Villkor - Så här fungerar köpprocessen för Swapi E

ALLMÄNNA VILLKOR
1.
Allmänt
1.1.
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för avtal
varigenom en näringsidkare (”Kunden”) köper någon av
tjänsterna Swapi Direkt, Swapi E-handel och Swapi
Direkt (”Tjänsten”) från Swapi AB, org.nr 559051-5002
med adress Södra Gubberogatan 20 416 63 Göteborg
(”Bolaget”) eller någon av Bolagets återförsäljare,
oavsett avtalets form, t.ex. godkända offerter,
beställningar och andra affärsförbindelser i anslutning
till sådant avtal (”Avtalet”). Villkoren gäller i tillämpliga
delar även Bolagets återförsäljare.
1.2.
Dessa Villkor ska även gälla vid Kundens köp av
tilläggstjänster som Bolaget vid var tid kan komma att
erbjuda Kunden.
1.3.
Bolaget och Kunden benämns i dessa Villkor var och
en ”Part”, och gemensamt ”Parterna”.
2.
Tjänsten
2.1.
Tjänsten är en tjänst som kompletterar Swish Handel
och som syftar till att underlätta och effektivisera Swishbetalningar för Kunden och Kundens kund. Tjänsten
kan användas för betalning med Swish online eller i
fysisk butik. Tjänsten beskrivs närmare på Bolagets
hemsida.
2.2.
Vid användning av Tjänsten för betalning online är
Tjänsten endast tillgänglig för Kund som använder ehandelsplattformen WooCommerce eller annan
överenskommen plattform.
2.3.
Bolaget har rätt att göra ändringar i Tjänsten eller hur
Tjänsten tillhandahålls, utan föregående underrättelse
till Kunden, om sådana ändringar inte innebär
olägenhet för Kunden eller ändrar Tjänstens
huvudsakliga egenskaper. Bolaget har även rätt att
företa andra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten
tillhandahålls tre (3) månader efter det att Kunden
underrättats om sådana ändringar. Kunden har rätt att
senast vid sådan ändrings ikraftträdande säga upp
Tjänsten till upphörande vid dagen för ändringens
ikraftträdande eller till den senare dag som anges i
uppsägningen, dock senast tre (3) månader från
ändringens ikraftträdande. Ändring-arna i Tjänsten får
aldrig strida mot överenskomna krav för Tjänsten.
3.
Bolagets skyldigheter m.m.
3.1.
Bolaget åtar sig att under avtalstiden, på de villkor som
framgår av Avtalet, tillhandahålla Tjänsten i enlighet
med Avtalet samt de huvudsakliga egenskaper som
beskrivs på Bolagets hemsida. Tjänsten ska
tillhandahållas från överenskommen startdag vilken
anges i Avtalet.
1227805,4
3.2.
av Bolaget i enlighet med separat avtal om detta mellan
Parterna.
Bolaget har rätt att, på egen bekostnad, uppdatera och
uppgradera programvaran som ingår i Tjänsten i den
utsträckning som Bolaget anser nödvändig för
Tjänstens utförande. Uppdateringar och uppgraderingar utöver detta samt eventuella an-passningar
av Tjänsten kan på förfrågan av Kunden tillhandahållas
3.3.
Bolaget får anlita underleverantör(er) för tillhandahållande av Tjänsten och andra åtaganden enligt
Avtalet.
4.
Kundens skyldigheter
4.1.
Kunden ska:
ha tillgång till sådana tjänster, programvara och
utrustning som krävs för att Tjänsten ska fungera
och som vid var tid skriftligen anvisas av Bolaget,
såsom internetuppkoppling, anslutning till Swish
Handel samt användning av e-handelsplattformen
WooCommerce eller annan överenskommen
plattform;
(b)
på ett säkert sätt ge Bolaget tillgång till det
certifikat som tillhandahålls av Swish Handel samt
Kundens konto hos Swish, när så är nödvändigt
för att Bolaget ska kunna tillhandahålla Tjänsten i
enlighet med Bolagets instruktioner;
(c)
tillhandahålla Bolaget de uppgifter som Bolaget
behöver för att kunna tillhandahålla Tjänsten;
(d)
tillse att leverans och installation av program-vara
som ingår i Tjänsten är möjlig samt utförs i
enlighet med Bolagets installationsmanual.
