Nr 1 2017 - Pharma industry

QRE
pi
NUMMER 1/ 2017
PHARMA INDUSTRY – Tidningen för svensk läkemedelsindustri
Virtuella möten
– ett hot eller
en möjlighet?
Hör humor hemma i
läkemedelsreklamen?
131-åring
med nyskapande
som motto
BLOCKKEDJAN – en möjliggörare i hälso- och vårddatahanteringen
nummer 1/2017 årgång 20
Outsourcing inom läkemedel & hälsa
SÄLJ . MARKNAD . MEDICINSKA TJÄNSTER
T I D N I N G E N
F Ö R
S V E N S K
L Ä K E M E D E L S I N D U S T R I
VI VANN!
Vi har belönats med en Global Award i världens mest
eftertraktade kommunikationstävling inom Healthcare
& Wellness. Ett stort tack till vår kund Novo Nordisk
för förtroendet att genomföra uppdraget.
Värdesätter du bra kommunikation kan ett
samarbete med oss vara ett vinnande koncept.
Låter det intressant får du gärna höra av dig!
Storgatan 4 · 411 24 Göteborg · Sverige
www.lopgbg.se · 031-779 99 90
ledare
Nytt år, nya möjligheter!
D
et är nittonde gången vi påbörjar en årgång av Pharma Industry.
Mycket har förändrats men det är också väldigt mycket som inte
har förändrats. Den digitala evolutionen går blixtsnabbt. Mycket
snabbare än vad både jag och marknaden kräver. Människans evolution
går i en lugnare takt. Det mesta i vår branschs sätt att arbeta och göra
affärer handlar fortfarande om att möta människor i olika situationer. Möta
kunder, möta medarbetare, möta leverantörer och då kommunicera budskap
till individer vars hjärnor skall tolka dessa på det sätt vi vill. Många av artiklarna
i denna utgåva handlar om att möta/nå människor. Två av artiklarna tar upp
möten. Den ena försöker få dig att effektivisera de möten som behövs och
kanske ställa in en del onödiga. Den andra spinner vidare på temat och
förklarar hur vi kan använda oss av modern teknik för att hålla virtuella möten.
Vi har en artikel inom ledarskap där vi lär oss vikten av att behandla människor
som en resurs som inte ska missbrukas utan ledas med ett hållbart ledarskap.
Vi har även en artikel som talar om hur vi kan använda humor för att marknadsföra läkemedel och nå fram med ett torrt medicinskt budskap.
Foto: SMILLA AHLBERG
Det är också ett digert innehåll kring digital utveckling. Ett referat från
Nationella e-hälsodagen, en artikel om att använda nyhetsbrev som del av
sin multikanalsstrategi. Vi har också en intressant artikel om blockkedjan
som möjligen kan vara en del av en lösning på problem med digitalisering av
sjukvården. Sen har vi såklart ett ”hemma hos reportage”, denna gång har
vi besökt Boehringer Ingelheim. Där har vi inte varit sen i hösten 2000.
Vad har hänt där de senaste 17 åren?
Hoppas ni hittar något matnyttigt i denna utgåva!
Niclas Ahlberg
chefredaktör
pharma industry nr 1-17
3
ÅSA HOLMGREN
ANNA TÖRNER
MATS OLSSON
Executive Vice President
Strategic Regulatory Affairs,
Medivir
Statistiker och vd
Scandinavian Development
Services
Framtidsstrateg
Kairos future
JACOB TELLGREN
GUNILLA ANDERSSON
KENTH ÅKERMAN
VP & global brand lead
diabetes Merck & Co. Inc.
HR-konsult
Almitra
Ledarskapsexpert, Författare,
Serviceinspiratör
Relationsbyggarna
VD/Ansvarig utgivare:
Niclas Ahlberg
Redaktionschef:
Patrik Gustavsson
Annonsering:
Anita Thunell - 070 662 64 46
Grafisk form:
Nina Roegind
Redigering:
Ingela Andersson
Tryck/Repro:
Trydells Tryckeri, Laholm
Papper inlaga:
Artic Silk 115 g
Papper omslag:
Artic Silk 200 g.
distribution
Pharma Industry är RS-kontrollerad
Upplaga 5800 exemplar
Pharma Industry kommer ut med fyra nummer per år och publiceras av Pharma Industry Publishing AB.
Tyra Lundgrens väg 4, 134 40 Gustavsberg, Telefon 08-570 10 520 Fax 08-570 10 521
e-mail [email protected]
www.pharma-industry.se
Citera oss gärna, men ange källan – Pharma Industry.
Innehållet i artiklarna överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens åsikter.
ISSN 1403-7416© Pharma Industry Publishing AB 2005
4 pharma industry nr 1-17
Hitta specialistleverantörerna!
är hittar du leverantörer som anser sig vara specilister Ni kan söka via den tjänst ni behöver hjälp med.
Chansa inte, anlita en specialist som kan din bransch.
på vår bransch och de förhållanden vi arbetar inom.
De företag som har anmält sig för medverkan i
Du går in via Pharma-industry.se.
Leverantörsboken är:
H
innehåll
LEDARSKAP
Vässa ditt ledarskap
14
Thomas Lundqvist
MARKNADSFÖRING
Hör humor hemma i
läkemedelsreklamen?
44
Hans Lindh
Dags att ta tag i era möten?
32
Micke Darmell
Flerkanalsmarknadsföring
– en guide för analys och
uppföljning. Del 1
REKRYTERING
Fortsatt tillgång till rätt kompetens
– ett livsvillkor för svensk life
science-industri
Fredrik Holmboe
18
Hanna Wendel Diamantoudis
och Jonathan Herrlin
TRENDER
Blockkedjan – en möjliggörare
i hälso- och vårddatahanteringen
52
48
Magnus Kempe och Mats Olsson
LÄKEMEDELSFÖRETAGET
Boerhinger Ingelheim – 131-åring
med nyskapande som motto
Virtuella möten – ett
hot eller en möjlighet?
22
56
Antoni Lacinai
Helene Wallskär
STATISTIK
Varför är subgruppsanalyser
mindre trovärdiga? Och vad är
ett nominellt p-värde?
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Förändringar i läkemedelsbranschens etiska system
60
Torsten Brink
30
Senaste avgörandena enligt LER
Anna Törner
62
Torsten Brink
REFERAT
Nationella e-hälsodagen 2016
Eva Reimers
38
E-HÄLSA
Samarbete var nyckeln
när LiiV skapades
Lars Kämpe
LEDARE
3
REDAKTIONSRÅD
4
NOTISER
8
6 pharma industry nr 1-17
64
Safety
PA
S
Drug
utilization
studies
xe
d
S
atic
gm
Pra ls
a
i
r
t
P
D
st ros
ud p
pa irec
ie ec
tie t t
s tiv
nt o
e
stu
di
es
H
stu ybr
die id/M
s i
t
ec
sp s
o
tr ie
Re tud
s
ive
Economic
models
ess
acc
et
k
r
Ma
Commercial
R&D
Patie
nt jou
rney
Trial
optimization
Br
perand
form
anc
e
Marketi
ng
t
nt en
tie itm
Pa cru
re
LRx
data
Hospital
EMR
Social
media
Claims
Charts
HEOR
Registries
Survey
Enriched
datasets
Your Partner of Choice
for Building an RWI Ecosystem
•
530M+ anonymous longitudinal patient data records including EMR, claims data, hospital data
and lab tests in 25+ markets
•
Observational research expertise and enriched RWD capabilities to design and execute
faster, more efficient prospective research
•
•
Leading edge technology and analytics
•
4,200+ publications building healthcare knowledge
Dedicated experts across the globe with deep specialism in real-world evidence,
HTA and payer requirements to translate insights into actions
Real-World Insights
Contact us at www.quintilesims.com
Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.
Develop a consistent view of diseases, treatments, patients, outcomes and costs.
Partner with QuintilesIMS and see your real-world insights (RWI) grow.
notiser och pressklipp
Nationell läkemedelslista ska öka patientsäkerheten
Qre förstärker med Maria Öhlén
Maria Öhlén, som var med i uppstarten av reklambyrån Qre i Stockholm, är nu tillbaka som
art director efter 3 år i Paris. Hon har lång erfarenhet i branschen, både från läkemedelsindustrin och reklambyråsidan. Maria kommer
främst arbeta med kunder inom läkemedel (Rx
och OTC), med tech och hälsa.
Källa: Qre
All etikprövning föreslås samlas inom
en ny myndighet
Utbildningsdepartementet har skickat ut ett förslag om en ny organisation för etikprövning av
forskning på remiss. I promemorian föreslås
bland annat att de sex regionala etikprövningsnämnderna, som var och en är en egen myndighet, ska avvecklas. I stället föreslås att etikprövning som avser människor ska samlas inom en
ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Syftet
är att öka effektiviteten och skapa en mer enhetlig tillämpning av regelverket genom en central
samordning och ärendefördelning.
Den nya myndigheten ska vara indelad i sex
verksamhetsregioner med verksamhet i Göteborg,
Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
Dessa ersätter dagens regionala etikprövningsnämnder. Varje verksamhetsregion ska ha en eller
flera avdelningar och liksom i dagens regionala
etikprövningsnämnder ska det vara avdelningarna
som självständigt beslutar i ärendena.
Ärendena ska fördelas mellan avdelningarna
med hänsyn tagen till gällande tidsfrister och
rimlig arbetsfördelning. Ärenden som beslutats
av Etikprövningsmyndigheten ska kunna överklagas till Centrala etikprövningsnämnden som föreslås byta namn till Överklagandenämnden för
etikprövning.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Källa: Utbildningsdepartementet
8 pharma industry nr 1-17
Socialdepartementet har i en departementspromemoria presenterat ett lagförslag som innebär att nuvarande läkemedelsförteckning och receptregister ersätts med en nationell läkemedelslista. Det nya registret kommer att innehålla
uppgifter som redan finns i nuvarande två register, men ska även innehålla ny information. Uppgifterna i det nya registret föreslås också få användas till något fler
ändamål och lagras under en längre tid än i befintliga register.
Genom den nationella läkemedelslistan kan läkare eller annan förskrivare, sjuksköterskor utan förskrivningsrätt samt farmaceuter i hälso- och sjukvården se alla
läkemedel en patient fått förskrivet på recept. Därmed kommer det bland annat att
bli enklare att upptäcka och undvika felaktiga kombinationer av läkemedel, som
riskerar att ge allvarliga bieffekter om de kombineras.
Nytt i den nationella läkemedelslistan i jämförelse med dagens läkemedelsförteckning och receptregister är att även bland annat ordinationsorsak och aktiv
substans i läkemedlet ska anges.
Lagförslaget presenteras i en departementspromemoria som nu går ut på remiss i cirka 3 månader.
Källa: Socialdepartementet
2017 års Scheele Award till professor
Charles L Sawyers
Professor Charles L Sawyers, professor vid
Memorial Sloan Kettering Cancer Center har
utsetts till mottagare av 2017 års Scheele
Award med följande motivering: ”För hans
enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de
molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har
banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för
många patienter”.
Priset är 200 000 kronor och en medalj. I
anslutning till prisutdelningen den 16 november 2017 arrangeras ett symposium
med tema som anknyter till pristagarens forskning.
Professor Sawyers är en av pionjärerna i modern läkemedelsbehandling mot
cancer. Hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers
resistens mot cancerläkemedel ligger till grund för inte mindre än tre olika läkemedel som har revolutionerat behandlingen av i första hand kronisk myeolisk leukemi
(KML) och prostatacancer. Genom sin forskning var professor Sawyers med och
genomförde de första studierna som visade att substansen imatinib var verksamt
mot KML. Imatinib/Glivec var det första godkända målsökande läkemedlet inom
cancerområdet. Med utgångspunkt i imatinib har Professor Sawyers varit med
och utvecklat substanserna dasatinib (mot KML) och enzalutamid (mot prostatacancer).
Professor Sawyers är en av experterna i president Obamas satsning på cancerforskning, Cancer Moonshot, som lanserades för ett år sedan.
Källa: Apotekarsocieteten
3KDUPD5HODWLRQVLQ¿JXUHV
dĞůнϰϲ;ϬͿϴϱϵϬϳϰϱϴϬͮǁǁǁ͘ƉŚĂƌŵĂƌĞůĂƟŽŶƐ͘ĐŽŵ
dĞůнϰϲ;ϬͿϴͲϱϵϬϳϰϱϴϬͮǁǁǁ͘ƉŚĂƌŵĂƌĞůĂƟŽŶƐ͘ƐĞ
notiser och pressklipp
Per Öhlén nytillträdd General Manager
för Sanofi Pasteur Norden/Baltikum
Per Öhlén har utsetts att leda Sanofi Pasteur i Sverige
samt Norden/Baltikum. Han återvänder till Sverige efter
tre år i Paris som
global marknadsdirektör för insulin.
Sanofi Pasteur är
en av fem globala
affärsenheter i Sanofi o ch arb et ar
med vacciner.
Våren 2016 tillkännagav Sanofi Pasteur MSD:s ägare sin avsikt att
avsluta samarbetet inom ramen för denna joint venture. Det betyder att vaccinverksamheten som Sanofi
Pasteur och MSD gemensamt bedrivit nu har upphört och respektive bolag hanterar sina egna produktportföljer.
Källa: Sanofi Pasteur
Niels Abel Bonde nytillträdd vd
för Novo Nordisk i Sverige
Niels Abel Bonde tillträder som ny vd för
Novo Nordisk i Sverige.
Niels efterträder
Klaus Langhoff- Roos
som lämnar det svenska bolaget för ett
nytt uppdrag på Novo
Nordisks huvudkontor
med placering i Danmark.
Niels Abel Bonde
kommer närmast från
posten som marknadsdirektör på det
svenska bolaget och
har under halva 2016
varit bolagets tillförordnade vd. Niels efterträder Klaus Langhoff-Roos som den 1
januari 2017 lämnade
Sverige för ett nytt
uppdrag som Corporate Vice President
för Novo Nordisks GLP-1-portfölj på Novo Nordisk
huvudkontor i Köpenhamn.
Niels började på Novo Nordisk 2011 och har dessförinnan lång erfarenhet från läkemedelsindustrin
inom market access, försäljning, marknadsföring och
finans, och har även arbetat på Hälsoministeriet i Danmark. Niels har en magister i ekonomi från Köpenhamns Universitet.
Källa: Novo Nordisk
10 pharma industry nr 1-17
Anna Törner förstärker PI:s redaktionsråd
Anna Törner är vd på Scandinavian Development Services
och har en djup kunskap inom kliniska prövningar och läkemedelsutveckling. Hon har skrivit ett flertal artiklar som publicerats i Pharma Industry och tanken är nu att hon även
skall aktivera sitt kontaktnät för att försäkra att PI håller sig i
framkant när det gäller bevakningen av detta område.
– Vi är väldigt glada över att få ta del av Annas glöd och
kunskap. Hon är hjärtligt välkommen i redaktionsrådet och vi
ser fram emot idel spännande artiklar inom läkemedelsutveckling, säger Niclas Ahlberg, PI:s chefredaktör.
Marc Gailhardou ny vd på MSD
Vid årsskiftet välkomnade MSD sin nya vd Marc Gailhardou till det svenska kontoret i Hagastaden. Han
kommer närmast från den europeiska koncernledningen för Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) med ansvar för
tio länder.
