Kopy Goldfields: Operativ uppdatering februari 2017

Kopy Goldfields AB (publ)
Pressmeddelande 1/2017
Stockholm, 9 februari 2017
Kopy Goldfields: Operativ uppdatering februari 2017
Kopy Goldfields AB (publ) (”Kopy Goldfields” eller ”Bolaget”) lämnar härmed en uppdatering kring
Bolagets verksamhet.









2016 års prospekteringsprogram på Krasny-projektet är nästan slutfört; 95 borrhål har
borrats, vilka totalt uppgår till 18 838 meters kärnborrning och totalt har 18 291 provresultat
för guld erhållits. Borrningen, som avbröts tillfälligt för julledigheter och nu har
återupptagits, kommer att avslutas under februari 2017.
En för-lönsamhetsstudie (eng: Pre-feasibility report) som skall tjäna som underlag för beslut
om att starta gruvkonstruktion på Krasny pågår och rapporten väntas bli klar i enlighet med
utsatt tid under andra kvartalet 2017. Preliminära resultat från gruvoptimering är positiva
och följer förväntan.
Ett nytt borrhål som har borrats på den östra sidan om Centrala Krasny i borrprofil 59
förlänger Krasny mineraliseringen ytterligare 80 meter i strykningsriktningen.
Inom Krasny Norra genomskär två nya borrhål guldmineraliseringen. Mineraliseringen för
Krasny Norra har nu bekräftats 600 meter längs strykningsriktningen och 140 meter mot
djupet.
Micon har valts i en anbudsprocess för att göra en ny JORC-uppdatering av Krasny-projektet.
Rapporten förväntas färdigställas under andra kvartalet 2017.
Joint venture-bolaget OOO Krasny blev tilldelad en ny berggrundslicens i januari 2017.
Licensen heter ”Batiy” och angränsar till Krasny-licensen. Den nya licensen tilldelades utan
auktionsförfarande och bedöms ha stor prospekteringspotential.
2016 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet har slutförts och samtliga 5 380 prover
har processats och analyserats. En betydande prospekteringspotential har bekräftats och 12
prioriterade kluster har identifierats för mer detaljerad prospektering.
Legalt godkännande för pilotproduktion av guld på Kopylovskoye-fyndigheten har erhållits
och förhandlingar pågår med ett antal potentiella produktionspartners med målsättning att
kunna påbörja pilotproduktion under 2017.
Den närliggande och tidigare statligt ägda fyndigheten Sukhoy Log såldes vid en auktion i
januari 2017 till ett pris om 158 miljoner USD.
Denna operativa uppdatering vidareutvecklar den information som delgavs i pressmeddelande 13/2016 från den
9 juni 2016, pressmeddelande 14/2016 från den 26 juli 2016, pressmeddelande 16/2016 från den 31 augusti 2016,
pressmeddelande 21/2016 från den 26 september 2016, pressmeddelande 28/2016 från den 10 november 2016
och pressmeddelande 31/2016 från den 21 december 2016.
PROSPEKTERINGSRESULTAT FRÅN CENTRALA KRASNY OCH KRASNY NORRA
Under senare delen av december 2016 och början av 2017 fortgick prospekteringsaktiviteterna på
Krasny i enlighet med överenskommen plan för steg 3 av 2016 års prospekteringsprogram på Krasny.
Borrningen avbröts mellan den 29 december 2016 och 31 januari 2017 på grund av julledigheter och
svår frost. Den 31 januari 2017 återupptogs borrningen med en borrigg och under februari 2017
kommer den borrning som återstår av steg 3 att slutföras. Prospekteringsprogrammet för steg 4 är för
närvarande under diskussion mellan Bolaget och GV Gold och kommer att presenteras i detalj i en
kommande operationell uppdatering.
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Hittills inom steg 3 av prospekteringsprogrammet har 95 borrhål om totalt 18 838 meters kärnborrning
genomförts och dessutom har 1 965 meters dikningsprovtagningar gjorts. Totalt har 20 401
analysresultat erhållits (se Tabell 1 i Bilaga för mineraliserade intervall som överstiger cut-off gränsen
om 0,4 g/t).
Processtester av ett samlingsprov av malm från den övre strukturen påbörjades under oktober 2016
och är pågående och resultaten väntas komma i enlighet med utsatt plan under första kvartalet 2017.
