Dagordning vid årsmöte i Örebro Läns Taxklubb 170226.

Dagordning vid årsmöte i Örebro Läns Taxklubb 170226.
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Anmälan av styrelsen utsedd sekreterare
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall
justera protokollet.
6. Godkännande av föreslagen dagordning (övriga frågor meddelas)
7. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
8. Behandling av klubbstyrelsens årsredovisningar för det förflutna verksamhetsåret jämte
revisionsberättelse
9. Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret
10. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
12. Fastställande av stadgar för ÖLTK
13. Val av ordförande i klubben
14. Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen
15. Val av två revisorer och revisorsuppleant
16. Val av lokala avelsråd eller motsvarande i av HS utsedd avelsorganisation
17. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
18. Övriga frågor (meddelas vid punkt 6)
19. Prisutdelning
20. Mötets avslutning