PDF - Inbjudan till SGF Öst Årsmöte

1
Svenska Geotekniska Föreningen Öst
Årsmöte SGF Öst 2017
Nästan som på riktigt: Förevisning av Skanskas visualiseringsstudio där vi får se
blivande byggnadsverk i 3D och även exempel på hur geotekniska modeller
används.
När:
2017-02-21
Var:
Skanska, Warfvinges väg 25 (T Stadshagen)
Program:
17:30 Samling i receptionen, kom i tid – ingen senare inpassagemöjlighet
17:45 Årsmötesförhandling
18:15 Kaffe, vatten och smörgås
18:45 Demonstration av visualiseringsstudio med Skanskaexpert och Johan
Gabrielsson visar geomodeller från aktuellt projekt.
Anmälan:
Amelie Nilsson
GeoMind
070-622 80 10
amelie.nilsson
@geomind.se
anmäl deltagande till [email protected] senast 15/2
Fanny Deckner
NCC
070-213 43 51
fanny.deckner
@ncc.se
Thomas Andrén
Geofound
073-375 95 30
thomas
@geofound.se
Olle Båtelsson
Trafikverket
0730-92 26 77
olle.batelsson
@trafikverket.se
Jonas Nygren
Golder Associates
070-873 91 24
jonas.nygren
@golder.se
Pia Larch
Skanska
070-774 40 55
pia.larch
@skanska.se
1
Svenska Geotekniska Föreningen Öst
Årsmöte 2017
Datum: 2017-02-21
Plats: Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm
FÖREDRAGNINGSLISTA
§1.
Mötets öppnande
§2.
Fastställande av dagordning
§3.
Val av ordförande för stämman
§4.
Val av sekreterare för stämman
§5.
Fastställande av röstlängd
§6.
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
§7.
Val av justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet
§8.
Verksamhetsberättelse 2016
§9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§10.
Val av styrelse
§11.
Redovisning av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
§12.
Övriga frågor
§13.
Mötet avslutas
Amelie Nilsson
GeoMind
070-622 80 10
amelie.nilsson
@geomind.se
Fanny Deckner
NCC
070-213 43 51
fanny.deckner
@ncc.se
Thomas Andrén
Geofound
073-375 95 30
thomas
@geofound.se
Olle Båtelsson
Trafikverket
0730-92 26 77
olle.batelsson
@trafikverket.se
Jonas Nygren
Golder Associates
070-873 91 24
jonas.nygren
@golder.se
Pia Larch
Skanska
070-774 40 55
pia.larch
@skanska.se
Svenska Geotekniska Föreningen
Swedish Geotechnical Society
SGF Öst Verksamhetsberättelse 2016
Deltagare
Olle Båtelsson, Trafikverket, ordförande
Jonas Nygren, Golder Associates, sekreterare
Pia Larch, amiQa, ledamot
Amelie Nilsson, Geomind, ledamot
Fanny Deckner, NCC, ledamot
Thomas Andrén, Geofound, ledamot
Lars Bjerin har vid ett tillfälle varit adjungerad till styrelsen
Genomförda seminarier/workshops:
-25 februari; SGF Öst årsmöte.
Årsmöte hölls hos Golder Associates och efter mötet höll Annika Bergwall, Trafikverket ett
intressant och uppskattat föredrag om nya stambanor för snabbtåg i Sverige samt ett föredrag
om framtidens vardag i fält med app-baserade borrprogram av Kenneth Andersson,Tyréns .
Röstlängd för årsmötet fastställdes till 21 deltagare.
-6 oktober; Föredrag
SGF Öst, KTH och IAH ordnade en gemensam träff med föredrag av Jonas Sundell, CTH och
Cowi om ”Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden” och berörde
olika aspekter av samarbete och förståelse mellan hydrogeologer och geotekniker. Bo
Olofsson, KTH höll ett föredrag om ”Risker och kunskapsöversikt vid byggande under mark”.
Drygt 50 deltagare från SGF och IAH.
-12 december; Julfördrag
Återigen upplät Tyréns sina lokaler till SGF Öst. Efter macka och kaffe bjöds det på två
doktorandföredrag från KTH. Ali Nejad Ghafar presenterade sin forskning med titeln
”Measurement and Improvement of Grout Penetrability in Hard Rock – Current
developments”, och Carl Wersäll presenterade sin forskning med titeln ”Frekvensstyrning av
vibrationsvältar och vibroplattor för packning av friktionsjord”. Därefter följde en paus med
glögg och lussebullar innan kvällens huvudföredrag med titeln ”Östlig förbindelse – lätta och
svåra sätt av knyta samman ringen kring Stockholm” presenterades av Thomas Dalmalm från
Trafikverket.
Ca 35 personer deltog.
Genomförda aktiviteter utöver ovan listade seminarier/workshops:
 Styrelsen har under året haft 7 möten, varav ett konstituerande. Mötena har hållits på
olika platser till exempel Förbifart Stockholms projektkontor i Sundbyberg och på
Svenska Geotekniska Föreningen
c/o Arokad, Plejadgatan 3
417 57 Göteborg
Tel:
031-733 47 03
E-post:
[email protected]
Internet:
www.sgf.net
Bankgiro: 651-3212
SGF
2(2)
delprojektkontoret i Häggvik, KTH och i krogmiljö på Södermalm. Ett möte hölls
traditionsenligt på Grönviksvägen med utsikt över Mälaren.
 Tyvärr har det inte genomförts några studiebesök under året. Ett planerat studiebesök i
Norvik hamn ställdes in då det dels var få anmälda och dels en ganska hotande
väderprognos.
Svenska Geotekniska Föreningen
Svenska Geotekniska Föreningen
Swedish Geotechnical Society
SGF Öst Verksamhetsplan 2017
Planerade aktiviteter utöver nedan listade seminarier/workshops:
 Årsmöte med föredrag under februari
 Minst 4 styrelsemöten under året
 Gemensamma aktiviteter med Byggnadsgeologiska kommittén,
Grundvattenkommittén och Renare Mark i olika form
 Presentation av SGF på KTH i samband med t ex något studiebesök, detta bör göras
innan studenterna gör inriktningsval.
 Studiebesök, dels något av de större projekten men även kanske ett mindre projekt och
då riktat till yngre geotekniker och beskriva vanligt förekommande arbetsplatsfrågor
 Julföredrag med glögg o pepparkakor, eventuellt samordnat med doktorandföredragen
 SGF Öst har av tradition varit fokuserade på Stockholm men formellt tillhör även
geocentrumet Linköping SGF Öst. Frågan om en egen lokalavdelning kommer att
fortsätta under 2017 då en lokal träff planeras under våren
 Med anledning av Finlands 100-årsjubileum eller av något annat bra skäl kommer
SGF Öst att planera för någon form av fest eller mingelkväll under 2017
Planerade aktiviteter seminarier/workshops:
 Seminarie eller workshop under våren om arbetsmiljö främst arbetsplatsfrågor typ
arbetsbäddar, baserat på nyligen genomfört arrangemang inom SGF Väst
 Studiebesök, dels något av de större projekten men även kanske ett mindre projekt och
då riktat till yngre geotekniker och beskriva vanligt förekommande arbetsplatsfrågor
 Presentation av doktorandföredrag och aktuell forskning på KTH
Svenska Geotekniska Föreningen
c/o Arokad, Plejadgatan 3
417 57 Göteborg
Tel:
031-733 47 03
E-post:
[email protected]
Internet:
www.sgf.net
Bankgiro: 651-3212