Samlingsprovet bedöms vara representativt för den övre strukturen.
I oktober 2016 kontrakterades TOMS Engineering för att undersöka om en investering i Krasnyprojektet är motiverad (eng: Investment justification report). Rapporten är en del av förlönsamhetsstudierna (eng: Pre-feasibility studies) och kommer att inkludera upprättandet av en
detaljerad brytnings- och produktionsplan, motivering av kvarnkapacitet, layout av infrastruktur,
detaljerad CAPEX för kvarn- och gruvkonstruktion, detaljerad beräkning av OPEX, samt en NPV-modell
för guldproduktion. Rapporten kommer att inriktas mot att utveckla endast den övre mineraliseringen
och kommer att tjäna som underlag för att fatta beslut om att påbörja utvecklandet av en Krasnygruva. Ett team från TOMS Engineering besökte Bodaibo och Krasny-fyndigheten i november 2016 för
att inhämta primärdata, göra kvalitetsgranskningar av den geologiska processen, samt diskutera
placeringen av infrastruktur såsom kvarn och gruva. Preliminära resultat av gruvoptimeringen
presenterades internt i januari 2017 vilka var positiva och i enlighet med förväntan. Den slutliga
rapporten väntas under andra kvartalet 2017.
Centrala Krasny
Huvudparten av borrningen sedan den förra operationella uppdateringen har fokuserats på
verifikationsborrning inom den övre mineraliseringen av Centrala Krasny (se Bild 4 i Bilaga för karta
över prospekteringen på Centrala Krasny). Som rapporterats i tidigare operationella uppdateringar så
finns det en tydlig korrelation mellan de nya borresultaten från verifikationsborrningen och de tidigare
borresultaten (se Bild 6 i Bilaga med borrprofil 40A och 41A). Det återstår ett borrhål att slutföra inom
området för verifikationsborrningen och därefter kommer en resursberäkning att göras baserad på det
detaljerade 20*20 meters prospekteringsmönstret, vilken kommer att jämföras med beräkningen
enligt det ordinarie 40*40 meters mönstret. Detta kan möjliggöra en uppgradering av
mineraltillgångskategorier och bidra till mer styrka i produktionsplaneringen.
Vi fortsätter med prospektering i strykningsriktningen av den undre mineraliseringens inom Centrala
Krasny. På östra flanken genomskär prospekteringshål #141775, som borrats längs borrprofil 59,
mineraliseringen med totalt 44 meter, varav 17 meter med en genomsnittlig guldhalt om 2,23 g/t och
19 meter med 1,88 g/t (se borrplan på Bild 4 samt tvärsnitt längs borrprofil 59 i Bild 8 i Bilaga). Dessa
resultat innebär att den undre mineraliseringen har förlängts med ytterligare 80 meter i
strykningsriktningen österut och är fortfarande öppen.
Krasny Norra
Vi är nöjda att kunna konstatera att resultaten från ett nytt borrhål, #141778 inom Profil 176, vilket
sammanfaller med dike #143610, bekräftar en guldmineralisering. Även de nya borrhålen #141730 och
#141731, borrade i Profil 191 som ligger längre österut, bekräftar samma guldmineralisering (se Bild 5
i Bilaga för karta över prospekteringsaktiviteter på Krasny Norra och Bild 7 för tvärsnitt av Profil 176
och 191). Med de senaste borresultaten har mineraliseringen i Krasny Norra bekräftats i profilerna
176, 180, 186 och 191, vilket summerar till 600 meter i strykningsriktningen och 140 meter mot djupet.
Mineraliseringen är öppen i strykningsriktningen och mot djupet. Vi kommer att fortsätta med vidare
prospektering av mineraliseringen på Krasny Norra. Vi bedömer att Krasny Norra kommer att utgöra
ett utmärkt supplement till Centrala Krasny och förbättra ekonomin för projektet. Vi planerar även att
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
inkludera Krasny Norra mineraliseringen i den nya uppdateringen av JORC-mineraltillgångarna, som
skall utföras under 2017.
Baserat på de nya borresultaten under 2016 kommer vi att uppdatera mineraltillgångsberäkningen
enligt JORC-koden. Den nya JORC-uppdateringen kommer att utföras av Micon International, som
också gjorde JORC-uppdateringen år 2016. JORC-rapporten förväntas vara slutförd under andra
kvartalet 2017.
