Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne

Giftfri miljö i Skåne
– Hur når vi målet?
Annelie Johansson
miljödirektör
Vad innebär en Giftfri miljö?
”Förekomsten av ämnen i miljön, som har skapats i eller
utvunnits av samhället, ska inte hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.
Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.”
Naturfrämmande ämnen - miljögifter
-
Ämnen som är akut eller kroniskt toxiska t.ex. mutagena,
carcinogena, reproduktionshämmande
-
Andra egenskaper som är typiska för flertalet miljögifter är att de
är persistenta och bioackumulerande
-
Naturfrämmande ämnen finns såväl i luft, vatten, jord, sediment
som biota
-
Naturfrämmande ämnen påverkar organismer i naturen och/eller
människan via inandning, förtäring, hudkontakt
Påverkan på människors hälsa och ekosystemen
beror på exponering och koncentration
Förekomst

Exponering

Effekt på hälsa & miljö
Förekomst av miljögifter
• Atmosfären
• Dagvatten
• Konsumentprodukter
• Processavloppsvatten
• Livsmedel
• Avloppsslam
• Teknisk utrustning
Exempel på miljögifter
• Kvicksilver och dioxiner i fisk
• Kadmium i vetemjöl
• Perfluorerade ämnen i vatten
• Bekämpningsmedel i vatten och i grödor
• Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam
• Ftalater i leksaker
• Bakteriedödande ämnen i tvättmaskiner,
silvertrådar i kläder etc.
Länsstyrelsens arbete med miljögifter
• Strategiskt arbete inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
• Miljöövervakning för att upptäcka utsläpp, se trender
och öka kunskapen om bl.a. främmande ämnen
• Prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet
• Systemtillsyn över verksamhetsutövares egenkontroll
• Överlåtelse av kemiska produkter
• Stadsplanering (t.ex. grön infrastruktur dagvatten)
• Inventering och sanering av förorenad mark
Miljögifter ger oönskade hälsoeffekter
www.lansstyrelsen.se/skane
Prövning av miljöfarlig verksamhet
Inom ramen för prövningen ställer Länsstyrelsen krav på
minskade utsläpp i förhållande till vad naturen tål och vad
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Vid tillståndsprövning regleras användningen av kemiska
produkter genom
 Villkor för lagring och invallning
 Villkor för hantering och utfasning
 Villkor för utsläpp (halter, totala mängder)
 Villkor för val av reningsteknik
 Villkor vid haverier
 Villkor för sanering vid nedläggning av verksamheten
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Tillsyn enligt miljöbalken
- utsläppsbegränsning gällande luft, vatten och mark
- förekomst av förorening av mark, vatten och sediment
- förhindra spridning av föroreningar till omgivningen
- krav med stöd av de allmänna hänsynsreglerna
- hantering av kemiska produkter & biotekniska
organismer
- hantering av avfall & producentansvar
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen
Tillsyn gällande gränsöverskridande transporter av avfall
Produktvalsprincipen
Identifiera särskilt farliga kemikalier och kemiska ämnen (RSL-list,
SIN-list)
Definiera användning, funktion och behov i tillverkningen, hos
kunden och vid hantering av restprodukter (LCA)
Sök efter alternativ – Testa – Utvärdera – Dokumentera –
Rapportera - Kommunicera
 Genomföra produktval (anmäl till tillsynsmyndigheten)
 Inför ny teknik (anmäl till tillsynsmyndigheten)
 Förändra förutsättningar och behov (anmäl till tillsynsmyndigheten)
 Fortsätt använda men förändra rutiner t.ex. genom att införa
innesluten användning
 Fortsätt leta efter alternativa produkter/material, tillverkningsmetoder,
hantering etc.
www.lansstyrelsen.se/skane