null

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 7 februari 2017
(OR. en)
14324/06
DCL 1
RECH 268
ISR 5
BORTTAGANDE AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERING1
för dokument:
av den:
Ny status:
14324/06 RESTREINT UE
23 oktober 2006
Offentlig
Ärende:
Rekommendation till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att
förhandla om en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel
För delegationerna bifogas ovannämnda dokument för vilket säkerhetsskyddsklassificeringen tagits
bort.
Texten är identisk med föregående version.
1
Europeiska kommissionen hävde sekretessen för handlingen den 6 februari 2017.
14324/06 DCL 1
np
DGF 3A
SV
RESTREINT UE
EUROPEISKA
UNIONENS RÅD
Bryssel den 23 oktober 2006 (24.10)
(OR. en)
14324/06
RESTREINT UE
RECH 268
ISR 5
FÖLJENOT
från:
mottagen den:
till:
Ärende:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
4 oktober 2006
Javier SOLANA, generalsekreterare/hög representant
Rekommendation till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att
förhandla om en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel
För delegationerna bifogas kommissionens dokument – SEK(2006) 1242 slutlig.
________________________
Bilaga: SEK(2006) 1242 slutlig
14324/06
DG C II
RESTREINT UE
/mfo
1
SV
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION
Bryssel den 3.10.2006
SEK(2006) 1242 slutlig
RESTREINT UE
Rekommendation till
RÅDETS BESLUT
om att bemyndiga kommissionen att förhandla om en förlängning av avtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel
(framlagt av kommissionen)
SV
SV
MOTIVERING
1.
Genom sitt beslut 2004/576/EG av den 29 april 2004 ingick rådet ett avtal om
vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten
Israel. Avtalet trädde i kraft den 12 maj 2004, efter en preliminär tillämpning från
och med den16 december 2002.
2.
Genom avtalet knöts Israel till alla särskilda program inom Europeiska
gemenskapens sjätte ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk
utveckling och demonstration (FoTU). I artikel 5.5 i detta avtal fastställs att avtalet
skall förlängas under förutsättning att gemenskapen antar de nya ramprogrammen.
3.
Det ligger i gemenskapernas intresse att omförhandla detta avtal för att knyta Israel
till sjunde ramprogrammen (EG och Euratom) och på så sätt utvidga det europeiska
området för forskningsverksamhet
4.
Med beaktande av ovanstående rekommenderar kommissionen
– att rådet bemyndigar kommissionen att inleda och föra förhandlingar med Israel
genom överenskommelse mellan parterna om förlängning av avtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete som täcker verksamheterna i Europeiska
gemenskapens ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration,
– att rådet, eftersom kommissionen enligt artikel 300.1 i EG-fördraget kommer att
föra dessa förhandlingar på Europeiska gemenskapens vägnar, utser en särskild
kommitté som skall bistå kommissionen i denna uppgift, och
– att rådet antar förhandlingsdirektiven i bilagan.
SV
2
SV
Rekommendation till
RÅDETS BESLUT
om att bemyndiga kommissionen att förhandla om en förlängning av avtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel
SV
(1)
Rådet bemyndigar härmed kommissionen att förhandla om en förlängning av
avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och Staten Israel.
(2)
Kommissionen kommer att föra förhandlingarna med bistånd av den särskilda
kommitté som skapats för detta ändamål i enlighet med artikel 300.1 i
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
(3)
Rådet uppmanar kommissionen att föra förhandlingarna i enlighet med
förhandlingsdirektiven i bilagan.
(4)
Kommissionen skall hålla rådet underrättat om hur förhandlingarna
framskrider.
3
SV
BILAGA
UTKAST TILL FÖRHANDLINGSDIREKTIV
om en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan
