COM(2016) 829 final

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 8 februari 2017
(OR. en)
6098/17
RESPR 1
FIN 90
CADREFIN 17
POLGEN 12
FÖLJENOT
från:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
inkom den:
till:
21 december 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2016) 829 final
Ärende:
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Anpassning av taket för egna medel och taket för anslag för åtaganden
efter ikraftträdandet av rådets beslut 2014/335 om systemet för Europeiska
unionens egna medel
För delegationerna bifogas dokument – COM(2016) 829 final.
Bilaga: COM(2016) 829 final
6098/17
/sk
DG G 2A
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 21.12.2016
COM(2016) 829 final
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET
Anpassning av taket för egna medel och taket för anslag för åtaganden efter
ikraftträdandet av rådets beslut 2014/335 om systemet för Europeiska unionens egna
medel
SV
SV
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET
Anpassning av taket för egna medel och taket för anslag för åtaganden efter
ikraftträdandet av rådets beslut 2014/335 om systemet för Europeiska unionens egna medel
1. I artikel 3.3 i rådets beslut 2014/335/EU, Euratom 1 anges följande ”[...] så snart
medlemsstaterna har översänt sina uppgifter i enlighet med ENS 2010 [ska kommissionen på
nytt beräkna taken i punkterna 1 och 2 enligt följande formel]:
1,23 % (1,29 %) x
−2 +−1 +  95
−2 +−1 +  2010
I denna formel står ”t” för det senaste året för vilket fullständiga data för beräkning av BNI
finns tillgängliga.”
2. På grundval den senaste informationen som överlämnats av Eurostat (se även tabeller i
bilagan) kommer, med år 2015 som senaste fullständiga år, de nya procentandelstaken att
uppgå till:
Tak för egna medel (i procent av medlemsstaternas totala BNI) =
1,23 % x
 (13 277 512+13 664 583+14 260 146) 
 (13 598 954+13 997 760+14 649 099) 
= 1,23 % x
 41 202 241 
 42 245 813 
= 1,19961608 %
=
⇒ 1,20 %
Tak för anslag för åtaganden (i procent av medlemsstaternas totala BNI) =
1,29 % x
 (13 277 512+13 664 583+14 260 146) 
 (13 598 954+13 997 760+14 649 099) 
= 1,29 % x
 41 202 241 
 42 245 813 
= 1,25813393 %
=
⇒ 1,26 %
3. De nya taken ska vara giltiga från och med den 1 januari 2014 och framåt.
1
EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.
2