– Jag är stolt över att fortsätta bygga på Sanofi Pasteur MSD:s tjugoåriga framgång och ser fram emot att
stärka den ledande roll MSD har inom vacciner och förebyggande av infektionssjukdomar, säger Marc Gailhardou, ny vd på MSD i Sverige.
Marc Gailhardou är doktor i farmakologi från Universitetet i Lyon och har en
magister i hälsoekonomi och market access från London Business School.
Han kommer till MSD i en spännande tid, då MSD införlivar tio vacciner i produktportföljen och samtidigt har fullt fokus på flertalet produktlanseringar.
Marc Gailhardou började sin karriär i Sanofi Pasteur MSD 2013, innan dess
arbetade han på Sanofi där han hade rollen som senior direktör och kontorschef. Han har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsindustrin och är en energisk och engagerad ledare med en rad framgångsrika affärsresultat i ryggen.
Källa: MSD
PharmaRelations utökar sin
verksamhet i Danmark
Efter en framgångsrik etablering i Danmark utökas nu
PharmaRelations-teamet med en Business Unit Manager, Lenette Qvist Brandt. Lenette har mer än 20
års erfarenhet inom life science-industrin. Hon har
arbetat på ett flertal positioner inom marknadsområdet i Danmark och Schweiz.
Källa: PharmaRelations
Marta Frick är ny rekryteringskonsult på PeakSearch med
ansvar för rekrytering inom life science i Uppsala
Marta har en lång erfarenhet och ett stort kontaktnät inom life science-branschen. Hon kommer närmast från Amgen, där hon arbetat med
affärsutveckling och market access.
Marta är utbildad cell- och molekylärbiolog från
Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Under sina 17 år i branschen har Marta arbetat med försäljning, marknadsföring, market access, affärsutveckling samt med kliniska studier.
Källa: PeakSearch
DET DU INTE VET,
DET TAR VI REDA PÅ.
När du söker ett korrekt beslutsunderlag för att få veta
allt om vad beslutsfattare, patienter, sjukvårdspersonal
och allmänhet egentligen tycker, så kan vi hjälpa dig.
Kantar Sifo Navigare har lång erfarenhet av marknadsundersökningar
inom läkemedel, hälsa och sjukvård. Vi har både medicinsk kompetens
och specialistkompetens som kan guida er för att få ut rätt information
kring era frågeställningar. Kärnan i vårt erbjudande är vår expertis i att
nå och förstå alla relevanta intressentgrupper inom sjukvårdsområdet.
Som globalt bolag har vi också tillgång till experter och specialister
med erfarenhet av andra marknader.
Ring oss gärna så berättar vi mer.
Karin Hedelin-Lundén, 0708-59 41 99
Eva Pokkinen-Forster, 0709-13 63 57
www.kantar-sifo.se
notiser och pressklipp
Nyrekryteringar på SDS
K a t a r i n a M e r c e r,
Ph.D., har börjat på
SDS som senior regulatory-konsult med ansvarsområden Biologicals och Advanced
Tissue Medicinal Products (ATMPs). Katarina kommer närmast
från en liknande tjänst
i ett annat konsultbolag.
I SDS är Katarina
ansvarig för att leda
och utveckla SDS’ tjänster inom regulatory affairs och
utveckling av ATMP och biologiska läkemedel inklusive biosimilarer.
Gösta Hiller börjar
på SDS som senior
projektledare. Gösta
har en doktorsgrad
från Lunds universitet i cellbiologi och
medicinsk kemi och
kommer närmast från
läkemedelsenheten i
Sörmlands landsting.
Gösta har stor erfar e n h e t av l ä ke m e delsutveckling och
har arbetat både som preklinisk forskare och klinisk
projektledare för både småmolekylsprojekt och biologiska läkemedel i framför allt tidig klinisk utvecklingsfas på AstraZeneca. Gösta kommer att arbeta och
utveckla bolagets tjänster inom clinical development
för att ansvara för hela läkemedelsprogram samt enskilda kliniska studier. Gösta Hiller är anställd som
senior advisor clinical development och tar ansvar för
flera projekt i tidig utvecklingsfas.
Källa: SDS
Cilla Gylfe ny affärsområdeschef
på Medhouse More Medical
Cilla Gylfe börjar som
ny affärsområdeschef
på Medhouse More
Medical. Cilla kommer
främst fokusera på att
utveckla Medhouse
More Medicals erbjudande inom medicinska
tjänster, till exempel
medical scientific liasion, pharmacovigilance, regulatory affairs,
market/patient access
och quality assurance.
Källa: Medhouse
More Medical
12 pharma industry nr 1-17
Ny kommunikationsavdelning
på Bayer
Bayer har en ny kommunikationsavdelning i Sverige. Den består av Joseffa Moritz som anställdes
i höstas och Daniel Claesson som började vid
årsskiftet.
Joseffa Moritz har en bred bakgrund inom
kommunikation och PR. Hon har tidigare arbetat
som kommunikationsrådgivare samt i olika roller
på läkemedelsföretag, både i Sverige och internationellt. På Bayer ansvarar hon för företagsövergripande frågor.
Daniel Claesson
är specialist på medierelationer och opinionsbildning. Han har en bakgrund inom politiken och har
tidigare även arbetat i försäkringsbranschen.
Han kommer närmast från PR-byrån Andreasson
Public Relations. Daniel ansvarar för kommunikation kring Bayers läkemedel, konsumentprodukter och växtskydd.
Förstärkningen med den nya kommunikationsavdelningen är en följd av att Bayer förändras globalt med ett tydligare fokus på Bayer som ett life
science-företag. Bayer har ett brett perspektiv på
life science som innebär bättre hälsa för människor, djur och växter.
Källa: Bayer
Birgitta Brink – ny kommunikationschef på Läkemedelsverket
Birgitta Brink anställdes som kommunikationschef
på Läkemedelsverket i januari. Birgitta kommer
närmast från en tjänst som verksamhetsutvecklare
på Folkhälsomyndigheten.
Birgitta har under större delen av sitt yrkesliv arbetat i ledande roller inom kommunikationsområdet.
Hon byggde upp Smittskyddsinstitutets kommunikationsverksamhet från grunden och ansvarade
som kommunikationschef under 13 år, innan myndigheten gick samman med Folkhälsomyndigheten,
där Birgitta förvärvade viktig GD-stabserfarenhet.
– Jag ser väldigt mycket fram emot att leda, förvalta och utveckla Läkemedelsverkets kommunikation samt att få vara en del av en av Europas ledande organisationer för folk- och djurhälsa, säger Birgitta Brink.
Källa: Läkemedelsverket
Xendo BV förvärvar Sofus Regulatory Affairs AB
Xendo BV, ett holländskt konsultföretag inom life science, har förvärvat det
svenska konsultföretaget Sofus Regulatory Affairs AB. Sofus är baserat i
Stockholm och tillhandhåller tjänster inom regulatory affairs för alla faser inom
läkemedels- och bioteknikutveckling. Sofus har en stark position i Norden och
förvärvet kommer att stärka de två företagen att kunna fortsätta tillhandahålla
konsulttjänster av högsta klass inom life science-industrin. Genom detta samarbete kommer båda företagen kunna erbjuda nya tjänster till sina kunder i ett
utvidgat område. Xendo grundades 1990 och är nu ett ledande, oberoende
rådgivnings- och projektledningsföretag inom life science, läkemedel och hälsovård. Xendo sysselsätter för närvarande över 150 erfarna och högt utbildade
konsulter med sina kompetensområden inom regulatory affairs, farmakovigilans, compliance & validering, samt medicinteknik och teknisk support.
Källa: Sofus
Vad är värdet
av er produkt?
Snabb tillgång till en marknad förutsätter en genomarbetad pris- och
ersättningsstrategi, samt att möjligheter och risker beaktas tidigt i utvecklingen. Det är lättare sagt än gjort; lokala nordiska regler och praxis
påverkar prissättningen och ökar komplexiteten. Som företag behöver ni
ta hänsyn till kommande generisk konkurrens, skillnader i terapitradition,
möjligheter och risker med villkor kopplade till ersättningsbeslut, särskilda
situationer för vissa grupper av läkemedel och så vidare.
Vår kunskap
skapar mervärden åt er
Vårt team inom Pricing and Reimbursement har omfattande erfarenhet
från HTA-myndigheter. Tack vare vår vetenskapliga bakgrund och kunskap
om olika nationella och lokala terapeutiska riktlinjer, kan vi hjälpa er med
samtliga delar inom prissättning, ersättning och dialog med myndigheter
i de nordiska länderna.
Vi står redo att hjälpa er att hitta rätt värde på er produkt. Kontakta oss så
berättar vi gärna mer.
08-21 54 45
sofusregulatory.com
Torsgatan 4, 111 23 Stockholm
ledarskap
Vässa ditt ledarskap
En viktig del av ledarskapet är att se till att alla i organisationen mår bra och kan
arbeta på ett långsiktigt och hållbart arbetssätt. Detta har blivit mycket svårare de
senaste åren och Sverige är extra hårt drabbat. Några viktiga råd för att minska
ohälsan ges här av Thomas Lundqvist, författare, föreläsare och ledarskapsexpert.
14 pharma industry nr 1-17
D
en psykiska ohälsan har ökat
snabbt de senaste åren och det
kostar samhället och organisationer stora belopp. Därtill kommer
allt lidande för den enskilda individen!
En legitim fundering är varför detta
ökar och varför just nu? Det finns
minst fyra orsaker till att dessa problem växer och varför Sverige är extra
hårt drabbat.
1. Vi är ett av världens mest
stillasittande folk
Denna paradox gör att
Sverige är det land
i Europa som motionerar mest för
att kompensera för
allt stillasittande.
Alla typer av rörelser stimulerar och
aktiverar hela hjärnan. Du behöver
alltså inte motionera och bli svettig,
tvärtom kan lugna och harmoniska
rörelser, till exempel yoga, stimulera
hjärnan och dess kognitiva förmåga
mer. I dag pratar forskare om att stillasittande är att jämföra med rökning.
Du kanske kommer ihåg kampanjen ”a
non smoking generation”? I dag pratar
man om att göra en liknande kampanj,
”a non sitting generation”. För varje
timme du sitter stilla förkortas ditt liv
med 22 minuter. För 10 procent av alla
som dör i dag är den bakomliggande
orsaken en för stillasittande livsstil.
I genomsnitt sitter den normale
svensken nio timmar per dygn och då
räcker det inte med att gå på ett gympass eller två i veckan vilket många
faktiskt tror. Detta gympass kompenserar inte på långa vägar allt stillasittande. Denna paradox gör att Sverige
är det land i Europa som motionerar
mest för att kompensera för allt stillasittande.
pharma industry nr 1-17
15
ledarskap
Vad är då lösningen?
Lösningen på stillasittande är självklart att du minskar ditt stillasittande.
Bara genom att stå halva arbetsdagen
ökar ditt välbefinnande och energiförbrukning markant. Jag vet att det låter
otroligt men faktum är att ökningen av
energiförbrukningen gör att 4 timmar
stående varje dag motsvarar ett knappt
maratonlopp i månaden (det vill säga
att du skulle springa ett 4,2 mil långt
maratonlopp varje månad, 10 månader
av 12 möjliga på ett år) eller fem kilo
rent fett på ett år. Att studier dessutom
visar att stående gör oss smartare kan
väl knappast göra saken sämre (studier
på elever visar att de presterar 10 procent bättre på prov när de står jämfört
med när de sitter).
Det är också viktigt att du kontinuerligt rör dig så försök att göra några
enkla rörelser varje halvtimme. Det behöver inte vara så omfattande utan det
räcker med att ställa sig upp och sitta
ned 10 gånger för att sedan fortsätta arbeta. Kanske ska ni införa någon kul
utmaning att varje gång man tar en
kaffe måste man göra 10 knäböj!
Något som också gör underverk för
hälsa och välbefinnande är fysisk träning. Det visste du säkert redan men
jag ska ge dig två anledningar som du
kanske inte visste om.
Anledning nummer ett är att forskare på Karolinska Institutet har upptäckt att musklerna fungerar som ett
reningsverk för vårt blod. När vi använder musklerna renas blodet från kynurenin. Detta ämne bildas vid stress och
finns i högre halter än annars hos personer med psykisk ohälsa. Ämnet är
giftigt för nervcellerna i hjärnan och
kan passera blod-hjärnbarriären. Fysisk
träning skapar ett ämne som bryter ned
kynurenin till en substans som inte kan
gå över från blodet till hjärnan. Dina
muskler har alltså samma funktion som
16 pharma industry nr 1-17
njurarna och levern, det vill säga en renande effekt. Träna musklerna så renar
du din kropp från gifter.
Anledning nummer två är att med
träning kan du gå ”på ett lägre varvtal”
än en otränad person. I praktiken innebär detta att en tränad person kan prestera på 40–50 procent av sin syreupptagningsförmåga utan ökad mjölksyreproduktion, medan en otränad person
redan vid 20–25 procent av sin syreupptagningsförmåga börjar producera
mjölksyra. Så nästa gång du undrar
varför du är så trött medan din kollega
verkar hur pigg som helst har du kanske svaret på denna fråga.
2. Digitaliseringen
En annan sak som bidrar till den psykiska ohälsan är att vi hela tiden är
nåbara, exempelvis via mobilen och
via datorn. För inte så länge sedan gick
man hem från jobbet och var ledig och
ej nåbar. Då fick man nödvändig tid för
återhämtning helt naturligt. Nu finns
jobbet överallt, ständigt närvarande i
din mobil, dator eller surfplatta. Detta
gör Sverige relativt unikt. I andra länder i Europa, till exempel i Tyskland
och Frankrike, så får inte medarbetare
svara på mejl, telefon etc efter klockan
18.00. De sitter alltså inte och arbetar
hemifrån på kvällarna som vi gör i
Sverige. Det tycker jag är klokt. Därför
vill jag att du genast inför nya regler
i ditt team. Inget arbetande alls efter
klockan 17.00 (eller vad som är er ordinarie arbetstid). Inga mejl, inga sms,
total tystnad från och med nu. Om du
känner att du inte klarar det så får du
ställa in ”delay-funktionen” i din mejl
så att dina sena mejl inte kommer förrän klockan 08.00 på morgonen dagen
efter. Alla mejl du skickar på helgen
ska också fördröjas så att de kommer
fram först på måndag morgon 08.00.
Avslutningsvis vill jag inte att du
tänker att det är den enskilda medarbetarens ansvar om de väljer att öppna
mejlen eller svara i telefon för då tänker
du fel. Det är avsändarens ansvar att
inte störa kollegor.
3. Öppna kontorslandskap
En annan riskfaktor för ohälsa är att
sitta i öppet kontorslandskap. Detta
leder ofta till att många blir störda
och avbrutna många gånger under en
arbetsdag. Ska man vara krass så är
det många som upplever att de inte
får något gjort på jobbet alls. Det gör
att de tvingas arbeta hemifrån eller
komma in tidigt eller stanna kvar sent
på arbetsplatsen. Kontorslandskap är
också en faktor som gör att problemet
med ohälsa ökar i Sverige relativt sett
jämfört med övriga världen. Det är
helt enkelt populärt att sitta i öppna
kontorslandskap i Sverige vilket såklart sparar stora lokalkostnader. Att
ohälsan ökar några år senare är ofta ett
problem som organisationen inte sammankopplar med detta. Om du arbetar
på ett så kallat aktivitetsbaserat kontor
är det faktiskt mycket bättre eftersom
man då upplever en större kontroll
över sin situation och kan välja den
plats att arbeta där man finner lugn
och ro, en ”egen vrå”.
