Marta och Maria - Free

Marta och Maria
Henric Schager
A. Bernet (8.2.'17)
Am
Dm
G
C
a k‚ k k k k k‚ k k‚ k k n k k k k k k k k n o k‚
1.Må
2.Det
3.Låt
4.Må
5.Att
Mar - ta blott i
är ge - men - skap
ald - rig nå - gra
jag, lik Ma - ri där till - bed - ja -
yt som
yt a
de
tre ting - en
Du sö - ker,
tre bild - er
mig sät - ta,
om - fat - ta,
E
F
sin
det
få
ack,
o,
tjänst Dig gi - va,
är Du själv som
skym - ma un - dan
Her - re Je - sus,
min Rab - bu - ni,
Dm
Am
Her - re
tar ge Dig för
vid Din
Din ge -
E
kär.
stalt
mig!
fot
stalt
A
a k dk dk k k k k‡ kz o k k k k k k k j
kan dock
sjä - len,
Ord, du
till Din
Dig mitt
D
ald - rig till - freds - stäl - la,
in - åt - vänd, Dig skå - dar
re - na kär - leks - vä - sen,
röst i still - het lyss - na
hjär - tas kär - lek ge. -
D 5+
det är
och som
för - sänk
och allt
Du är
blott ett som Du be - gär:
till - ber - dig
i
allt.
mig helt och fyllt i
dig.
av Dig få ta
e - mot.
mitt en - da hopp, mitt allt!
Em
A
D
a k‚ kz k k k k k k o k dk k k k dk k
stil - la,
tro - get bar - na - hjär - ta,
D#dim.7
Am/E Em F
som öp - pet står för
Am/E D/E E7
Di - na
A
a k k k k k k o k‚ k dk k k dk dk j
kär-lek ner får
sän - ka
och An-dens kraft
får
Public Domain
bli spord.
j
ord,
n o
Det
då
Guds
att
och
A7
n o k‚
Ett
ok k k
där sig Din