Europeiska gemenskapen och Staten Israel
Syftet med förhandlingarna är att genom överenskommelse mellan parterna förlänga
ovannämnda avtal för den period som omfattas av det sjunde ramprogrammet för
FoTU-verksamhet (EG – 2007–2013 2), i enlighet med förfarandet i artikel 5.5 i
avtalet.
Villkoren och bestämmelserna i det befintliga avtalet skall anpassas till tillämpliga
regler för sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk
utveckling och demonstration, när det väl antagits. Det bör införas bestämmelser om
en preliminär tillämpning av det förlängda avtalet som ger de israeliska organen
möjlighet att delta i de sjunde ramprogrammens första ansökningsomgångar.
Det förlängda avtalet bör innehålla bestämmelser om adekvat skydd av Europeiska
gemenskapernas ekonomiska intressen, bland annat i fråga om ekonomiska uppgifter,
revisioner och bedrägeribekämpning genom kontroller på plats, administrativt stöd
och återbetalning. Vid behov bör det förlängda avtalet även leda till undanröjande av
de hinder som skatte- och socialförsäkringssystem lägger i vägen för forskares
deltagande i andra länders forskningsprojekt enligt avtalet, särskilt för Gemensamma
forskningscentrets personal, som omfattas av EG:s tjänsteföreskrifter.
2
SV
KOM(2005) 119 slutlig. ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska
gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk
utveckling och demonstration (2007-2013).”
4
SV
FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT
1.
FÖRSLAGETS BETECKNING:
Rekommendation till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att förhandla om
en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och Staten Israel för den period som omfattas av det sjunde EGramprogrammet.
2.
AKTIVITETSBASERAD FÖRVALTNING/BUDGETERING
Politisk strategi och samordning för i synnerhet generaldirektoraten, RTD, JRC,
ENTR, INFSO och TREN.
3.
BERÖRDA BUDGETPOSTER
3.1.
Budgetposter (driftsutgifter med tillhörande tekniska och administrativa
stödutgifter – f.d. B.A-poster) med rubriker:
Administrativa budgetposter för de särskilda programmen i ramprogrammet för
Europeiska gemenskapen (08.01.05.03).
3.2.
Åtgärdens och budgetkonsekvensens varaktighet:
Sex månader från och med inledandet av förhandlingarna.
3.3.
Budgettekniska uppgifter (lägg till rader vid behov):
Budgetpost
08.01.05.03
3
SV
Typ av utgifter
Ickeoblig.
utg.
Icke-diff. 3
Nya
EFTAbidrag
Bidrag från
kandidatlände
rna
Rubrik i
budgetplane
n
NEJ
JA
NEJ
Nr 3
Icke-differentierade anslag, nedan kallat IDA.
5
SV
4.
ÖVERBLICK ÖVER RESURSER
4.1.
Finansiella resurser
4.1.1.
Sammanfattning av åtagandebemyndiganden (ÅB) och betalningsbemyndiganden
(BB)
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
Typ av utgifter
Avsnitt
nr
År
2006
n+1 n+2 n+3 n+4
n+5
och
senar
e
Totalt
Driftsutgifter 4
Åtagandebemyndiganden
(ÅB)
8.1.
Betalningsbemyndiganden
(BB)
a
0
b
0
Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet 5
Tekniskt och administrativt
stöd (IDA)
0,100
0,100
Åtagandebemyndiganden
a+c 0,100
0,100
Betalningsbemyndiganden
b+c 0,100
0,100
8.2.4.
c
TOTALT REFERENSBELOPP
Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet 6
Personalresurser och utgifter
i samband därmed (IDA)
Administrativa, kostnader,
utom personalresurser och
kostnader
i
samband
därmed, som inte ingår i
referensbeloppet (IDA)
8.2.5.
d
0
0
0
8.2.6.
e
Total preliminär finansiell kostnad för stödet
ÅB TOTALT inklusive
kostnad
för
personalresurser
4
5
6
SV
a+c 0,100
+d
+e
0,100
Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 01 i avdelning xx.
Utgifter enligt artikel xx 01 04 i avdelning xx.
Andra utgifter inom kapitel xx 01 än artiklarna xx 01 04 och xx 01 05.
6
SV
BB TOTALT inklusive
kostnad
för
personalresurser
b+c 0,100
+d
+e
0,100
Samfinansieringsuppgifter
Ingen samfinansiering krävs
4.1.2.
Förenlighet med den ekonomiska planeringen

