Vårdgivarnytt - Vårdgivare Skåne

NR 1, FEBRUARI 2017
Vårdgivarnytt
Ett nyhetsbrev för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.
Signerat
De senaste veckorna har flera nationella mätningar presenterats. Sammantaget är Region Skånes
resultat bättre än tidigare. Socialstyrelsens årliga uppföljning av hälso- och sjukvården visade bland
annat att Region Skånes förbättringsarbete inom patientsäkerhetsområdet har gett positivt resultat.
Till exempel skrivs det ut hälften så mycket riskfyllda läkemedel till Skånes äldre som för sex år sedan
och Region Skåne har gått från en bottenplacering för några år sedan till att vara bättre än riket i stort.
Även Sveriges Kommuner och Landstings nationella jämförelse visar att den skånska hälso- och
sjukvården blir allt bättre. Från en bottenplacering 2013 har Region Skåne klättrat till övre halvan för
sammanvägt medicinsk kvalitet. Patienter som varit i kontakt med sjukvården i Skåne har bättre
erfarenheter än i de flesta andra landsting.
Men trots positiva erfarenheter och goda kvalitetsresultat ligger Region Skåne sämst till när det gäller
befolkningens syn på hälso- och sjukvården. Förtroendet för själva organisationen är lågt och
tillgängligheten uppfattas som dålig. Patienter är dock positivare än befolkningen i stort. Att bygga
förtroende för den skånska hälso- och sjukvården hos våra invånare är en utmaning. Att fortsätta att
effektivisera patientens väg genom vården är ett viktigt förbättringsområde.
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, [email protected], 044-309 33 91
Nyheter
Vårdgivarservice utökar öppettiderna
Som ett led i Region Skånes förbättringsarbete utökar vi nu tillgängligheten i telefonsupporten och
från den 1 februari öppnar Vårdgivarservice redan klockan 8:00 på morgonen. De nya öppettiderna
blir då måndag till torsdag 8-16 samt fredagar 8-15.
Du vet väl att du också kan kontakta Vårdgivarservice på webben? Surfa in på
www.skane.se/vardgivarservice och fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig senast nästa
vardag.
Cecilia Nilsson, enhetschef Vårdgivarservice, [email protected], 046-275 27 55
Ansvarig utgivare
Redaktör
Vårdgivare i Skåne
Maria Antonsson-Anderberg, [email protected]
Magnus Oskarsson, [email protected]
vardgivare.skane.se
16 600 patienters åsikter om skånska primärvården
Resultaten från den nationella patientenkäten om primärvården presenterades i slutet av januari. Av
de tillfrågade patienterna tyckte 84 procent att de blivit väl bemötta och med respekt, vilket motsvarar
genomsnittet bland deltagande landsting. Tillgängligheten var 81 procent av patienterna i
primärvården nöjda med. Mindre nöjd var man med kontinuitet och koordinering, där andelen positiva
var 69 procent. Skånes resultat motsvarar överlag genomsnittet i undersökningen på många av
frågorna. I förhållande till föregående års mätning, har resultaten försämrats något.
Ta del av resultaten på patientenkat.se
Alexander Dozet, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 36 60
Avgiftsfri öppenvård för de över 85 år
Från 1 januari 2017 är besök på mottagning, så kallad öppenvård, avgiftsfria i hela Sverige från 85årsdagen. Det gäller även för de som är asylsökande och papperslösa. Läs mer om patientavgifter på
Vardgivare.skane.se > Patientadministration > Avgifter och prislistor > Patientavgifter.
Nytt system för information om asylsökande
Från februari finns ett nytt system (VeraAsyl Hälsoplan) för att vårdcentralen ska kunna erbjuda
hälsoundersökning till asylsökande. VeraAsyl hälsoplan är istället för bild 699 i PASiS. Även
barnavårdcentral kan få behörighet för att kalla asylsökande barn till sedvanliga kontroller.
Mer information om systemet finns på Vardgivare.skane.se > Patientadministration > Vård inom/utom
landet > Asylsökande och flyktingar.
Uppgiftsskyldighet på fråga från polis eller åklagare
När hälso- och sjukvårdspersonal blir kontaktade av en myndighet som Polismyndigheten och blir
uppmanade att lämna ut uppgifter om en patient är det viktigt att i första hand tänka på hur
sekretessen berörs av detta.
