Svar på motion

MotionLurboRidklubb2017-02-13ChristinaAtterby
Styrelsenssvar
ChristinaAtterbyharskickatinenmotionangåendeändradeanläggningsavgifter
fören(1)ellerflerahästarmedsammaägare.
Fråganärredanunderbehandlingochliggerilinjemedmotionensförslag.
Styrelsensförslag
Styrelsenföreslårförårsmötetatthänskjutafrågantilldennyastyrelsen.