HÄR - MK Kinda

Kallelse till årsmöte 2017
Härmed kallas samtliga medlemmar i MK Kinda till ordinarie årsmöte måndagen den
13 februari 2017 kl 18.30 i Församlingshemmet, Kisa.
Medtag medlemskort (motsvarande).
Dagordning
Mötets öppnande:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av 2 justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt
vara rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Förändring i stadgan.
11. Stadgeenliga val.
A.
B. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
C. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
D. Val av revisorer samt 2 suppleanter för dessa för en tid av 1 år.
E. Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. En av dessa skall utses
som sammankallande.
12. Behandling av inkomna förslag.
13. Övriga frågor.
Mötet avslutas.
Välkomna