För att avsluta resonemanget om
baksidan av öppna landskap och sparade lokalkostnader visar en studie från
Danmark att det tyvärr också leder till
ökade fysiska sjukdomar såsom spridande av förkylningar och influensa.
Medarbetare i kontorslandskap har alltså fler sjukdagar på grund av detta.
4. Storleken har betydelse
Storleken på arbetsgruppen har också
ett tydligt samband (korrelation 0,52)
med högre sjukskrivningstal. Platta
organisationer och borttagande av
mellanchefer har ökat ohälsan. Jag tror
därför på mindre grupper om max ett
tiotal medarbetare per chef. Över 20
medarbetare eller mer per chef är alltid för mycket. Se bilden på nästa sida.
Det finns ett spännande företag i
Holland som verkligen förstått detta.
timmars sammanhängande ledighet
mellan arbetspassen. Detta gäller även
om det förekommer mycket övertid
och skiftarbete.
Nyckeltal – samvariationer
8%
Långtidssjukfrånvaro
7%
6%
8. Föreskriften innehåller också regler
för hur du ska hantera kränkande särbehandling vilket innebär att du ska
säkerställa att alla är inkluderade på
arbetsplatsen och att det inte förekommer handlingar som exkluderar en eller flera arbetstagare.
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Anställda / chef
De arbetar med små självstyrande
grupper med ett stort mått av egenkontroll och mening. Företaget lockar till
sig mängder med arbetssökande vilket
förstärker allas stolthet och engagemang. Vad är det då för spännande
verksamhet som företaget som heter
Buurtzog sysslar med? Jo, de arbetar
med något så coolt som äldrevård och
funktionsnedsatta och sjuksköterskor
står i kö för att börja jobba där.
AFS 2015:4 - NY FÖRESKRIFT
Med anledning av att problemet med
psykisk ohälsa är växande och ett
stort samhällsproblem trädde nya
regler i kraft 31 mars 2016. (Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS
2015:4). Dessa nya regler innebär
att du som är ledare och chef får ett
ännu större ansvar i den här frågan.
Så här ska du göra om du är ledare från och med nu:
1. Träffa dina medarbetare regelbundet, cirka 1–2 gånger per månad.
2. Ha en dialog kring hur medarbetaren mår och hur de upplever sin arbetsbelastning. Har medarbetaren tillräckligt med resurser för att utföra arbetet
på ett långsiktigt hållbart arbetssätt?
3. Ta tillsammans fram gemensamma
mål om hur organisationen kan främja
hälsa och motverka ohälsa. Det kan
exempelvis vara mål som beskriver
hur organisationen ska agera för att
alla medarbetare ska uppleva att de är
delaktiga och har inflytande över sitt
eget arbete och sin arbetssituation. De
framtagna målen ska sedan förankras
i den högsta ledningen för organisationen.
4. Du som ledare ska uppmärksamma
signaler på ohälsa och i så fall agera
genom att minska arbetsbelastningen,
variera arbetsuppgifterna, tillsätta mer
resurser eller tillföra adekvat lärande
och utbildning för att öka förmågan att
utföra arbetet.
5. Du som ledare ska också säkerställa
att medarbetare vet vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som
ska uppnås samt hur de ska prioritera
när tiden inte räcker till. Dessutom ska
de veta till vem de ska vända sig för att
få hjälp och stöd att utföra arbetet. De
ska också veta vilka befogenheter de
har för att klara allt detta.
6. Om du leder ett arbete som kan innebära större psykiska påfrestningar på
grund av att arbetssituation innefattar
exempelvis att bemöta människor med
trauman, konflikter eller att medarbetare tvingas fatta beslut under press
ska du vidta särskilda insatser. Det
kan exempelvis vara att du tillhandahåller handledning eller särskilda
utbildningar för att arbetstagaren ska
kunna hantera sitt arbete på ett hälsosamt sätt.
7. Om du leder en verksamhet där medarbetaren är ständigt nåbar ska du reglera detta på ett sätt så att personen får
tid för återhämtning och minst elva
9. Du ska således ha en skriftlig plan
för hur rutinerna ser ut och vem som
ska informeras då kränkande särbehandling förekommer. Det ska också
finnas nedskrivna rutiner för hur
denna information ska hanteras och
vad mottagaren ska göra med informationen. Det ska också framgå hur
och var de utsatta ska få hjälp. Slutligen ska alla arbetstagare känna till
dessa rutiner.
Det handlar också om att det ställs
hög re krav i dag än tidigare. Alla dessa
krav stressar oss människor vilket gör
att vi lättare hamnar i ”hot-läget”, fight,
flight och freeze som jag skrivit om i
tidigare artikel. Dessutom är tiden för
vila och återhämtning mindre än någonsin. Vi kör bara på och är helt slut
efter en arbetsdag. Vi tror att det är så
det ska vara, men är det verkligen så?
Nej, du ska vara pigg och sugen på att
träna, mysa, promenera, gå på bio. Är
du helt slut är det något som är fel. Du
ska inte behöva vila och återhämta dig
alls om du arbetar på rätt sätt under
dagtid. Detta är ett bra argument för
att förbättra arbetsmiljön. Gör det för
att du ska få en aktivare och bättre fritid, inte för att du ska producera mer
eller bli mer effektiv.
Människor blir sjuka på arbetet i
dag i större omfattning än tidigare och
det är inte ok. Jag vill införa en nollvision: Att ingen ska bli sjuk av sitt arbete. Här behöver vi alla hjälpas åt för
att komma till rätta med problemen.
Du kan redan i dag agera för att förebygga och hantera detta. Det kommer
att vässa ditt ledarskap.
THOMAS LUNDQVIST
Brainscan AB
pharma industry nr 1-17
17
rekrytering
FORTSATT TILLGÅNG TILL RÄTT
– ett livsvillkor för svensk life science-industri
Den gradvisa förändringen av life scienceindustrins sammansättning i förhållande till
bolagens storlek och verksamhetsinriktning får
konsekvenser för kompetensförsörjningen.
18 pharma industry nr 1-17
KOMPETENS
Kompetensförsörjning och matchningsproblematik inom life scienceindustrin i Sverige har funnits på
agendan i några år. En ny rapport
visar vad detta mer konkret innebär
för företagen och resultaten beskrivs
i denna artikel av Hanna Wendel
Diamantoudis och Jonathan Herrlin.
U
tvecklingen av antalet anställda i life science-industrin i Sverige har förändrats från sent 1990-tal och
fram till i dag. Industrin hade som flest anställda
i mitten på 2000-talet, men sedan 2006 har antalet minskat
för varje år. I stora bolag har antalet anställda kontinuerligt
minskat, men på senare år har i stället antalet anställda i
små och medelstora bolag ökat.1
Den gradvisa förändringen av life science-industrins
sammansättning i förhållande till bolagens storlek och
verksamhetsinriktning får konsekvenser för kompetensförsörjningen. Mindre och medelstora bolag har ett tydligt
behov av att en och samma person besitter flera kompetenser, jämfört med större bolag som i regel kan anställa mer
specialiserade medarbetare. Mindre och medelstora bolag
söker i regel efter spetskompetens i kombination med multikompetens. Den vetenskapliga kunskapsbasen hos personen ska gärna kombineras med goda projektledaregenskaper och att denne är duktig på att uttrycka sig i tal och
skrift. Att personlighetsprofilen verkligen passar det mindre bolaget betonas också särskilt. I regel efterfrågas personer som trivs i en verksamhet med högt tempo och mycket förändringar över tid. Sammantaget är detta en kombination som ofta är svår att matcha.
pharma industry nr 1-17
19
rekrytering
”Vi har lärt oss att titta mer på de personliga bitarna över åren,
vad man har för drivkrafter och de bitarna, som ligger utanför
den rena kompetensen som man egentligen letar efter i tjänstebeskrivningen. Vi behöver hitta personer som passar in i en organisation som är dynamisk, snabbfotad och snabbväxande. På det
sättet är vi mer som ett IT-bolag.” – Affärsutvecklingschef,
medelstort forskningsbolag
ning. Det ställer i sin tur krav på försäljningsorganisationerna hos life science-bolagen att agera mer genom Key
Account Managers som ska driva försäljningen på en högre
nivå, ibland ändra upp till Socialstyrelsen. I läkemedelsindustrin är traditionella läkemedelskonsulter numera inte
så vanliga. Trenden är att marknadsbearbetningen snarare
förskjuts mot befattningar som Medical Access Managers
och Medical Science Liaisons och liknande befattningar.
Nuläge: Kompetensbehov, tillgångar och brister
Generellt sett upplever man i life science-industrin, bland
de bolag som deltagit i studien, att det finns en jämvikt mellan utbud och efterfrågan av relevant kompetens i Sverige
inom forskning och utveckling, både personer som kommer
direkt från universiteten och sådana med mer erfarenhet.
Företagen som deltagit i studien har sällan problem att attrahera forskare. Ofta använder man sig av sina befintliga
nätverk och behöver sällan vända sig till någon extern part
för att fylla sitt behov inom forskning och utveckling. Personalomsättningen inom forskning och utveckling beskrivs
också som låg.
Producerande bolag som deltagit i studien menar att man
i den offentliga diskussionen ofta lyfter fram behovet av
forskning och utveckling i Sverige och vikten av att vara
innovativ. Att detta är viktigt råder det inget tvivel om, men
producerande bolag menar att om Sverige ska vara fortsatt
framgångsrikt, måste det finnas producerande bolag i landet. Bolag med produktion har något varierande utmaningar beroende på geografiskt läge, men lyfter fram svårigheter att rekrytera produktionstekniker. Personalomsättning
beskrivs som relativt stor på produktionssidan. Kontrasten
att som produktionstekniker gå från mer traditionell industri till ett producerande bolag inom life science är stor, och
det är vanligt att man en efter en tid inser att man inte trivs
med exempelvis det dokumentationsarbete som krävs inom
life science-industrin.
På marknadssidan finns en utmaning att hitta personer
med kombinationen säljförmåga och ämneskunskap, vilket
är vanligt i de flesta branscher. Personalomsättningen inom
marknad upplevs som relativt stor, dock något beroende på
geografi. I Stockholmsregionen finns det många bolag i
branschen och här får medarbetare på marknadssidan fler
förfrågningar om nya karriärmöjligheter.
På ledningsnivå beskriver flera bolag att de behövt vända sig till en internationell kandidatmarknad för att hitta
den kombination av kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att möta en internationell marknad.
”Vi behöver seniora personer med global erfarenhet vad gäller
affärsutveckling. Det kommer att bli en brist, då vi inte har några globala huvudkontor kvar i Sverige inom branschen.” – Citat
från enkäten
På marknadssidan har det också skett en del förändringar
sedan början av 2000-talet. Bildandet av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, tidigare Läkemedelsförmånsnämnden, har bidragit till att ett mer strukturerat arbete
kring upphandling har etablerats. Kunder inom offentlig
sektor går ofta samman till större enheter när det kommer
till inköp av så väl läkemedel som medicinteknisk utrust20 pharma industry nr 1-17
”Inom ’commercial’ har vi gått ifrån rena säljroller. Nu krävs mer
tyngd och erfarenhet i varje befattning för att skapa och utveckla
relationer på en högre nivå på kundsidan.” – HR-chef större
läkemedelsbolag
Att det skulle finnas ett överskott av någon viss typ av kompetens i branschen är inte uppenbart.
En tydlig trend som
beskrivs är att många
bolag utlokaliserar hela eller
delar av sin forskning och
tillverkning.
Framtidsperspektiv: Kritiska kompetenser för att
möta framtidens behov
En blick in i framtiden ger en bild av att det finns en spridning gällande vilka kompetenser som är särskilt viktiga för
att det enskilda företaget ska kunna utvecklas enligt plan
de närmaste fem till tio åren. Den samlade bilden pekar
emellertid på fem områden med kritiska kompetenser som
blir särskilt viktiga för att möta life science-bolagens behov:
produktionsteknik, försäljning och marknad (inkluderat internationell försäljning och marknad), projektledning och
erfarenhet av klinisk prövning, informationsteknik samt
regulatorisk kompetens inom medicinteknik.
Forskning och utveckling, produktion samt försäljning
och marknad har berörts i tidigare avsnitt, men här följer
några ord om kliniska prövningar, regulatorisk kompetens
samt IT-kompetens.
En tydlig trend som beskrivs är att många bolag utlokaliserar hela eller delar av sin forskning och tillverkning. Flera läkemedelsbolag beskriver att kliniska prövningar allt
oftare genomförs av kontraktforskningsföretag, så kallade
CRO (Contract Research Organisations). Hela värdekedjan
från forskning och utveckling till produktion och vidare till
försäljning och marknad finns sällan i ett och samma bolag,
förutom i de allra största. När det gäller outsourcing av kliniska studier finns en tydlig trend kopplat till framtida kompetensbehov inom projektledning. Det outsourcande bolaget
behöver duktiga projektledare som klarar av att styra och
hålla samman ett uppdrag som läggs ut på underleverantör.
Vidare krävs också duktiga projektledare internt hos CRObolaget för att hålla samman projektet. Det handlar om pro-
jektledare som är ytterst välutbildade inom sitt specialistområde och samtidigt har en mycket god förmåga att upprätthålla struktur och att kunna kommunicera.
Bolag inom den medicintekniska branschen uttrycker
att det är svårt att rekrytera regulatorisk kompetens och att
man skulle vilja se att universiteten utbildade inom detta
område. Att lära sig att förstå det regulatoriska arbetet fullt
ut kräver dock praktisk erfarenhet och det finns en önskan
om att se utbildningsinslag som breddar studenternas förståelse för att dokumentation inte bara ingår i arbetet, utan
många gånger utgör en stor del av arbetet inom branschen.
”Inom ’medical device’ finns ett noterat behov av regulatorisk
kompetens, vilket kan vara något av en utmaning att hitta i dag.
De stora bolagen har fungerat som en plantskola för den regulatoriska kompetensen inom medical device. Nästan alla personer
inom ’regulatory’ som kan ’medical device’ kommer från Gambro
från början, åtminstone i den här regionen och nu börjar åldern
bli ett bekymmer.” – VD, mindre medicintekniskt bolag
Informationsteknik spelar en allt viktigare roll inom hälso- och sjukvården idag. IT-relaterade utbildningar finns
i stor utsträckning i Sverige, men medicintekniska bolag
konkurrerar med många andra branscher som också har
en stor efterfrågan på IT-kompetens, exempelvis spelutvecklingsbranschen.
Önskemål på framtidens utbildningar
Önskemålen på framtidens utbildningar innehåller en variation av behov, men några önskemål förekommer frekvent
och handlar i synnerhet om yrkesutbildningar med inriktning på produktion inom life science-industrin, ökade inslag av praktisk laborativ erfarenhet, regulatoriska inslag
redan under utbildningen, breda basutbildningar samt
tvärvetenskapliga utbildningar.
