Giltig id-handling

Köp- öch resevillkör
2017-01-01
Välkommen till Västtrafik!
Köp- och resevillkor
Här finns information om vad som gäller:

När du köper biljetter.

När du reser med Västtrafik och med de trafikföretag som Västtrafik anlitar.

När du vistas på områden utanför fordonen som Västtrafik har ansvar för, till exempel
terminaler, hållplatser och spårområden.
Motstridiga villkor
Om det skulle finnas motstridiga villkor i dessa köp- och resevillkor i förhållande till vad som
anges på Västtrafiks webbplats, appar och övrigt informationsmaterial ska innehållet i dessa
köp- och resevillkor äga tolkningsföreträde. Det som står i dessa villkor är med andra ord det
som gäller.
Ditt ansvar för biljett och kontokort
Du ansvarar för att obehöriga inte använder din biljett eller den mobila enhet som du använder
för köp av mobilbiljetter. Du ansvarar också för att det är rätt kontokort som används i tjänsten
Autoladda samt i appen Västtrafik To Go.
Mobila enheter
Om din biljett finns i en mobil enhet måste du se till att denna är laddad under hela resan. Det
är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.
Olika regler i olika bolag
Västtrafik har nära samarbete med flera bolag som driver kollektivtrafik, t.ex. SJ och
Hallandstrafiken. Köp- och resevillkoren i andra bolag skiljer sig delvis från vad som gäller på
Västtrafik. Som resenär har du ansvar för att följa de regler som gäller där du reser.
Västtrafiks kundservice
Du når Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00 samt via digitala kanaler såsom epost och Facebook. För mer information se vår webbplats på www.vasttrafik.se.
Resevillkoren gäller tillsammans med ordningslagen, järnvägssäkerhetslagen, fartygslagen,
lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, ordningslagen, trafikskadelagen,
järnvägslagen, järnvägstrafiklagen, lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, sjölagen,
personuppgiftslagen, Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och
skyldigheter för tågresenärer, Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares
rättigheter vid busstransport och tillsammans med annan tillämplig lagstiftning.
2
Innehållsförteckning
Allmänna resevillkor .............................................................................................................. 7
Anvisningar och instruktioner ............................................................................................. 7
Ordningsregler ................................................................................................................... 7
Åldersgränser .................................................................................................................... 8
Medföljandeerbjudande ..................................................................................................... 8
Barnvagn ........................................................................................................................... 9
Bagage .............................................................................................................................. 9
Säkerhetsbälte ................................................................................................................... 9
Husdjur .............................................................................................................................. 9
Cykel ................................................................................................................................. 9
Resenärens ansvar för bagage, djur m.m. ......................................................................... 9
Äta och dricka ombord ....................................................................................................... 9
Hittegods ........................................................................................................................... 9
Resenärer med funktionsnedsättning ................................................................................10
Färdtjänst..........................................................................................................................10
Anropsstyrd trafik ..............................................................................................................10
Förseningsersättning ........................................................................................................10
Giltig biljett ........................................................................................................................12
Biljettkontroll och visering..................................................................................................12
Tilläggsavgift .....................................................................................................................12
Ändringar av tidtabeller, priser och linjesträckningar m.m. ................................................13
Allmänna köpvillkor ..............................................................................................................14
Här kan du köpa biljett ......................................................................................................14
Så betalar du biljetten .......................................................................................................14
Betala med ”Autoladda” ....................................................................................................14
Värdecheckar och presentkort ..........................................................................................15
Kvitto och leverans ...........................................................................................................15
Aktivering ..........................................................................................................................15
Biljettens giltighet ..............................................................................................................15
Förlust och spärr av biljett .................................................................................................15
Byten och återköp .............................................................................................................16
Reklamation ......................................................................................................................16
Personuppgifter ................................................................................................................16
3
Cookies.............................................................................................................................17
Livslängd för Västtrafikkort ................................................................................................17
Byte av biljettsystem .........................................................................................................17
Utgångna biljetter..............................................................................................................17
Företagskunder.................................................................................................................17
Köpvillkor för biljetter ............................................................................................................18
Enkelbiljetter .....................................................................................................................18
Periodbiljetter ....................................................................................................................18
Kontoladdning ...................................................................................................................19
Andra kort och biljetter ......................................................................................................20
Ansvar ..................................................................................................................................22
Person- och sakskador .....................................................................................................22
Force majeure...................................................................................................................22
Preskription .......................................................................................................................22
Tvister ..................................................................................................................................22
4
Begrepp från A till Ö
I köp- och resevillkoren finns ett antal olika begrepp. Förklaringar till de flesta av dem finns här.
Aktivering
En åtgärd som innebär att en biljett börjar gälla.
Aktiveringstid
Tid från inköp av biljetten till dess att den måste aktiveras.
Autoladda
Västtrafikkortet laddas automatiskt med en ny period eller med pengar när det visas för en
kortläsare.
Biljett
Ett Västtrafikkort, en fysisk biljett eller en mobilbiljett som ger rätt att resa.
Enkelbiljett
En biljett för obegränsat antal resor inom en bestämd tid i en eller flera zoner.
Obs! På kosterbåtarna och för anropsstyrd trafik gäller en enkelbiljett inte för ett obegränsat
antal resor utan bara för en enkel resa.
Fordon
Fordon är t.ex. buss, spårvagn, tåg, färja och bil.
Förseningsersättning
Ersättning som du kan få om din resa blir försenad.
Försäljningskanal
Plats och/eller metod för försäljning av Västtrafiks biljetter.
Försäljningsställe
Västtrafiks butiker eller ombud som säljer Västtrafiks biljetter.
Giltig id-handling
Västtrafik godkänner följande som giltiga id-handlingar: alla pass, svenska id-handlingar
godkända av Svenska Bankföreningen, Migrationsverkets LMA-kort, kvitto på asylansökan
eller uppehållstillståndskort samt nationella id-kort inom EU.
Giltighet
Giltighetstiden samt zon/zonerna där en biljett är giltig.
Intygskort
Ett kort utfärdat av Västtrafik för den som har Försäkringskassans intyg för förmånstagare. Ger
rätt för en vuxen att resa med periodbiljett för ungdom.
Kontoladdning
Laddning av pengar på ett Västtrafikkort.
Kortinspektion
En utskriven pappersremsa från Västtrafik som visar att Västtrafikkortet är giltigt och aktiverat,
vilken periodbiljett och giltighetstid som finns på kortet och vilken profil
(vuxen/ungdom/lågtrafik) biljetten har.
Kundservice
Västtrafiks kundservice som hjälper kunder med frågor om resor med Västtrafik. Nås på
telefon: 0771-41 43 00 samt via digitala kanaler såsom e-post och Facebook. För mer
information se vår webbplats på www.vasttrafik.se.
5
Linjetur/tur
En resa till linjens ändhållplats med ett och samma fordon.
Mina Sidor
En e-tjänst på www.vasttrafik.se som ger tillgång till personlig information och tjänster.
Mobilbiljett
En biljett som finns i en mobil enhet.
Mobil enhet
En mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning som kan användas för att beställa och ta
emot mobilbiljetter samt information som t.ex. störningsinformation.
Område
En eller flera sammanhängande zoner där en biljett är giltig.
Periodbiljett/Periodladdning
En biljett som gäller för obegränsat antal resor under en viss tidsperiod och inom visst område.
Personlig biljett
En biljett som bara gäller för en specifik person.
Resenär
En person som reser, eller tänker resa, med Västtrafik med giltig biljett.
Reseplaneraren
En tjänst på www.vasttrafik.se och appen Reseplaneraren för att söka resor.
Student
En person med giltig studentlegitimation från Studentkortet eller Mecenat med Västtrafiks, SL:s
eller Skånetrafikens logotyp. Studenter betalar reducerat pris för vissa biljetter.
Trafikhuvudman
Ett företag som ansvarar för kollektivtrafiken inom en region.
Trafikpersonal
Förare, ombordpersonal, biljettkontrollanter eller kundservicepersonal som har uniform, märke
eller som på annat sätt tydligt visar att hen är trafikpersonal.
Visering
Kontroll av att en biljett är giltig.
Värdecheck
Ett betalningsmedel som gäller på utvalda försäljningsställen.
Västtrafik
Västtrafik AB och de trafikföretag och andra företag som Västtrafik anlitar för att utföra
kollektivtrafikresor.
Västtrafikbutik
Västtrafiks egna butiker för försäljning och service.
Västtrafikkort
Ett kort från Västtrafik som du kan ladda biljetter på.
Zon
Sammanhängande avgränsat område t.ex. en tätortszon eller kommunzon. Se även Område.
6
Allmänna resevillkor
Du reser alltid i mån av plats. Det går inte att reservera eller boka platser på Västtrafiks
fordon. Det gäller även dig som reser med exempelvis barnvagn, rullator, rullstol eller hund.
Västtrafik kan inte garantera sittplats eller plats ombord vid byte av linje.
Innan du stiger på måste du ta reda på vilken biljett som krävs för resan och om du behöver
ha en utskriven kortinspektion med dig. Föraren är inte skyldig att vänta med att köra iväg
tills giltig biljett är uppvisad.
Fordon som är i linjetrafik stannar bara vid en hållplats när du som står där tydligt visar att du
vill resa med, eller när du som är ombord i god tid meddelar föraren att du vill stiga av. Finns
stoppknappar ombord på fordonet används dessa för att meddela föraren att du vill stiga av
vid nästa hållplats.
Fordon i linjetrafik får passera en hållplats utan att stanna för påstigning även då det finns
personer som vill stiga på eller av ifall:

Det är fullsatt.

Trafikledningen har gett order om det.

En person som står på hållplatsen och som vill stiga ombord uppträder på ett sådant
sätt att det finns risk för störningar i ordningen eller säkerheten ombord (t.ex. om
personen verkar påverkad eller har med sig ett farligt föremål).

Fordonet inte kan stanna på grund av händelser utanför Västtrafiks kontroll.
När fordonet stannar vid en ändhållplats ska alla resenärer stiga av. Föraren eller annan
trafikpersonal har rätt att avvisa personer som inte stiger av.
Anvisningar och instruktioner
Anvisningar och instruktioner från förare eller annan trafikpersonal ska alltid följas. Resenär
som inte följer ordningsregler och förbud kan bli avvisad. Vid en avvisning förlorar resenären
både sin biljett, rätt till återbetalning och sin rätt att resa vidare.
Förarens eller annan trafikpersonals uppfattning om tolkningen av reglerna gäller alltid och
den ska följas utan undantag.
Ordningsregler
Ordningsregler finns för att det ska vara tryggt och säkert ombord, och för att alla ska trivas.
Ombord på Västtrafiks fordon är det förbjudet att:

Störa föraren under körning.

Dricka alkoholhaltiga drycker.

Röka (gäller även e-cigaretter och rökning under väderskydd).

Ta med föremål som kan upplevas som störande eller vålla obehag för andra som är
ombord.

Ta med bagage som är brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt.

Ta med djur som är giftiga eller farliga på annat sätt.

Ta med föremål med avsikt att skada inredning i fordonet eller skada egendom på
hållplats eller liknande.
7

Använda mobiltelefoner, bärbara musikspelare eller liknande så att det upplevs som
störande eller vållar obehag för andra. Även lyssning med hörlurar kan störa.

Spela instrument utan tillstånd från Västtrafik.

Göra intervjuer, dela ut reklam, sälja varor eller liknande (undantag vid skriftligt
tillstånd från Västtrafik som kan uppvisas under resan).

Samla in pengar i bössor och liknande (undantag vid skriftligt tillstånd från Västtrafik
som kan uppvisas under resan).

Åka rullskridskor, rullbräda eller liknande.

Skräpa ner, förorena eller vandalisera.

Hindra dörrar att stängas, öppna dörrar med våld, eller att försöka öppna dörrar.

Sticka ut föremål eller delar av kroppen utanför fordonet.

Hänga på eller utanför fordon.

Kasta ut föremål från fordon.

Röra vid manöver-, signalanordningar eller liknande.

Missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande.

