Barns rättigheter Barnkonventionen

Barnintervju på ekonomiskt bistånd
Varför?
• Möjligheten att berätta
• Komplement till
barnperspektiv
• Följa lagstiftning,
riktlinjer,
rekommendationer
• Barnets bästa ska
beaktas
Barns rättigheter
Barnkonventionen;
Artikel 2, 3, 6, 12
Artikel 27: Barnets rätt till skälig levnadsstandard
9 st strategier från riksdagen för att
stärka barnens rättigheter (2010):
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina
åsikter i frågor som rör dem.
Betänkande 2010/11:SoU3
www.unicef.se
HUR?
 ”Norrköpingsmodellen”
- Inledning
- Substantiellt
- Avslutning
 Frågeområden- stöd under intervjun
- 7 st
När?
 Långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd
 Upprepade akuta situationer eller skulder
 Försörjningsskyldigheten på väg att upphöra
Dokumentation
 Bedömningar
 ”Pop-upfönster”
Barnets röst
 Barnperspektiv
- mer övergripande
 Barnets perspektiv
- tydligare individfokus
Tack till Unicef och
Rädda barnen för
material till filmen.
Kontakt:
Tina Mathsson,
verksamhetschef,
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
ekonomiskt bistånd
011- 15 37 93
[email protected]