När det gäller önskemålen som lämnas vidare till universiteten finns en förståelse för att delar av de utbildningsmoment som efterfrågas också kräver praktiska inslag och
verklighetsförankring. Samtliga bolag som har deltagit i
studien har fått frågan hur man ställer sig till samarbeten
med akademin. Från näringslivets sida finns en tydlig vilja att vara med i delar av utbildningsmomenten vid universiteten. Samtidigt betonas att initiativen måste komma från
universiteten och etableras med ett långsiktigt perspektiv.
”Det är svårt att hitta erfaret folk på kvalitetssidan och frågan
är om man kan utbilda någon fullt ut i kvalitet. Många saker
kan man läsa sig till, exempelvis vad som gäller inom ramen för
GMP och diverse ISO-standarder, men jag tror inte att man fullt
ut förstår förrän man själv arbetar med det i ett skarpt läge. Så
där behövs det definitivt ett utbyte mellan akademi och industri
– för teori är en sak, praktik en annan. Just att förstå kvalitet i
ett praktiskt sammanhang i en produktion, är inget man kan läsa
sig till. Det krävs erfarenhet, men också ett visst tänk.” – VD,
medelstort medicintekniskt bolag
”Man kan inte sätta en yrkestitel på studenter som kommer ut
och tro att nu kan den här personen bidra direkt. Det är inte så,
utan det är en fortsatt utbildning när man väl kommer ut i ar-
När det gäller önskemålen som lämnas
vidare till universiteten finns
en förståelse för att delar av de
utbildningsmoment som efterfrågas också kräver
praktiska inslag och verklighetsförankring.
betslivet. Var du än hamnar så fortsätter du att träna och det kan
näringslivet erbjuda, men vi kan aldrig erbjuda en basutbildning.”
– Citat från enkäten
”Jag tror det är farligt för innovationskraften i Sverige om utbildningarna är för specialiserade. Jag tycker att man borde prata mer
öppet om detta för det är ett problem.” – Affärsområdeschef,
mindre forskningsbolag
HANNA WENDEL DIAMANTOUDIS
Mercuri Urval
Business Sector Lead –Life Science – Sverige
JONATHAN HERRLIN
Mercuri Urval
Rekryteringsspecialist, Life Science
REFERENSER
1. Tillväxtanalys (2016), Tillväxten i svensk life science-industri 2012–
14 – Fortsatt nedgång eller nytändning?. PM 2016:04
BAKGRUND
Kompetensförsörjning och matchningsproblematik inom life
science-industrin i Sverige har funnits på agendan och uppmärksammats under flera år. När man skrapar på ytan har det
emellertid inte funnits så mycket fakta som kunnat tydliggöra
vad denna matchningsproblematik mer konkret innebär för bolag verksamma inom branschen – eller om bolagen faktiskt
upplever att det finns en matchningsproblematik. Under hösten
2015 gav Science Skills styrelse Mercuri Urval i uppdrag att
genomföra en studie som skulle kunna förmedla en nulägesoch framtidsanalys av kompetensutbud och behov inom life
science-industrin. Det övergripande syftet med studien har
varit att samla kunskap om samt konkretisera eventuell matchningsproblematik inom life science-industrin i Skåne, Göteborgsregionen samt Stockholm/Uppsala. Studien har bestått
av tre delar: en förstudie, en kvantitativ del där cirka 120 bolag
anonymt har svarat på enkätfrågor samt en kvalitativ del där 40
bolag deltagit i djupintervjuer kopplade till ämnet. Bolagen som
deltagit i studien är av varierande storlek och har en varierad
verksamhet inom branschen.
pharma industry nr 1-17
21
läkemedelsföretaget
juridik
22 pharma industry nr 1-17
131-ÅRING
med nyskapande som motto
Boehringer Ingelheim har de senaste åren lanserat nya
effektiva läkemedel mot bland annat KOL, diabetes typ 2,
hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer. Bolaget fortsätter att
satsa på forskning och utveckling av nya humanläkemedel.
– Vårt fokus är innovationer som möter medicinska behov
och att hela tiden utvecklas, säger Boehringer Ingelheims
nya Sverigechef Andrea Sambatti.
I
nnovationer och utveckling verkar ha varit drivkrafter redan när Albert Boehringer
1885 grundade sitt företag i den tyska staden Ingelheim. Han anställde 28 personer för att tillverka vinsyrasalter som användes av apotek och färgföretag. När han
upptäckte att mjölksyra kan tillverkas storskaligt började företaget snabbt att växa
och hade 1.500 anställda vid Albert Boehringers bortgång 1939! I dag är Boehringer
Ingelheim ett av världens 20 största läkemedelsföretag med 145 dotterbolag och 47.500
anställda över hela världen.
Andrea Sambatti tillträdde jobbet som chef för Boehringer Ingelheim AB i Sverige i
november 2016. Hon har arbetat inom Boehringer Ingelheim i sju år. 2009 ledde hon
starten av företagets onkologiverksamhet i Brasilien, där hon har sina rötter. Året därpå flyttade hon till det globala huvudkontoret, som fortfarande ligger i lilla Ingelheim.
Andrea Sambatti ansvarade där för global lansering av tyrosinkinashämmaren Ofev
(nintedanib) för behandling av den svåra, sällsynta sjukdomen idiopatisk lungfibros.
En behandling som visats kunna halvera den årliga försämringen av lungfunktionen
och minska antalet akuta försämringsperioder.
– Behandlingen ger en stor förbättring för patienter med en allvarlig sjukdom. Det
är ett bra exempel på vad vi uppnår genom att fokusera på ouppfyllda medicinska behov, säger Andrea Sambatti (i översättning från engelska, som talas under hela intervjusamtalet eftersom Andrea Sambatti ännu bara precis påbörjat sina svenskastudier).
Boehringer Ingelheim har ett företagsklimat som uppmuntrar diskussion och utveckling.
pharma industry nr 1-17
23
läkemedelsföretaget
Det svenska dotterbolaget har sitt huvudkontor i företagsområdet utmed kajen vid Liljeholmsstranden, men
kommer under 2017 att flytta till en ny adress söder om
Stockholms city.
– Jag ser samma öppna och engagerade kultur bland
medarbetarna här i Sverige som jag sett i andra delar av
företaget. Vi är som en stor familj, ett stort team, säger Andrea Sambatti.
– Här finns också en blandning av olika kompetenser,
erfarenhet och personligheter som är väldigt positiv.
Innovationer och
utveckling verkar ha
varit drivkrafter redan när
Albert Boehringer 1885
grundade sitt företag i den
tyska staden Ingelheim.”
Ett globalt familjeföretag
Vi träffar den nyblivna Sverigechefen tillsammans med
två av hennes medarbetare i ledningsgruppen: Ulrika Persson, medicinsk chef Sverige, och Staffan Gustavsson, chef för Market Access & External Affairs.
När trion ska berätta vad som är speciellt med just
deras arbetsplats framhåller de gärna ett företagsklimat som uppmuntrar diskussion och utveckling.
– Vi har en tillåtande och öppen atmosfär där man känner
att man kan föra fram sina idéer och att andra lyssnar. Man
upplever att man som enskild anställd kan göra skillnad,
säger Staffan Gustavsson.
Andrea Sambatti spinner vidare på det resonemanget:
– Det är inte bara företaget som ska utvecklas, vi vill
också fånga upp medarbetarnas intressen och hur vi kan
koppla ihop medarbetarnas utveckling med företagets, säger hon.
– Det är viktigt att ha roligt på jobbet. Det har vi hos oss.
De berättar att många anställda arbetar kvar länge i företaget, längre än vad som är vanligt i dagens arbetsliv där
regelbundna byten av arbetsgivare ofta är ett viktigt inslag
i karriärplaneringen. Staffan Gustavsson har jobbat inom
Boehringer Ingelheim i mer än 20 år.
– Jag har valt det eftersom det finns goda möjligheter att
som medarbetare utvecklas inom organisationen. Jag har
haft en rad olika positioner inom Boehringer Ingelheim genom åren, säger han.
Trion lyfter också gärna fram fördelarna med att vara
verksam inom ett läkemedelsföretag som är familjeägt. Familjen Boehringer har genom decennierna behållit ägande
och engagemang i företaget.
– Att arbeta i ett familjeägt företag skapar större möjligheter att prioritera långsiktiga forsknings- och affärsstra24 pharma industry nr 1-17
– Vi har en tillåtande och
öppen atmosfär där man
känner att man kan föra
fram sina idéer och att
andra lyssnar, säger
Staffan Gustavsson.
– Jag ser samma öppna
och engagerade kultur
bland medarbetarna här i
Sverige som jag sett i andra
delar av företaget, säger
Andrea Sambatti.
– Jag känner mig som
en del av ett välmående
medelstort svenskt företag
– och samtidigt som en del
av en jättestor global organisation där det verkligen
finns resurser att få saker
att hända, säger Ulrika
Persson.
pharma industry nr 1-17
25
po-
Ett av Boehringer Ingelheims nyare läkemedel är SGLT2-hämmaren
Jardiance mot diabetes typ 2.
tegier framför lönsamhetstänkande på kort sikt. Vi behöver
inte hela tiden bara se ett kvartal i taget utan kan även ha
en längre horisont, säger Staffan Gustavsson.
Svenska Boehringer Ingelheim AB har ett 100-tal anställda. Företaget har under sina fem decennier i Sverige (50-årsjubileum 2017!) vuxit kontinuerligt och tillväxten fortsätter.
– Jag känner mig som en del av ett välmående medelstort
svenskt företag – och samtidigt som en del av en jättestor
global organisation där det verkligen finns resurser att få
saker att hända, säger Ulrika Persson.
– Vårt bolag har expertisen, passionen och oftast pengarna som krävs för innovativa satsningar både inom läkemedelsforskningen och när det gäller våra arbetssätt i övrigt.
Förbättrad behandling av folksjukdomar
Boehringer Ingelheim har valt ”Value through Innovation”
som sitt motto – och lever med sitt starka fokus på forskning och utveckling också upp till det på många olika sätt.
Några exempel:
• 20,3 procent av nettoförsäljningen globalt återinvesterades 2015 i forskning och utveckling.
• Boehringer Ingelheim driver för närvarande ca 800 fas
1–4-studier över hela världen samt ytterligare omkring 300
kliniska studier i samverkan med andra.
• Under de senaste två åren har tio nya produkter lanserats.
Boehringer Ingelheim har produkter inom ett flertal
olika behandlingsområden, med tyngdpunkter på respiratoriska sjukdomar, kardiometabola sjukdomar och cancer.
26 pharma industry nr 1-17
Ett av bolagets nyare läkemedel är SGLT2-hämmaren Jardiance (empagliflozin) som lanserades för ett par år sedan.
Jardiance ökar behandlingsmöjligheterna vid diabetes typ
2 och har visat sig minska risken för kardiovaskulär död
hos vuxna diabetespatienter med samtidig hjärt-kärlsjukdom. Läkemedlet sänker blodsockret genom att minska njurarnas återupptag av glukos från urinen genom att hämma
effekten av ett transportprotein. Det är godkänt för behandling av vuxna med diabetes typ 2 om metformin inte anses
lämpligt eller i kombination med andra glukossänkande
läkemedel.
En annan nyare produkt är antidoten Praxbind (idarucizumab), som när det behövs snabbt kan avbryta den antikoagulerande effekten av proppförebyggaren Pradaxa (dabigatran). Det kan gälla vid exempelvis en akut operation.
– Framtagandet av Praxbind är ett bra exempel på vårt
omfattande samarbete med hälso- och sjukvården som talade om för oss hur viktigt det är att ibland snabbt kunna
avbryta Pradaxas effekt. Vi såg också till att antidoten utan
tidsfördröjning blev tillgänglig över hela landet, säger Ulrika Persson.
Även när det gäller luftvägssjukdomar, som är bolagets
största affärsområde, har flera nya produkter godkänts i
olika länder under de senaste åren. Ofev, för behandling av
den sällsynta sjukdomen idiopatisk lungfibros, har redan
nämnts. Spiolto (olodaterol/tiotropium) för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en annan viktig nyhet på
detta område. Liksom inhalatorn Respimat, som gör det
mycket enklare för astmapatienter att andas in sitt läkemedel. Inhalatorn doserar läkemedlet som en vätskebaserad
dimma och patienten kan inhalera med vanliga andetag, i
stället för att andas in med kraft.
Områden som Boehringer
Ingelheim nu också
lägger stora forsknings- och
utvecklingsresurser på är sjukdomar med koppling till centrala
nervsystemet respektive till
immunologi.
Områden som Boehringer Ingelheim nu också lägger
stora forsknings- och utvecklingsresurser på är sjukdomar
med koppling till centrala nervsystemet respektive till immunologi. Det handlar om att få fram nya läkemedel mot
bland annat Alzheimers sjukdom, schizofreni och psoriasis.
Proppförebyggaren Pradaxa har nu kompletterats
med en antidot, Praxbind, som bland annat kan
användas vid akuta operationer.
Partnerskap och samarbete
På senare år har Boehringer Ingelheim satsat allt mer på
forsknings- och utvecklingsprojekt som bygger på partnerskap med små bioteknikföretag och/eller akademisk
forskning. Nyligen inledde bolaget till exempel ett forskningssamarbete med en av världens ledande experter inom
hörselnedsättning vid China Southeast University of Life
Science. Målet är att med hjälp av stamceller kunna återskapa degenererade hårceller i örat och på så vis kunna
hjälpa personer med allvarlig hörselnedsättning. Samarpharma industry nr 1-17
27
läkemedelsföretaget
28 pharma industry nr 1-17
Samtidigt är begränsade
samhällsresurser självklart en viktig faktor att förhålla
sig till för ett läkemedelsbolag
som vill ta samhällsansvar.
betet sker inom ramen för Research Beyond Borders, en ny
arbetsmodell som ska identifiera och stödja spetskompetens
och forskning runt utveckling av nya läkemedel.
Partnerskap och samarbete är nyckelord även när
chefstrion diskuterar läkemedelsindustrins roll i samhällsutvecklingen och i dagens och morgondagens hälso- och
sjukvård. Kommer samhället att anse sig ha råd med framtidens avancerade läkemedel?
Ulrika Persson påpekar först att den debatten ibland
hamnar snett:
– Kostnaden för läkemedel utgör mindre än en tiondel
av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården. Kanske
borde läkemedelsposten i själva verket vara större om vi
vill minska den totala kostnaden?
Samtidigt är begränsade samhällsresurser självklart en
viktig faktor att förhålla sig till för ett läkemedelsbolag som
vill ta samhällsansvar.
– Genom ett ökat partnerskap med hälso- och sjukvården
vill vi bli ännu bättre på att fånga upp ouppfyllda medicinska behov och att följa och utvärdera införandet av nya behandlingar, även efter godkännande och lansering, säger
Staffan Gustavsson och pekar bland annat på den samverkan som sker inom ”ordnat införande” av nya läkemedel i
Sverige.
– Om vi är tillräckligt innovativa och tillräckligt bra på
att få fram behandlingar som förbättrar patientens liv och
är till nytta för samhället, kan samhället förhoppningsvis
allokera resurser för dessa. Allt oftare inser företrädare för
vården att nya innovativa läkemedel inte endast ska ses som
en kostnad utan i stället i många fall som en nödvändig investering.
