Vörå kommun

VÖRÅ KOMMUN
KALLELSE
Svenska bildningsnämnden
Tid
15.02.2017 kl. 18:00
Plats
Kommungården i Vörå
§
Ärende
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
PROTOKOLLJUSTERARE, val
FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande
UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSENDET, Utlåtande gällande förslag till
regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift)
Undervisnings- och kulturministeriet har begärt ett utlåtande gällande förslag till
regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).
(OKM/62/040/2016)
§ 17
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, förvaltningsstadgan, utlåtande
§ 18
PERSONALÄRENDEN, Barnomsorgen, Karvsor daghem, anställande av vikarie
§ 19
Undervisning- och bildningsväsendet, dagvården, daghemmet Solbacken, anhållan
om öppnande av instagram-konto
§ 20
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, sammanträdeskallelse och -kalender
§ 21
UNDERVISNING OCH BILDNINGSVÄSENDET, läs- och lovtider läsåret 2017-2018
§ 22
Internationell verksamhet, mottagande av kvotflyktingar, utlåtande
§ 23
PERSONALÄRENDEN, Viceföreståndare
§ 24
UNDERVISNING OCH BILDNINGSVÄSENDET, Centrumskolan i Oravais, anhållan om
skolskjuts
§ 25
DELGIVNINGAR
Påseende
Protokollet framläggs till påseende 17.2.2017 på bildningsavdelningen i Vörå.
Ordförande
FREDRIK BENGTS
Fredrik Bengts
Adress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ
Tfn: 06-382 1111
e-post: [email protected]