Vistas på områden som är avspärrade för allmänheten med hjälp av skyltar, stängsel
eller liknande (t.ex. spårområden och tunnlar).
Åldersgränser
Barn
Resenärer som är 0-6 år räknas som barn.
Barn under 6 år får av säkerhetsskäl inte resa ensamma.
Barn som fyllt 6 år får resa ensamma med egen giltig biljett (ungdom).
Ungdom
Resenärer 7–19 år räknas som ungdomar.
Ungdomar betalar reducerat pris för vissa biljetter.
Vuxen
Resenärer som är 20 år och äldre räknas som vuxna.
Medföljandeerbjudande
Barn reser avgiftsfritt tillsammans med vuxen/ungdom inom Västra Götalandsregionen och
inom Kungsbacka kommun. På alla biljetter utom skolkort får vuxen/ungdom ta med sig så
många barn som de kan ta fullt ansvar för.
Du som är 20 år eller äldre och reser med periodbiljett för vuxen eller lågtrafik får utan extra
avgift ta med upp till tre ungdomar. Erbjudandet gäller inte för den som reser med våra
samarbetspartners såsom SJ. Erbjudandet gäller inte heller för de som är vuxna och reser
med studentrabatt, intygskort eller de som reser med Chalmerskort.
8
Barnvagn
Barnvagn får tas med i mån av plats. Barnvagn måste vara bromsad under resan och om det
finns fastsättningsanordningar ombord ska de användas. Barnvagn får inte hindra andra
resenärer eller blockera utrymningsvägar. Föraren är inte skyldig att hjälpa till vid på- eller
avstigning med barnvagn.
Bagage
Bagage som du kan bära på egen hand får du ta med utan kostnad. Bagaget får inte hindra
andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar, hindra eller skymma sikten för
föraren eller påverka säkerheten ombord på annat sätt. Skrymmande bagage ska placeras
på lämplig plats. På färjetrafik, inom Västtrafik gäller särskilda regler och priser för resgods.
Säkerhetsbälte
Om det finns säkerhetsbälte ombord måste detta användas.
Husdjur
Du får ta med två husdjur utan kostnad utom på sjukreselinjen Ronden där husdjur inte är
tillåtna. Två husdjur får resa samtidigt i varje fordon eller fordonssektion om de har samma
ägare. Annars gäller maximalt ett husdjur per fordon eller fordonssektion. Förare eller
trafikpersonal kan tillåta att fler husdjur tas ombord.
Husdjur ska vara kopplade eller sitta i bur/väska. De får inte placeras på sittplatser. Av
hänsyn till allergiker ska pälsdjur resa längst bak i fordonet. På färjor ska pälsdjur resa på för
den specifika färjan anvisad plats.
Särskilda villkor gäller för dig som reser med ledarhund eller certifierad signalhund (se
Ledarhund och signalhund nedan).
Cykel
På spårvagnar, bussar som trafikerar inom tätorter (stadsbussar), färjan Postbåten
Fjällbacka skärgård och i anropstyrd trafik får du inte ta med cykel. I mån av plats går det
oftast bra att ta med cykel på andra fordon. Du får endast ta med cykel på de bussar som har
ett bagageutrymme där cykeln ska förvaras under resan. Observera också avgiften som kan
gälla för att ta med cykel. Hopfälld minicykel som du själv kan bära räknas som bagage och
får medföras kostnadsfritt. Finns fastsättningsanordning ombord så ska du använda den.
Resenärens ansvar för bagage, djur m.m.
Du ansvarar själv för barnvagn, husdjur, bagage och liknande som du tar med ombord.
Skulle du skada en annan person eller annans egendom så är du ansvarig för skadan. Skulle
Västtrafik bli ersättningsskyldigt mot annan (tredje man) på grund av din oaktsamhet, blir du i
din tur ersättningsskyldig mot Västtrafik.
Äta och dricka ombord
När du reser med Västtrafiks tåg får du äta och dricka ombord så länge du följer
ordningsreglerna. På andra fordon är endast enklare förtäring tillåten. Det är inte tillåtet att
äta eller dricka något som kan störa eller vålla obehag för andra resenärer, skada andra
personers egendom eller skada inredningen i fordonet.
Hittegods
Om du hittar ett kvarglömt föremål ombord är du skyldig att lämna det till förare eller annan
trafikpersonal.
9
Resenärer med funktionsnedsättning
Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har rätt till hjälp med ledsagning på
stationer och terminaler där den servicen finns.
Västtrafik uppfyller gällande nationella och internationella lagar och förordningar som reglerar
de rättigheter som resenärer med funktionsnedsättning har. Bland annat de regler som finns i
Diskrimineringslagen, Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik, FN:s Konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lagen om kollektivtrafikresenärers
rättigheter.
Rullstol och rullator
Om du reser med rullator eller rullstol bör du kunna stiga på och av på egen hand eller med
hjälp av ledsagare. Du får assistans med lift/ramp på fordonen om trafiksituationen tillåter.
Du måste i så fall själv göra föraren uppmärksam vid när du ska gå på eller av. Vid behov får
du hjälp av trafikpersonal med att spänna fast rullstolen och betala för resan. Detta gäller
dock inte på spårvagn. Mer information om vad som gäller ombord för rullstolar finns på
www.vasttrafik.se.
Ledarhund och signalhund
Om du är i behov av ledarhund eller certifierad signalhund har du alltid rätt att ta med hunden
ombord utan avgift. Detta gäller även om det redan finns en hund eller annat husdjur
ombord.
Ledsagare
I Göteborg reser ledsagare utan kostnad tillsammans med fullt betalande person som har
funktionsnedsättning och färdtjänstintyg. I övriga delar av regionen betalar ledsagare
ordinarie pris för resan.
Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt inom Västtrafik Göteborgsområdet (Ale,
Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö) samt vissa delar av Västtrafik Fyrbodalsområdet (Lysekil,
Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla).
Färdtjänst
För färdtjänst gäller delvis särskilda villkor. Mer information finns på Västtrafiks webbplats
under Reseinformation, Att resa, Särskild kollektivtrafik .
Anropsstyrd trafik
Anropsstyrda turer måste beställas minst en timme innan turen avgår enligt tidtabell. Ska du
resa på morgonen, innan beställningscentralen öppnat, måste du beställa din resa dagen
innan. Turer som avgår mer än en timme efter att beställningscentralen stängt på kvällen
måste beställas innan Beställningscentralen stänger.
Mer information finns på Västtrafiks webbplats på www.vasttrafik.se.
Förseningsersättning
Rätt till förseningsersättning gäller för alla resor med Västtrafiks biljetter med vissa undantag.
Blir din resa försenad har du rätt till prisavdrag:

