i intressebevakning samt
utveckling och service på revisionsområdet.
Sjukvårdsdelegationen bereder övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor
inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor
och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen.
Beredningen för demokratifrågor bereder frågor som rör relationen mellan
medborgare och förtroendevalda. I detta ingår demokratiutvecklingsfrågorna och att arbeta med att motverka utanförskap och öka människors
delaktighet.
Beredningen för eSamhället bereder e-samhällesfrågor av strategisk natur
och ska fortlöpande följa och bevaka utvecklingen av e-förvaltning och etjänster inom sektorn. I uppdraget ingår bland annat frågor om e-legitimation, Digitala agendan, e-styrning, integritet, säkerhet, e-inkludering, grön
IT samt frågeställningar rörande juridiska och tekniska förutsättningar för
utveckling av e-samhället.
Beredningen för internationella frågor ska vid sidan av arbetsutskottet
bereda sektorsövergripande internationella och EU-relaterade frågor. I detta
ingår bland annat att stödja medlemmarnas internationella engagemang
samt att stödja övriga beredningar.
Beredningen för kultur och fritid bereder frågor om kultur och idrott,
folkbildning, kulturmiljö, fritid och föreningsliv samt vissa barn- och ungdomsfrågor.
Verksamhetsplan och budget 2017
49
Beredningen för primärvård och äldreomsorg bereder vård- och omsorgsfrågor med särskilt fokus på hela vårdkedjan och samverkan mellan
olika aktörer. I uppdraget ligger också handikappfrågor och psykisk ohälsa.
Beredningen ska särskilt uppmärksamma samverkan mellan kommuner
och landsting samt förebyggande insatser.
Beredningen för samhällsbyggnad bereder frågor om hållbar utveckling.
I uppdraget ingår bland annat klimat och energi, planering och byggande,
miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal infrastruktur och kommunalteknik, trygghet och säkerhet samt fastigheter och lokalförsörjning.
Beredningen för socialpolitik och individomsorg bereder frågor som rör
socialpolitik och individomsorg samt andra närliggande frågor som exempelvis missbrukarvård och psykiatrifrågor.
Beredningen för tillväxt och regional utveckling bereder frågor om tillväxt och regional utveckling. I uppdraget ingår arbetsmarknad och integration. Frågor om komvux, högskola samt besöksnäring och turism ingår
också, liksom infrastruktur och transportpolitik.
Beredningen för utbildningsfrågor bereder frågor med anknytning till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
50
Verksamhetsplan och budget 2017
Koncernen –
förbundens företag
Sveriges Kommuner och Landsting
SKL Kapitalförvaltning AB (100 %)
SKL Företag AB (100 %)
Dagens Samhälle AB (100 %)
KPA AB (40 %)
Equalis AB (52 %)
SOS Alarm AB (50 %)
SKL Fastigheter och
Service AB (100 %)
SKL Kommentus AB (98 %)
SKL International AB (100 %)
Ägare och styrelse
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB.
SKL Företag AB är moderbolag för ett antal dotter­och intresseföretag i
SKL Företag-koncernen. I figuren ovan anges ägarandelar inom parentes.
SKL Företag-koncernens budgeterade omsättning år 2017 uppgår till
620 mkr. Koncernens budgeterade resultat efter finansiella poster för
2017 uppgår till 73,2 mkr.
Verksamhetsplan och budget 2017
51
Bolagen inom koncernen ska verka för uppfyllelse av de mål som anges
i uppdrag från kongressen samt i verksamhetsplanen för SKL. Styrelse i
SKL Företag AB är arbetsutskottets ledamöter i SKL. VD för SKL är också
VD i SKL Företag AB.
SKL företag ska hjälpa
till att tillgodose medlemmarnas behov av
varor och tjänster.
SKL Företag AB
Moderbolaget ska äga företag med uppgift att på affärsmässiga grunder
bidra till att tillgodose kommunernas, landstingens, regionernas och deras bolags behov av varor och tjänster samt stödja och samordna dessa
företags verksamheter.
Koncernen – en kort beskrivning av bolagen
Dagens Samhälle AB ger ut tidningen Dagens Samhälle samt driver en
debattwebb.
Equalis AB arbetar med att öka patientsäkerheten genom kvalitetssäkring
och kvalitetsutveckling inom laboratoriemedicin.
SKL Fastigheter och Service AB med dotterbolag bedriver serviceverksamhet samt äger och förvaltar sju fastigheter, främst för SKL:s behov.
SKL Kommentus AB är moderbolag för verksamhet inom områdena
Upphandling respektive Verksamhetsstöd. Kunderna finns inom den
kommunala och landstingskommunala sektorn. Samordnad upphandling
görs bland annat inom områdena energi, fordon, finansiering, varor och
tjänster samt IT. Den samordnade upphandlingsverksamheten bedrivs i
en egen juridisk person i form av Inköpscentral, SKL Kommentus Inköpscentral AB. Upphandlingsrådgivning och utbildning bedrivs i dotterbolaget AffärsConcept AB.
SKL International AB bedriver å förbundets vägnar internationella utvecklingsprojekt. Sida är den huvudsakliga uppdragsgivaren och finansiären.
KPA AB med dotterbolag arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och
pensionsadministration åt kommuner, landsting och regioner samt åt bolag inom kommunsektorn.
52
Verksamhetsplan och budget 2017
SOS Alarm Sverige AB med dotterbolag svarar bland annat för SOStjänsten i Sverige genom att ta emot och förmedla larm på nödnumret 112.
