en civiliserad kommun tar hand också om sina minsta invånare

LTOL
BTLF
Pixhill
Barnträdgårdslärarförbundets
målsättningar inför kommunalvalet
En civiliserad kommun tar hand också om sina minsta invånare
1.
2.
3.
4.
5.
Det finns tillräckligt många barnträdgårdslärare och lärarnas antal stiger i daghemmen.
Barn och familjer behandlas jämlikt inom småbarnspedagogiken.
I samband med landskapsreformen stärks småbarnspedagogikens ställning i kommunerna.
Utvärdering av barnperspektivet upptas som en del av allt beslutfattande. Inom småbarnspedagogiken går man mot kostnadsfrihet.
www.lastentarha.fi
LTOL
BTLF
• Hur garanterar din kommun en småbarnspedagogik av hög kvalitet och jämlika förutsättningar för barnen inför framtiden?
o
o
o
o
o
Alla barn har rätt till småbarnspedagogik utan begränsningar.
Ett barn har rätt till en anpassad och trygg grupp.
Ett barn har rätt till en verksamhet som styrs och planeras av en lärare.
Kommunen har reglemente för hur tjänster inom småbarnspedagogiken för barn med
specialbehov ordnas och genomförs samt hur de utvärderas.
Ett barn skall inte behöva anpassa sig till knappa resurser utan skall erbjudas behövlig
service enligt sina behov för både tillväxt och stöd för lärande.
• Hur utvärderas barnperspektivet i din kommun?
o Kommunen har och använder kriterier för hur den småbarnspedagogiska kvaliteten utvärderas.
o Utvärderingen är öppen och dåliga beslut kan återtas.
o Barnen får medverka i utvärderingen och beslutfattandet.
• Hur garanteras småbarnspedagogikens ställning i din kommun då bildnings- och kulturservice
blir de centrala uppgifterna för kommunen?
o
o
o
o
Småbarnspedagogiken försämras inte.
Kommunen är en bra arbetsgivare för barnträdgårdslärare.
Kommunens småbarnspedagogik känns lockande för barnfamiljer.
Närdaghemmen erbjuder småbarnspedagogik.
• Hur verkställer din kommun reformen om planer för småbarnspedagogik som betonar det pedagogiska?
o Läraren bär helhetsansvaret för barngruppernas pedagogiska verksamhet.
o Varje grupp för barn som är över tre år gamla har två lärare.
• Hur följer man med effekterna av nedskärningar inom småbarnspedagogiken i din kommun, ifall sådana gjorts?
o Barnperspektivet utvärderas.
o Man räknar ut om nedskärningarna verkligen leder till inbesparingar för och flera euro till kommunen.
o Inbesparingarnas inverkan på barnens välmående och framtid på lång sikt beräknas.
• Hur kan man i din kommun öka andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken till 95 procent år 2020 som
motsvarar OECD:s rekommendation?
o Genom att erbjuda småbarnspedagogik av hög kvalitet.
o Genom att göra småbarnspedagogiken kostnadsfri.
o Genom att utveckla och utvärdera innehållet i småbarnspedagogiken.
• Hur kan du påverka så att minst 50 % av personalen i en barngrupp är lärare?
o
o
o
Kommunen ser småbarnspedagogiken som en viktig del av barnens skolstig
och barnträdgårdslärarnas yrkeskunskap uppskattas.
Förutsättningarna för barnträdgårdslärarnas arbete säkras.
Rekryteringen av barnträdgårdslärare betonas.
•Vet du vem som undervisar ditt barn i daghemmet?
www.lastentarha.fi