Förlängning av upphandlade avtal gällande geriatrisk öppen

1 (3)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-21
HSN 1302-0142
HSN 1302-0141
HSN 1302-0143
Handläggare:
Camilla Westin
Hälso- och sjukvårdsnämnden
2017-02-21, P [xx]
HSN 1302-0144
HSN 1212-1508
HSN 1212-1507
HSN 1212-1509
Förlängning av upphandlade avtal gällande geriatrisk
öppen- och slutenvård
Ärendebeskrivning
Den senaste upphandlingen av geriatrisk öppen- och slutenvård driftsattes
den 1 januari 2013. Avtal tecknades med Stiftelsen Stockholms sjukhem,
Capio Geriatrik Nacka AB, Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB, Legesvisitten AB
samt Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Avtalen är sedan tidigare
förlängda och kan, enligt gällande avtal, ytterligare förlängas till som längst
den 30 april 2020. Härmed föreslås att samtliga avtal gällande geriatrisk
öppen- och slutenvård förlängs till och med den 30 april 2020.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2017-02-21
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för äldre- och multisjuka.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Stiftelsen Stockholms sjukhem
Brommageriatriken AB, om geriatrisk öppen- och slutenvård vid
Bromma sjukhus som längst till och med 2020-04-30
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Capio Geriatrik Nacka AB, om geriatrisk
öppen- och slutenvård vid Nacka sjukhus som längst till och med
2020-04-30
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektörn att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med SLSO, Danderydsgeriatriken,
2 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Jakobsbergsgeriatriken och Stockholmsgeriatriken,om geriatrisk
öppen- och slutenvård på Danderyds sjukhus, Jakobsbergs sjukhus
och Sabbatsbergs sjukhus som längst till och med 2020-04-30
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB,
Löwetgeriatriken, om geriatriks öppen- och slutenvård på
Löwenströmska sjukhuset som längst till och med 2020-04-30
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Legesvisitten AB, Nynäshamns
Geriatrik, om geriatrisk öppen- och slutenvård på Nynäshamns
sjukhus som längst till och med 2020-04-30.
Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i budget för 2017 fått i uppdrag att
genomföra en översyn av samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
för att stödja en mer sammanhållen vård och omsorg. Översynen förväntas
vara klar 2019 och resultatet av den kommer att påverka vilket uppdrag den
geriatriska vården kommer ha.
Samtidigt pågår en upphandling av medicinsk service. Utfallet av
upphandlingen har betydelse för vårdval geriatrik eftersom den påverkar
hur det akuta omhändertagandet utformas. Ytterligare en utredning som är
av vikt för vårdval geriatrik är kommunaliseringen av hemsjukvården.
Dessa utredningar och förändringar tillsammans påverkar
förutsättningarna för vården av äldre, och utformandet av vårdval geriatrik.
I och med att införandet av vårdval geriatrik flyttas fram föreslås att
ovanstående avtal förlängs enligt förslag.
Ekonomiska konsekvenser
Utbyggnad av geriatriska vårdplatser fortskrider enligt den
vårdutbudskarta som tagits fram i och med FHS vilket innebär att cirka
7 000 vårdtillfällen ska överföras från akutsjukhusen till de geriatriska
klinikerna fram till 2020. Förlängningen av avtal påverkar därmed inte den
redan förväntade kostnadsökningen.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förvaltningen följer löpande upp verksamhetens resultat gällande både
produktion och kvalitet. För 2016 uppfyller samtliga vårdgivare i stort
HSN 1302-0142
3 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
ställda krav samt har inkommit med handlingsplaner för de områden som
behöver förbättras gällande kvalitet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
I gällande avtal ligger fokus på individens behov. Resultat redovisas
könsuppdelat där så är möjligt och relevant. Därmed anses en jämlik och
jämställd vård kunna uppfyllas.
Miljökonsekvenser
Stockholms läns landstings krav gällande miljö följs upp årligen. Samtliga
vårdgivare är miljöcertifierade/diplomerade och följer Stockholms läns
landstings miljökrav.
Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Ingmanson
Avdelningschef
HSN 1302-0142