Kunden ska vidare tillse att programvara
installeras i varje fysisk eller digital butik som
krävs för att använda Tjänsten;
(e)
följa av Bolaget vid var tid lämnade instruktioner
för Tjänstens användande; och
(f)
hantera inloggningsuppgifter, säkerhetsmetod-er
och annan informationen som Bolaget
tillhandahåller för tillgång till Tjänsten med
sekretess i enlighet med punkt 11 nedan.
4.2.
Kunden ansvarar för att det certifikat som tillhandahålls
av Swish Handel fungerar. Kunden ger Bolaget en rätt
att för Kundens räkning använda och få tillgång till
Kundens Swish Handel-konto och certifikat i den
utsträckning detta är nödvändigt för att Bolaget ska
kunna tillhandahålla Tjänsten.
4.3.
Kunden ansvarar för fel och brister i Kundens
utrustning, innefattande Kundens nätverk, klienter,
programvara tillhörande Kunden eller tredje part,
servrar och annan kommunikationsutrustning.
5.
Kundens användning av Tjänsten
5.1.
Under förutsättning att Kunden betalar överens-komna
ersättningar till Bolaget i tid och fullgör övriga
åtaganden enligt Avtalet får Kunden en icke-exklusiv
rätt att nyttja Tjänsten för avsett ändamål på Kundens
e-handelswebbplats(er) och/eller i den/de fysiska
butik(er) som anges i Avtalet.
5.2.
1/4
(a)
5.3.
När Kunden tecknat Avtal om att använda Tjänsten
kommer Bolaget översända en integreringsmanual
samt eventuellt annat som behövs för att starta
Tjänsten. Installationsstöd eller annan support utgör
tilläggstjänster som utförs på löpande räkning.
6.8.
För det fall Kunden är i dröjsmål med betalning får
Bolaget stänga av Kunden från vidare användning av
Tjänsten till dess full betalning erlagts. Bolaget har vid
sådant dröjsmål även rätt att slutfakturera Kunden för
återstående del av avtalstiden.
5.4.
När Kund tecknat Avtal om att använda Tjänsten i fysisk
butik kommer Kunden få inloggningsuppgifter till
Bolagets portal. Kundens inloggningsuppgifter till
portalen är endast för Kundens eget bruk och utgör en
värdehandling. Kunden får inte avslöja användarnamn
och lösenord för någon obehörig och ska se till att
handling med uppgift om användarnamn och lösenord
förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få
tillgång till informationen. Kunden ska omgående
anmäla till Bolaget om det kan misstänkas att obehörig
känner till Kundens lösenord.
7.
Service och underhåll
7.1.
Om Parterna kommit överens om en särskild
servicenivå som framgår av Avtalet ska Bolaget
tillhandahålla Tjänsten i enlighet med sådan
servicenivå.
7.2.
Bolaget erbjuder support på löpande räkning i enlighet
med Bolagets vid var tid gällande prislista. Supporten
är bemannad på arbetsdagar under ordinarie svensk
kontorstid om inte annat framgår på Bolagets hemsida,
se www.swapi.se.
7.3.
Tjänsten kan från tid till annan komma att göras
otillgänglig med anledning av planerade eller akuta
oplanerade driftsstopp för nödvändig service och
underhåll av Tjänsten.
7.4.
För det fall inget annat särskilt överenskommits
avseende planerade driftstopp åtar sig Bolaget att
meddela Kunden inom skälig tid före ett planerat
driftstopp av Tjänsten och Bolagets system.
7.5.
Bolaget ska vidta skäliga ansträngningar för att
minimera tiden för driftstopp av Tjänsten samt de
eventuella störningar som detta medför för Kundens
verksamhet.
8.
Immateriella rättigheter
8.1.
Alla immateriella rättigheter och know-how, till och för
Tjänsten och alla rättigheter som skyddar den, inklusive
men inte begränsat till, upphovsrätt, kännetecken och
registrerad design samt Bolagets varumärke(n), ägs av
Bolaget. Ingen äganderätt avseende Tjänsten ska
överföras till Kunden enligt Avtalet. Kunden har inte rätt
att använda Bolagets immateriella rättigheter i större
utsträckning än vad som skriftligen anges i Avtalet.
8.2.
Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar
av Tjänsten utgör olagligt intrång av immateriella
rättigheter och kan leda till skadestånd eller andra
påföljder enligt lag och/eller detta Avtal. All användning
av Tjänsten som inte tillåts enligt Avtalet kräver skriftligt
förtida tillstånd från Bolaget.
