kallelse - Uppsala kommun

GATU- OCH
SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN
Datum
2017-02-01
KALLELSE
Nämnd/Organ:
Gatu- och samhällsmiljönämnden
Sammanträdesdatum: 8 februari 2017, klockan 18:00
Sammanträdeslokal:
Bergius, Stationsgatan 12
Ordförande:
Johan Lundqvist (MP)
Sekreterare:
Sara Östberg [email protected] 018-727 46 95
Mötet är öppet för allmänheten.
Närvarande vid arbetsutskottet 1 februari 2017: Johan Lundqvist (MP), Hilde Klasson (S), Mia
Nordström (C), Patrik Hedlund (S), Hannes Beckman (M), Ian Engblom Wallberg (KD) och Stojka
Lakic (L)
Föredragningslista
Nr
Ärenderubrik
Övriga uppgifter
Val av justerare och tidpunkt för justering
Fastställande av föredragningslista
Information
Ny organisation, föredragande Michael
Eriksson, avdelningschef
10 min
Arkitekturpolicyn, föredragande Claes
Larsson, stadsarkitekt
15 min
Cykelåret 2016, föredragande Oscar Forss och
Daniel Fritz, trafikplanerare
10 min
Kunskapsspåret, föredragande Michael
Eriksson, avdelningschef
5 min
5 min
Uppsala värd för europeiska konferensen
för hållbara resor och transporter (ECOMM
2018), föredragande Sofia Gjerstad,
områdeschef systemledning
Diarienummer
2 (3)
Beslutsärenden
1
Bokslut och verksamhetsberättelse 2016
GSN-2017-0169
Muntlig föredragning 10 min
2
Uppföljning av plan för intern kontroll 2016
GSN-2015-2632
3
Planeringsstöd Uppsalas innerstadsstrategi
GSN-2015-0315
Muntlig föredragning 10 min
4
Införande av cykelråd i Uppsala kommun
GSN-2017-0109
5
Fyllnadsval till kommunala pensionärsrådet
GSN-2014-2897
Anmälningsärenden 6 december 2016 – 22 januari 2017
1.
2.
3.
4.
Nya ärenden
Protokoll från interimistisk samverkan stadsbyggnadsförvaltningen 25 november 2016
Protokoll från samverkansmöte stadsbyggnadsförvaltningen 13 december 2016
Rutinbeskrivning avseende övervakningskameror vid centralpassagen resecentrum Uppsala
kommun
5. Trafiksäkerhetsrådets verksamhetsberättelse 2016
Detaljplaner på samråd till nämnden för kännedom
Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen
Detaljplan för del av kvarteret Söderhällby
Länk till planförslagen
3 (3)
Delegationsärenden 6 december 2016 – 22 januari 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas endast i pärm på mötet)
Markupplåtelser
Trafikföreskrifter
Särskild kollektivtrafik (redovisas endast i pärm på mötet)
Flytt av fordon
Grävtillstånd
Protokoll från gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott 7 december 2016.
Yttrande över plan- och byggnadsnämndens föreläggande angående bildande av
naturreservatet Örnsätraskogen (GSN- 2016-2975)
9. Beslut om bidrag till stadsodlingsprojekt (GSN-2016-1538)