EKB-Dagen - Integrationsforum

Socialtjänst
EKB -Dagen
Forum om ensamkommande flyktingbarn
För dig som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården
9 februari, 2017
Bonnier Conference Centre, Stockholm
Talare:
Migrationsverket:
Anna Lindblad
Rättslig expert
Trelleborgs kommun:
Cecilia Lejon
Förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen
Ola Johnsson
Arbetsmarknadschef
Migrationsverket:
Anna Lindblad
Rättslig expert
Trelleborgs kommun:
Cecilia Lejon
Förvaltningschef
Arbetsmarknadsförvaltningen
Rädda Barnen:
Bitte Nordström Kinnaman
Socionom
Nyköpings kommun
Gabriel Billing
Enhetschef familjehemsenheten
4 anledningar till att delta:
Hanna Kejerhag Oldenmark:
• Hur påverkar den tillfälliga lagstiftningen
asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn
• Skapa en god handläggning och dokumentation i
utredningsarbetet
• Traumamedvetet bemötande inom socialtjänsten
• Kvalitetssäkring och utredning av familjehem framgångsfaktorer
Auktoriserad socionom
MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till personal
och ansvariga verksamheter för
ensamkommande barn och unga inom:
- Socialtjänsten
- Familjehem
- Mottagningsenheter
- Integrationsenheter
- Flyktingmottagning
Arrangör:
www.integrationsforum.se
Socialtjänst
EKB -Dagen
Forum om ensamkommande flyktingbarn
Invandringen till Sverige förra året var rekordhög. Hela 35 000 ensamkommande flyktingbarn anlände vilket satte stort prov på
kommuners förmåga ordna ett mottagande med tak över huvudet åt barnen med kort varsel. Förutom att antalet HVB- och
familjehem ökade dramatiskt blev socialtjänstens utredningsarbete stundtals lidande och ansträngt. Nu är läget annorlunda och
många kommuner ser över verksamheten för att minska kostnader, öka kvalitén på mottagandet och utredningarna samt hjälpa
barnen och ungdomarna att skapa en framtid i Sverige. Som en del i detta utvecklingsarbete blir det än viktigare att också lära av
andras erfarenheter av ett väl fungerande mottagande och utredningsarbete.
I årets upplaga av EKB-Dagen Socialtjänst ligger fokus på att lyfta fram framgångsfaktorer och den senaste kunskapen i arbetet
med att ge ensamkommande barn och unga den trygghet och omsorg de behöver. På denna lärorika heldagskonferens kommer
du få de verktyg och färdigheterna du behöver för att skapa ett bra bemötande, utredningsarbete och dokumentation.
Konferensens innehåll:
•
•
•
•
•
Migrationsverket ger en lägesrapport om den hur den tillfälliga asyllagen påverkar asylprocessen för ensamkommande
unga samt det pågående arbetet om åldersbedömningar
Hannah Kejerhag Oldenmark berättar hur du utreder och genomför insatser för barn och unga med god handläggning
och dokumentation
Rädda Barnen berättar hur du kan stötta barn och ungdomar som varit med om svåra upplevelser och påfrestningar
Ta del utav framgångsfaktorer för hur man kvalitetssäkrar och rekryterar familjehem i Nyköpings kommun
Trelleborgs kommun presenterar deras framgångsrika metod för snabb etablering av ensamkommande unga
Ta chansen och passa på att få praktiska tips och strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla kontakter och utbyt
erfarenheter med kollegor och experter från hela landet.
Kontakta oss och anmäl dig redan idag på [email protected] för att säkerställa din plats på årets viktigaste
konferens för dig som arbetar med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
Väl mött den 9 februari.
Mohamed Elmi
Projektledare EKB-Dagen Socialtjänst
e-post: [email protected]
telnr: 070-7240570
Varför ska du gå på EKB-Dagen Socialtjänst?
- Lär dig av framgångsrika verksamheter som lyckats
- Öka dina kunskaper och din förståelse för ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige
- Bli säkrare i ditt bemötande av ensamkommande flyktingbarn
- Ta del utav den senaste forskningen och kunskapen
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet
Sagt om tidigare EKB-Dagen:
“Mycket inspirerande och lärorik dag”
Lina Fransson, Värnamo kommun
“En dag för inspiration, där det är upp till dig själv att bygga broar”
Anneli Granqvist, Södertälje kommun
“Aktuellt innehåll och bra föreläsare”
Kirsi Kirpislidis, Sala kommun
“Mycket väl sammansatt dag och intressanta talare”
Marie Nyman, Humana
www.integrationsforum.se
9 FEBRUARI 2017
Socialtjänst
EKB -Dagen
Forum om ensamkommande flyktingbarn
08.15 Registrering och morgonkaffe
13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande
09.15 Ordförande öppnar konferensen
Kowsar Aden, Nabad Consulting
MIGRATIONSVERKET:
09.20 Migrationsverkets ansvar, asylprocessen och aktuellt
läge
• Hur påverkar den tillfälliga lagstiftningen asylprocessen
• Lärdomar från rekordåret 2015 och aktuell lägesbild avseende
antalet ensamkommande barn och unga
• Pågående arbetet med åldersbedömningar av ensamkommande
barn
Anna Lindblad, Rättslig expert , Migrationsverket
Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat kraftigt jämfört
med rekordåret 2015. Med den nya tillfälliga asyllagen som antogs i
somras var målsättningen att minska antalet asylsökande. Samtidigt
som det råder stor osäkerhet kring bedömningen av ålder av unga
är många frågande inför hur den tillfälliga lagen påverkar arbetet
i kommunerna kring de ensamkommande unga. Under detta
anförande kommer Anna att berätta om Migrationsverkets pågående
arbete om åldersbedömningar och om hur den tillfälliga asyllagen
påverkar asylprocessen samt den senaste prognosen.