Baserat på resultaten från prospekteringssteg 3 kan vi rapportera följande, mest intressanta,
mineraliserade intervall (med en cut-off om 0,4 g/t): 41 meter med en genomsnittlig guldhalt om 4,71
g/t och 25 meter med en genomsnittlig guldhalt om 2,02 g/t i borrhål #141748, 7,5 m @ 5,98 g/t
(borrhål #141750), 56 m @ 2,13 g/t (borrhål #141747), 19 m @ 2,59 g/t och 28 m @ 1,61 g/t (borrhål
#141744), 40 m @ 2,28 g/t (borrhål #141751), 13 m @ 3,94 g/t och 15 m @ 1,89 g/t och 14 m @ 3,59
g/t (borrhål #141481), 23 m @ 1,58 g/t (borrhål #141678), 22 m @ 1,51 g/t (borrhål #141610), 7 m @
3,49 g/t (borrhål #141612), 43,5 m @ 2,05 g/t (borrhål #141482), 83 m @ 2,29 g/t (borrhål #141483),
26 m @ 1,73 g/t och 8,6 m @ 4,52 g/t (borrhål #141485), 21,5 m @ 1,95 g/t och 10,4 m @ 3,75 g/t
(borrhål #141752), 33 m @ 3,35 g/t och 11 m @ 3,44 g/t (borrhål #141754), 27 m @ 1,58 g/t (borrhål
#141769), 23 m @ 2,63 g/t (borrhål #141770), 23 m @ 2,1 g/t and 12 m @ 4,16 g/t (borrhål #141773),
18 m @ 2,67 g/t (borrhål #141827), 17 m @ 2,23 g/t (borrhål #141775), 17 m @ 3,07 g/t (borrhål
#141829), 31 m @ 2,5 g/t (borrhål #141770) och 8 m @ 4,38 g/t (borrhål #141768). Se tabell 1 i Bilaga
för ytterligare provdata för borrhålen.
NORRA TERRITORIET OCH KOPYLOVSKOYE-PROJEKTET
Området som vi benämner Norra Territoriet omfattar en total yta på 1 852 km2 (182 500 ha) och är
uppdelat på sex licenser. Området är beläget cirka 250 km nordost om Bodaibo och den allmänna
geologiska uppfattningen är att det finns en hög potential för betydande upptäckter av guld inom
licensområdet. Området har en lång historia av framgångsrik alluvial guldutvinning och inom våra
berggrundslicenser finns det många aktiva guldprojekt av den typen som fortfarande är i drift. Alluviala
guldfyndigheter förekommer i en majoritet av floddalgångarna i det här området och i samband med
produktionen av alluvialt guld har producenterna inrapporterat fynd av orörda, ej omformade,
guldkorn vilket antyder att källan till det alluviala guldet finns i berggrunden i närheten. Geologin och
berggrundens ålder i området liknar Sukhoy Logs, med formationer, bergarter och strukturer som är
gynnsamma för guldmineraliseringar. Det har förekommit ett stort antal observationer i området av
guldhalos med sekundärt guld, zoner och punkter av guldmineraliseringar, samt rena förekomster
tagna manuellt för hand. Hittills har dock ingen mer omfattande guldprospektering i berggrunden
bedrivits i området.
Vår plan under 2016 var att täcka hela licensytan och inhämta 5 500 sedimentprover från vattendrag
med en densitet om 6 prover per kvadratkilometer. Målet med denna prospektering var att bekräfta
prospekteringspotentialen, verifiera historisk data samt generera mål för nästa steg i prospekteringen,
vilken kommer att bestå av en detaljerad geokemisk och geofysisk studie.
Alla prospekteringsaktiviteter på Norra Territoriet avslutades i enlighet med fastställda tidsramar och
under kostnadsbudget. Totalt sett har 5 380 prover tagits och analyserats både för guld och för 24
andra kemiska element. Den insamlade geokemiska datan har sedan använts för att utveckla en
geokemisk karta över fördelningen av guld och åtföljande element, varefter en statistisk genomgång
av de funna anomalierna av guld och vägledande element har utförts. Därefter har multiplikativa
anomalier identifierats och kartlagts för varje licens (se Bild 9 i Bilaga där två av sex licenser
presenteras) och dessa anomalier, som är resultatet av 2016 års prospektering, har sedan jämförts
med historiska prospekteringsdata med ursprung innan 2016.