8.3.
Bolaget och eventuella andra varumärken som
förekommer i Tjänsten är Bolagets firmanamn eller
registrerade varumärken. Kunden får inte ta bort eller
ändra några varumärken eller firmanamn, produktnamn,
logotyper, i Tjänsten. Kunden har inte rätt att ta bort
eller på något annat sätt skada varumärket eller
symboler för upphovsrätt på Tjänsten eller företa några
ändringar i någon av Tjänstens rättigheter.
9.
Intrång i immateriella rättigheter
9.1.
Om inte annat framgår av Avtalet ska Bolaget försvara
och hålla Kunden skadeslös från och mot alla krav,
kostnader och utgifter (inklusive rimligt arvode för
juridiskt biträde och andra experter) som uppstår om
krav riktas eller talan förs mot Kunden baserat på
anklagelser att användning av Tjänsten utgör intrång i
immateriella rättigheter eller otillåten användning av
företagshemlighet eller annan upphovsrätt; under
5.5.
Bolaget ansvarar inte för förluster som orsakas Kunden
till följd av otillåten användning av Kundens
inloggningsuppgifter eller användarkonto.
6.
Priser, avgifter och betalningsvillkor
6.1.
Kunden ska, från och med startdagen, betala den
ersättning som framgår av Avtalet eller separat
prisbilaga för Bolagets tillhandahållande av Tjänsten.
Betalning ska ske till Bolaget eller Bolagets
återförsäljare såsom specificerat på respektive faktura.
Samtliga priser under Avtalet är exklusive moms, andra
skatter och pålagor.
6.2.
Tilläggstjänster såsom support, installation, anpassning
av Tjänsten, modifikation av Kundens System,
programmering m.m. utförs på löpande räkning i
enlighet med Bolagets vid var tid gällande prislista.
6.3.
Bolaget har rätt att ändra sina priser för Tjänsten
genom skriftligt meddelande till Kunden minimum
trettio (30) dagar innan de ändrade priserna träder i
kraft. Vid sådant meddelande från Bolaget till Kunden
har Kunden rätt att skriftligen säga upp Avtalet med
Bolaget till upphörande med en (1) månads
uppsägningstid.
6.4.
Om Bolaget förorsakats merarbete eller merkostnad på
grund av omständighet som Kunden ansvarar för, har
Bolaget rätt till ersättning för sådana kostnader enligt
Bolagets vid var tid gällande prislista.
6.5.
Om det under avtalstiden genomförs lagändringar,
myndighetsbeslut, beslut om ändring eller införande av
skatter eller offentliga avgifter, eller om offentlig
rättstillämpning i övrigt påverkar leveransen av
Tjänsterna, har Bolaget rätt att höja avgiften för
Tjänsterna i syfte att täcka Bolagets ökade kostnader.
6.6.
6.7.
Bolaget har rätt att en gång per år ändra avtalade
priser motsvarande förändringen enligt SCB:s Labour
Cost Index för näringsgren J (”LCI”) från tiden från
Avtalets ingående eller, om justering enligt denna
punkt skett, från förra justeringen. Basen för
indexuppräkning ska utgöras av det första kvartalet det
år som Avtalet träffades.
Om inte annat anges i Avtalet ska faktura betalas
senast tio (10) dagar efter på fakturan angivet
fakturadatum. Kunden ska snarast meddela Bolaget om
en faktura anses felaktig. Sker detta inte inom senast
tio (10) dagar efter fakturadatum förlorar Kunden rätt att
göra invändning mot faktura.
2/4
9.2.
9.3.
förutsättning att Bolaget inom skälig tid skriftligen
underrättats av Kunden om framförda anspråk eller
talan som väckts, och getts fullmakt, rimlig information
och hjälp (i rimlig utsträckning av Kunden och på
Bolagets bekostnad) att förlika kravet eller bestämma
över försvaret mot sådan talan. Under förutsättning att,
i den utsträckning och för det fall, Bolaget inte initierar
och driver ett försvar på professionellt sätt, får Kunden
dock företa alla nödvändiga åtgärder, på Bolagets
bekostnad, att försvara och förlika kravet, i vilket fall
Kunden ska informera Bolaget skriftligen avseende
vilka juridiska åtgärder som företagits.
10.
Personuppgifter
10.1.