50 procent av priset för resan om förseningen är längre än 20 minuter,

75 procent av priset för resan om förseningen är längre än 40 minuter

Hela priset för resan om förseningen är 60 minuter eller längre.
10
Rätten till förseningsersättning förutsätter en tillräcklig bytesmarginal för att byta fordon under
resan, normalt 5 minuter.
Rätten till förseningsersättning förutsätter också att du inte fått ersättning för annan transport
vid befarad försening.
Ersättning för annan transport vid befarad försening
Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter
försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi) till
slutdestinationen för din planerade resa med en Västtrafikbiljett. Finns det inte tillgång till taxi
kan du resa med privat bil. Högsta ersättning är 1 150 kronor per resenär.
Genom att dela taxi eller annan transport med en eller flera resenärer kan ni resa en längre
sträcka. Maxbeloppet räknas per person; två personer kan åka taxi för 2 300 kronor.
Vid resa med privatbil får du ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning
plus ersättning för eventuell trängselskatt. Maxbeloppet är 1 150 kronor per resenär oavsett
hur många personer som reser i bilen.
Långvariga trafikstörningar
En resa räknas inte som försenad om Västtrafik annonserar en tidtabellsändring minst tre
dygn (72 timmar) före den ursprungliga avgångstiden. I sådana fall har du inte rätt till
förseningsersättning.
Ansökan om förseningsersättning
Du ansöker om förseningsersättning senast två månader efter att resan avslutades eller
skulle ha avslutats via en ansökningsblankett för förseningsersättning som du hittar på
Västtrafiks webbplats www.vasttrafik.se. Du kan också beställa en ansökningsblankett från
Kundservice på telefon 0771-41 43 00 eller via digitala kanaler såsom e-post.
Om ni är flera som har rest med taxi eller privatbil tillsammans ska alla medresenärers namn,
adress och personnummer anges på ansökningsblanketten. På ansökningsblanketten står
också vilka bilagor som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan för att styrka dina
kostnader.
Utbetalning av förseningsersättning
Ersättningen betalas individuellt till varje person, antingen kontant eller med värdecheck.
Väljer du utbetalning med värdecheck får du minst 50 kronor även om ersättningen skulle ha
varit lägre.
Resplusbiljett
När du reser med Resplusbiljett kan ansvaret för olika delsträckor ligga hos olika
trafikhuvudmän med olika regler. Därför finns inga gemensamma bestämmelser om
förseningsersättning inom Resplus. Om en resa med Resplus blir försenad tar du kontakt
med den trafikhuvudman som ansvarar för den försenade sträckan.
Öresundstågsbiljett
Information om förseningsersättning för resa med Öresundstågsbiljett finns på
www.oresundstag.se.
När gäller inte rätten till förseningsersättning?
Du har inte rätt till förseningsersättning när du reser med färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts,
förbeställda sjukresor eller beställda resor (abonnerad trafik). Inte heller vid resor med
museispårvagnar eller sightseeingbussar där främsta syftet inte är transport och där det
krävs särskild biljett. Förseningsersättningen gäller inte heller om grupper som reser
tillsammans inte kommer med på samma avgång.
11
Ersättningstrafik
Vid större kollektivtrafikstörningar brukar ersättningstrafik sättas in. Om du befarar att du
kommer att bli minst 20 minuter försenad kan du välja annan transport än ersättningstrafiken
och få förseningsersättning med 1 150 kronor.
Begäran om omprövning
Om du inte skulle vara nöjd med ett beslut om förseningsersättning kan du begära omprövning
av beslutet. En begäran om omprövning ska vara skriftlig och innehålla skälen till varför
beslutet bör omprövas. Din begäran om omprövning ska vara inlämnad till Västtrafik senast
tre veckor efter det att Västtrafik meddelat sitt beslut om ersättning enligt din ansökan om
förseningsersättning.
Giltig biljett
Din biljett ska vara aktiverad och giltig för den tid och alla de zoner som du reser inom. Om
din biljett är giltig vid påstigning är den giltig under hela linjeturen även om giltighetstiden går
ut under linjeturens gång.
När du reser med ett fordon utan kortläsare (t.ex. vissa tåg med SJ och Öresundståg) ska du
ha med dig en kortinspektion som visar att biljetten är giltig.
Om din biljett finns i en mobil enhet måste du se till att din mobila enhet är laddad under hela
resan. Det är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.
Biljetter som kräver aktivering eller avläsning av en kortläsare ska visas upp mot kortläsaren
direkt vid påstigning. Du ska försäkra dig om att biljetten accepterats av kortläsaren. Om
kortläsaren inte fungerar eller om en biljett inte accepteras av kortläsaren ska trafikpersonal
omedelbart kontaktas. Biljetter som inte kräver aktivering eller avläsning ska uppvisas för
trafikpersonal. Biljetter som köps ombord eller mobilbiljetter ska köpas och vara aktiverade
senast vid påstigning på fordonet.
Biljettkontroll och visering
Biljettkontroller görs både ombord och på hållplatser i samband med på- eller avstigning. Då
måste du visa upp din biljett.
Reser du med annan biljett än för vuxen eller om du reser med en personlig biljett måste du
kunna uppvisa de handlingar som krävs för att styrka din rätt att resa med biljetten.
Reser du med ett fordon utan kortläsare måste du ha en utskriven kortinspektion.
Har du en mobilbiljett ska du kunna visa upp den mobila enheten. Observera att det inte är
tillåtet att kopiera över en biljett till en annan mobil enhet utan Västtrafiks tillstånd.
Tilläggsavgift
Saknar du giltig biljett vid en biljettkontroll kan du bli skyldig att betala en lagstadgad
tilläggsavgift enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Du kan också bli avvisad
från fordonet.
Västtrafik har rätt att omhänderta en biljett då det finns misstanke om att den har blivit
förfalskad, manipulerad eller om det finns något annat skäl att ifrågasätta biljettens giltighet.
Då har Västtrafik rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Västtrafikkort utan att ersätta
ägaren för det återstående värdet. Västtrafik har också rätt att spärra en Mobilbiljett eller
tillgången till Västtrafiks app.
Du kan bestrida en tilläggsavgift genom att kontakta biljettkontrollens expedition inom 10
dagar från kontrolltillfället. Mer information hittar du på Västtrafiks webbplats.
12
Reducerad tilläggsavgift
Du ska alltid ha med dig din biljett vid varje resa. Har du glömt din periodbiljett men har
registrerat den på Mina Sidor så kan du få en reducerad tilläggsavgift om du inom sju dagar
visar upp din biljett på Biljettkontrollens expedition. Avgiften sänks då från 1 200 kr till 150 kr.
Observera att detta endast gäller om du är registrerad på Mina Sidor och har en periodbiljett
som också är registrerad på Mina Sidor. Periodbiljetten måste vara aktiverad innan
kontrolltillfället för att reducering av tilläggsavgiften skall gälla.
Om du reser med studentrabatt och har glömt att ta med din studentlegitimation på resan
kan du få reducerad tilläggsavgift även om din biljett inte är registrerad på mina sidor. För att
få din tilläggsavgift reducerad till 150 kr behöver du besöka biljettkontrollens expedition inom
sju dagar och visa upp periodbiljetten, giltig id-handling och giltig studentlegitimation (se
Giltig id-handling och Student i Begrepp från A till Ö ovan).
Ändringar av tidtabeller, priser och linjesträckningar m.m.
Förändringar av zoner, tidtabeller, priser, linjesträckningar och liknande sker löpande.
Aktuella uppgifter hittar du på Västtrafiks webbplats och i Västtrafiks butiker.
Vid t.ex. banarbeten, vägarbeten och större evenemang kan tillfälliga förändringar göras.
13
Allmänna köpvillkor
Mer information om t.ex. biljetter eller försäljningsställen finns på Västtrafiks hemsida
www.vasttrafik.se och Kundservice.
Här kan du köpa biljett