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Baserat på det utförda arbetet har vi identifierat 12 lovande och prioriterade kluster för mer detaljerad
prospektering (se Bild 9 i Bilaga). Vi är väldigt nöjda med resultaten och vi ser en tydlig
prospekteringspotential för Norra Territoriet, vilket mycket väl kan gömma flera fyndigheter som
Sukhoy Log.
Avseende Kopylovskoye-projektet har vi nu erhållit ett slutligt legalt godkännande för pilotproduktion
vilket tillåter oss att bryta 150 000 ton malm under de kommande två åren. Med detta på plats
förhandlar vi nu med ett antal potentiella produktionspartners om möjligheten att kunna påbörja
pilotproduktion av guld på Kopylovskoye-licensen redan under 2017.
SUKHOY LOG FYNDIGHETEN
Den 26 januari 2017 vann ett joint venture mellan Polyus Gold, en av Rysslands största
guldproducenter, och Rostekh, ett statligt ryskt multi-industribolag, den statliga auktionen av Sukhoy
Log-fyndigheten genom att erbjuda 9,4 miljarder rubel, motsvarande cirka 158 miljoner USD. Vi
bedömer att denna händelse markerar en start för en ny era i utvecklandet av Bodaibo regionen.
Sukhoy Log-fyndigheten är belägen 60 kilometer norr om Krasny-licensen och har cirka 1 953 ton (62,8
Moz) av guldreserver av kategorierna B+C1+C2 enligt det ryska GKZ-klassificeringssystemet, 799 ton
(25,7 Moz) guldresurser samt 1 541 ton silver. Oberoende av vilket klassificeringssystem för
guldreserver som används, anses Sukhoy Log utan tvivel tillhöra en av de största outvecklade
guldfyndigheterna i världen.
Polyus Gold tillhör de tio största guldproducenterna i världen och är Rysslands största guldbolag med
en produktion av 54,3 ton guld år 2015 (22% av den totala guldproduktionen i Ryssland). Bolaget har
redan en aktiv berggrundsgruva i området genom Verninskoye-gruvan (6 Moz guldresurser, 161 koz
guldproduktion år 2015, kvarnkapacitet om 2,2 miljoner ton malm och 1 600 anställda). Polyus Gold är
också den största producenten av alluvialt guld i Bodaibo med 168 koz av alluvialt guld producerat
under 2015, alluviala guldresurser om 1,5 Moz och 2 500 personer anställda inom de alluviala
projekten. Polyus innehar även en av de största bergrundsguldgruvorna i Ryssland, vilken är Olimpiadagruvan i Krasnoyarsk-regionen med 33 Moz guldresurser, 760 koz guldproduktion år 2015,
kvarnkapacitet om 8 miljoner ton malm och 3 100 anställda. Det finns således alla förutsättningar att
Polyus Gold kommer att klara av att utveckla Sukhoy Log-projektet.
Den årliga guldproduktionen från Sukhoy Log förväntas uppgå till 56–60 ton beroende på vilka
uppskattningar som används, vilket är tre gånger mer än den nuvarande guldproduktionen från hela
Bodaibo-regionen. Totala investeringar för att utveckla Sukhoy Log uppskattas till cirka 100 miljarder
rubel, motsvarande cirka 1,6 miljarder USD. Utvecklandet av Sukhoy Log kommer att leda till 3 000 4 000 arbetstillfällen vid gruvan, plus många fler inom segmenten för underhåll och service.
Utvecklandet av denna fyndighet kommer att innebära en signifikant förbättring av den lokala
infrastrukturen med nya vägar, elnät, underleverantörer, transporter etc, vilket kommer att resultera
i en generell reducering av brytningskostnaderna i området. Vi förväntar oss också att Bodaiboregionen allmänt sett kommer att bli mer synlig och bekant för stora internationella företag som
tillhandahåller tjänster inom gruvindustrin och således är det troligt att värderingen av prospekteringsoch produktionsområden runt Bodaibo kommer att stiga.
NYA LICENSER RUNT KRASNY PROJEKTET
I januari 2017 tilldelades joint venture-bolaget OOO Krasny en ny berggrundslicens som heter ”Batiy”.
Licensen har en yta om 86 km2 och angränsar till Krasny-licensen i nordväst (se Bild 3 i Bilaga). Den nya
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
licensen tilldelades utan auktionsförfarande enligt principen ”först till kvarn” och ger rätt till
berggrundsprospektering under 7 år. Om vi lyckas med prospekteringsaktiviteterna och visar
guldresurser inom 7 år kommer OOO Krasny att prioritet för att erhålla rättigheterna till att bryta
fyndigheten.
