Dagordning Årsmöte

SOCIONOMSTUDENTERNAS STUDIESOCIALA FÖRENING
ORG. NR: 802458-9957
Dagordning Festkommitténs Årsmöte
Verksamhetsåret 16/17
Måndag den 21/2 2017 kl 17.00
Plats: Sal 124, Institutionen för Socialt Arbete, Stockholms Universitet
Närvarande:
Ordförande XX
_____________________________
Sekreterare XX
1
___________
Ordförande
___________
Sekreterare
___________
Justerare
SOCIONOMSTUDENTERNAS STUDIESOCIALA FÖRENING
ORG. NR: 802458-9957
_____________________________
Justerare XX
_____________________________
§ 1.1 Mötets öppnande
§ 1.2 Formalia
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av protokolljusterare
§ 1.3 Mötets behöriga utlysande
§ 1.4 Godkännande av dagordningen
§ 1.5 Anmälan av övriga frågor
§ 1.6 Fastställande av nomineringsstopp
§ 1.7 Fastställande av motionsstopp
§ 1.8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 1.9 Ekonomisk berättelse
§ 1.10 Revisionsberättelse
2
___________
Ordförande
___________
Sekreterare
___________
Justerare
SOCIONOMSTUDENTERNAS STUDIESOCIALA FÖRENING
ORG. NR: 802458-9957
§ 1.11 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 1.12 Budget och medlemsavgiftens storlek
§ 1.13 Verksamhetsplan
§ 1.14 Propositioner från styrelsen
§ 1.15 Motioner från studenterna
§ 1.16 Val
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Kassör
d) Ordinarie ledamöter
e) Suppleanter
f) Verksamhetsrevisor
3
___________
Ordförande
___________
Sekreterare
___________
Justerare
SOCIONOMSTUDENTERNAS STUDIESOCIALA FÖRENING
ORG. NR: 802458-9957
g) Ekonomisk revisor
h) Valberedning
i) Firmatecknare:
§ 1.17 Övriga frågor
§
1
.
1
8
M
ö
t
e
t
s
a
v
s
l
u
t
a
n
4
___________
Ordförande
___________
Sekreterare
___________
Justerare