På Västtrafiks försäljningsställen

I appen Västtrafik To Go

Via tjänsten Autoladda

I biljettautomater på spårvagnar och på vissa hållplatser

Av förare eller ombordpersonal på vissa fordon.
Så betalar du biljetten
Du betalar din biljett med kontokort eller med kontanter. Mer information om vilka
betalningsmöjligheter som finns ombord på våra fordon och i våra försäljningskanaler finns
på Västtrafiks webbplats.
I appen Västtrafik To Go kan du betala med kontokort.
Betala med ”Autoladda”
Du kan ansluta ditt Västtrafikkort till tjänsten "Autoladda”. Med ”Autoladda period” fylls en ny
period på när den befintliga är slut och med ”Autoladda konto” fylls kortet på med 200 kr när
saldot hamnar på 0 kr eller minus. Påfyllningen görs automatiskt när du visar ditt
Västtrafikskort för en kortläsare.
Du kan häva ett automatiskt köp genom att visa ditt kort för en kortläsare och trycka på
knappen ”Å”. Detta måste du göra inom tio minuter från köptillfället.
Beställa ”Autoladda”
För att beställa tjänsten Autoladda ska du ha fyllt 18 år och vara registrerad som kund hos
Västtrafik på Mina sidor. Du måste lämna korrekt mobiltelefonnummer och e-postadress för
att Västtrafik ska kunna kommunicera med dig via sms och e-post.
När du beställt tjänsten Autoladda görs ett första köp. Efter att du beställt tjänsten måste du
inom 180 dagar aktivera tjänsten Autoladda genom att visa upp kortet för en kortläsare,
annars blir den ogiltig och du kan inte få återbetalning. Detta gäller både periodbiljetter och
kontoladdning som köps via tjänsten Autoladda.
Observera att det kan ta upp till 7 dagar från beställningstillfället tills tjänsten blir tillgänglig
samt att du måste visa upp ditt Västtrafikkort för en kortläsare för att tjänsten ska aktiveras.
Avbeställa ”Autoladda”
Du avbeställer tjänsten Autoladda på Västtrafiks webbplats under Mina sidor. För att inte
starta en ny period gör du avbeställningen senast 8 dagar innan din giltighetsperiod går ut.
Observera att det tar upp till 7 dagar från avbeställningstillfället att avbeställa tjänsten. Om du
autoladdar kortet under de dagarna gäller ovanstående villkor.
Västtrafik har rätt att säga upp tjänsten Autoladda om:
 Betalning inte godkänns eller medges
 Resenären bryter mot Västtrafiks köp- och resevillkor
 Resenären missbrukar tjänsten
 Tjänsten förändras eller utgår.
14
Värdecheckar och presentkort
Du kan betala med Västtrafiks värdecheckar på Västtrafiks försäljningsställen men inte
ombord på fordon. Eventuell mellanskillnad betalas inte ut kontant.
Du kan använda presentkort från Västtrafik till att köpa biljetter. Presentkorten är giltiga i ett
år från köptillfället.
Kvitto och leverans
Biljetter levereras på flera sätt. Biljett som levererats på ett Västtrafikkort eller en mobil enhet
är kopplade till det kort eller den enhet de levererats till.
Du blir alltid erbjuden ett kvitto vid köp hos Västtrafiks försäljningsställen.
Om du är registrerad på Mina Sidor ser du dina köp där.
På Västtrafiks webbplats finns mer information om leveranser av biljetter och kvitton.
Aktivering
Om du själv måste aktivera biljetten efter köpet är det ditt ansvar att kontrollera att villkoren
för biljettens giltighet inte har förändrats sedan köpet. Om du t.ex. köper en ungdomsbiljett
strax före du fyllt 20 år och väntar med att aktivera den tills efter du har fyllt 20, måste du
göra ett kompletteringsköp för att biljetten ska gälla för vuxen.
Biljettens giltighet
Biljetten är giltig för resa enligt de villkor som gäller när den blir aktiverad (se Aktivering
ovan).
Giltighetstiden samt vilken zon som biljetten är giltig inom varierar för olika biljetter.
Förlust och spärr av biljett
Du ansvarar själv för din biljett.
Det är bara om förlusten beror på en omständighet som Västtrafik är ansvarigt för som
Västtrafik kan lämna ersättning. Västtrafik tar inte ansvar för tekniska problem hos annan
part, exempelvis en internetleverantör, eller för tekniska problem med en mobil enhet eller
liknande.
Om du är registrerad på Mina sidor finns det en förlustgaranti för biljett med periodbiljett samt
kontoladdning. Vissa biljetter går att spärra.
En mobilbiljett är knuten till den mobila enhet som användes vid köpet. Om mobilbiljetten är
registrerad och kopplad till ditt konto på Mina sidor har du rätt att föra över biljetten till en
annan mobil enhet. Detta kan exempelvis bli aktuellt om du förlorar din mobila enhet. En
sådan överföring kan du göra högst två gånger under en 30-dagarsperiod.
Vid misstanke om att en mobilbiljett används obehörigt eller missbrukas, får Västtrafik utan
föregående varning, helt eller delvis, spärra biljetten och/eller tillgången till appen Västtrafik
To Go. Rätten att spärra gäller också om Västtrafik av tekniska, säkerhetsmässiga eller
andra skäl måste skydda intressen för kund, andra parter eller för egen del.
15
Byten och återköp
Du har ingen ångerrätt när du köper biljetter.
Återköp och byte av biljetter är bara möjligt om det framgår av de villkor som gäller för varje
biljettyp eller om resenären har rätt till återköp enligt lagen om kollektivtrafikresenärers
rättigheter.
Om Västtrafik förändrar trafikutbudet kan en periodbiljett återköpas. Då ska utbudet ha
förändrats mer än du med fog kunde förutsätta vid köpet. Förändringen ska också vara av
väsentlig betydelse för dig. I sådana fall betalas den del av värdet tillbaka som återstår vid
återköpstillfället.
Reklamation
Skulle din biljett vara felaktig eller blivit levererad med dröjsmål kan du reklamera den hos
Västtrafiks Kundservice. Är det fel på en biljett som du har köpt, ska du reklamera köpet
inom 60 dagar. Använd den blankett för reklamation som finns på Västtrafiks webbplats.
