Gotlandi Eesti Seltsi 2016 aasta tegevusaruanne Föreningen

REL GOTLANDI EESTI SELTS
GOTLANDS ESTNISKA FÖRENING
Gotlandi Eesti Selts (MTÜ) on Gotlandil elavate Eestlaste ning Eesti sõprade ühendus nende kultuuriliste- ja
sotsiaalsete huvide toetamiseks ja kaitsmiseks. Kõrgemaks organiks on aastakoosolek. Selts on kohalik ja
piirkondlik ühendus mis allub REL:ile, Rootsi Eestlaste Liit. sverigeesterna.se Liikmemaks makstakse otse RELile
Stockholmis.
Föreningen Gotlandsesterna (Ideell förening) är en sammanslutning av ester och estlandsvänner på Gotland
för att tillvarata deras kulturella och sociala intressen. Högsta organet är årsmötet. Föreningen är en lokal och
regional organisation underordnad REL, Sverigeesternas förbund, sverigeesterna.se Medlemsavgiften erläggs
till REL i Stockholm.
Gotlandi Eesti Seltsi 2016 aasta
tegevusaruanne
Föreningen Gotlandsesternas verksamhetsberättelse
för 2016
Juhatus:
Esinaine , Aukonsul ja Rootsi Eestlaste liidu saadik
Riina Noodapera
Juhatuse liikmed:
Anders Nilsson, Veljo Pärli, Kaidi Flemström , Tarvo
Tammeoks
Tegevustoimkond:
Riina Noodapera, Anders Nilsson, Veljo Pärli, Kaidi
Flemström
Keeleõpetuskontakt: Kaidi Flemström
Styrelse:
Ordförande, Honorärkonsul och representant i
Sverigeesternas Förbund Riina Noodapera
Ledamöter:
Anders Nilsson, Veljo Pärli, Kaidi Flemström, Tarvo
Tammeoks
Arbetsgrupp:
Riina Noodapera, Anders Nilsson, Veljo Pärli, Kaidi
Flemström
Språkundervisningskontakt: Kaidi Flemström
Tegevus:
Aastakoosolek 2015 01 16
koos talvepeoga
Verksamhet:
Årsmöte 2015 01 16
med vinterfest
21 veebruar Vabariigi aastaäeva tähistamine
aukonsulaadi filiaalis Nyhagsgatan 10, Hemse
21 februari Uppmärksammande av Estlands
nationaldag Nyhagsgatan 10 i Hemse
Märts Stockholmi emakeele päevad (Kaidi)
REL kevadistung (Tarvo)
Mars modersmålsdagen i Stockholm (Kaidi)
REL Vårsession (Tarvo)
REL Gotlandi esinaine organiseerinud koos REL
Stocholmiga “Eesti toidu päeva” teema
hapendamine Stockholmi eesti majas 24 sept
REL Gotlands ordf. organiserat ”Estnisk mat” med
tema syrning i Stockholms estniska hus 24 sept ihop
med REL Stockholm
Verivorstitalgud Külli Bergbohmi juures 19 nov.
Blodkorvsating ägde rum 19 november hos Külli
Bergbohm i Rute
REL Gotland
C/O Riina Noodapera, Nyhagsgatan 10, 623 51 Hemse
tel +46 (0) 498 48 01 66, +46 (0) 70 775 76 30
[email protected]
http://relgotland.wordpress.com
REL Rootsi
Wallingatan 34, 2tr 111 24 Stockholm
Tel. +46 8 21 66 49, 070 69 11 800
[email protected]
sverigeesterna.se
REL GOTLANDI EESTI SELTS
GOTLANDS ESTNISKA FÖRENING
Kaasarr. Töötuba teema Hapendamine Lojsta
koduloo seltsiga 20 nov. (Riina)
Suvel abistanud erinevaid gruppe Eestist, koos
giiditeenustega
Info levitamine Eesti ja seltsi tegevusest kohalikes
ajalehtedes, veebilehtedes , EPL:is ja REL:i infokirja
ja kodulehe kaudu. Täitnud REL Gotlandi blogi
infoga http://relgotland.wordpress.com
Jatkame koostööd Studieförbundet Vuxenskolaniga,
Eesti Aukonsulaadi, Suursaatkonna ja teise oluliste
orgidega.
Medarr. Workshop tema syrning i Losta 20 nov (Riina)
Under sommaren varit behjälplig olika estniska
grupper med besök på Gotland, samt guidning
Informerat via artiklar/notiser i Gotlandspress, webtidningar, Estniska dagbladet, REL kalendarium och
hemsida om Estland och föreningens verksamhet.
Föreningen har samarbetat med Studieförbundet
Vuxenskolan. Uppdaterat REL Gotlands blogg m info
http://relgotland.wordpress.com
Vi fortsätter samarbeta med Studieförbundet
Vuxenskolan, Honorärkonsulatet, Ambassaden och
andra organisationer.
Not. Kaidi Flemströmi on Gotlandil elavatele eestikeelsetele lastele kodukeeleõpetaja, temal
on lapsi nii eelkoolis kui põhikoolis.
Not. Kaidi Flemström är hemspråkstränare för estniskspråkiga barn både i förskola och
grundskola.
Hemse 2016 12 30 Riina Noodapera
REL Gotland
C/O Riina Noodapera, Nyhagsgatan 10, 623 51 Hemse
tel +46 (0) 498 48 01 66, +46 (0) 70 775 76 30
[email protected]
http://relgotland.wordpress.com
REL Rootsi
Wallingatan 34, 2tr 111 24 Stockholm
Tel. +46 8 21 66 49, 070 69 11 800
[email protected]
sverigeesterna.se