Baserat på vår kunskap om Krasny-fyndigheten och området så bedömer vi att Batiy-licensen
geologiskt sett har en stor prospekteringspotential. Vi förutser att de guldbärande strukturerna inom
Krasny-fyndigheten fortsätter inom Batyi-licensen, vilken är belägen vid den västliga strykningens
fortsättning av Centrala Krasny. Det finns flertalet direkta indikationer på en guldmineralisering i
berggrunden såsom mineraliserad kvarts-ven, geokemiska anomalier av guld och andra vägledande
metaller samt alluviala guldfyndigheter. Inom licensgränserna har också en historisk
berggrundsmineralisering rapporterats, kallad Antiklinalnoye, med potentiella guldresurser om 20 ton.
Stärkta av den nyliga upptäckten av Krasny Norra-mineraliseringen tror vi bestämt att fortsatta
upptäckter av åtminstone samma storlek som Krasny Norra kan göras i den direkta närheten av
Centrala Krasny. Detta skulle innebära ett kluster av producerande gruvor med en central
processanläggning placerad vid Centrala Krasny.
Det är också värt att nämna att ett annat licensområde som gränsar till Krasny såldes för 49,5 miljoner
rubel (0,65 miljoner USD) vid en auktion år 2016. Licensområdet heter ”Aunakitsky” och gränsar till
Krasny i norr. Köparen var ett dotterbolag till Yuzharalzoloto, en av Rysslands fem största
guldproducenter med en guldproduktion av 13,7 ton (440 koz) år 2015. OOO Krasny medverkade vid
auktionen men vi var inte villiga att erbjuda det slutliga priset, vilket slutade 21 gånger högre än
utropspris. Aunakitsky-licensen har inga beräknade mineraltillgångar och erbjöds på auktion på grund
av flertalet ansökningar om förvärv hade lämnats in. Vi tolkar resultatet av auktionen som ett bevis på
den stora prospekteringspotentialen kring Krasny. Det bär också tecken på en guldrush i Bodaiboregionen som förväntas öka i samband med försäljningen av Sukhoy Log.
NÄSTA STEG
Följande aktiviteter planeras under de kommande månaderna:
 Början av 2017 – Publicering resultat från 2016 års prospekteringsprogram på Krasny
 1:a kvartalet 2017 – Publicering av arbetet med mineralprocessflöden
 2:a kvartalet 2017 – Publicering av rapport for att motivera gruvinvestering
 2:a kvartalet 2017 – Beslut om start av gruvkonstruktion på Krasny
 1:a halvåret 2017 – Publicering av uppdaterad JORC rapport
 Inom kort – Publicering resultaten av de geokemiska studierna på Norra Territoriet
 Början av 2017 – Publicering av fortsatta utvecklingsplaner för Kopylovskoye-projektet
Operationella uppdateringar kommer att publiceras regelbundet.
För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, [email protected]
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, [email protected]
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 16:00 CET.
Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av
världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 1 963
kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (två berggrund och en alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy
Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under
ett joint venture.
Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat
Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-684 05 800.
Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Bilaga
Bild 1. Karta över Kopy Goldfields guldlicenser och placering av verksamma gruvor nära Krasny-fyndigheten (den nyligen förvärvade licensen ej utsatt)
Norra Territoriet
GV Golds projekt
Sukhoy Log
Poluys Golds projekt
Krasny
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Bild 2. Karta över Krasny-licensen
Gränserna för alluviala licenser ägda av tredje part är markerade i gult.
Gränserna för de alluviala licenser som förvärvades sommaren 2015 är markerade i rött.
Norra Krasny
Centrala Krasny
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Bild 3. Karta över licenser runt Krasny
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Bild 4. Karta över prospekteringsaktiviteter på Centrala Krasny per den 6 februari 2017
Område för verifikationsborrning
Borrhål #141775
Borrprofil 40A
Borrprofil 41A
Borrprofil 59
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Bild 5. Karta över prospekteringsaktiviteter på Krasny Norra per den 6 februari 2017
Profil 180
Profil 191
Borrhål #141778
Borrhål #141731
Borrhål #141730
Profil 176
Profil 186
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Bild 6. Geologiskt tvärsnitt av borrprofiler från verifikationsborrning i Centrala Krasny med placering av tidigare och nya borrhål, gränserna för den
projekterade ovanjordsgruvan och formerna av guldmineraliseringen.