4.1.3.
Påverkan på inkomsterna

4.2.
Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering.
Förslaget påverkar inte inkomsterna.
Personalresurser (heltidsekvivalenter) (inklusive tjänstemän, tillfälligt anställda
och extern personal) – för närmare uppgifter se punkt 8.2.1.
Användning av befintlig personal. Kommissionen kräver inte ytterligare personal för
att förhandla fram avtalet.
5.
BUDGETTEKNISKA UPPGIFTER OCH MÅL FÖR ÅTGÄRDEN
5.1.
Behov på kort eller lång sikt
Detta lagstiftningsförslag är det första steget i det förfarande som syftar till en
fullständig associering av Israel i sjunde ramprogrammets verksamhet. Det kommer
att göra det möjligt för kommissionens företrädare att, tillsammans med de israeliska
motparterna, förhandla fram texten till avtalet som associerar Israel till
ramprogrammet i syfte att ha ett avtal på plats då det nya ramprogrammet börjar.
5.2.
Mervärdet av gemenskapens medverkan, förslagets förenlighet med andra
finansieringsinstrument och eventuella synergieffekter
Så fort det sjunde ramprogrammet har antagits och avtalet som associerar Israel har
förhandlats fram och paraferats, kommer en finansieringsöversikt som innehåller det
israeliska bidraget till EG-budgeten och eventuella andra utgifter som är kopplade till
denna verksamhet att bifogas till avtalet om undertecknandet.
5.3.
Aktivitetsbaserade mål, förväntade resultat och tillhörande indikatorer för
förslaget inom ramen för den aktivitetsbaserade förvaltningen
Anknutna mål i den årliga förvaltningsplanen 2006 FoTU:
Att förbereda för en framgångsrik lansering av sjunde ramprogrammet i alla dess
områden och övergripande frågor (integrering av ett jämställdhetsperspektiv, etik,
SMF, internationellt vetenskapligt samarbete, socioekonomiska aspekter och
framsynthet).
SV
7
SV
Indikator:
Undertecknande av vetenskapliga och tekniska associeringsavtal (FP7) med Schweiz
och Israel, på begäran av de berörda länderna.
5.4.
Genomförandebestämmelser (preliminära)

Centraliserad förvaltning

Direkt av kommissionen
6.
ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING
6.1.
Övervakningssystem
Ej tillämpligt
6.2.
Utvärdering
Ej tillämpligt
7.
BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING
Ej tillämpligt
SV
8
SV
8.
NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSER
8.1.
Mål och finansiella behov för förslaget
Inga konsekvenser för driftsutgifter.
8.2.
Administrativa utgifter
8.2.1.
Antal och typ av personal
Användning av befintlig personal.
Typ av
tjänster
Personal som krävs för att förvalta åtgärden (befintliga plus ev. ytterligare
personalresurser) (antal tjänster/heltidsekvivalenter)
År 2006
Fast eller
tillfälligt
anställda 7
(XX 01 01)
År n+1
År n+2
År n+3
År n+4
År n+5
A*/AD
B*,
C*/AST
Personal
som
finansieras 8 genom art.
XX 01 02
Övrig personal 9 som
finansieras genom art.
XX 01 04/05
TOTALT
8.2.2.
Beskrivning av de arbetsuppgifter som den planerade åtgärder för med sig
De kostnader som förväntas i samband med förhandlingarna av avtalet är för
seminarier och möten samt tjänsteresor för EU-experter och -tjänstemän till Israel.
Möten och seminarier
50 000 euro
Tjänsteresor
50 000 euro
Totalt
7
8
9
SV
100 000 euro
Denna kostnad ingår INTE i referensbeloppet.
Denna kostnad ingår INTE i referensbeloppet.
Kostnader som täcks av referensbeloppet.
9
SV
8.2.3.
Rekrytering (bland personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna)
Tjänster som för närvarande är avsedda för förvaltning av det program som
skall ersättas eller förlängas.

8.2.4.
Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – Utgifter
för administration)
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
Budgetpost
År
2006
XX 010503 01
År
n+1
År
n+2
År
n+3
År
n+4
År
n+5
och
senare
TOTAL
T
1 Tekniskt och administrativt stöd (inkl.
relaterade personalkostnader)
Genomförandeorgan 10
Övrigt tekniskt och administrativt stöd
0,100
- internt
0
0,100
0,100
0,100
- externt
Totalt tekniskt och administrativt stöd
8.2.5.
0,100
0
0,100
Personalkostnader och utgifter i samband därmed som inte ingår i referensbeloppet
Enligt punkt 8.2.1.
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
År n+5
Typ av personal
År 2006
År n+1
År n+2
År n+3
År n+4
och
senare
Fast och tillfälligt anställda
(XX 01 01)
Personal som finansieras via
artikel XX 01 02 (t.ex.
extraanställda,
nationella
experter
eller
kontraktsanställda)
(ange budgetpost)
10
SV
En hänvisning skall
genomförandeorganen.
göras
till
den
särskilda
10
finansieringsöversikten
för
de
berörda
SV
Summa personalkostnader
och utgifter i samband
därmed (som INTE ingår i
referensbeloppet)
8.2.6. Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet
Ej tillämpligt
SV
11
SV