Nämndplan - Enköpings kommun

Nämndplan
Socialnämnden
2017
Foto: Thomas Henrikson
Innehållsförteckning
1 Nämndordförande har ordet .................................................................................. 2
2 Övergripande beskrivning av organisationen ...................................................... 3
3 Prioriteringar för 2017............................................................................................. 5
4 Mål för nämnden ...................................................................................................... 6
5 Planerings- och utvärderingsprocess..................................................................... 7
6 Ekonomi .................................................................................................................... 8
1 Nämndordförande har ordet
Investeringar i människor, särskilt under barndomen, ger vinst på längre sikt.
Det visar sig bland annat genom att fler klarar skolan, utbildar sig, arbetar och
kan försörja sig, har en rik fritid och en god hälsa.
Att barn växer upp under trygga förhållanden är en av samhällets grunduppgifter. För
detta behövs ett hållbart socialt arbete, stabil samhällsorganisation och hållbara
relationer. Samhällsbygget behöver kunskaper och erfarenheter från det sociala
arbetet för att vår kommun skall utvecklas till nytta och glädje för alla våra invånare.
Socialnämnden vill möta medborgarnas behov i så stor utsträckning som möjligt på
hemmaplan.
Därför behövs det fler boenden i egen regi för olika grupper. Tidiga insatser behövs
också för att undvika institutionsplaceringar och förhindra återfall. Bostaden är en
förutsättning för ett drägligt liv och egen försörjning. Det finns inte ”en typiskt
hemlös”. Allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt. Det är inget som socialnämnden
ensam kan råda bot på, utan samverkan med andra är en förutsättning. Andra
nämnder måste engageras men också det civila samhället, föreningslivet och andra
ideella organisationer.
Ökad användning av modern teknik behövs för att möta de stor utmaningar vi står
inför, inte minst inom administration och myndighetsutövning, men också övrig
kärnverksamheten.
Vi kommer att satsa på medarbetarnas arbetsmiljö och arbetssituation – satsningar på
karriär-, kompetens- och löneutveckling är en nödvändighet för att kunna rekrytera,
utveckla och behålla medarbetarna.
Vikten av verksamhetsnära forskning om handläggningsprocesser, effekter av
myndighetsutövning och serviceinsatser samt utveckla samarbete med högskolor samt
satsning på forskning och utvecklingsarbete är också angelägna område för en god
arbetsmiljö.
Solweig Eklund (S) ordförande i socialnämnden
Tuija Rönnback (NE) 1:e vice ordförande i Socialnämnden
Socialnämnden, Nämndplan 2017
2(8)
2 Övergripande beskrivning av organisationen
2.1 Nämndens uppdrag
Socialnämndens verksamheter omfattar kommunens individ- och familjeomsorg men
även kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.
Till socialnämnden kan alla kommuninvånare vända sig som på olika sätt befinner sig
i svåra och utsatta livssituationer och som är i behov av individuellt stöd. Det kan gälla
barn som inte får sina behov tillgodosedda, människor med missbruksproblem eller
människor som är i behov av ekonomiskt bistånd.
Det kommunala ansvaret för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel hanteras
också av socialnämnden.
Det kommunövergripande brotts- och drogförebyggande arbetet tillhör
socialnämndens organisation.
Socialnämnden ansvarar för följande enligt upprättat reglemente;
1. Individ- och familjeomsorg enligt Socialtjänstlagen
2. Ekonomiskt bistånd
3. Uppgifter enligt lagen LVU – särskilda bestämmelser om vård av unga
4. Uppgifter enligt lagen LVM – vård av missbrukare i vissa fall
5. Bostadssociala frågor
6. Mottagning av ensamkommande barn och ungdomar
7. Familjerätt
8. Brotts- och drogförebyggande arbete
9. Serveringstillstånd
10. Våldsutsatta med särskilda skyddsbehov
11. Budget- och skuldrådgivning
12. Tillsyn av tobaksförsäljning – reglerad i tobakslagen
13. Tillsyn av receptfria läkemedel – reglerad i lagen om försäljning av receptfria
läkemedel
14. Bedriva familjerådgivning
2.1.1 Vision
Alla invånare i Enköping ska ha möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag.