Bolaget hanterar som utgångspunkt inte några
personuppgifter. Om Bolaget ändå behandlar
personuppgifter behandlas dessa i enlighet med
Bolagets integritetspolicy.
10.2.
De eventuella uppgifter som Kundens kund lämnar till
Kunden inom ramen för Tjänsten behandlas inte av
Bolaget utan endast lokalt i Kundens utrustning och av
Kundens användare.
11.
Sekretess
Om Tjänsten blir, eller enligt Bolagets uppfattning
troligen kommer att bli, föremål för sådant krav som
hänvisas till i punkt 9.1, ska Bolaget, efter eget
gottfinnande och på egen bekostnad, antingen:
11.1.
Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra
Partens skriftliga medgivande till tredje man utlämna
information (oavsett om den är muntlig eller skriftlig,
elektronisk eller annan form), om Avtalets innehåll eller
om den andra Partens verksamhet som kan vara att
betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars
använda sådan information för något annat ändamål än
Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. Som
affärs- eller yrkes-hemlighet ska alltid betraktas
information som Part angivit vara konfidentiell.
11.2.
Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som
Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än
g e n o m Av t a l e t e l l e r s o m ä r a l l m ä n t k ä n d .
Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part enligt
lag, annan författning eller myndighets beslut är skyldig
att lämna ut uppgifter.
12.
Force majeure
(a)
tillförsäkra Kunden rätten att fortsätta använda
Tjänsten i enlighet med detta Avtal;
(b)
ersätta den del av Tjänsten som påstås göra
intrång med annan del, vars användning inte
innebär intrång och som efter omständigheterna
tillhandahåller, så nära som rimligen är möjligt,
samma funktionalitet som tidigare;
(c)
ändra Tjänsten så att intrång inte föreligger utan
att förändra dess funktion eller prestation efter
omständigheterna så nära som rimligen är möjligt;
eller
(d)
om, enligt Bolagets uppfattning, inget av de
ovanstående alternativen är kommersiellt
genomförbart, säga upp Avtalet och återkalla
Tjänsten som utgör intrång och återbetala betald
årsavgift till Kunden, med avdrag av en rimlig
summa i förhållande till Kundens användning av
Tjänsten fram till Avtalets uppsägning.
De skyldigheter som framgår av punkt 9.1 och 9.2 ska
inte gälla om kravet orsakas av eller är resultatet av:
(a)
att Kunden använt eller kombinerat Tjänsten med
mjukvara, tjänster eller produkter som utvecklats
av Kunden eller tredje man, om kravet hade
kunnat undvikas genom att undvika sådan
kombination eller enskild användning av Tjänsten;
(b)
att Tjänsten justeras av någon annan än Bolaget
om krav från tredje man hade kunnat undvikas
genom användning av en icke-justerad Tjänst;
(c)
Kundens fortsatta påstådda intrång efter att ha
blivit meddelad därom eller efter justering eller
ersättning tillhandahållits som skulle kringgått det
påstådda intrånget; eller
(d)
9.4.
Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet
väsentligen försvåras eller förhindras på grund av
omständighet som Part inte kunnat råda över, såsom
exempelvis dataintrång, hackerattack, allmän
arbetskonflikt, krig, elavbrott, eldsvåda, blixtnedslag,
hårda väderförhållanden, terrorist-attack, ändrad
myndighetsbestämmelse, myndig-hetsingripande samt
fel eller försening i tjänster från underleverantör på
grund av omständighet som här angivits, ska detta
utgöra befrielsegrund som medför befrielse från
skadestånd och andra påföljder. Part som önskar
åberopa befrielsegrund enligt denna punkt ska utan
oskäligt dröjsmål lämna den andra Parten skriftligt
meddelande härom. Om Parts full-görande av Avtalet
till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader
av befrielsegrund enligt denna punkt, får den andra
Parten skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar
verkan.
att Kunden använder Tjänsten på sådant sätt som
inte är i enlighet med Avtalet eller Bolagets
skriftliga instruktioner.
De åtgärder som anges ovan, utgör Kundens enda och
exklusiva åtgärder avseende de krav som hänvisas till i
punkt 9.1.
3/4
13.
Ansvarsbegränsning
13.1.
Bolaget ansvarar inte för säkerhetskopiering av
Kundens data eller för förlust av data.
13.2.
Bolaget ansvarar inte under några omständigheter för
indirekta förluster, utebliven vinst eller förlust av avtal.
