Energideklaration

Version 1.2
Energideklaration
Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter
Ägarens namn
Personnummer/Organisationsnummer
BRF Solliden
773200-0232
Adress
Nolbygatan 5 B
E-postadress
Postnummer
Postort
65462
Karlstad
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
054-155921
070-6647938
Byggnadens ägare - Övriga
Ägarens namn
Personnummer/Organisationsnummer
Byggnaden - Identifikation
Län
Kommun
Värmland
Karlstad
Fastighetsbeteckning
Egen beteckning
Revisorn 20
Husnummer
Prefix byggnadsid
Byggnadsid
X-koordinat
Y-koordinat
1
851025
6584458.13
415856.524
1
Adress
Nolbyplan 7 A-B
Postnummer
Postort
65462
Karlstad
Byggnaden - Egenskaper
Typkod
Byggnadskategori
321a - Hyreshusenhet, bostäder >= 50% och lokaler
Byggnadens komplexitet
i
j
k
l
m
n
Enkel
j
k
l
m
n
Byggnadstyp
Atemp (exkl. Avarmgarage)
i
j
k
l
m
n
Mätt värde
j
k
l
m
n
Omvandlat från BOA/LOA
j
k
l
m
n
Omvandlat från BRA
j
k
l
m
n
Omvandlat från BTA
BOA
Nybyggnadsår
Gavel
Komplex
1 702
Flerbostadshus
m
2
1958
Verksamhet
Fördela enligt nedan:
Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)
Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)
Hotell, pensionat och elevhem
Restaurang
LOA
m2
BRA
95
m2
Kontor och förvaltning
5
BTA
m2
m2
Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel
Butiks- och lagerlokaler för övrig handel
Antal källarplan uppvärmda till >10°C
(exkl.garageplan)
Köpcentrum
0
Vård, dygnet runt
Antal våningsplan
4
Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Antal trapphus
Skolor (förskola-universitet)
2
Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)
Antal bostadslägenheter
17
Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler
Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i
lokaler och specialbyggnader
l/s,m2
Övrig verksamhet - ange vad
Summa
100
Energianvändning
Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)
0701
0712
-
Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange
mätt värde om möjligt)?
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade
Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte
annat uppmätts:
10 000 kWh/m3
Eldningsolja
Mätt Fördelat
värde
värde Naturgas
Stadsgas
11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt värmevärde)
4 600 kWh/1 000 m3
kWh
j
k
l
m
n
i
j
k
l
m
n
Eldningsolja (2)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Naturgas, stadsgas (3)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Ved (4)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Flis/pellets/briketter (5)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Övrigt biobränsle (6)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
El (vattenburen) (7)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
El (direktverkande) (8)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
El (luftburen) (9)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Markvärmepump (el) (10)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Fastighetsel (15)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
kWh
j
k
l
m
n
kWh
j
k
l
m
n
246 310
Fjärrvärme (1)
Värmepump-frånluft (el)
(11)
Värmepump-luft/luft (el)
(12)
Värmepump-luft/
vatten (el) (13)
Summa 1-13
1 (Σ1)
246 310
Varav energi till
varmvattenberedning
56 840
Fjärrkyla (14)
Finns solvärme?
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och
fukthalt
Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.