Andrea Sambatti kompletterar:
– Omgivningen förändras snabbt och vi måste hela tiden
försöka hitta sätt att göra saker snabbare och billigare. Vi
bör bli mer effektiva både inom forskning och utveckling
– och när det gäller användningen av våra läkemedel, till
exempel genom att ta fram biomarkörer som kan bidra till
att man ger rätt behandling till rätt patient. Det gäller att
fortsätta att hitta bättre sätt att hjälpa hälso- och sjukvården.
HELENE WALLSKÄR
Foto: Sören Andersson
BOEHRINGER INGELHEIM
Grundat: 1885; Boehringer Ingelheim AB i Sverige
etablerades 1967
Huvudsäte: Staden Ingelheim am Rhein i tyska
Rheinland-Pfalz
Antal anställda: 47.500 globalt; 100 i Sverige
Nettoomsättning: 14,8 miljarder euro; svenska
Boehringer Ingelheim AB 597 miljoner kronor
Rörelseresultat, netto: 2,3 miljarder euro
Bolaget slutade 2015 sälja generiska läkemedel
genom att avyttra dotterbolaget Roxane och har
nyligen bytt sin konsumenthälsoverksamhet mot
Sanofis djurhälsoverksamhet.
Boehringer Ingelheim AB firar
50-årsjubileum i Sverige 2017.
pharma industry nr 1-17
29
statistik
P-värdet får en annan tolkning i situationer där
man väljer ut hypoteser och antalet möjliga
statistiska test är stort.
Varför är subgruppsanalyser
Och vad är ett
Varför är en subgruppsanalys mindre trovärdig? Jag tror jag har många statistiker
med mig när jag säger att detta är en väldigt vanlig fråga. Ett resultat är ju exakt vad
det är och inte mindre verkligt bara för att det inträffat i en oväntad subgrupp. Detsamma gäller p-värden. Varför är inte ett p-värde ett p-värde, oavsett var man beräknat det? Och vad menas med ”nominellt” p-värde. Enligt SAOL så betyder nominell:
”till namnet men inte i realiteten”, hur kopplar vi det till p-värden?
Veckans vinlotteri
Låt oss börja med ett enkelt exempel.
Vad är sannolikheten att just DU vinner tre gånger i rad i veckans vinlotteri på jobbet (vinlotteri var nog ett
typiskt 1990-talsfenomen, men kanske
har du själv deltagit). Tänk att ni är 20
anställda och varje person köper en
lott. Sannolikheten att just du skall
vinna 3 veckor i rad är då 0,05 x 0,05
30 pharma industry nr 1-17
x 0,05 = 0,000125, det vill säga ungefär
1/10.000. Med andra ord detta kommer inte att hända – du får basera dig
på egna vininköp också den närmaste
tiden. En annan, men besläktad fråga
är: Hur stor är möjligheten att NÅGON
vinner 3 gånger i rad under det närmaste året? För att beräkna detta så
använder vi sannolikheten ovan, men
multiplicerar den med 20 (antal perso-
ner på arbetsplatsen och sedan med 49
(inom ett år betyder ju att sekvensen
med tre vinster måste påbörjas inom
49 veckor). Då får vi sannolikheten
0,1225 eller 12,3 procent. Något som
var extremt osannolikt (att du vinner
de närmaste tre veckorna) förvandlas
till något som kan hända med lite tur
genom att vi släpper på förutsättningarna för beräkningarna.
Frågorna ovan är besläktade på samma sätt som följande frågor:
1. Vad är sannolikheten att primary
endpoint blir statistiskt signifikant av
en slump (dvs. p-värdet <0,05 även om
effekten är likvärdig i behandlingsarmarna)?
2. Vad är sannolikheten att någon subgruppsanalys blir statistiskt signifikant av en slump (predefinierade och
post hoc-analyser)?
Vad betyder p-värdet?
Ett p-värde uppfattas oftast som ett
mått på om vi ska tro på studiens resultat och p-värdet anger ”risken att vi
tar fel” – (läs gärna den tidigare artikeln om p-värden i Pharma Industry nr
4, 2015). För att ett p-värde ska betyda
det vi vill, måste vi enkelt uttryckt begränsa oss till en primary endpoint,
det vill säga ta en enda lott i vinlotteriet. Börjar vi testa multipla hypoteser blir situationen som ovan, det blir
ganska sannolikt att någon av hypoteserna och testerna får ett p-värde som
ligger under 0,05. Samtidigt betyder
inte p-värdet längre det vi vill att det
p-värde inte betyder det vi vill att ett
p-värde ska betyda på grund av multiplicitetsproblematiken. Någon väljer
att komma runt detta genom att kalla
det för nominellt p-värde, det vill säga
beräknat på samma sätt men inte korrigerat för antalet möjliga test. Andra
förhåller sig mer kallsinniga och anger
inget p-värde, utan presenterar resultaten deskriptivt med skattningar och
konfidensintervall. Det man som statistiker kan anmärka mot användandet
av nominella p-värden är att många
som refererar till dessa faktiskt inte vet
skillnaden mellan ett riktigt p-värde
och ett nominellt. För den oinvigde blir
det lätt att fokusera på att det är ett pvärde utan att ta in betydelsen av att
det är ett nominellt p-värde.
Är subgruppsanalyser suspekta?
Självklart är det inte så. Tvärt om,
det är viktigt att ha möjligheten att
undersöka vilka patientgrupper som
profiterar på en ny behandling, om
någon grupp reagerar oväntat, men
också att göra oplanerade post-hoc
analyser för att generera hypoteser in-
mindre trovärdiga?
nominellt p-värde?
skall betyda: Att risken att vi observerar en så stor skillnad som vi gör av en
ren slump är max 5 procent. Slumpen
blir ”hjälpt av” att vi gör många test
och sannolikheten (eller risken) för en
slumpmässig signifikans är inte längre
5 procent. Ett ord som ofta används i
diskussioner runt detta är ”multiplicitet” som förstås refererar till att det
rör sig om många test utan att vi tar
hänsyn till detta.
Nominellt p-värde
P-värden är väldigt etablerade i medicinsk forskning och presenteras en
subgruppsanalys utan p-värde blir ofta
första frågan: Vad är p-värdet? Rent
tekniskt är det inte något problem att
beräkna ett p-värde för vilken analys
som helst, problemet är att ett beräknat
för nya kliniska studier. Forest-plottar
som ofta presenteras i publikationer
har just detta syfte; att se om det finns
subgrupper som avviker. Problemet
uppstår när subgruppsresultat, speciella i oväntade, oplanerade analyser,
upphöjs till ”sanning”. Förplanerade
subgruppsanalyser som har en tydlig
medicinsk rational och där andra supporterade analyser visar på samma
effekter kan givetvis vara trovärdiga,
både medicinskt och statistiskt. Även
oplanerade subgruppsanalyser kan
vara trovärdiga om man har resultat
från flera oberoende studier som pekar åt samma håll. Då bekräftar dessa
analyser varandra indirekt, något som
kan bli väldigt trovärdigt, om det inte
också finns resultat som pekar i motsatt riktning.
Hur hanterar man multiplicitetsproblematik?
Det enklaste är förstås att förhålla
sig till primary endpoint, men då går
man ju eventuellt miste om värdefulla
resultat. Ett alternativ är att korrigera
p-värden genom att multiplicera dem
med en faktor som kompenserar för
antalet test. För en oplanerad post
hoc-analys finns det inget specificerat
antal, det presenterade resultatet är en
av många möjliga analyser som kanske
gjorts, eller kanske inte. För planerade
endpoints, primära och sekundära, kan
man använda hierarkisk testning, det
vill säga man ordnar de planerade testen i en hierarki och fortsätter beräkna
p-värden neråt i hierarkin tills ett test
blir icke-signifikant, då upphör formell
testning. Det finns en enkel metod som
tar höjd för alla möjliga situationer och
det är kritiskt tänkande.
Leukemi vid kraftledningar
Problematiken visar sig exempelvis i
diskussionen om ökad risk för leukemi
vid kraftledningar och oväntade fynd
i epidemiologiska studier. Det är svårt
att veta om man verkligen observerar
en överrisk för cancer, när slutsatsen
baseras på observationer där sannolikheten att det vi ser är av en ren slump.
Hur många kraftledningar finns det
där vi skulle ha kunnat observera flera
cancerfall? Detsamma gäller epidemiologiska studier där man inte har prespecificerade analyser på samma sätt
som i kliniska studier. Det intressanta
fyndet som publiceras är en möjlig
analys av ett stort antal analyser och
vi kan inte bedöma trovärdigheten
endast baserat på ett p-värde. Speciellt
inte som p-värdet inte har den strikta
betydelsen vi vill att ett p-värde ska
ha. Det finns otaliga intressanta fynd
i subgrupper och epidemiologiska studier, som senare inte har kunnat replikeras och därför avskrivits som TypI-fel, det vill säga att analysen visade
på en statistisk signifikant skillnad av
en slump.
ANNA TÖRNER
statistiker, verkställande direktör,
Scandinavian Development Services
pharma industry nr 1-17
31
ledarskap
DAGS ATT
TA TAG I ERA
MÖTEN?
32 pharma industry nr 1-17
Varje år sitter svenska tjänstepersoner i dåliga möten till en kostnad av 170
miljarder kronor – enbart räknat i lönekostnad. Företag och organisationer måste
se över möteskulturen för att få en bättre arbetsmiljö. Det tjänar alla på, skriver
Micke Darmell, grundare av företaget gr8 meetings som hjälper organisationer
att förbättra sin interna möteskultur.
H
ur ser din arbetsdag ut i dag? Om du är chef eller
ledare och följer genomsnittet har du troligen 4–6
timmar inbokade möten i dag. Utslaget på ett arbetsliv, kommer du att sitta i möten under 25 år av ditt liv.
Låter det jobbigt? Många brukar sucka när jag rabblar
dessa siffor, och det är synd. Möten borde vara en inspirationskälla och något som bidrar till energi och samverkan
på arbetsplatsen. Men med tanke på hur det ser ut i organisationer i dag, är det inte konstigt att folk suckar när möten kommer på tal.
En organisation med 100 anställda investerar cirka 27 miljoner kronor varje år i ren mötestid. Förberedelser, resor,
lokalkostnader, kaffe (viktigt!), uppföljning och så vidare
ingår inte i den kalkylen. Dessa 27 miljoner kronor är alltså
mycket lågt räknat. Samtidigt är mer än hälften av all mötestid ineffektiv. För den här organisationen betyder det 15
bortkastade miljoner, 150.000 kronor per anställd – varje år!
Vi kan också räkna om det i semestertid och ser då att vi
i stället för att springa på kontraproduktiva möten skulle
kunna ta sex extra semesterveckor varje år. Du som läser
pharma industry nr 1-17
33
ledarskap
det här, känner kanske igen vad denna frustration betyder
för stressnivån. Du har nog heller inga svårigheter att hitta
bättre sätt att tillbringa sex veckor, än framför en sömnig
powerpoint-presentation med oklart syfte? Du kanske rent
av med hjälp av den här texten som argument, tänker gå
till din chef och be om tre veckors extra semester nästa år
(om du lovar att sluta springa på dåliga möten i gengäld)?
Lyfter vi det upp ytterligare en nivå och kikar på vad det
betyder för Sverige som land ser vi att svenska tjänstepersoner tillbringar tid i dåliga möten för 170 miljarder kronor
varje år. Det motsvarar runt 4 procent av Sveriges BNP. Vad
är då anledningen till detta? Tja, organisationer och medarbetare har inga förväntningar på möten. Det anses vara
okej att slösa med tid och pengar på det här viset. Det får
som konsekvens att 52 procent av alla möten är dåligt förberedda och ungefär lika många saknar syfte och mål. 33
procent av mötesdeltagarna på det genomsnittliga mötet är
där i onödan. 44 procent av mötesdeltagarna kommer att gå
från mötet och vara osäkra på vad som egentligen beslutades. Inte konstigt att det blir dyrt i slutändan.
Så, hur kan vi vända skutan? Vi behöver jobba i två ändar.
Dels med mötesledaren som själv kan göra en insats och
skapa roligare möten som alla får mer ut av (mer om detta
kan du läsa nedan). Men den stora förändringen kommer
när ledningen inser att det här är en strategisk fråga, för
viktig för att slösa bort.
För att en organisation verkligen ska skapa en god möteskultur krävs att ledningen engagerar sig och börjar se
möten som den investering och det strategiska kommunikationsverktyg det är.
I dag får låg möteskvalitet ofta kompenseras med hög
kvantitet. (Slå upp ”ond cirkel” i ett lexikon, jag har för mig
att svensk möteskultur används som exempel för att förklara.) Som om två fel gjorde ett rätt.
När organisationer mäter och skruvar på allt annat för att
förbättra produktiviteten, varför får dåliga möten bara
pågå? Varför har inte ledarskapsutbildningar möteskultur
på agendan? Varför förväntas inte ledare i organisationen
leda bra möten? Varför behandlas inte de interna mötena
som den viktigaste kommunikationskanalen en organisation har? Varför är det okej att bara fortsätta slösa med tid,
pengar och kollegors energi?
I väntan på att din organisation ska haka på tåget, kan
du själv som mötesledare göra skillnad. Som omedelbar
återbäring på din investering får du motiverade deltagare
och större effekt av ditt möte.
Här följer 10 enkla tips till dig
som vill skapa bättre möten:
1. Tydliggör syfte och mål med mötet. För dig själv och för
deltagarna. Om ni vet varför ni möts och vad ni vill få ut
av mötet kommer ni att nå mycket längre. Det kan tyckas
självklart, men i dag saknar runt hälften av alla möten tydliga syften och mål. Infoga här valfri sportanalogi om varför det är viktigt att alla kämpar mot samma mål, så förstår
du varför det här spelar roll.
34 pharma industry nr 1-17
Du tar fram ditt mötes syfte genom att svara på frågan
”Varför ska vi mötas?”. Om svaret blir ”för att dela information” eller liknande, bör du fråga dig ”varför?” en gång till
och fortsätta göra det tills du hittat ett syfte som ger energi
och skapar värde för organisationen. Det kan exempelvis
vara: Att säkerställa leverans till nyckelkunden i tid.
Målet får du fram genom att svara på frågan ”Vad är det
vi ska uppnå på mötet?”. Det kan exempelvis vara: Vi ska
ha identifierat fem nya potentiella kunder att kontakta inom
den närmaste veckan. Ett konkret och tydligt mål gör det
enkelt att se om ni uppnått det i slutet av mötet.
2. Skapa en agenda som stödjer syfte och mål. Ta bara
med agendapunkter som är kopplade till mötets syfte och
mål. Bort med ”Övriga frågor” eller annat spret. Det kan
ni boka ett separat möte för eller hantera mellan fyra ögon
vid kaffemaskinen.
3. Bjud in rätt personer. Det låter väl självklart, men som jag
redan nämnt sitter i dag alldeles för många och undrar vad
sjutton de gör på mötet. Det skapar frustration och hjälper inte
ditt möte. Fundera en extra gång kring vilka som ska komma
och vad de ska tillföra till mötet eller leveransen efteråt.
Vården, patienterna och apoteken är med!
Är ni med?
Även som APP!
Laddas ner gratis på APP Store eller Google Play
Läkemedel har ingen effekt om de inte används rätt
– instruktionsfilm är bästa bruksanvisningen
Ingen film? Vi producerar den.
Kontakta oss för information.