Mer om hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter kring sekretessbelagda uppgifter finns på
Vardgivare.skane.se > Patientadministration > Patientens rättigheter > Sekretess i hälso- och
sjukvården och i tillämpningarna för asylsökande och papperslösa på Vardgivare.skane.se >
Patientadministration > Vård inom/utom landet > Asylsökande och flyktingar.
Pia Landgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 31 25
Patientsäkerhetsberättelse för 2016
Varje år ska alla vårdgivare enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) §10 skriva en
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt kunna
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara upprättad senast den 1 mars. Den ska gå att ta del av på
begäran för patienter, Region Skåne och myndigheter. Patientsäkerhetsberättelsen ska inte skickas
till Region Skåne om inte särskild begäran görs.
Mer information och mallar finns på Vardgivare.Skane.se > Vårdriktlinjer > Patientsäkerhet.
Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef uppdragsstyrning, maria.antonsson-anderberg[email protected], 040-675 36 91
Dosreceptet har upphört som receptblankett
Sedan årsskiftet kan dosreceptet inte längre användas till förskrivning. Utskrift av dosreceptet kommer
även fortsättningsvis vara möjlig, men möjligheten att faxa in ett dosrecept med ordinationsändringar
till dosapoteket försvinner. Förskrivning ska nu av patientsäkerhetsskäl i första hand ske i Pascal eller,
i undantagsfall, i form av e-recept, pappersrecept eller telefonrecept. Läs mer på Svenskdos.se.
Mer information om Pascal finns på Vardgivare.skane.se > IT > IT-stöd och tjänster A-Ö > Pascal.
Information om tillgång till e-recept för vårdgivare utan hälsovalsavtal med Region Skåne finns på
e-recept.se, under ”Om tjänsten”.
Catharina Andersson, apotekare, [email protected], 040-675 34 64
Nytt nummer av Läkemedelsbulletinen
Läkemedelsbulletinen är en informationsskrift om läkemedel som ges ut av Läkemedelsrådet i Skåne.
I nummer 1 kan du bland annat läsa om Skånelistan 2017 - förändringar och budskap. Det senaste
numret hittar du på Vardgivare.skane.se > Vårdriktlinjer > Läkemedel > Läkemedelsbulletinen.
Emma Kolbus, apotekare, [email protected], 040-675 31 73
Tuberkulinpreparat åter i lager
Det ordinarie tuberkulinpreparatet Tuberkulin PPD RT23 från SSI som har varit restnoterat sedan en
längre tid finns nu åter i lager och går att beställa. Läs mer under rubriken PPD på
Vardgivare.skane.se > Vårdriktlinjer > Vaccinationer > Vaccinbrist.
Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare, [email protected], 040-33 71 84
Klargörande: ingen patientavgift vid avstämningsmöte med Försäkringskassan
De patientavgifter som regionfullmäktige har beslutat om avser de tillfällen då en patient träffar läkare
för diagnostik, vård eller behandling. Avstämningsmöten som Försäkringskassan kallar till är inte
besök i hälso- och sjukvårdens öppenvårdssystem, vilket innebär att vårdgivaren inte får ta ut någon
patientavgift.
Försäkringskassan upphör med de förenklade intygen
Försäkringskassan avbröt under 2015 utrullningen av enkla intyg då de inte motsvarade deras
informationsbehov. De landsting som redan infört intygen fick fortsätta tillsvidare. Från och med 1
mars 2017 avslutar Försäkringskassan enklare intyg helt.
Läs mer i nyheten på Vardgivare.skane.se.
Anja Nyberg, projektledare/strateg, [email protected], 040-675 31 40
Kick-off för tio nya standardiserade vårdförlopp
Lokala processteam från Skåne, till exempel koordinatorer/sekreterare, sjuksköterskor och läkare, för
de standardiserade vårdförlopp som startar våren 2017 är välkomna till kick-off den 9 mars i aulan på
centralblocket i Lund. Även patologi, röntgen, andra verksamheter samt ansvariga chefer är välkomna.
Mer information i utbildningskalendern på Vardgivare.skane.se.
