KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÖVERFÖRMYNDARE
VÄNORTSKOMMITTÉ
KOMMUNALA RÅDET FÖR
ÄLDRE
UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PERSONALUTSKOTT
ARBETSMARKNADSUTSKOTT
DEMOKRATIBEREDNING
REVISORER
KOMMUNALA RÅDET FÖR
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
BARN OCH
UTBILDNINGSNÄMND
KOMMUNSTYRELSE
HÅLLBARHETSBEREDNING
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
SOCIALNÄMND
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND
ARBETSUTSKOTT
KOMMUNDIREKTÖR
JÄVSUTSKOTT
HÄLSOPOLITISKT RÅD
FC=förvaltningschef
KOMMULEDNINGS­
KONTOR
FC
BARN OCH
UTBILDNING
FC
SOCIALTJÄNST
FC
SAMHÄLLS­
BYGGNADSFÖRVALTNING
FC
KULTUR OCH
FRITID
FC
VALNÄMND