Medicininstruktioner Sverige AB
031-779 99 87 · [email protected]
7. Avsätt tid till mejl och telefon. Om ni har ett längre möte, avsätt då speciell tid för mejl och telefon, annars kommer luncher och raster att gå åt till
det. Samtidigt är det de här ”mellanrummen” i mötena som stärker de kollegiala relationerna.
8. Summera. Avrunda mötet med att summera vad ni kommit fram till, vem
som ska göra vad, och när det ska vara klart. Säkerställ att det finns en samsyn och klargör eventuella frågetecken.
9. Be om feedback. Avsluta med att fråga deltagarna vad som var bra med
mötet, vad ni kan göra bättre nästa gång och hur det ska göras. Då får du
omedelbar feedback som hjälper dig att fortsätta att förbättra dina möten.
10. Följ upp. Avsätt tid i kalendern direkt efter mötet för att följa upp mötet.
Skicka ut mötesanteckningar inom 24 timmar.
Svenska organisationsledningar! Svenska mötesledare! Låt 2017 bli året där
möten blev kittet som höll organisationen samman. Genom dessa möten
skapades en bättre arbetsmiljö med mindre stress och större engagemang.
Mötena i sig, men framför allt organisationsmålen, blev meningsfulla för alla
kollegor. Vilken förändring för arbetsmiljön och för resultaten vi uppnådde!
Stay gr8!
4. Tänk på mötesrummet. Vilket sorts
rum och möblering passar bäst? Oftast bokar vi på slentrian det vanliga
mötesrummet med avlångt brunt konferensbord och stolar runt. Och förmodligen är väggarna ljusbeiga. Men
speciellt för längre, kreativa eller extra
viktiga möten är det värt att fundera
igen. Ska ni ta bort bordet, som ofta
bara är ett hinder mellan er och som
förstärker hierarkier? Utvecklingssamtalet kanske kan bli ett ”walk-andtalk”, som för konversationen framåt
både fysiskt och mentalt? Hur kan du
variera mötesmiljön för att mötet ska
bli så bra som möjligt?
5. Välkomna deltagarna. Se deltagarna
i ögonen när de kommer till mötet, så
skapas ett lugn inom dem då de känner sig sedda och välkomna. Involvera dem alla tidigt under mötet så de
känner sig delaktiga och trösklar till
aktivt bidragande slipas ner, även för
de som inte är bekväma med att tala
inför grupp.
6. Fyll på med energi. Har ni längre
möten kommer ni behöva ta kortare
pauser och fylla på med vatten, kaffe,
frukt och energi. Våga använd dig av
energizer-övningar som ger deltagarna en mental paus och tillför ny
energi. Googla så hittar du en massa
bra övningar till ditt möte.
36 pharma industry nr 1-17
MICKE DARMELL
Mötesevangelist och grundare av företaget gr8 meetings
Lorem ipsum dolor
SDS lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercita ion ullamco laboris nisi ut aliip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fug
SDS: Experts in
Drug Development
and Biostatistics
www.scanddev.se +46 8 755 80 80
a
38 pharma industry nr 1-17
6
1
0
2
n
e
ag
d
o
s
l
ä
-h
e
a
l
l
e
Nation
Intresset var stort för årets upplaga av
Nationella e-hälsodagen, som arrangerades
i Stockholm den 9 november. Deltagare
från hela landet trotsade snöovädret och
kom till Karolinska Institutets Aula Medica
för att ta del av ett digert program med
många intressanta talare.
N
Torsten Håkansta, generaldirektör
eHälsomyndigheten
Nationell
e-hälsa
handlar om hur
framtidens vård
och omsorg som
helhet ska fungera och förbättras med hjälp av
e-tjänster.
ationella e-hälsodagen arrangeras av eHälsomyndigheten
för att inspirera och driva på
arbetet med e-hälsofrågor, ge aktörer
från myndigheter, vården, socialtjänsten och industrin möjlighet att träffas,
byta erfarenheter och bli inspirerade.
Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet
ska fungera och förbättras med hjälp
av e-tjänster. eHälsomyndigheten har
i uppdrag att samordna regeringens
satsningar inom e-hälsa.
Utmaningar i vision 2025
eHälsomyndighetens generaldirektör
Torsten Håkansta inledde med att tala
om vikten av att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Han såg flera
hinder i den utvecklingen. Det handlar bland annat om hur vi är organiserade i Sverige och att det råder brist
på ett kraftfullt förändringsledarskap
som är nödvändigt för att genomföra
pharma industry nr 1-17
39
referat
omställningen. Men också om att lagar och regler inte har hängt med i
digitaliseringens utveckling samt att
man behöver enas om termer och begrepp för att det ska fungera. Därtill
behöver en standardisering komma
till stånd för att den digitala motorväg som vi önskar ska bli verklighet.
Torsten menade dock att om vi jobbar
tillsammans med de olika delarna, så
finns det förutsättningar för att lyckas. Han välkomnade regeringens och
SKL:s vision om att Sverige i slutet av
2025 ska vara världsledande vad gäller
digitalisering av hälsa. Torsten menade
att det är en tuff vision, men att den är
fullt möjlig att nå.
Den nationella läkemedelslistan ett
viktigt steg
Social- och folkhälsominister Gabriel
Wikström var på plats för att presentera hur regeringens tankar går kring
det framtida nationella e-hälsoarbetet.
Gabriel Wikström, social- och folkhälsominister
Han menade att det var ett stort steg att
regeringen och SKL nu i våras kunde
enas om en gemensam vision att samla
alla aktörer bakom. En del i arbetet för
att nå visionen är att skapa ny struktur för e-hälsofrågor där ansvarsfördelningen mellan staten, kommuner
och landsting ska förtydligas. Det är
viktigt att veta var ansvaret ligger då
det är så många olika aktörer som är
involverade. Ambitionen är att redan
före jul presentera en konkret handlingsplan med de exakta stegen som
ska föra oss mot visionen 2025. Han
talade även om den nationella läkemedelslistan som ett viktigt steg. Viktigt
förstås för patientsäkerheten och effektiviteten, men också som en signal
till personal inom hälso- och sjukvården att nu börjar det hända grejer på
riktigt. Inte bara visioner utan också
praktisk verklighet i vardagen. Han
visade att e-hälsofrågorna är viktiga
Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister
Åsa Regnér
40 pharma industry nr 1-17
för honom och han sa bland annat att
han ”på ett avgörande sätt vill bidra till
att pensionera faxen inom den svenska
hälso- och sjukvården”.
Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Åsa Regnér, pratade om det viktiga
i att vården och patienten – inte tekniken – sätts i centrum. Hon berättade
också att det finns mycket bra som händer runt om i Sverige inom e-hälsa. Åsa
Regnér har gjort en vårdresa i Sverige
för att samla in goda exempel på e-hälsa. Det är viktigt att sprida positiva erfarenheter. En del kan känna sig hotade
av mer teknik i vård och omsorg, men
då är det viktigt att komma ihåg att tekniken i vården frigör resurser.
Digitalisering av hälsa – en möjlighet till jämlik vård?
En uppskattad talare var internet- och
digitaliseringsgurun Darja Isaksson,
som är en av experterna i regeringens
innovationsråd. Hon gav en inspirerande och uppfriskande föreläsning
om digitaliseringens utveckling och
möjligheter, inte minst när det gäller
offentlig sektor och framför allt vård
och omsorg. Tydligt är att utvecklingen
går i en rasande fart. År 2020 kommer
den tillgängliga informationen på internet att fördubblas var tolfte timme,
att jämföra med 2005 då motsvarande
fördubbling av informationen tog 13 år.
Tydligt är också att Sverige inte riktigt hänger med i utvecklingen när det
gäller att ta till vara digitaliseringens
möjligheter. World Economic Forums
Networked Readiness Index (NRI) som
bland annat mäter länders förmåga att
ta vara på digitaliseringens möjligheter
visar att Sverige tappar positioner jämfört med andra länder. Framför allt gäller det offentlig sektor där Sverige halkar efter. Bara det senaste året har Sverige tappat från position 20 till 23, och
vad gäller kvaliteten på digitala tjänster i offentlig sektor ligger vi ännu
sämre till på plats 28.
Ska Sverige nå visionen för 2025 om
att vara världsledande på e-hälsa måste farten öka rejält. Det ställer krav på
ledarskapet, menade Darja Isaksson.
År 2020 kommer den tillgängliga
informationen på internet att fördubblas var tolfte timme, att jämföra
med 2005 då motsvarande fördubbling
av informationen tog 13 år.
Sverige ligger bra till när det handlar
om uppkoppling och tillgänglighet till
internet. Detta tack vare framsynta och
kloka tidigare beslut om investeringar
i bredbandsnätet.
Digitalisering innebär många vinster både för samhället och för oss individer. Det amerikanska konsultföretaget McKinsey har räknat på vilka besparingar möjliga effektiviseringar
som digitalisering av hälso- och sjukvården skulle kunna ge. De menar att
år 2025 finns det en årlig besparingspotential på uppemot 20 miljarder kronor. Nu handlar digitaliseringen av
vården inte bara om pengar utan också
om att ge fler och bättre möjligheter för
oss som individer, exempelvis egendiagnos eller vård på distans. Exempelvis kan föräldrar till så kallade öronbarn i stället för att ägna timmar i
transporter och vårdcentralernas väntrum använda en kamerautrustning
som skickar en bild på barnets öra till
Darja Isaksson, digitaliseringsguru
pharma industry nr 1-17
41
referat
läkaren för att på så vis få en öroninflammation diagnostiserad. För många
är denna typ av utrustning attraktiv
och många skulle säkert också vara beredda att betala för att få den.
Darja Isaksson berörde även att vår
syn på integritet förändras ju mer digitaliserade vi blir i vårt beteende. Det
behöver nödvändigtvis inte vara dåligt
att få bättre relevans i sina sökträffar
mot att man lämnar ut viss data. Samma sak borde gälla i vården, värdet för
patienten av att relevant hälsodata kan
kombineras från olika källor är större
än priset i form av eventuellt försämrad integritet. Undersökningar visar
också att patienterna vill ha full tillgång till sin egen hälsodata medan
vårdpersonalen i större utsträckning
anser att patienterna endast bör ha begränsad tillgång.
Det finns länder som definitivt kommit mycket längre än Sverige, exempelvis
Estland, där medborgarna gör i stort sett
allt på nätet, utom att gifta sig. Esterna
har tillgång till i princip all information
om sin egen person, ändras några uppgifter blir man informerad. Utmärkande
för de samarbetande myndigheterna i
Estland är att man använder gemensamma definitioner och katalogtjänster.
Darja Isaksson avslutade sin föreläsning med att säga att data är råvaran,
standarder är infrastruktur och förändringsförmåga är konkurrenskraft.
Digitalisering – patienternas
chans?
Ett av flera spännande panelsamtal
på stora scenen handlade om hur vi
sätter individens behov i centrum i
framtidens vård och omsorg. Sara Riggare, som både är patient och forskare
vid Karolinska Institutet, menade att
patienten alltid är i underläge och att
hon hellre pratade om patientkraft än
patientmakt. Men hon menade att digitaliseringen av vården kommer att
innebära en förskjutning av makten
mot patienterna. Peter Augustinsson,
chefsläkare i Landstinget Sörmland,
gav bilden av att många av de klagomålsärenden man hanterar handlar om
att patienter inte känner att man har
lyssnat till dem, att de fått bristfällig
information eller själva varit tvungna
att samordna vården. Samtidigt tycker
vi som verkar inom vården att vi ger
bra information, men när något väl gått
42 pharma industry nr 1-17
Panelsamtal med moderatorn Gabriella Ahlström , Peter Augustinsson,
Inga-Kari Fryklund och Sara Riggare
Vi har alla ett ansvar för att vi ska
kunna nå visionen om ett Sverige
som världsledande 2025 inom e-hälsa med
samarbete mellan aktörer inom myndigheter, vården och industrin kan vi nå dit.
allvarligt fel beror det ofta på att informationsöverföringen har brustit mellan enheter av vårdgivare. Inga-Kari
Fryklund, Vårdföretagens förbundsdirektör, talade om att undersökningar
visar att både patienter och personal är
mer nöjda på mindre enheter och att en
del i det förmodligen är för att informationsutbytet fungerar bättre. Hon
pratade också om att de privata alternativen i vården faktiskt gett valfrihet
åt patienterna att både välja vård – och
välja bort vård som man inte tycker
fungerar. Sara Riggare menade att patienterna är vårdens mest underutnytt-
jade resurs. Patienter och anhöriga har
unika kunskaper om sina sjukdomar
och diagnoser, som inte tas tillvara. Digitalisering kan göra att den resursen
utnyttjas bättre. Peter Augustinsson
menade att i dag får vi bara fler och fler
system som inte kommunicerar med
varandra. I våra patientjournaler finns
så mycket information att man inte hittar det som man letar efter. Målet måste vara att all information finns på ett
ställe och att man bara behöver lägga
in informationen en enda gång. Och
självfallet ska patienten ha tillgång till
all denna information.
Inga-Kari Fryklund menade att ledarskapet är
väldigt viktigt för att åstadkomma förändring. Det
är viktigt att ge vården bra förutsättningar för att
motivera sin personal, som ibland kan sakna motivation att lära sig att använda ny teknik. Ibland kan
teknik vara mindre integritetskränkande än om
personal övervakar någon som sover till exempel.
Avslutningsvis på frågan om vad som stod
överst på önskelistan, efterfrågade Inga-Kari Fryklund ersättningsmodeller i vården som bättre stimulerar innovation och nytänkande. Medan Sara
Riggare och Peter Augustinsson var eniga om att
journal via nätet var det viktigaste.
Försök med elektroniska dosetter gav pengarna tillbaka och förbättrad hälsa
I programmet fanns många bra exempel på e-hälsa
i praktiken. Bland annat presenterade Dag Forsén,
forskare vid SICS (Swedish ICT) och projektledare
för ”Hälsans nya verktyg”, ett framgångsrikt projekt med användning av elektroniska dosetter som
påminner patienterna om när de ska ta sin medicin
och även matar fram de aktuella pillren. Om medicinen inte tas kan vissa dosetter även skicka ett
meddelande till personal eller närstående.
Det var för några år sedan som hälsomyndigheten
i West Midlands i England gjorde en pilotstudie
där 500 elektroniska dosetter prövades i praktiskt
bruk under ett halvår. Resultaten var över förväntan. Patienterna med de elektroniska dosetterna
mådde bättre. I kontrollgruppen har 43 patienter
lagts in på sjukhus under perioden när försöket
pågick, jämfört med endast fyra av patienterna med
elektroniska dosetter.
Sammantaget sparade man motsvarande 20 000
kronor per användare, främst relaterat till minimering av medicingivande hemtjänstbesök, förbättrat
hälsotillstånd och minskat behov av akuta insatser.
Besparingen motsvarande 8,5 gånger de investerade pengarna. Därtill upplevde både omsorgstagarna/patienterna och de närstående mindre oro
för hur medicineringen sköttes. De goda resultaten
gjorde att man i dag använder elektroniska dosetter regelmässigt.
Årets upplaga av Nationella e-hälsodagen gav
många insikter. Digitaliseringen går i en rasande
fart. Vi har alla ett ansvar för att vi ska kunna nå
visionen om ett Sverige som världsledande 2025
inom e-hälsa, med samarbete mellan aktörer inom
myndigheter, vården och industrin kan vi nå dit.
