5335/17 LANGUAGE concerned - Council votes on legislative acts

Council of the
European Union
Brussels, 3 February 2017
5335/17
Interinstitutional File:
2013/0088 (COD)
JUR 19
PI 4
CODEC 47
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF
Subject:
Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council
of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on
the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95
implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade
mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees
payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks
and Designs)
(Official Journal of the European Union L 341 of 24 December 2015)
LANGUAGE concerned: SV
PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):
—
Procedure 2(b) (obvious error in one language version)
This text has also been transmitted to the European Parliament.
TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days
OBSERVATIONS to be notified to: [email protected]
(DQL Rectificatifs, Directorate Quality of Legislation, Legal Service)
5335/17
EN
BILAGA
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om
ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av
kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr
40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr
2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre
marknaden (varumärken, mönster och modeller)
(Europeiska unionens officiella tidning L 341 av den 24 december 2015)
Sidan 27, artikel 1 led 7 (gällande artikel 2.2)
I stället för:
"2.
Alla hänvisningar i unionsrätten till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken och formgivning) ska ses som hänvisningar till immaterialrättsmyndigheten."
ska det stå:
"2.
Alla hänvisningar i unionsrätten till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken och formgivning), eller andra benämningar på densamma, ska ses som
hänvisningar till immaterialrättsmyndigheten.".
5335/17
BILAGA
1
SV