Klicka här för att läsa mer om biologisk mångfald i sandmiljöer

SAND I SOL
I ett småbrutet odlingslandskap finns många
olika livsmiljöer – biotoper. Förutom åkrar
finns det ängar, hagar, vägkanter, stenrösen,
murar och bryn. Med fler biotoper ökar
mångaflden av insekter, svamp och växter.
Många hotade arter är beroende av
solbelysta grus- och sandmarker. Sandviva,
stenfrö, ullört, skatnäva och fetknopp trivs i
den här sluttningen. Bin och andra insekter
gräver sina bogångar på öppna sandytor.
Med bina följer bibagge, rov- och vägsteklar.