Vi ser fram emot att ses nästa år igen, med förhoppning om att vi kommit lite närmare visionen.
µEfter 18 år i b
branschen
bransche
en
har jag
jag äntligen
äntliigen hittatt
har
min reklambyrå
reklambyråµ
min
Mina
Mi
M
in
na
ak
kunskaper
unssk
un
ka
ap
pe
err ino
inom
om mark
marknadsföring
rk
knadsföring a
av
v llä
ä
oc
o
ch Qres vassa kompetens i läkemedelsreklam blir
och
en ssuverän
en
uverän kombination. Under årens lopp har jag
g
gj
jo
orrt må
m
ånga fram
mgå
gång
ngssrrik
ika la
ansse
errin
ng
ga
ar oc
o
h kampan
gjort
många
framgångsrika
lanseringar
och
in
inom
nom
om R
x oc
o
h OT
O
TC. E
rfarren
e hete
er som
sso
om jja
ag nu
nu d
elar
Rx
och
OTC.
Erfarenheter
jag
delar
mi
m
ig a
av
vim
in
nn
ya rroll
ya
olll sso
o
om projektl
tl dare på
tl
tled
på Q
re.
mig
min
nya
som
projektledare
Qre.
Behöver jag säga att de
Läs me
mer på
å qre.se eller ring mig på 070-303 11 20.
EVA REIMERS
kommunikationschef,
eHälsomyndigheten
Foto av Eva Reimers:
Magnus Glans
Cilla Gylfe, ny projektledare på reklambyrån Qre
Foto: STEFAN BOHLIN
pharma industry nr 1-17
43
Qre, Ellermore AB Industrigatan 4A, vån 7 112 46 Stockholm 08-669 50 50 www.qre.se
marknadsföring
Hör
humor
hemma
i läkemedelsreklamen?
Är kommunikation med humor något för alla eller utesluter det läkemedelsföretagen som bygger hela sin verksamhet på evidens? Finns det en konflikt mellan
humor och saklighet eller går det att skämta om allvarliga ämnen och problem som
har allvarlig inverkan på människors livskvalitet? Seriöst behöver inte betyda
tråkigt skriver Hans Lindh, vd för Lindh & Partners.
44 pharma industry nr 1-17
A
tt humor i reklam fungerar är relativt väl klarlagt.
Enligt en färsk rapport från Nielsen ger vi högst respons på reklamteman som bygger på humor. Det
gäller inte bara i Europa utan i nästan hela världen – endast
hälsoorienterad reklam får någon procent bättre resultat i
Latinamerika. I övrigt är forskningen kring humor i reklam
sparsam. En som är insatt är Einar Korpus som med avhandlingen ”Reklamiska – Guldäggsannonser 1975–2007”
är Sveriges enda doktor i reklamspråk.
”I den roliga reklamen får vi något tillbaka” berättar Einar Korpus i boken ”Skratta hela vägen till butiken – om
humor i reklamen”. En annan svensk akademiker, språkvetaren Fredrik Lindström, är inne på samma linje och berättar i boken att ”humor är en slags ångestlättning för hjärnan
som gör den öppen och mer mottaglig för intryck”. Komikern John Cleese som även profilerar sig i försäljningssammanhang upprepar ofta att ”Får jag dig att skratta så gillar
du mig bättre och det gör dig mer öppen för mina idéer”.
Anledningen till att vi uppskattar humor är alltså mer
komplex än att vi får en stunds förströelse. Humor verkar
skapa en form av välvilja som gör oss positivt inställda till
avsändaren och får oss att vilja hjälpa till. Den skapar en
genväg mellan människor.
I dag deltar vi konsumenter själva aktivt i marknadsföringen genom de sociala medierna, vilket ytterligare ökar
humorns betydelse. Vi delar och kommenterar gärna ett
roligt och fyndigt klipp, men gör ogärna detsamma med
aldrig så nyttig fakta och information. Att skapa en ”snackis” är därför ofta likställt med succé för en reklamkampanj.
Men att lyckas med en viral kampanj kräver mer än humor
– även relevans och förmodligen gott handlag med vad Korpus kallar de fem olika slagen av humor (feelgood, driva
med sig själv, ironi, tankeställare och långsam humor).
Att vara seriös – och rolig
Men kan seriositet kombineras med humor? Kan man skämta om viktig information utan att missuppfattas? Det är inte
bara läkemedelsbranschen som ställt sig frågan. Raden är
lång när det gäller organisationer som har allvarlig och/eller samhällsnyttig information att förmedla, men som ändå
valt humor för att nå fram med sina budskap. Trafiksäkerhetsverket, SJ, Cancerfonden, BRIS, och Sjöräddningssällskapet är några. Enligt Einar Korpus används humor inte
bara för att roa utan också för att oroa – som i fallet med
Systembolagets kampanj ”Det är aldrig för sent att börja
dricka” (syftandes på åldersgränsen). Inte ens organisationer med religiösa budskap är främmande för humor som
verktyg. Frälsningsarmén hade stor framgång med kampanjen ”Sätt in pengar så slutar vi att spela”. Vid millennieskiftet prövade Svenska Kyrkan konceptet ”Tröst – letar
du på rätt ställe?” illustrerat av en chokladkaka.
LIF201701
Läs mer på LIFe-time.se
Uppdrag: Forma framtidens läkemedelssystem
I mitten av 1990-talet deltog han i utredningen som ledde
fram till dagens läkemedelssystem. Nu har han regeringens
uppdrag att utreda ett system för framtiden. ”Nu får man
ta tag i gamla synder”, säger Toivo Heinsoo.
VÅRDKVALITET
OECD-länder ska jämföra vårdutfall
OECD vill att medlemsländernas vård blir mer kvalitativ
och patientcentrerad. Därför ska en ny mätning lanseras,
kallad PaRIS. Den blir en motsvarighet till skolvärldens
PISA, för jämförelser av hur väl medlemsländerna lyckas
leverera goda vårdresultat.
VÅRDKVALITET
Ledare
Vad du tycker att vi ska skriva om på
LIFe-time.se?
Tipsa oss på [email protected]!
Krönika
”Vi lever i en
fantastisk tid!”
LIFe-time.se är en mediekanal för nyheter,
fördjupning och omvärldsbevakning inom
läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårdsfrågor. Varje dag utkommer webbtidningen
med nya artiklar och notiser som håller dig
uppdaterad på nyheter, fakta och perspektiv.
Du kan även välja att kostnadsfritt prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vårt magasin
som utkommer några gånger per år.
”Se mig som
en person
och inte en
diagnos”
Anders Blanck
VD LIF
Inger Ros, Ordförande
Riksförbundet HjärtLung
LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
pharma industry nr 1-17
Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF
Box 17608, SE -118 92 Stockholm
Tel +46 8 462 37 00
E-mail [email protected]
www.lif.se
45
www.fass.se
marknadsföring
Läkemedelsbranschen är ett av de hårdast reglerade områdena när det gäller hur marknadsföring får bedrivas. Läkemedelsindustriföreningens (LIF:s) skrivning att ”Läkemedelsreklam ska vara balanserad, saklig och aktuell, kring
läkemedlens verkningar och lämpliga användning” får
många beställare och kreatörer att ducka och välja säkra
vägar för att minska risken för repressalier. I tillägg utövar
Läkemedelsverket övervakning som sträcker sig längre än
LIF:s regler. Det stränga regelverket har stimulerat framväxten av kommunikationsbyråer som är specialiserade på
marknadsföring inom området. Den som verkligen kan regelverket har större svängrum än vad man tror. Seriös behöver inte vara detsamma som att vara tråkig.
Före och efter Iprenmannen
En numera kultförklarad kampanj illustrerar detta tydligt.
Iprenmannen bröt helt ny mark inom läkemedelsreklamen.
Att en gitarrspelande blå dvärg skulle bli ett skolboksexempel på effektivt varumärkesbyggande översteg förmodligen beställaren, dåvarande Pharmacia & Upjohns, vildaste
förväntningar. Kampanjen ”den intelligenta värktabletten”
blev snabbt kritiserad av Läkemedelsverket och flera andra
instanser, men sedermera friad. Iprenmannen kom att få en
livslängd på hela tolv år. Varför fungerade då kampanjen
så bra? Kanske är Einar Korpus förklaringen på spåren. Att
våga driva med sig själv och visa ofullkomlighet är ett sätt
att visa ärlighet. Det skapar i sin tur förtroende.
Men att beställa och godkänna en kampanj som Iprenmannen kräver mod.
Mod får man när man som ansvarig känner sin produkt
väl och vet exakt vad den står för. Då är risken liten för att
det inte ska hålla hela vägen. Annars är det svårt att ta ut
svängarna och våga stå för något som sticker ut.
Enligt många bedömare i branschen har marknadsavdelningarna hos läkemedelsföretagen fått allt mindre utrymme under de senaste åren. I stället är det de medicinska
och regulatoriska avdelningarna som får sista ordet när det
gäller utformningen av kommunikationen. Förutom dåligt
utnyttjande av den egna marknadsföringsexpertisen är detta något som riskerar att resultera i slätstruken kommunikation och missade budskap som i slutändan kan ge lägre
intäkter.
Under det gångna året fick vi uppdraget av Novo Nordisk att utforma en kampanj för läkemedlet Vagifem mot torrhet i underlivet, en problemställning som vi valde att lösa
med en reklamfilm som bygger på humor. Resultatet belönades nyligen med en Global Award, en internationell utmärkelse för den bästa reklamen i världen inom medicinsk
marknadsföring. Motiveringen (i översättning) löd: ”Ett
kreativt och humoristiskt sätt att tackla detta viktiga ämne
för kvinnor”.
Eftersom vi uppfattar humor så olika är området fullt av
minor, något som exempelvis AstraZeneca fick erfara med
busshållplatsannonserna ”Wow, vad spännande! Jag har
aldrig kysst någon med körtelfeber förut”. Det är olämpligt
att antyda att Alvedon hindrar spridning av ett icke-banalt
sjukdomstillstånd hävdade branschdomstolen och utfärdade höga böter. Företaget fick inte gehör för sin motivering
att de försökte vara roliga.
46 pharma industry nr 1-17
Humor är som bekant även kulturellt betingat. Vad som
är roligt i Sverige är kanske inte lika roligt i Italien. Globaliseringen gör inte utmaningen lättare vilket försvårar för
kampanjer som spänner över nationsgränserna. Oftast vinner kampanjen på att anpassas till olika marknader. Om
det inte är möjligt är mycket noggranna tester det bästa
receptet.
Med tanke på de många fallgroparna, är då humor något
för den stränga och hårt reglerade läkemedelsbranschen?
Allt tyder på att den som gör sin läxa, kan både produkten
och regelverket, med framgång kan använda humor som
ett effektivt verktyg i kommunikationen. Seriöst behöver
inte betyda tråkigt och humor gör helt enkelt ett komplext
budskap mer lätthanterligt. Den som effektivt vill nå ut med
sitt budskap har mycket att vinna på att våga ta ut svängarna för att inte kampanjen snabbt ska förpassas till minnets dunklaste vrår.
HANS LINDH, vd
Lindh & Partners
KÄLLOR:
Nielsen Global Trust in Advertising Report, september 2015
Einar Korpus, ”Skratta hela vägen till butiken – om humor i reklamen”.
Norstedts 2009.
EXEMPEL PÅ KAMPANJER SOM BYGGER PÅ OLIKA
SORTS HUMOR:
Systembolaget – ”Det är aldrig för sent att börja dricka”.
Trafiksäkerhetsverket – ”Barn är mjuka. Bilar är hårda”.
Cancerfonden – ”Bröstkampanjen” (där ö saknar en prick).
BRIS – ”Bidragstelefonen”.
Sjöräddningssällskapet – ”Sjöräddningssällskapet: Helt
frivilligt. Gissa om vi blev glada när det dök upp en snickare
vid horisonten”.
SJ – ”Han arbetar på SJ.”
Svenska kyrkan – ”Tröstkampanjen – letar du på rätt ställe?”
(chokladkaka utan Maraboustorken)
AstraZeneca: ”Wow, vad spännande! Jag har aldrig kysst
någon med körtelfeber förut”.
Artikel i Läkemedelsvärlden ”Läkemedelsverket skärper
tonen mot läkemedelsreklam”.
LIF, Läkemedelsindustriföreningen
Are You Being Heard?
The growth and complexity of sales and communications today is daunting. The industry spends $135B per year on
sales and marketing, but are your critical messages being heard by the right people?
Customers need help cutting through the noise. They want to receive valuable information, not be subjected to
random acts of marketing. But delivering on this requires precise information.
•
•
•
•
Attract the customers for whom you can deliver the most value
Ensure your sales and marketing messages are heard by engaging customers across their preferred channels
Refine your approach to elevate customer outreach from marketing campaigns to ongoing conversations
Succeed with sales teams aligned on company strategies and motivated to pursue the best opportunities
Find out more at www.quintilesims.com
or contact us in Sweden on +46 8 508 842 00
Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved. ORB1689
Make the most of every conversation with the Nexxus™ Commercial Application Suite: cloud-based applications for
healthcare and life sciences that integrate sales and marketing activities across the ecosystem.
kliniska
trender prövningar
Blockkedjan
– en möjliggörare i hälsooch vårddatahanteringen
48 pharma industry nr 1-17
Hittills har digitaliseringen av vården i form av
journaler och olika administrativa system inneburit
mycket problem med integrationer och svårigheter
att kombinera sekretess med effektivitet och användarvänlighet. Blockkedjan kan vara en lösning på
problemet, skriver Magnus Kempe och Mats Olsson
på Kairos Future.
E
tt nytt teknikområde som kalllas blockkedjan kan vara en
viktig komponent för att skapa
såväl tillgänglighet som säkerhet och
enkelhet. Tekniken bygger på att dela
information mellan många parter. Den
information som delas är däremot inte
ursprungsdokumenten, som till exempel register och patientjournaler, utan
verifikationer av dessa.
Nuläget för dataexplosionen i vården – oreda om vägen framåt
E-hälsovision 2025 formulerades av
SKL och regeringen i början av 2016
och utgör riktmärke när nu e-hälsa
ska utveckla välfärden. Genom att ta
vara på digitaliseringens möjligheter
kan vi öka kvaliteten och effektiviteten i välfärdssektorn. Många aktörer
och initiativ bidrar till digitaliseringen
på olika arenor och genom diverse utvecklingsprojekt.
Tyvärr saknas vägledaren som ska
skapa gemensamma principer för alla
dessa satsningar. Från Socialdepartementet har det i olika omgångar under
åren formulerats visioner och målsättningar som sällan omformuleras till
operativ verksamhet. Verklig samverkan och gemensamma synsätt har det
under ett antal år med e-hälsoförsök
visat sig vara svårt att åstadkomma i
Vårdsverige.
Sjukvårdslabyrinten med kommunalt självstyre och stor flora av fristående system för vårddatahantering blir
än mer komplex ju mer kommunernas
vårdansvar ökar i det åldrande Sverige.
Lite yrvaket tittar alla på varandra och
undrar hur verklig digitalisering ska gå
till, samt var det finns någon som vågar
ta ledningen i innovationsarbetet.
