Konjunkturbarometern Snabbfrågor januari

Företagarpanelen – Snabbfrågor i januari 2017
Stockholms län
Källa: Kantar Sifo
Tycker du att Sverige utvecklas åt rätt eller fel
håll?
100 %
90
80
70
59
60
50
40
27
30
20
14
10
0
Rätt håll
Fel håll
Tveksam, vet ej
Bas: Alla (383)
2
2017-02-10
Källa: Kantar Sifo
Tror du att regeringens politik leder till fler,
färre eller lika många jobb som förut?
100 %
90
80
66
70
60
50
40
30
18
20
11
10
5
0
Fler jobb
Färre jobb
Lika många jobb som förut
Tveksam, vet ej
Bas: Alla (383)
3
2017-02-10
Källa: Kantar Sifo
Upplever du att regeringens politik gör det
lättare eller svårare för dig att driva och
utveckla företag i Sverige?
100 %
90
80
70
70
60
50
40
30
23
20
7
10
0
0
Lättare
Oförändrat
Svårare
Tveksam, vet ej
Bas: Alla (383)
4
2017-02-10
Källa: Kantar Sifo
I allmänhet, känner du förtroende för
regeringens sätt att bedriva näringspolitik?
100 %
90
80
80
70
60
50
40
30
20
10
13
7
0
Ja
Nej
Tveksam, vet ej
Bas: Alla (383)
5
2017-02-10
Källa: Kantar Sifo
Av vilken eller vilka anledningar saknar du förtroende för
regeringens sätt att bedriva näringspolitik? Det saknas…
Flera svar möjliga
42
Ett väl fungerande utbildningsystem
38
Ett väl fungerande skattesystem för medarbetarna
Ett väl fungerande skattesystem för ägarna av svenska
företag
60
43
Ett väl fungerande rättsväsende
50
Ett väl fungerande regelverk för anställningar
28
En väl fungerande infrastruktur
54
En väl fungerande matchning mellan arbetskraft och företag
15
Annat
1
Tveksam, vet ej
Bas: De som inte känner förtroende för
regeringens sätt att bedriva näringspolitik (306)
6
2017-02-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 %
Källa: Kantar Sifo
Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt
företags resultat i kronor varit högre eller lägre
än motsvarade period förra året?
Högre
Stockholm
16
46
36
1
Oförändrat
Lägre
Tveksam, vet ej
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 %
Bas: 1500 företag slumpat (67)
7
2017-02-10
Källa: Kantar Sifo
Om undersökningen
• Antal intervjuer: 383 (38%
svarsfrekvens)
• Metod
• Internetundersökning i Svenskt
Näringslivs Företagarpanel
med hjälp av Kantar Sifo.
• Tidsperiod
• 18 - 25 januari 2017
8
2017-02-10
Källa: Kantar Sifo