Marimpex (säljare) v Dreyfus (köpare)

Kommersiell avtalsrätt
Daniel Wallgren & Viktor Sällström
Marimpex(säljare)vDreyfus(köpare)
Bakgrund
År 1992 slöts ett avtal mellan käranden, Marimpex Mineralöl Handesgesellschaft (Marimpex)
och svaranden, Louise Dreyfus & Cie Mineralöl (Dreyfus) där Marimpex till Dreyfus avtalade om att sälja 18 000 ton rysk gasolja. Produkten beskrevs av Marimpex vara ”normal
Russian gasoil”, i kontraktet var det dessutom ett uttryckligt eller underförstått villkor att gasoljan skulle vara av handelsmässig kvalitet. Vid tiden för målet fanns ingen internationell
standard som beskrev vilken bakterienivå olja fick ha för att anses vara handelsmässig.
Enligt engelsk rätt övergick risken på köparen vid pålastning av transporten. Efter avlämnande uppstod en tvist om gasoljan var av handelsmässig kvalitet eller inte. Svaranden
(Dreyfus) tog emellertid emot varan men genomförde ett avdrag på det avtalade priset på
grund av oljans undermåliga kvalitet. Den avdragna summan försökte därefter Marimpex (käranden) återvinna.
Rättsfrågor
•
Var produkten ”normal Russian gasoil”?
•
Var den i vilket fall av handelsmässig kvalitet?
•
Försökte svaranden i tillräcklig utsträckning begränsa sin skada?
Yrkanden,bestridanden
Käranden konstaterade att gasoljan innehöll sådana bakterier vilket påverkar dess kvalitet.
Käranden menade emellertid att olja alltid innehåller bakterier, mängden av bakterier i den
omtvistade produkten var inte så pass stor att den påverkade möjligheten att sälja oljan. Det
var inte heller klarlagt att kontamineringen skedde under den period då käranden fortfarande
bar risken för produkten. Därtill menade käranden att den aktuella frågan inte berörde om
oljan var ”normal Russian gasoil” då detta inte bestämdes av mängden bakterier. Istället handlade tvisten om det var möjligt att sälja oljan eller inte.
Svaranden menade att oljan inte var ”normal Russian gasoil” och därför fanns inte heller
möjligheter att sälja den vidare som ”icke-kontaminerad” olja, enligt svaranden påverkade
detta priset vid en vidareförsäljning av produkten. Det var förvisso möjligt att sanera oljan
men detta skulle inte vara försvarbart utan ett rejält prisavdrag. Svaranden menade således att
eftersom produkten inte var av handelsmässig kvalitet och att käranden därför bröt mot detta
Kommersiell avtalsrätt
Daniel Wallgren & Viktor Sällström
uttryckliga eller underförstådda villkor så hade svaranden befogad anledning för sitt prisavdrag.
Utgångochdomskäl
Domstolen konstaterade att oljan var så pass kontaminerad att den krävde omfattande sanering för att överhuvudtaget kunna säljas i enlighet med de ursprungliga syftena.
Resonemanget baserade sig på den bevisning som förts i målet. Under försäljningsprocessen
hade ett antal oljeprover skett, vilka tydligt visade att bakteriehalten varit så pass stor att den
inte kunde betraktas som ”normal Russian gasoil”.
Det var emellertid viktigt att konstatera vilken av parterna som burit risken när kontamineringen skedde. Domstolen menade att det vid tidpunkten funnits oro inom marknaden att olja
från Ventspills - varifrån oljan kom ifrån - ofta varit kontaminerad. Bevismässigt konstaterade
därför domstolen att det sannolikt varit så att oljan som tvistades om blivit kontaminerad när
risken fortfarande befann sig på säljaren. Produkten var inte heller säljbar utan sanering eftersom marknaden betraktade dessa höga halter av bakterier som oacceptabla.
Domstolen tog även ställning till om svaranden hade begränsat sin skada i tillräckligt stor
utsträckning. Detta gällde specifikt relationen mellan det prisavdrag svaranden gjort och den
skada som uppstått i och med att oljan inte kunde betraktas ha en handelsmässig kvalitet.
Domstolen menade emellertid att, utifrån den information som vid tillfället var tillgänglig, så
hade svaranden i tillräcklig utsträckning försökt begränsa sin skada.
Prejudikat
Att en andel på 10% eller mer är kontaminerad ses som så att leveransen till sin helhet inte
kan anses vara "normal rysk olja" eller vara av handelsmässig kvalitet. Avgörande fråga för
denna bedömning blir huruvida detta leder till att varan förlorar sitt syfte eller ej på grund av
de fel som uppkommit - och om det går att åtgärda, hur omfattande dessa åtgärder kan komma
att vara. Prisavdrag ska beräknas till det rabattpris som mottagarens kunder kan tänka sig att
köpa för (jfr. direkt förlust) i förhållande till det handelsmässiga värdet varan hade vid leverans.
Tillämpningavsvenskrätt
Köplagen hade varit tillämplig. För rätt till prisavdrag krävs inget annat än fel i varan. Prisavdraget ska beräknas till de direkta förluster som uppkommit i förhållande till det
handelsmässiga värdet varan hade vid sin leverans. Utfallet torde blivit detsamma.