2.1.2 Värdegrund
Socialnämndens verksamheter ska på demokratins och solidaritetens grund främja
invånarnas
•
Ekonomi
•
Jämlikhet i levnadsvillkor
• Aktiva deltagande i samhällslivet
Socialnämnden ska, med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala
situation, rikta in sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser.
Socialnämnden, Nämndplan 2017
3(8)
2.2 För vem finns vi till
Socialnämndens verksamheter har som uppdrag att ge invånarna i Enköpings
kommun bästa möjliga kunskapsbaserade socialtjänst.
Arbetet i socialnämndens verksamheter utgår från en tilltro till människans förmåga
att själv ta ansvar för sitt liv.
Socialnämnden ska genom socialförvaltningen ansvara för att vår
myndighetsutövning och öppenvårdsverksamhet är rättssäker.
Socialförvaltningens metoder ska utgå från tillgänglig forskning, kunskap och
beprövad erfarenhet.
Socialnämnden ska i möjligaste mån erbjuda vård, behandling och boenden i
Enköpings kommun med hög kostnadseffektivitet och kvalitet. Detta ska ge större
möjlighet till samverkan med individens nätverk och samverkanspartners.
2.3 Organisation
Socialnämnden, Nämndplan 2017
4(8)
3 Prioriteringar för 2017
3.1 Fokusområden 2017 från övergripande
verksamhetsplan som riktar sig till nämnden
Socialnämnden ska fortsätta arbetet att utveckla insatserna och boendeformer både
för barn och ungdomar och deras familjer samt för vuxna personer med missbruk
och/eller psykisk ohälsa.
Socialnämnden ska tillsammans med vård och omsorgs- nämnden starta ett
gemensamt boende för personer med så kallad samsjuklighet samt ett mobilt team.
Målsättningen är att personer med samsjuklig problematik ska få rätt stöd och
boendeinsats i Enköping. Genom att utveckla flera boendeformer i Enköping ska
placeringar på boenden eller behandlingshem externt minska.
Socialnämnden ska tillsammans med utbildnings och skolnämnden arbeta för
utveckling av arbetsmetoder gällande familjehemsplacerade barn och ungdomar i
Enköping. Målsättningen är att förbättra barn placerade i familjehems skolresultat
och deras hälsa.
Socialnämnden ska tillsammans med skolnämnden och upplevelsenämnden öka det
förebyggande arbetet i bostadsområden som gemensamt identifierats som särskilt
socialt utsatt.
Målsättningen är att socialnämnden genom ett ökat förebyggande arbete ska bidra
till ökad trygghet i kommunen och minska behovet av vårdintensiva insatser.
Socialnämnden ska tillsammans med Enköpings hyresbostäder (EHB) utveckla och
prova ”bostad först” samt utveckla arbetet med de så kallade sociala kontrakten.
Målsättningen är att ”bostad först” ska bli en trygg och hållbar boendeform för
personer som står långt ifrån bostadsmarknaden på grund av missbruk eller psykiska
problem.
Målsättningen med att utveckla sociala kontrakt är att flera invånare som av olika skäl
inte kan få ett eget hyreskontrakt ska kunna få det via biståndet sociala kontrakt.
Socialnämnden, Nämndplan 2017
5(8)
4 Mål för nämnden
Kommunens strategiska mål
Nämndens slutmål
Nämndens SMART-mål
Samhällsbygget Enköping får
människor att växa
Socialnämnden samverkar med
vård- och omsorgsnämnden för
att utveckla stödet och
insatserna för personer som har
behov av insatser från båda
nämnderna.
Socialförvaltningen ska
tillsammans med vård-och
omsorgsförvaltningen starta
boende och mobilt team för
personer med både psykisk och
beroende problematik.
Socialnämnden samverkar med
utbildningsnämnden,
skolnämnden och
upplevelsenämnden för att
utveckla det förebyggande
arbetet som gäller barn och
ungdomar.
Socialförvaltningens arbete
med barn och ungdomar ska
präglas av barnrättsperspektiv
och vara välkänt för barn och
ungdomar, föräldrar och
berörda förvaltningar.
Socialförvaltningen ska särskilt
säkerställa en skolgång med
bra kvalitet och hälsa för barn
och ungdomar i samhällsvård.
Socialförvaltningen ska
tillsammans med
utbildningsförvaltningen
genomföra projektet
"skolframgång" för
familjehemsplacerade barn.