Misstänker du fel efter resa med kontoladdning kan du anmäla felet på Västtrafiks webbplats
under Mina sidor. En sådan reklamation gör du tidigast 48 timmar efter resan och senast 60
dagar efter resan.
Hjälp med ett skadat Västtrafikkort får du i en Västtrafikbutik alternativt av trafikpersonal och
på försäljningsställen.
Personuppgifter
Västtrafik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar.
När du lämnar uppgifter samtycker du till att Västtrafik får behandla dem för de ändamål som
beskrivs här.
Västtrafik sparar personnummer, förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort,
telefonnummer och e-postadress. Västtrafik registrerar även mobiltelefonnummer och
resvanor. Västtrafik hämtar varje månad adressinformation från Statens
personadressregister SPAR och uppdaterar den löpande vid flyttning eller namnbyte. På
Mina sidor kan du se vilka uppgifter som Västtrafik sparat.
Västtrafik registrerar också köp- och resetransaktioner. Köp- och resandehistoriken kan vara
sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen.
När du gör köp med kontokort samarbetar Västtrafik med DIBS Payment Services AB för
kontroll av köpet. Ingen känslig information om kontokortet lämnas ut till Västtrafik och DIBS
garanterar att betalsättet lever upp till de säkerhetskrav som ställs av bankerna.
Registrerade personuppgifter används för att Västtrafik ska kunna fullgöra sina åtaganden,
ge service och tjänster till Västtrafiks resenärer exempelvis vid köp av biljetter, begäran om
återköp eller förseningsersättning och hantera förfrågningar av Västtrafiks kundtjänst.
Därutöver kan personuppgifter användas vid biljettkontroller för kontroll av biljettens giltighet
och för att tillhandahålla information och erbjudanden om Västtrafiks produkter och tjänster. I
vissa fall kan informationen användas i marknadsundersökningar där det är frivilligt att delta.
Västtrafik lämnar endast ut personuppgifter till leverantörer som utför uppdrag för Västtrafik
såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller
annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig.
16
Utan avgift kan du en gång per kalenderår begära att få information om vilka av dina
personuppgifter som finns hos Västtrafik. Du kan när som helst begära rättning av felaktiga
eller ofullständiga uppgifter.
Begäran om information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Västtrafik AB
Registrator
Box 123
541 23 Skövde
Registrerade personuppgifter sparas hos Västtrafik tills du väljer att avregistrera dig som
resenär. Du kan se dina köp- och resetransaktioner på Mina sidor under 90 dagar. Sedan blir
uppgifterna gallrade och arkiverade.
Cookies
Västtrafik använder cookies som är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet
när du använder vår webbplats och våra appar. Där sparas bland annat personliga
inställningar som gör det möjligt att följa vad du gör på Västtrafiks webbplats eller appar och
för att anpassa dina besök. När du besöker Västtrafiks webbplats och appar samtycker du till
att Västtrafik använder cookies. Västtrafik använder inte tredjepartscookies. Om du vill veta
när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om
det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också
ställas in så att den avvisar samtliga cookies.
Livslängd för Västtrafikkort
Västtrafikkortet har begränsad livslängd. Kort som köpts före november 2012 kan användas i
fem års tid. Kort som köpts från och med november 2012 kan användas i elva års tid. Uppgift
om kortets livslängd finns på kvittot som du får när du köper en biljett som läggs på kortet
och på Mina sidor på Västtrafiks webbplats.
Kort som närmar sig slutdatum går att byta i en Västtrafikbutik, av trafikpersonal eller
försäljningsombud. Då förs de biljetter samt ev. pengar som fanns på kortet över till det nya
kortet.
Byte av biljettsystem
Om Västtrafik byter biljettsystem kan det bli nödvändigt att byta ut biljetter. Det ska i så fall
göras under en övergångsperiod på 24 månader.
Utgångna biljetter
Vissa utgångna biljetter kan lösas in. Mer information finns på www.vasttrafik.se.
Företagskunder
För resenärer som reser med företagskort gäller de allmänna resevillkoren samt delvis
särskilda köpvillkor för företagskunder.
Mer information finns på Västtrafiks webbplats på http://www.vasttrafik.se/#!/foretag/.
17
Köpvillkor för biljetter
Enkelbiljetter
Köp och betalning av enkelbiljett
Du kan köpa enkelbiljett i alla försäljningskanaler utom via tjänsten Autoladda samt på
bussar i Göteborg, Partille och Mölndal. Du kan få den i form av en pappersbiljett eller ett
västtrafikkort. Till din mobila enhet kan du få en mobilbiljett via appen Västtrafik To Go.
Information om hur du kan betala i de olika kanalerna finns på Västtrafiks webbplats.
Aktivera enkelbiljett
En pappersbiljett och mobilbiljett blir aktiverad och börjar gälla vid köpet.
Biljetter på Västtrafikkort börjar gälla när de visas för en kortläsare och de måste aktiveras
inom 365 dagar från köpet.
Giltighet för enkelbiljett
Giltigheten för din biljett, räknat från köpet, är 90 minuter om du reser i en zon och 180
minuter om du reser mellan flera zoner.
Det står på biljetten i vilken eller vilka zoner den gäller.
Om du reser mellan zoner får du inte passera en zon dit slutpriset från din startzon är högre
än priset för den biljett som du redan har köpt.
Övergångsbiljett
Med köp av en övergångsbiljett kan du vidga giltigheten av en enkelbiljett till fler zoner (gäller
inte mobilbiljett). Du måste göra köpet innan du har passerat den första zonen och inom
bytestiden för din enkelbiljett. Bytestiden räknas från den biljett som du senast köpt.
