Anmälan av delegationsbeslut

1(1)
Trafikavdelningen
Färdtjänst
Färdtjänsttillstånd
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-06
Handläggare
Färdtjänstutskottet
2017-02-15, punkt 2
Pehr Elfstrand
08 - 686 18 24
[email protected]
Ärendebeskrivning
Beslut i ärenden om färdtjänsttillstånd ska anmälas till färdtjänstutskottet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-02-06.
Förslag till beslut
Färdtjänstutskottet föreslås besluta
anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Förvaltningens förslag och motivering
Beslut som fattats under perioden 2017-01-01– 2017-01-31 anmäls härmed till
färdtjänstutskottet. En förteckning över de besluten finns tillgänglig under
sammanträdet.
Pehr Elfstrand
Gruppchef färdtjänsttillstånd
TN 2017-0019
Infosäkerhetsklass
Anmälan av delegationsbeslut
att
Ärende
K1 (Öppen)