Övrig el (ange mätt värde om möjligt)
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade
Mätt Fördelat
värde
värde
kWh
i
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Hushållsel (16)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Verksamhetsel (17)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Komfortkyla (18)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
2 990
kWh
Summa 7-13,15-18 2 (Σ2)
2 990
kWh
kWh
j
k
l
m
n
i
j
k
l
m
n
3 (Σ3)
249 300
kWh
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Summa 7-13,15,18 4 (Σ4)
2 990
kWh
Summa 1-15,18
Nej
m2
Om ja, ange total solfångararea
Ort (graddagar)
Normalårskorrigerat värde
(graddagar)
Karlstad Flygplats
263 343
Energiprestanda
kWh
…varav el
159
Pellets
kWh/m2,år
1
Energi för uppvärmning och varmvatten
2
El totalt
3
Värme, kyla och fastighetsel
4
El exklusive hushållsel och verksamhetsel
5
Underlag för energiprestanda
(Energi-Index) 5
Karlstad
270 655
Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)
2
kWh/m2,år
Normalårskorrigerat värde
Ort (Energi-Index)
130
kWh/m2,år
kWh
Referensvärde 2
(statistiskt intervall)
103
-
154
kWh/m2,år
Uppgifter om ventilationskontroll
Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem
i
j
k
l
m
n
Ja
j
k
l
m
n
Nej
c
d
e
f
g
FTX
c
d
e
f
g
FT
c
d
e
f
g
F
b
c
d
e
f
g
Självdrag
Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för
energideklarationen?
6
c
d
e
f
g
j
k
l
m
n
Ja
F med återvinning
i
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Nej
Delvis 6
% godkänd
Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat
Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?
Nominell kyleffekt enligt standard
SS-EN 14 511-2:2007
j
k
l
m
n
i
j
k
l
m
n
Ja
Nej
Area av Atemp som är
luftkonditionerad
Byggnadens nuvarande kylbehov
kW
m2
kW
Uppgifter om radon
i
j
k
l
m
n
Är radonhalten mätt?
j
k
l
m
n
Ja
Nej
Radonhalt
Typ av mätning enligt SSI
100
Datum för radonmätning
Långtidsmätning
Bq/m 3
2003-04-03
Utförda energieffektiviseringsåtgärder
Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
Åtgärdsförslag
c
d
e
f
g
Styr- och reglerteknisk
c
d
e
f
g
Installationsteknisk
b
c
d
e
f
g
Byggnadsteknisk
Minskad
energianvändning
Kostnad per
sparad kWh
30 320
0,02
kWh/år
Minskat utsläpp av
CO2
kr
2,15
ton/år
Beskrivning av åtgärden
Byte till centralstyrd innegivareteknik
Åtgärdsförslag
c
d
e
f
g
Styr- och reglerteknisk
b
c
d
e
f
g
Installationsteknisk
c
d
e
f
g
Byggnadsteknisk
Minskad
energianvändning
Kostnad per
sparad kWh
6 750
0,12
kWh/år
Beskrivning av åtgärden
Vattenbesparingsprodukter
Övrigt
Har byggnaden
deklarerats tidigare?
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
Nej
Har experten
Detaljinformation går att
besiktigat byggnaden? finna hos
i
j
k
l
m
n
Ja
j
k
l
m
n
Fastighetsförvaltare
Nej
Kontrollorgan och tekniskt ansvarig
Ackrediterat företag
Anticimex AB
Organisationsnummer
Ackrediteringsnummer
556032-9285
7022:02
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Henrik
Olsson
[email protected]
Expert
Förnamn
Ove
Efternamn
Karlsson
Minskat utsläpp av
CO2
kr
0,48
ton/år
Datum för godkännande
2008-04-16
E-postadress
[email protected]
Saker att tänka på …
att informera om energideklarationen
Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera
om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som
har en villa.
att sätta upp sammanfattningen i entrén
Sista sidan i energideklarationen, ”Husets energianvändning”, är en sammanfattning. Den
ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som
den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sätter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att få betala vite.
att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera
Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra
miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa
till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till
exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för
hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess
syfte.
att åtgärderna görs på lämpligt sätt
Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda
får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska
energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som
kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.
att deklarera så ofta du vill
Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du
gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.
Id:5663
Husets energianvändning
Liten
Detta hus
Stor
Energideklaration för Nolbyplan 7 A-B, Karlstad.
Detta hus använder 159 kWh/m² och år, varav el 2 kWh/m².
Liknande hus 103–154 kWh/m² och år, nya hus 130 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontroll är ej utförd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-04-16 av:
Ove Karlsson, Anticimex AB