Johan Cosmo, cancersamordnare, [email protected], 044-309 18 12
Nya riktlinjer
Komplettering till Skånelistan speciallivsmedel
”Skånelistan Speciallivsmedel - rekommenderade produkter vid förskrivning till patienter 16 år och
äldre” har kompletterats med en riktlinje om kosttillägg vid sväljsvårigheter. Riktlinjen är godkänd av
Läkemedelsrådet och finns på Vårdgivare Skåne > Vårdriktlinjer > Nutrition > Förskrivning av
speciallivsmedel.
Jeanette Sjölander, dietist, [email protected], 040-675 36 39
Ny KVÅ-kod för registrering av artrosskola
Som ett led av implementeringen av Region Skånes vårdprogram artros har man beslutat att använda
den nationella KVÅ-koden för artrosskola för att kunna följa att nydiagnostiserade patienter får tillgång
till artrosskola enligt vårdprogrammet. Den nya KVÅ-koden är GB020 och den ska användas och
registreras i PMO:s åtgärdsmodul.
Läs mer om registreringsanvisningarna i nyheten på Vardgivare.skane.se.
Maria Bjerstam, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 30 94
Verksamhetsnära dialoger om hjärtsvikt
Avdelningen för hälso- och sjukvårdssyrning bjuder in till verksamhetsnära dialoger om hjärtsvikt på
olika platser i Skåne vid fem tillfällen i maj. Dialogernas syfte är att skapa en samsyn kring optimal
hjärtsviktvård i Skåne. Det regionala vårdprogrammet, dess verksamhetsövergripande implementering
i hela Skåne samt patientflödena tas upp. Vi välkomnar deltagare från såväl verksamheter i Region
Skånes egen regi som privata vårdgivare.
Inbjudan med program och anmälan finns i utbildningskalendern på Vardgivare.skane.se.
Maj Carlsson, apotekare, [email protected], 040-675 36 59
Utbildning
Läkemedel i Skåne 2017
Läkemedel i Skåne, Skånes årligen återkommande utbildningsdag kring läkemedel och kliniska
vardagsproblem, hålls den 8 och 9 mars 2017. Mässan har ett omfattande program med
föreläsningar, parallella sessioner och utställningar och äger rum på Malmömässan i Hyllie.
Observera att programmet är dubblerat så du kan välja vilken av dagarna du vill komma. Välkommen
med din anmälan på www.skane.se/rekmassa. Sista anmälningsdag är 17 februari.
Frågor om konferensen besvaras av Svenska Möten: Mikael Månsson,
[email protected], 070-421 82 43.
Johanna Glad, apotekare, [email protected]
Utbildningstillfällen för att bli försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare
Glöm inte anmälan till utbildningstillfällena för att bli sakkunnig i försäkringsmedicin. Det krävs dels att
du deltar vid heldagsauskultation på Försäkringskassan, dels att du deltar vid en utbildningsdag.
Syftet är att få kunskap om socialförsäkringens regelverk, få kunskap om socialförsäkringens
betydelse i ett samhällsperspektiv, samt få kunskap i praktisk försäkringsmedicin och att ge stöd till
kollegor i sjukskrivningsärenden.
Anmäl dig i utbildningskalendern på Vardgivare.skane.se.
Anja Nyberg, projektledare/strateg, [email protected], 040-675 31 40
Barn som far illa – grundkurs samt workshop på enheten
Anmälningsplikten gällande barn som far illa gäller alla inom hälso- och sjukvården. För att kunna leva
upp till den krävs kunskap. En kostnadsfri halvdags grundkurs erbjuds återkommande på fyra orter i
Skåne. Du kan också beställa en föreläsning/workshop till vårdenhetens APT eller utvecklingsdag.
Mer information finns på www.skane.se/barnsomfarilla.
Åsa Gustavsson, utvecklare, [email protected], 040-675 31 76
Kerstin Bergmark, utvecklare, [email protected], 040-675 31 98
Seminarier om remisshantering
Under våren anordnas fyra seminarier för diskussion om hur vi kan få bättre följsamhet till reglerna om
remisshantering i Region Skåne. Bakgrunden är den granskning av remissers medicinska innehåll
som genomfördes våren 2016. Närmare 3000 remisser granskades av den normala
remissbedömaren på de deltagande enheterna och en tredjedel av remisserna bedömdes inte
innehålla information som medgav en säker bedömning och prioritering. Slutsatsen var att vi måste
finna vägar till en bättre remisshantering både vad gäller innehåll och rutiner.
