Agenda

ÅRSMÖTE 18/2 2017 kl 12:00, Stallkiosken 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av protokolljusterare och rösträknare 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 8. Behandling av verksamhets‐ och förvaltningsberättelse samt fastställande av balansräkning 9. Revisionsberättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut om antalet styrelseledamöter (2‐6) och suppleanter (2‐6) 12. Val av ordföranden för föreningen (1 år) 13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 14. Anmälan av ungdomssektion vald ledamot 15. Val av revisor 2 ordinarie samt 2 suppleanter 16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen Val av sammankallande och ledamöter på 1år 17. Val av ombud till ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud 18. Fastställande av årsavgift för 2018. Styrelsens förslag är oförändrad, d.v.s. 250: ‐/ungdom och 300: ‐/vuxen 19. Övriga ärenden