13.3.
Bolagets ansvar under Avtalet är för varje förlust eller
skada begränsat till ett belopp motsvarande det totala
belopp som Kunden betalat till Bolaget under Avtalet
under den närmast föregående 12-månadersperioden.
14.
Avtalstid och avtalets upphörande
14.1.
Avtalet, inklusive dessa Villkor, träder i kraft när Kunden
ingår avtal med Bolaget. Förutsatt att Parterna
skriftligen inte överenskommit annat ska Avtalet gälla i
en fast period om tolv (12) månader från att Avtalet trätt
i kraft. Om Avtalet inte sägs upp av Part senast en (1)
månad före avtalstidens utgång förlängs Avtalet
automatiskt med ett (1) år åt gången med en (1) månads
uppsägningstid före avtalsperiodens utgång.
14.2.
föranleder annat. I inget fall ska Kundens egna
allmänna villkor gälla mellan Parterna.
Oavsett vad som anges i punkt 14.1 ovan har Bolaget
rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart
upphörande om:
(a)
Kunden är i dröjsmål med betalning;
(b)
Kunden väsentligen bryter mot sina förpliktelser
enligt Avtalet (inklusive dessa Villkor) eller annars
agerar illojalt; eller
(c)
Kunden försätts i konkurs, blir föremål för
företagsrekonstruktion, ansöker om ackord, ställer
in betalningarna, träder i likvidation eller på annat
sätt anses vara på obestånd.
14.3.
När dessa Villkor upphör att gälla, oavsett anledning
härtill, ska följande bestämmelser vara fortsatt
bindande för Parterna; punkt 8 (Immateriella rättigheter), punkt 11 (Sekretess), punkt 13 (Ansvarsbegränsning) och punkt 16 (Tvistlösning och tillämplig lag).
14.4.
Vid Avtalets upphörande, oavsett anledning därtill,
kommer Tjänsten att avaktiveras och Kundens rätt att
använda Tjänsten upphör.
15.
Övrigt
15.1.
Tillägg till eller ändring av Avtalet eller dessa Villkor,
inklusive till eller av denna punkt 15.1, ska vara skriftliga
och vederbörligen undertecknade av båda Parter.
15.2.
Kunden får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter
eller skyldigheter enligt Avtalet utan Bolagets förtida
skriftliga samtycke. Bolaget kan överlåta sina
rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan Kundens
samtycke.
15.3.
Om kompetent domstol, myndighet eller skilje-nämnd
skulle finna att någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig
eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och
alla övriga bestämmelser vara gällande och
verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag
tillåter, och Parterna ska lojalt förhandla med varandra i
syfte att överenskomma om nödvändiga förändringar
av Avtalet för att vidmakthålla Avtalets struktur, syfte
och anda.
15.4.
Parts eftergift av rättighet eller påföljd enligt Avtalet
måste vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av
denna Part. Ingen eftergift, helt eller delvis, av sådan
rättighet eller påföljd förhindrar annat eller senare
utövande eller åberopande av aktuell eller annan
sådan rättighet eller påföljd.
15.5.
Dessa Villkor ska gälla mellan Parterna om Parterna
inte skriftligen överenskommit något annat i ett separat
avtal med uttrycklig hänvisning till dessa Villkor. Vid
eventuella motstridigheter mellan dessa Villkor och
andra avtal eller bilagor ska dessa Villkor gälla före
såvida omständigheterna inte uppenbarligen
4/4
16.
Tvistlösning och tillämplig lag
16.1.
Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras genom
skiljedom enligt Stockholms Handels-kammares
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.
Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och språket
för skiljeförfarandet ska vara svenska. Talan ska dock
väckas vid svensk allmän domstol för det fall det
omtvistade värdet understiger två basbelopp enligt lag
(1962:382) om allmän försäkring.
16.2.
Avtalet samt dessa Villkor, inklusive skiljeklausulen i
punkt 16.1, ska tolkas och tillämpas i enlighet med
svensk rätt.
16.3.
Skiljeförfaranden som äger rum enligt punkt 16.1, all
information som avslöjas och all dokumentation som
inges eller utfärdas av eller på uppdrag av Part eller
skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut
och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning
av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt
och inte användas för annat ändamål än för förfarandet
i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan
skiljedom och heller inte annars avslöjas av Kunden för
någon tredje man utan föregående skriftligt samtycke
av Bolaget.