Nytt borrhål #141810
Nytt borrhål #141806
Nytt borrhål #141813
Nytt borrhål #141825
Nytt borrhål #141825
Borrprofil 40A
Borrprofil 41A
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Bild 7. Geologiskt tvärsnitt av borrprofil 176 och 191 på Krasny Norra med placering av tidigare och nya borrhål samt formerna av guldmineraliseringen
(nya borrhål markerade i rött).
Borrhål #141731
Borrhål #141710
Borrhål #141730
Dike #143610
Borrhål #141778
Borrprofil 176
Borrhål #141732
Borrprofil 191
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Bild 8. Geologiska tvärsnitt av borrprofil 59 på Centrala Krasny med placering av tidigare och nya borrhål, gränserna för den projekterade
ovanjordsgruvan och formerna av guldmineraliseringen.
Nytt borrhål #141775
Nytt signifikant tvärsnitt
Profil 59
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Bild 9. Geo-kemiska resultat från sedimentprover av licenserna Malo Patomsky och Bolshaya Taymendra (en del av Norra Territoriet) med utplacering av
prioriterade mål för uppföljningsprospektering
Identifierade guldanomalier i vattendrag –
mål för fortsatt uppföljningsprospektering
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
Tabell 1. Mineraliserade intervall med guldhalter överstigande cut off om 0,4 g/t (ljusröda
markeringar avser intervall som har referenser i text)
# Borrhål
Från (m)
Till (m)
Längd (m)
Au (genomsnittlig halt), g/t
141679
48
50
2
2,37
141679
56
59
3
0,7
141679
63
74
11
0,91
141679
77
90
13
1,13
141679
92
107
15
1,46
141679
118
130
12
1,1
141679
144
153
9
1,6
141679
158
162
4
1,32
141679
166
175
9
0,58
141679
181
195
14
1,45
141679
203
206
3
0,75
141679
216
222
6
0,4
141679
226
238
12
1,02
141678
6,5
13
6,5
1,41
141678
93
98
5
2,88
141678
104
117
13
1,12
141678
118
122
4
3,72
141678
128
136
8
1,47
141678
146
169
23
1,58
141677
21
23
2
1,7
141700
142
143
1
2,99
141706
6
9
3
1,64
141706
30
40
10
1,4
141706
58
64
6
2,69
141706
135
141
6
0,49
141744
306
334
28
1,61
141744
337
356
19
2,59
141744
389
392
3
1,62
141744
415
419
4
1,27
141747
284
340
56
2,13
141615
56,3
69
12,7
1,37
141615
101
106
5
0,74
141615
113
137
24
1,11
141615
138
145
7
0,92
141615
153
157
4
0,92
141610
11
20
9
1,09
141610
44
66
22
1,51
141610
101
102
1
26,06
141610
114
123
9
1,04
141610
133
136
3
1,08
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
141608
14
20,7
6,7
0,49
141608
29
36
7
1,08
141608
38
44
6
0,47
141608
92
103
11
1,3
141608
104
105
1
10,56
141608
118
121
3
1,09
141608
134
146
12
0,98
141608
172
184
12
0,92
141609
23
25
2
2,25
141609
37
39
2
6,73
141609
46
47
1
2,01
141611
37
38
1
4,39
141611
102
107
5
1,41
141614
3
17
14
0,84
141614
56
69
13
0,7
141614
93
94
1
3,39
141612
16
18
2
1,24
141612
119
126
7
3,49
141612
131
139
8
1,86
141606
82
89
7
2,47
141751
24
25,7
1,7
1,5
141751
235
242
7
0,45
141751
250
290
40
2,28
141746
49
50
1
2,09
141746
310
341
31
1,39
141746
343
356
13
1,68
141746
366
371
5
2,39
141746
384
393
9
1,16
141746
395
400
5
0,7
141746
413
432
19
1,42
141749
43
45
2
1,19
141749
52
58
6
0,57
141749
196
197
1
2,26
141748
301
326
25
2,02