Socialnämndens verksamheter
ska ha god kunskap för att
möta och arbeta med personer
som är våldsutsatta och har
behov av skydd.
Socialförvaltningen ska
utveckla insatser och tydliga
rutiner för handläggning till
våldsutsatta med särskilt
skyddsbehov.
Samhällsbygget Enköping
skapar en hållbar framtid
Socialnämnden ska bidra till
ökade förebyggande insatser i
särskilt socialt utsatta
bostadsområden.
Socialförvaltningen ska
inventera på vilka sätt
socialtjänsten ska öka
möjligheterna till att erbjuda
tidiga insatser till dem som
behöver och vill ha dem.
Samhällsbygget Enköping
utvecklar ett jämlikt samhälle
Socialnämnden har en god
samverkan med alla
hyresvärdar i Enköping.
Socialförvaltningen ska starta
projektet "bostad först" i
samverkan med Enköpings
hyresbostäder (EHB).
Socialförvaltningen ska
fortsätta utveckla
användningen av sociala
kontrakt tillsammans med EHB
och övriga fastighetsägare i
Enköping.
Socialnämnden, Nämndplan 2017
6(8)
Kommunens strategiska mål
Nämndens slutmål
Nämndens SMART-mål
Socialnämndens tjänster ska
vara av god kvalitet,
välanpassade efter invånarnas
behov och rättssäkra.
Socialförvaltningens
kvalitetsledningssystem ska
vara väl dokumenterat och
tillgängligt för alla
medarbetare.
Socialförvaltningen ska erbjuda
barn och ungdomar och deras
familjer öppenvårds insatser
utifrån identifierade behov.
De personer som har behov av
socialnämndens insatser ska
uppleva ett gott bemötande
och delaktighet.
Samhällsbygget Enköping ger
förutsättningar för ett
blomstrande näringsliv och en
ökad välfärd
Socialnämndens verksamheter
ska tillsammans med
utbildningsnämndens
verksamheter få flera personer
till egen försörjning.
Samhällsbygget Enköping är
en del av vårt varumärke
Socialnämnden är en bra
arbetsgivare som attraherar
kompetenta medarbetare och
ledare för att säkra en kvalitativ
verksamhet.
Socialnämnden skapar goda
förutsättningar för
kompetensutveckling för alla
medarbetare.
Socialförvaltningen ska
erbjuda behandling, boende
och sysselsättning i öppenvård
för personer med missbruk
utifrån identifierade behov.
Socialförvaltningen ska utifrån
resultaten från 2016 års
brukarenkät ta fram
utgångsvärden för bemötande
och delaktighet.
Socialförvaltningen ska
tillsammans med
utbildningsförvaltningens
verksamheter utveckla insatser
för att minska antalet personer
som uppbär långvarigt
ekonomiskt bistånd.
Socialförvaltningen ska arbeta
aktivt med att skapa
förutsättningar för att
attrahera nya medarbetare
genom samverkan med
universitet, mottagandet av
studenter samt en välkänd
introduktion för nyanställda.
Socialförvaltningen ska
genomföra ett antal aktiviteter
för att öka attraktiviteten som
arbetsgivare.
5 Planerings- och utvärderingsprocess
Socialförvaltningen har ett upprättat årshjul för förvaltningens aktiviteter som avser
bland annat utbildning för personal.
Uppföljningen av nämndmålen är formulerade i varje teamkontrakt och en
gemensam förvaltnings övergripande plan för att följa upp all övrig drift.
Varje utvärdering och uppföljning ska följas av analys och bedömning av vad som
behöver justeras och utvecklas.
Socialnämnden, Nämndplan 2017
7(8)
6 Ekonomi
Budgetram 2017
Miljoner kronor
Kommunalt finansierad verksamhet
-164,5
Statligt finansierad verksamhet
16,7
Total
-181,2
Investeringsbudget
2017
Mkr
Fastigheter
Samsjuklighetsboende i samverkan med vård
och omsorgsnämnden.
Samsjuklighetsinvesteringen kommer att ligga
under tekniska nämnden
14
Nya lokaler Källgatan.
3
Summa fastigheter
17
Summa inventarier/teknik
1
Total investeringsutgift
18
Socialnämnden, Nämndplan 2017
8(8)
www.enkoping.se