Egenkontroll av enskild avloppsanläggning, markbädd

Journalblad
Egenkontroll av enskild avloppsanläggning, markbädd
Fastighetsbeteckning
Ansvarig för
kontrollen/fastighetsägare
Miljönämndens tillstånd
(datum, diarienr)
Datum då anläggningen
färdigställdes
Slamtömningsintervall
Fosforfällning
Typ av kemikalie
Fosforfälla, fabrikat
Vem tar hand om förbrukat fosforbindande
material?
Kontrollpunkter, återkommande journalföring
(kontroll görs minst 1 gg/år, förslagsvis innan slamtömning)
Datum och
ev anm
Slamtömning (datum)
Slamavskiljare
(ev skador, T-rör,
översvämning, låg
vattennivå)
Pumpbrunn
(ev byte av pump,
larmfunktion m m)
Fördelningsbrunn
(ev slam, vatten över
utlopp, ojämnt belastade utlopp)
Markbädd (fuktighet
runt bädden, vatten i
spridarrörens luftningsrör, lukt)
Luftningsrör och
uppsamlingsrör
(skador, överväxta rör)
Fosforfällning
(kemikaliebyte)
Fosforfälla
(pH, byte av
fosforbindande
material)
Uppsamlingsbrunn
(högt stående vatten)
Ev efterpoleringssteg
(biodamm, biofilterdike)
Datum och
ev anm
Datum och
ev anm
Datum och
ev anm
Datum och
ev anm
Datum
Vidtagna åtgärder