Enkelbiljetten blir delbetalning när du köper en övergångsbiljett.
Övergångsbiljett går inte att köpa för att vidga giltigheten för biljetter köpta i appen Västtrafik
To Go.
Periodbiljetter
Köp och betalning av periodbiljett
Du kan köpa periodbiljetter i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen och som
mobilbiljett i appen Västtrafik To Go. Inom vissa områden sälj periodbiljetter även ombord på
fordon, för mer information se Västtrafiks webbplats på www.vasttrafik.se. Periodbiljett som
inte köps i appen Västtrafik To Go laddar du på ett Västtrafikkort.
Mer information om periodbiljetter finns på Västtrafiks webbplats.
Aktivera periodbiljett
En periodbiljett som finns på ett Västtrafikkort aktiveras vid första resan. Du kan också välja
ett särskilt aktiveringsdatum när du köper periodbiljetten. Biljetten måste aktiveras inom 180
dagar från köpet annars är den förbrukad. Periodbiljett i appen Västtrafik To Go väljer du
aktiveringsdatum för vid köpet, dock inom 30 dagar.
Om du fyller på kortet med flera periodbiljetter vid samma tillfälle är det viktigt att veta att det
är villkoren vid aktiveringstillfället för varje periodbiljett som gäller. Om du t.ex. köper
ungdomsbiljetter strax före du fyllt 20 år och väntar med att aktivera dem tills efter du har fyllt
20, måste du göra ett kompletteringsköp för att biljetterna ska gälla för vuxen.
18
Byte av periodbiljetter
Du får byta en periodbiljett inom 180 dagar från köpet om den inte har aktiverats. Om du
däremot har aktiverat periodbiljetten så får du byta den mot en annan biljettprodukt inom 24
timmar från att den aktiverats. Detta gäller inte Chalmersladdningen.
Giltighet för periodbiljett
Giltighetstiden för din periodbiljett samt i vilken eller vilka zoner den gäller inom kan du se på
kvittot, i en kortläsare eller på en kortinspektion. För mer information om våra olika
periodbiljetter och vilka områden de gäller i hittar du på Västtrafiks webbplats på
www.vasttrafik.se.
Kontoladdning
Köp och betalning av kontoladdning
Du kan köpa en kontoladdning i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen samt
ombord på fordon inom vissa områden. Mer information finns på vår webbplats på
www.vasttrafik.se.
På kortet kan du skapa ett konto genom att ladda det med pengar. En sådan laddning kan du
göra i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen och på vissa fordon. Du kan
sedan använda kortet för att betala för resor ombord på Västtrafiks fordon. Mer information
om kontoladdning finns på Västtrafiks webbplats.
Pant på kort med kontoladdning
Första gången du köper ett Västtrafikkort med kontoladdning betalar du en pant på 50
kronor. Den kan du använda som betalning för en resa om saldot på kortet skulle vara lägre
än priset för resan. Om kortet avslutas för att kortets livslängd har gått ut betalas panten inte
tillbaka. Mer information om pant och återbetalning finns på Västtrafiks webbplats.
Aktivering av kontoladdning
Kontoladdningen behöver inte aktiveras. När kortet är påfyllt med pengar är det klart att
använda.
När du visar ditt Västtrafikkort för en kortläsare dras det pengar från kortets saldo. Du kan
behöva använda knapparna på kortläsaren och visa kortet igen när du byter linje och tur när
du reser inom mer än en zon. Mer information om hur du reser med kontoladdning finns på
Västtrafiks webbplats på www.vasttrafik.se.
Byte av kontoladdning
Du kan använda kontoladdning till att helt eller delvis betala en annan biljett.
Giltighet för kontoladdning
Du kan resa med kontoladdning i en eller flera zoner. Om du reser inom en zon får du byta
linje inom 90 minuter från första check in. Reser du mellan flera zoner gäller bytestiden 90
minuter från att du har checkat ut i den nya zonen. Skulle du resa till ytterligare en zon gäller
90 minuters bytestid på samma sätt även där, men bara så länge det har gått mindre än 180
minuter från första check in.
Om kontoladdning utgår ur biljettsortimentet, t ex på grund av byte av biljettsystem eller
teknikskifte, kommer du behöva byta ut din kontoladdning mot en valfri ersättningsbiljett.
Sådant byte kan ske under en övergångsperiod om 12 månader från det att Västtrafik
informerat på sin webbplats om att kontoladdning kommer att utgå ur biljettsortimentet. Du
kan inte välja att få saldot eller panten i kontanter.
19
Andra kort och biljetter
En- och tredygnsbiljetter
En- och tredygnsbiljetter är periodbiljetter som du kan resa obegränsat med inom det område
som anges på biljetten under 24 timmar med en dygnsbiljett och 72 timmar med en
tredygnsbiljett.
En- och tredygnsbiljetter som finns på ett Västtrafikkort börjar gälla när de används första
gången, men senast inom 90 dagar från köpet, annars förfaller de. Oaktiverade en- och
tredygnsbiljetter får bytas inom 90 dagar från köptillfället.
En- och tredygnsbiljetter i form av pappersbiljetter börjar gälla direkt vid köpet och kan inte
bytas.
Femresorskort
Femresorskort har utgått ur sortimentet, men befintliga kort går att använda till och med 500
dagar efter köpet. Mer information om femresorskort finns på Västtrafiks webbplats på
www.vasttrafik.se.
Skolkort
Skolkort ägs av skolan, är personliga och giltigheten för dem varierar från kommun till
kommun.
Skolkort gäller inte för resa med Ronden. Skolkort Kungsbacka gäller inte för resa med
Öresundståg.
Medföljandeerbjudandet gäller inte för skolkort och skolkort gäller heller inte som
delbetalning för resa med SJ och Tågab.
Om du förlorar ditt skolkort ska du kontakta din skolexpedition som spärrar kortet och
beställer ett ersättningskort.
Om du går i grundskolan och glömmer skolkortet hemma får du ändå resa till skolan. I skolan