141748
331
341,8
10,8
0,82
141748
344
385
41
4,71
141748
388
395
7
0,88
141607
55
56
1
3,95
141607
74
75,5
1,5
2,44
141607
83
92
9
0,59
141607
93
95
2
1,06
141748
415
421
6
0,69
141748
437,5
440
2,5
1,62
141607
214
216
2
1,04
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
141607
252
255
3
1,44
141607
276
278
2
2,68
141486
55
63
8
1,31
141486
71
96
25
1,32
141486
122
125
3
1,77
141486
129
144
15
0,79
141486
145
147
2
4,2
141486
154
160
6
1,24
141752
300
321,5
21,5
1,95
141752
334,6
345
10,4
3,75
141752
347
350
3
1,33
141752
362
371,5
9,5
1,56
141752
376
391
15
1,05
141752
393
420
27
1,85
141481
12
27
15
1,89
141481
42
55
13
3,94
141481
59
82
23
1,13
141481
83
89
6
0,82
141481
93
104
11
0,95
141481
110
124
14
3,59
141481
157
165
8
1,31
141484
17
23
6
1,29
141484
46
48
2
4,92
141484
57
62
5
0,88
141484
89
91
2
5,29
141484
94
119
25
1,13
141485
10
30
20
1,47
141485
39
65
26
1,73
141485
82,4
91
8,6
4,52
141485
96
107
11
1,12
141485
116
119
3
1,7
141485
132
136
4
1,64
141483
19
102
83
2,29
141750
289
304
15
0,48
141750
314
326
12
1,26
141750
328
335,5
7,5
5,98
141750
374
382
8
0,47
141750
385
389
4
1,31
141750
398,1
421
22,9
0,83
141750
422
436
14
1,87
141482
7,3
8
0,7
3,21
141482
22,5
32
9,5
1,12
141482
42
50
8
1,65
141482
68
91
23
1,9
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
141482
96
139,5
43,5
2,05
141482
141
158
17
1,3
141708
25
32
7
1,26
141756
309
310
1
3,66
141709
56
62
6
1,12
141754
288
307
19
0,92
141754
327
360
33
3,35
141754
385
396
11
3,44
141754
400
402
2
1,7
141754
411
413
2
4,15
141816
72
79
7
0,88
141816
83
97
14
1,17
141822
42
43
1
2,34
141822
93
97
4
0,6
141840
78
82
4
1,13
141805
58
60
2
2,05
141805
69
71
2
1,39
141834
99
105
6
1,69
141815
66
73
7
0,8
141833
31
32
1
2,24
141833
73
74
1
2,14
141821
74
81
7
0,66
141839
44
47
3
1,03
141814
13
18
5
1,07
141814
41
50
9
1,56
141804
7
17
10
0,73
141804
39
43
4
1,06
141820
13
17
4
0,73
141820
39
51
12
0,64
141830
39
47
8
0,86
141757
303
314
11
0,81
141757
332
347
15
2,12
141838
30
44
14
0,88
141838
56
58
2
1,5
141838
69
78
9
1,86
141838
102
121
19
1,08
141838
128
130
2
1,52
141838
143
159
16
2,06
141838
165
181
16
1,07
141838
190
196
6
0,96
141768
85
88
3
0,81
141768
264
292
28
0,75
141768
302
311
9
0,93
141768
318
332
14
1,51
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
141768
336
344
8
4,38
141768
388
395
7
2,12
141768
402
404
2
1,91
141819
21
30,5
9,5
0,5
141819
52
70
18
1,21
141819
84
87
3
0,98
141819
98
114
16
1,76
141819
117
120
3
2,18
141819
135
137
2
2,8
141819
145
165
20
1,08
141819
166
182
16
0,76
141813
44
49
5
1,42
141813
62
65
3
2,41
141813
77
80
3
0,99
141813
98
100
2
1,68
141813
111
116
5
1,65
141813
121
123
2
1,33
141813
131
132
1
3,37
141813
139
161
22
1,36
141813
164
166
2
1,27
141769
335
338
3
2,72
141769
359
386
27
1,58
141769
389
391
2
1,19
141769
399
404
5
1,08
141803
8
10
2
1,05
141803
20
22
2
1,32
141803
75
82
7
0,43
141803
106
111
5
1,34
141803
127
129
2
1,47
141803
142
154
12
1,51
141803
155
159
4
3,05
141828
19
22
3
1,32
141828
38
41
3
1,23
141828
50
61
11
1,47
141828
63
68
5
0,73