Läs mer om seminarierna på Vardgivare.skane.se.
Marie Nilsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 32 37
Hälso- och vårdval
Ambulansbeställning i Region Skånes regi
Från och med 1 november 2016 har Region Skånes Larmcentral tagit över ambulansbeställningsfunktionen från SOS Alarm. Larmcentralen bemannas av sjuksköterskor med lång erfarenhet.
Ambulansbeställningsunderlaget kommer i framtiden att revideras med de vitala parametrar som är
avgörande för att göra en korrekt bedömning och prioritering. Arbete pågår även med ett digitalt
beställningsformulär.
Beställningsformulär finns under Blanketter, mallar och checklistor på Vardgivare.skane.se >
Vårdriktlinjer > Ambulanssjukvård.
Henrik Bucht, enhetschef Region Skånes Larmcentral, [email protected], 0725-97 58 84
Verksamhet enligt LOL och LOF
– lagen om läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi
Verksamhetsuppföljning för 2016
Inom kort är det dags att lämna in den årliga verksamhetsredovisningen, en skyldighet du som
vårdgivare har enligt LOL § 26 respektive LOF § 25. Verksamhetsredovisningen lämnas in digitalt.
Instruktioner och inloggningsuppgifter kommer att skickas ut inom kort.
Dessutom ska en patientsäkerhetsberättelse vara upprättad senast den 1 mars. Den ska gå att ta del
av på begäran. Läs mer under rubriken Nyheter i detta nyhetsbrev.
Helena Wallander, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 35 76
Lagens krav på heltidsarbete
För närvarande pågår den årliga uppföljningen av samtliga läkares och fysioterapeuters totala
utbetalda ersättning och inrapporterade arbetstid som en avstämning mot lagkravet på heltidsarbete. I
de fall kravet inte anses uppfyllas kommer vi att kontakta vårdgivaren.
Agneta Sjöström, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 31 24
Tandvård
Ortodontimöte i Kristianstad den 5 april
Alla ortodontister är inbjudna på möte den 5 april klockan 13:00-16:00 i Rådhus Skåne, Kristianstad.
Reservera dagen; mer information kommer.
Pia Bagewitz, enhetschef, [email protected], 044-309 30 17
Lagändringar kring kostnadsfri tandvård
Från och med den dag man fyller 85 år betalar man sedan årsskiftet ingen patientavgift för den
tandvård som utförs inom ramen för högkostnadsskyddet. Åldern för kostnadsfri tandvård för barn och
unga vuxna höjdes samtidigt till 21 år.
Läs mer i nyheten på Vardgivare.skane.se.
Malin Mesanovic, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 044-309 32 36
Kontaktperson barn som far illa
360 tandvårdsenheter har utsett kontaktperson för barn som far illa, och får därigenom erbjudande om
fortbildning och nyheter inom området. Under 2016 har 25 tandläkare och annan tandvårdspersonal
gått grundutbildningen för kontaktpersoner.
Anmäl ny kontaktperson för ”barn som far illa”-frågor samt hitta information om grundkursen på
www.skane.se/barnsomfarilla.
Åsa Gustavsson, utvecklare, [email protected], 040-675 31 76
Kerstin Bergmark, utvecklare, [email protected], 040-675 31 98
Fortbildning för tandvården – barn som far illa
All tandvårdspersonal som arbetar med barn och unga bjuds in till föreläsningen ”Tandvården och de
utsatta barnen - att vilja se och våga ta ansvar”. Datumet är 2 maj i Malmö och 3 maj i Kristianstad,
klockan 15:00-19:00. Föreläsare är rättsodontolog Anna Jinghede.
Anmäl dig via utbildningskalendern på Vardgivare.skane.se.
Åsa Gustavsson, utvecklare, [email protected], 040-675 31 76
Malin Mesanovic, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 31 98
Vårdgivarservice
Webb
Vardgivare.skane.se/vardgivarservice
Telefon
040-625 73 00
Öppettider
Måndag–torsdag: 8.00–16.00
Fredag: 8.00–15.00