ber du skolexpeditionen om en ”biljett för hemresa”.
Om du går på gymnasiet och glömmer skolkortet hemma betalar du själv för resorna till och
från skolan.
Om skolkortet inte fungerar ber du trafikpersonal om hjälp. Skulle det vara fel på kortet får du
en tillfällig biljett. Den biljetten visar du för skolexpeditionen som beställer ett nytt kort och ger
dig ett "Tillfälligt skolkort" som gäller tills det nya kortet kommer.
Mer information om skolkort finns på skolor och på Västtrafiks webbplats.
Fritid 100 dagar
Fritid 100 dagar är en periodbiljett för ungdomar. Den gäller i 100 dagar för obegränsade
resor med Västtrafik på vardagar 14:00 – 04:00 och dygnet runt på helger och under
lovdagar.
Biljetten ska aktiveras inom 180 dagar från köpet. Den måste aktiveras före ungdomen fyller
20 år och sedan får den användas under hela giltigheten.
Mer information och detaljerade villkor om kortet finns på Västtrafiks webbplats.
Intygskort
Västtrafiks intygskort kan beställas av den som har Försäkringskassans ”intyg för
förmånstagare”. Kortet ger dig rätt att resa med Västtrafiks periodbiljetter för ungdom, oavsett
din ålder. Erbjudandet gäller inte övriga biljetter som t.ex. kontoladdning.
20
Intygskortens giltighetstid är vanligtvis tre år men kan variera beroende på ditt intyg från
Försäkringskassan. Kortet används endast som ett intyg och går inte att ladda med en biljett.
Intygskortet är personligt och sista giltighetsdatum samt ditt namn finns tryckt på baksidan. Vid
en biljettkontroll ska du kunna visa giltig biljett, intygskort samt giltig legitimation som
överensstämmer med namnet på intygskortet.
Utökning Göteborg
Utökning Göteborg är en terminsbaserad periodbiljett för ungdomar som gäller för
obegränsade resor med Västtrafik inom Göteborgs kommun på vardagar 14:00 – 04:00 och
dygnet runt på helger och under lovdagar.
Mer information och detaljerade villkor finns på Västtrafiks webbplats på www.vasttrafik.se.
Chalmerskort
Chalmerskortet är ett Västtrafikkort med en Chalmersladdning. Kortet säljs enbart till anställda
och studenter som studerar minst halvfart (15 högskolepoäng per termin) vid Chalmers
Tekniska Högskola.
Chalmersladdningen är en terminsbaserad periodbiljett och gäller dygnet runt på linjerna 16,
16X och 55. Anställda får enbart använda laddningen för tjänsteresor. Chalmersladdningen är
personlig och du ska skriva ditt namn på baksidan av kortet vid köptillfället. Vid en biljettkontroll
måste du kunna legitimera dig och även styrka att du är anställd eller studerar vid Chalmers
Tekniska Högskola.
Laddningen omfattas inte av Västtrafiks medföljandeerbjudande. Återköp tillämpas endast om
det föreligger rätt till detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
Om du avbryter dina studier eller din anställning får du inte längre resa med
Chalmersladdningen. Har du en kontoladdning eller annan Västtrafikprodukt på ditt
Chalmerskort kan du fortsätta resa med den produkten.
Mer information om Chalmersladdningen finns på Västtrafiks webbplats på www.vasttrafik.se.
Seniorkort
Flera kommuner erbjuder sina folkbokförda seniorer fria resor inom kommunzonen med
Västtrafik seniorkort. Villkoren varierar från kommun till kommun, se mer information på
www.vasttrafik.se/omseniorkort.
Seniorladdningen på kortet är personlig och vid en biljettkontroll ska du kunna legitimera dig.
Det går bra att ladda andra Västtrafikprodukter på seniorkortet (t.ex. kontoladdning), är den
biljetten inte personlig kan du även låta någon annan resa med den.
Skärgårdstrafiken
På vissa skärgårdslinjer gäller särskilda priser. Mer information finns på Västtrafiks
webbplats.
Göteborg City Card
Göteborg City Card är ett personligt kort som gäller för bland annat obegränsade resor på
Västtrafiks fordon i Göteborg och i en rad kommuner som omger Göteborg. Mer information
finns på www.goteborg.com.
Provåkarkort
Provåkarkortet är ett Västtrafikkort med en periodbiljett som gäller för obegränsade antal
resor inom ett angivet område och under en angiven tid. Provåkarkortet är personligt och får
inte säljas vidare.
Det går inte att köpa provåkarkort utan de erbjuds av Västtrafik i marknadsföringssyfte.
21
Ansvar
Person- och sakskador
Ansvar för person- och sakskador som uppkommer i Västtrafiks kollektivtrafik styrs av
järnvägstrafiklagen, sjölagen och trafikskadelagen. Förutom förseningsersättningen och
tillämplig lagstiftning om person- och sakskador är Västtrafiks ansvar för skada begränsat
dels till ansvar enligt lag, dels till de skador som orsakas av grov vårdslöshet från Västtrafiks
sida. Annan ersättning utgår inte.
Force majeure
Enligt lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter gäller inte s.k. force majeure. Om lagen
om kollektivtrafiksresenärers rättigheter inte är tillämplig för din resa är Västtrafik befriat från
avtalade förpliktelser vid händelser eller omständigheter som rimligen inte kan förutses av
Västtrafik, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, naturkatastrof, extrema
väderförhållanden, strejk, lockout, blockad eller allmän brist på drivmedel.
Preskription
Har du krav på ersättning för annan transport, krav på prisavdrag eller vill du göra återköp av
en periodbiljett, måste du ställa kravet inom tre år från det att din fordran uppkom. Efter tre år
är fordran preskriberad. När det gäller rätten till förseningsersättning finns även regler om
preskription i lagen om kollektivresenärers rättigheter.
Tvister
Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän
domstol. Vid tvist med privatperson har Västtrafik som policy att följa Allmänna
Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.
22