141828
75
79
4
2,17
141828
89
109
20
1,03
141828
114
120
6
0,73
141828
126
130
4
1,19
141828
137
142
5
1,37
141802
21
34
13
1,5
141802
41
46
5
0,54
141802
53
66
13
1,5
141802
68
80
12
0,79
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
141802
93
94
1
2,2
141802
111
116
5
0,46
141802
124
133
9
1,55
141811
10
12
2
1,21
141811
22
27
5
1,39
141811
39
42
3
1,02
141811
48
53
5
0,82
141811
58
64
6
0,52
141811
67
78
11
1,52
141811
85
101
16
0,85
141811
115
118
3
1,65
141811
125
127
2
2,18
141811
133
150
17
1,12
141771
284
287,4
3,4
1,22
141771
296
298
2
2,36
141771
347
373
26
0,94
141837
28
32
4
0,71
141837
53
65
12
0,64
141837
66,8
72
5,2
0,5
141837
88
93
5
4,2
141837
100
101
1
2,59
141837
110
121
11
1,18
141837
137
142
5
0,79
141826
6
15
9
0,95
141826
46
47
1
4,45
141826
74
82
8
0,46
141826
97
101
4
2,69
141826
104
109
5
0,58
141826
115
118
3
4,55
141826
123
128
5
0,94
141836
32
47
15
2,05
141836
50
57
7
1,1
141836
61
63
2
1,42
141770
303
322,8
19,8
1,14
141770
342
373
31
2,5
141770
378
381
3
1,3
141770
395
414
19
1,29
141770
431
436
5
1,45
141770
445
468
23
2,63
141818
7
10
3
0,95
141818
29
41
12
3,43
141818
57
58
1
4,86
141818
90
113
23
1,4
141809
9
14
5
2,01
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
141809
38
46
8
0,77
141809
63
74
11
0,64
141809
82
83
1
18,81
141772
353
357,2
4,2
0,51
141772
368
372
4
2,8
141772
379
388
9
0,98
141772
414
432
18
1,51
141772
436
450
14
1,32
141801
8
11
3
4,48
141801
35
43
8
2,68
141801
52
69
17
0,95
141732
127
130
3
1,97
141835
22
26
4
1,28
141835
31
41
10
0,59
141835
50
58
8
0,65
141835
64
70
6
0,44
141824
58,4
73
14,6
0,97
141710
15
19
4
0,51
141710
30
32
2
1,97
141710
38
40
2
1,31
141710
47
52
5
2,71
141817
9
10
1
2,27
141817
48
50,7
2,7
0,77
141817
57,2
72,2
15
1,19
141807
16
19
3
1,4
141807
58
75
17
0,94
141800
9
12
3
0,75
141831
2,4
6
3,6
0,69
141831
39
46,3
7,3
1,1
141831
47
51
4
2,77
141773
332
355
23
2,1
141773
358
370
12
4,16
141773
375
376
1
2,1
141773
381
387
6
0,96
141773
413
418
5
0,45
141832
5
7
2
1,64
141832
29
36
7
1,49
141829
4,8
8
3,2
0,79
141829
29
33
4
0,68
141829
51
61
10
0,53
141829
63
74
11
0,89
141829
95
112
17
3,07
141829
135
150
15
1,32
141829
151
165
14
1,58
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]
141829
170
174
4
0,57
141775
362
379
17
2,23
141775
392
398
6
1,07
141775
418
437
19
1,88
141775
447,8
450
2,2
1,49
141812
11
15
4
1,06
141812
27
28
1
3,94
141812
32
37
5
0,42
141812
41
69
28
1,08
141812
74
85
11
1,04
141812
118
130
12
0,63
141812
131
143
12
0,93
141827
7
12
5
0,9
141827
28
45
17
0,79
141827
47
65
18
2,67
141827
70
83
13
1,21
141827
102,3
108
5,7
1,4
141827
122
124
2
1,17
141778
44
49
5
2,54
141810
26
27
1
10,71
141810
35
36
1
2,54
141810
53
68
15
1,22
141810
70
77
7
1,12
141810
88
104
16
0,83
141810
114,6
116
1,4
3,67
141731
64
69
5
1,8
141731
182
186
4
0,69
141806
35,8
44,9
9,1
2,55
141825
9
19
10
0,75
141825
36
40
4
0,83
141825
76
90
14
0,96
141823
30
33
3
3,87
141730
15
20
5
0,45
141730
39
40
1
2,04
Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm, www.kopygoldfields.com, [email protected]