10.30 Förmiddagskaffe och nätverkande
EXPERTANFÖRANDE:
11.00 Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och
unga
• Vilka rättigheter och regelverk omfattas ensamkommande barn och
unga av?
• Så kvalitetssäkrar du mottagandet och handläggningen
• Så bedriver du ditt utredningsarbete med fokus på god handläggning
och dokumentation utifrån barn och ungas behov
• Dokumentationsregler för genomförande, uppföljning och avslut
Hannah Kejerhag Oldenmark, Auktoriserad socionom
Hannah Kejerhag Oldenmark är auktoriserad socionom med bred
erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete, med fokus på
individ- och familjeomsorg. Hon har arbetat inom socialtjänsten
och med tillsyn över socialnämnder samt med kvalitetsutveckling av
socialtjänstens arbete de senaste åren.
PRAKTIKFALL:
14.20 Kvalitetssäkring och utredning av familjehem:
Framgångsfaktorer
• Så arbetar vi för att rekrytera samt hinna utreda familjehem
• Vilka processer och utredningsformer är de mest beprövade och
effektiva att använda sig av?
• Hur samverkar vi med externa aktörer för att garantera en trygg
och säker vård?
• Hur hanterar vi felaktiga eller outredda familjehemsplaceringar?
Gabriel Billing, Enhetschef familjehem, Nyköpings kommun
Nyköpings kommun har ett avtal med Migrationsverket för 2016
om att ha 130 platser och på sikt 199 platser för ensamkommande
barn. Det kan jämföras med 24 platser under 2015. Gabriel Billing
är enhetschef på familjehemsenheten som ansvarar för rekrytering
och utredning av familjehem samt handlägger samtliga av
kommunens placerade ensamkommande barn.
PRAKTIKFALL:
15.10 Framgångsfaktorer för etablering av
ensamkommande unga - hur vi utvecklar organisationen
har betydelse
• Produktionsapparat och synsätt avgörande för resultatet
• Systematiskt arbete för att säkerställa att ensamkommande unga
etableras i studier och arbete.
• Så arbetar vi med näringslivet, skattningar och nätverk
• Etableringsboende istället för HvB hem – så fungerar det i
praktiken
Cecilia Lejon, Förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen,
Trelleborgs kommun
Ola Johnsson, Arbetsmarknadschef, Trelleborgs kommun
Trelleborgs kommun har genom åren tagit emot många
ensamkommande ungdomar. I kommunen används
etableringsboenden för ungdomarna, vilket är unikt, och sedan
2013 flyttades ansvaret för ensamkommande unga över från
socialförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen. Med
tydliga och höga mål så arbetar kommunen med så kallade
etableringsplaner, där insatserna är att få de ensamkommande
i studier och arbete och deras personliga framgångar mäts och
utvärderas.
12.00 Lunch och nätverkande
EXPERTANFÖRANDE:
12.50 Traumamedvetet bemötande inom socialtjänsten
När vi möter barn och ungdomar som har varit med om svåra
påfrestningar eller trauma undrar vi ibland vad som är ett bra
bemötande. Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som
gynnar en läkande miljö och bygger på tre grundpelare; trygghet,
relation och samreglering av affekter. Föreläsaren förklarar och
konkretiserar begreppet traumamedveten omsorg samt komplex
traumatisering.
• Vad innebär komplex traumatisering?
• Vad är viktigt att tänka på i bemötandet av barn eller ungdomar som
har varit med om svåra påfrestningar eller trauma?
• Hur kan personalen arbeta med barn och ungdomar som varit med
om svåra upplevelser och påfrestningar?
Bitte Nordström Kinnaman, Socionom, Rädda Barnen.
16.00 Ordföranden avslutar konferensen
Enstaka platser kvar!
www.integrationsforum.se/anmalan
Se även vår andra konferens inom EKB:
- EKB-Dagen HVB 8 februari
- Fokus på HVB och boende
http://www.integrationsforum.se/ekbhvb
Integrationsforum - Mötesplatsen för dig som arbetar med integration och flyktingmottagning
Socialtjänst
EKB -Dagen
Forum om ensamkommande flyktingbarn
Anmäl dig till EKB-Dagen Socialtjänst:
EKB-Dagen Socialtjänst: 9 februari 2017
Konferenslokal:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86
www.integrationsforum.se/anmalan
[email protected]
Tel: 070-7240570
Priser
Pris
Konferens
4990 kr
Se även vår andra konferens inom EKB:
- EKB-Dagen HVB 8 februari
- Fokus på HVB och boende
http://www.integrationsforum.se/ekbhvb
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och kurser inom integration och flyktingmottagning
EKB-Dagen arrangeras utav Integrationsforum.
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.
www.integrationsforum.se