Agenda MK Kulturnämnden 2017-02-10 kl. 9:00

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2017-02-02
Dokument nr:
Kulturnämnden kallas till sammanträde
Tid: 2017-02-10 kl. 9:00
Plats: Rosa Huset OBS!
Öppnande, närvaro, justering
Beslutsärenden
1.
Årsredovisning/årsbokslut 2016
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner årsredovisning/årsbokslut 2016.
2.
Digitala handlingar/läsplattor till Kulturnämnden
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att övergå till digitala handlingar under våren 2017.
Informationsärenden
1. Bibliotekssamarbete i Dalarna
2. Kulturskolerådets remissyttrande på SOU 2016:69
Delegationsbeslut
Delgivningar
1.
Överenskommelse Mora kommun och Landstinget Dalarna enligt Dalarnas
regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018
2. Uppsägning/Avgångsanmälan Ungdomssamordnare
3. Beslut Ny skolbibliotekscentral
Hans-Göran Åhgren
Ordförande
Jenny Nises
Sekreterare
1(1)