SKL Kapitalförvaltning AB
SKL Kapitalförvaltning AB förvaltar SKL:s kapital och har tillgångar värderade till cirka 1,3 mdr kronor. Kapitalet har framförallt genererats genom
försäljningar av företag som ingått i SKL Företag-koncernen.
Bolaget har en förväntad genomsnittlig årsavkastning på 3 procent och
placerar 35 procent av kapitalet i aktiefonder och resterande 65 procent
i räntefonder.
Verksamhetsplan och budget 2017
53
Kansliorganisaton
Förbundets kansli leds av VD. Kansliorganisationen består av nio avdelningar och en stabsenhet.
VD
VD-staben
Avdelningen för
administration
Avdelningen
för vård
och omsorg
Avdelningen för
utbildning och
arbetsmarknad
Avdelningen för
tillväxt och
samhällsbyggnad
Avdelningen för
digitalisering
Avdelningen
för ekonomi
och styrning
Avdelningen för
arbetsgivarpolitik
Avdelningen
för juridik
Avdelningen för
kommunikation
VD-staben arbetar med stöd till VD och ledningsgruppen.
Avdelningen för administration arbetar med intern styrning, uppföljning
och utvärdering, ekonomi, finans, personal, diarium och arkiv samt stöd
till förbundets förtroendevalda. Avdelningen samordnar också EU- och
internationella frågor samt internationellt utvecklingsarbete.
Avdelningen för vård och omsorg arbetar med frågor om hälso- och sjukvård, indi-vid- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Uppgifterna inkluderar också folkhälsa samt jämställdhetsfrågor.
Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad arbetar med frågor om
arbets-marknad och sysselsättning, försörjningsstöd, integration samt
förskola och skola.
54
Verksamhetsplan och budget 2017
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetar med frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur, trafik, fastigheter, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande
samt kultur och fritid.
Avdelningen för digitalisering arbetar med innovation och verksamhetsutveckling som tar stöd av IT. Avdelningen svarar också för internt IT-stöd.
Avdelningen för ekonomi och styrning arbetar med frågor om demokrati
och självstyrelse, ekonomi och analys, styrning inklusive revision samt
statistik och nyckeltal.
Avdelningen för arbetsgivarpolitik arbetar med frågor om kollektivavtal,
löner, pensioner och försäkringar, arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa samt
ledarskap, personal- och kompetensförsörjning. Avdelningen är därtill
kansli åt arbetsgivarförbundet Pacta.
Avdelningen för juridik arbetar med kommunalrätt, civilrätt och skatterättsliga frågor och bistår medlemmarna och andra enheter inom förbundet med juridisk kompetens.
Avdelningen för kommunikation arbetar med information, kommunikation, opin-ionsbildning, media, förbundet som mötesplats och arena,
medlemsdialog och omvärldsbevakning.
Verksamhetsplan och budget 2017
55
Definitioner
Verksamhetsidé
Verksamhetsidén är grunden för vårt uppdrag och svarar på frågan Varför
finns vi?
Kännetecken
Med kännetecken anger vi hur vi vill att förbundet ska uppfattas i några
viktiga avseenden. De anger egenskaper, förhållningssätt eller kvaliteter
hos förbundet och dess verksamhet. Kännetecknen svarar på frågan Hur
vill vi uppfattas av medlemmarna och omvärlden?
Verksamhetens inriktning
Verksamhetens inriktning anges i kongressens inriktningsdokument för
perioden 2016-2019. Verksamhetens inriktning beskriver frågor som är
av stor betydelse för våra medlemmar och där SKL kan spela en roll i att
stödja medlemmarna. Verksamhetens inriktning svarar på frågan Vad ska
SKL arbeta med under mandatperioden?
Inriktningsmål
Inriktningsmål är mål på flera års sikt. Dessa är beslutade av kongressen i det inriktningsdokument som anger vad förbundet ska uppnå under
kongressperioden. Inriktningsmål anger normalt ett önskvärt tillstånd hos
medlemmarna och svarar på frågan Vad vill vi uppnå på sikt?
56
Verksamhetsplan och budget 2017
Perspektiv
Med perspektiv anger vi viktiga aspekter som ska genomsyra vår verksamhet såväl för de prioriterade frågorna som för annan verksamhet inom
vår organisation och ska svara på frågan Vilka perspektiv ska genomsyra vår
verksamhet?
Årets prioriteringar
Som en fördjupning och konkretisering till det av kongressen beslutade
inriktningsdokumentet pekar styrelsen ut inriktningsmål som är särskilt
viktiga att följa under året. Dessa beskrivs med hjälp av aktiviteter och
förväntat resultat under året. Årets prioriteringar svarar på frågan Vad ska
styrelse och VD särskilt följa under året?
Verksamhetsplan och budget 2017
57
Upplysningar om innehållet:
Torbjörn Conon, [email protected]
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2017
ISBN: 978-91-7585-510-3
Text: Torbjörn Conon
Foto omslag: Thomas Henrikson
Foto inlaga: Casper Hedberg, Tommy Andersson,
Rickard L. Eriksson, Thomas Henrikson, Pia Nordlander,
Micahel Erhardsson, Maria Rosenlöf, Hans Alm, Maskot
bildbyrå, Folio bildbyrå, Scandinav bildbyrå, Bildarkivet,
mandalaya.se
Produktion: Advant Produktionsbyrå
Tryck: LTAB, 2017
Verksamhetsplan och budget 2017
59
SKL är en sammanslutning för kommuner, landsting och regioner.
Som arbetsgivar- och medlemsorganisation driver vi deras frågor och
erbjuder stöd och service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se
ISBN 978-91-7585-510-3
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se