Chordate Pressrelease 2017-02-10

PRESSMEDDELANDE
Kista den 10 februari 2017
Chordate publicerar årsredovisning för 2016
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat
årsredovisningen för 2016 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com/.
I samband med upprättandet av årsredovisningen har avvikelser från tidigare lämnad
bokslutskommuniké identifierats som närmare redogörs för nedan.
I årsredovisningen har följande poster reviderats i jämförelse med bokslutskommunikén för 2016:




Resultat efter skatt (+2 999 tkr)
Finansnetto (+2 999 tkr)
Förändring av lager (+18 tkr)
Övriga externa kostnader (-18 tkr)
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
[email protected]
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30
Kort om Bolaget:
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt
en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus,
som i sin tur behandlar patienterna. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida
www.chordate.com .