Samtidigt sker många intressanta
initiativ på olika håll i världen genom
aktörer som befinner sig utanför hälsooch sjukvården. Såväl telekom- som ITaktörer investerar stora summor i försöken att knyta ihop de nya och allt
större dataflödena i nya infrastrukturlösningar. Nya plattformar skapas som
ska kunna hantera de snabbt ökande
datamängderna som skapas när medborgare och patienter producerar egengenererad data. För individen kan det
vara angeläget att lära sig mer om vad
träningen ger, vad det hälsofrämjande
arbetet resulterar i eller att ha koll på
rehabiliteringsprocessen.
För att få ut den fulla nyttan av digitaliseringen i vården, och inte minst
nämnda medskaparaktivitet, behöver
pharma industry nr 1-17
49
trender
vi åstadkomma gemensamma principer för ett antal saker såsom standarder och vem som äger data. Att utifrån
tidigare synsätt åstadkomma dessa gemensamma principer för grundläggande delar i infrastruktur och ledningsfunktioner kommer dock att ta lång tid
och frågan är om det finns nya teknologier som på andra sätt kan bidra med
ordning och reda i datahanteringen.
Framtiden - blockkedjeteknik ger
nya perspektiv och kan vara möjlig
väg framåt
Vi har tittat närmare på blockkedjan,
ett nytt teknikområde som är den underliggande tekniken bakom valutan
Bitcoin. Systemet Bitcoin har löst en del
problem som den digitala världen tidigare inte hade fungerande lösningar
på. Tre av dessa är:
1. Möjligheten att skapa icke-kopierbara digitala original.
2. Möjligheten att säkerställa att digitala filer inte har ändrats eller manipulerats.
3. Möjligheten att säkerställa att förutbestämda processer och auktorisationsflöden har följts.
I fallet med Bitcoin kan vi notera att
systemet fungerat i 7 år och att valutan
Bitcoin fortfarande har ett värde. Detta
hade inte varit möjligt om de digitala
enheterna varit möjliga att kopiera och
använda flera gånger. Systemet måste
därför ha löst frågan om att skapa digitala original.
Ovanstående lösningar har mycket
breda tillämpningar som nu testas världen över. Ett exempel som vi arbetar
med är fastighetsöverlåtelser. Med tidigare tekniska lösningar litar vi inte
på att digitala signaturer och kontrakt
verkligen är säkra och inte kan manipuleras. Processen vid ett fastighetsköp är därför mycket omständlig och
innefattar många dokument och processer såsom köpekontrakt, skuldebrev, köpebrev, depositionsavtal, objektsbeskrivning, utdrag ur fastighetsregistret med flera. Dokument behöver
signeras, postas och lagras och processen tar tid och blir omständlig.
I ett samverkansprojekt med Lantmäteriet, ChromaWay, Telia, Landshy50 pharma industry nr 1-17
potek Bank, SBAB och Kairos Future
tar vi nu fram en teknisk lösning och
en process som blir betydligt enklare
och dessutom säkrare.
Världsbanken har visat stort intresse för projektet och det kommer att presenteras i Washington på en global
konferens anordnad av Världsbanken.
Möjligheten att säkerställa ett fastighetsregister kan få enorm betydelse i
länder där rätten till mark är oklar. Investeringar i marken i form av odlingar, fastigheter med mera försvåras om
ägandet kan gå om intet.
På motsvarande sätt tittar i dag
många aktörer världen över på vad som
skulle vara möjligt inom vården. Bland
några exempel på tillämpningar med
stöd av blockkedjan som vi nu undersöker:
- Läkemedel skulle kunna spåras
från produktion till slutanvändare och
med ett resultat där falska kopior blir
betydligt svårare att sälja.
- Äktheten i viktiga dokument som
recept, patientjournaler med mera
skulle kunna säkerställas och access
regleras av patienten själv eller dennes
vårdare enligt förutbestämda villkor.
- Säkerställande av utbildning,
språkkunskaper, certifieringar, licenser med mera hos personal och organisationer, något som är angeläget när
arbetskraften blir mer rörlig och utbildningar och vård blir mer internationell.
Interoperabilitet, det vill säga förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera
med varandra, är och förblir en utmaning för hälso- och vårdsektorn att
lösa. Blockkedjeteknologin ger möjligheter att närma sig frågan om interoperabilitet med en infallsvinkel där identiteten är nyckel. I stället för att försöka
harmonisera data genom nätverken
kan vi etablera en unik individidentifierare som den gemensamma nämnaren i det globala registret för de data
som lagras om individen på olika ställen.
Användarna kan utifrån en automatiserad integritetslösning lita på datahanteringen. Förtroendefunktionen
flyttas från en enda plats där en enskild
part har inflytande över den till att den
sprids genom hela nätverket av datorer.
Allt delas genom det globala nätverket
och nya transaktioner hamnar i ett nytt
block som läggs till i kedjan. Data tids-
stämplas, signeras och använder den
privata nyckeln för att förhindra manipulation. Användarna skulle inte bara
kunna veta om data hade blivit manipulerade utan också exakt kunna se
hur det hade gjorts.
Ett antal internationella experter gör
bedömningen att blockkedjeteknologin
är den länk som fattas för att skapa förutsättningar kring skalbarhet, integritetslösningar och förtroende i den alltmer uppkopplade världen som ofta
kallas ”sakernas internet” (Internet of
Things). I en värld bestående av miljarder uppkopplade prylar inom hälsa,
vård och trygghet kan blockkedjetillämpningar bidra med transaktioner
och samordning mellan uppkopplade
enheter i ett mer motståndskraftigt
ekosystem.
Vi är övertygade om att ett flertal
förslag på processer och tekniska lösningar med blockkedjan kommer att
visas upp inom vården de närmaste
åren. Tekniken har potential att revolutionera samhällsekonomin. Vi tror
att Sveriges position som ledande inom
IT och med förhållandevis stor förmåga
att samverka mellan privata aktörer, offentliga aktörer, organisationer och
forskning kan lägga sig i framkant av
denna spännande utveckling.
MAGNUS KEMPE
Kairos Future
Foto Magnus Kempe: Björn Leijon
MATS OLSSON
Kairos Future
FÖR DIG SOM VILL VETA MER:
Kolla in vår sajt kairosfuture.com. Vi
kommer under 2017 att bjuda in till fler
seminarier för att fortsätta illustrera vad
som görs i de projekt vi medverkar i och
de idéer vi har för hälso- och vårdsektorn.
Annonsera där du verkligen
når din målgrupp!
Arbetar man med en nischad produkt skall man annonsera
i en tidning med nischat innehåll. Vi ser till att du når alla
specialiteter i vårdkedjan i cancerområdet resp. neurologiområdet.
Hur
ko
cance stnadse
rläkem ffekti
vt an
edel
vänd
idag
Nya
s
?
röntg
enmet
göm
da b
rösttu oder ka
n hitt
mörer
a
SFH
firad
e 50
år
Young
Award Investiga
toor
x3
Kontakta oss för mer information.
[email protected]
nr 4-2012
nr 1-1
3
I Onkologi i Sverige når du c:a personer, t ex onkologer,
hematologer, urologer, kirurger, smärtläkare etc. I Neurologi i
Sverige når du c:a personer, t ex neurologer, rehabläkare,
geriatriker, specialintresserade öppenvårdsläkare, smärtläkare etc.
Svårt välja
rätt
kombination
av antiepilept
ika
KLINIKEN I FOK
US
Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg,
Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, email [email protected],
www.pharma-industry.se
Hudiksvalls sju
khus :
Läkarbrist dr
ev
ett neurologt fram
eam
DEN OBER
OEN
DE TIDNIN
GE
N OM NEU
ROLOG
DEB ATT
Neurologin behö
ver
breddning och
fördjupning
Ovanliga dem
enssjukdomar
pharma industry nr 1 –13
ISKA SJUK
DOMA
79
R
marknadsföring
FLERKANALSMARKNADSFÖRING
När ett begrepp som ”multichannel marketing” blir en allt tydligare del av
företagets vardag och påverkar många olika avdelningar, krävs en ökad digital
medvetenhet hos de anställda. I en tvådelad artikelserie kommer konsulten och
digitala strategen Fredrik Holmboe att gå igenom de två vanligaste strategierna
inom multichannel marketing, e-post och hemsidor, och hur de kan användas
samt följas upp för att öka företagets digitala konkurrenskraft på marknaden.
52 pharma industry nr 1-17
– en guide för analys och uppföljning. Del 1.
U
nder årtionden har det varit självklart för varje företag som vill driva en affär framåt att erbjuda sina
produkter eller tjänster i de forum där kunderna
rör sig och hämtar information. Det senaste årtiondet har
inneburit att vi alla, som kunder, fått möjlighet att ta del av
allt fler personligt anpassade tjänster från företag utanför
läkemedelsindustrin såsom Netflix, Amazon och Google.
Denna utveckling leder till generellt ökade krav på ännu
bättre och mer personligt anpassade tjänster. Krav som även
ställs på oss inom läkemedelsindustrin.
Det första steg vi som bransch behöver ta är att öka vårt
utbud av information genom fler kanaler och integrera ett
flerkanalsperspektiv i organisationens vardagliga arbete.
Här är generell digital utbildning med ett tydligt svar på
frågan ”Varför gör vi detta?” nyckeln till framgång.
pharma industry nr 1-17
53
marknadsföring
Det viktigaste steget blir sedan att följa upp och analysera initiativen.
I denna artikel kommer att vi fokusera på kanalen e-post,
vad kanalen utgörs av för olika typer av utskick, KPI:er att
följa samt nyckelfaktorer för en framgångsrik e-poststrategi.
E-post
Det finns tre typer av e-post; e-nyhetsbrev, kampanjrelaterade samt händelseutlösta utskick. I de flesta fall sker
dessa utskick från en centraliserad plattform med både epostadresser samt uppmätt data och trendanalyser. I dag
är det vanligare med lagring av medgivande till utskick
utanför plattformen, något som troligen kommer ändras
i framtiden.
e-Nyhetsbrev skickar ut något av följande; ett enskilt
budskap eller en mix av budskap till en grupp av mottagare med antingen bolaget eller produkten som avsändare.
Det skickas ut ett flertal gånger per år för att uppdatera
mottagaren om nyheter kring produkt, sjukdom, behandling eller relevanta trender.
Kampanjrelaterade utskick är ofta automatiserade utskick som följer någon form av kampanj eller aktivitet. Det
kan vara allt från bekräftelse på registrering, en serie fördefinierade utskick som stöttar kampanjen, ett tack för deltagande eller en nöjdhetsundersökning efter ett evenemang.
Händelseutlösta utskick innehåller vanligtvis personligt
material som skickas ut efter någon form av interaktion med
kund, antingen personlig eller på distans. Materialet kopplar till diskussion som förts och är ofta baserad på mallar,
grafik och textstycken som godkänts i förväg, blandat till
viss utsträckning med fritext som skrivs av företagets personal för ett specifikt utskick.
Det första steg vi
som bransch behöver
ta är att öka vårt utbud av
information genom fler kanaler
och integrera ett flerkanalsperspektiv i organisationens
vardagliga arbete.
KPI:er
En av de mest riktningsvisande nyckelfaktorerna bakom
en framgångsrik epostmarknadsföring är kostnad per interaktion (KPI) eller Cost per Interaction (CPI). Den räknas
framför allt ut baserat på antalet klick på länkar i varje
utskick, men är beroende av flera av nedanstående KPI:er.
Exponering
• Antal medgivande för utskick
54 pharma industry nr 1-17
• Antal e-post som skickats
• Antal nuvarande medgivanden
Första punkten visar på aktiviteten i insamling av medgivanden för en vald tidsperiod där en trendkurva kan ge
indikation på om exempelvis ansatsen från personalen att
samla in dessa ökar eller minskar, eller om formulären där
anmälan till utskick kan göras på en hemsida inte konverterar som önskat, med lämpliga åtgärder som följd.
Andra punkten visar om man når uppsatt mål på utskick
över ett år. En lämplig målsättning kan vara ungefär 10–12
utskick av e-Nyhetsbrev per år. Viktigt är dock att allt som
skickas ut är av värde för läsaren och inte enbart finns tillgängligt för utskick samt att marknadsavdelningen har tillräckliga resurser.
Tredje punkten kompletterar den första och ger en andra
trendkurva som indikerar e-postlistans ”hälsa”, möjlig
marknadspåverkan från utskicken (ju fler utskick till relevanta mottagare desto större påverkan) och är en av faktorerna bakom KPI.
Interaktion
• Antal utskick som öppnats
• Antal utskick som ”studsat”
Första punkten visar på i huvudsak två saker, kundens
förtroende för dig som avsändare och på din förmåga att
skriva en intressant Ämnes-text. En av faktorerna för uträkning av KPI.
Andra punkten ger relevant information om epostlistans
”hälsa”. Målet är att ha så få studs (bounce), det vill säga
när utskicket inte hamnar i mottagarens inkorg, som möjligt vid utskick. Här skiljer man på ”soft bounce” – exempelvis Out of Office-svar – och ”hard bounce” – e-postmottagaren finns inte och returnerar ett felmeddelande.
Engagemang
• Call to action (CTA)
• Click through rate (CTR)
• Antal som avsagt sig vidare utskick (opt-out)
• Antal som skickat vidare utskicket (referrals)
Ofta skiljer man på första och andra punkten då den första berör länkar, ofta i form av en grafiskt tydlig knapp att
klicka på. Denna knapp kan vara direkt länkad till registreringen för ett event. Den andra punkten är länkar av mer
allmänt slag, exempelvis en länk till fördjupad information
i ämnet placerad på en hemsida. Dessa två punkter samlas ofta under begreppet Klickfrekvens och är den absolut
viktigaste faktorn i uträkning av KPI.
Tredje punkten är en tydlig indikator på om det du skickar ut är relevant och möter förväntningen hos målgruppen.
Hög opt-out är en viktig varningsklocka och åtgärder måste vidtas, då det är ovanligt att få förnyat förtroende för
vidare utskick om det en gång förlorats. Naturligt är att
denna siffra ökar något i samband med att totala antal mottagare på en lista ökar samt att intresset svalnar över tid.
Fjärde punkten är väldigt intressant och en tydlig framgångsfaktor för den samlade e-poststrategin då ett vidare-
befordrat budskap visar att det som skickats ut är tillräckligt intressant och mottagaren själv ställer sig bakom det
(advocacy). Underlätta delning, men gör möjligheten att
dela relativt diskret för att inte bryta mot LER (Läkemedelsbranschens etiska regelverk) och kom ihåg; det är företaget
som ansvarar för informationen i alla led hela vägen till
den slutliga läsaren. Ett tips är att formulera denna funktion som ”Dela med en kollega”.
En av de mest riktningsvisande nyckelfaktorerna
bakom en framgångsrik epostmarknadsföring är kostnad per
interaktion (KPI) eller Cost per
Interaction (CPI).”
Nyckelfaktorer till framgång
• e-Nyhetsbrev och kampanjrelaterade utskick representerar varumärke eller företag och bör skickas ut med sådan
avsändare. Händelseutlösta utskick bör skickas ut med
anställd som avsändare då materialet är personligt. Med
anställd som avsändare är öppningsfrekvensen ofta två
till tre gånger högre, något som inte bör missbrukas för all
kommunikation.
• Sätt stort fokus på att samla in medgivanden för utskick.
Använd olika incitament för personalen om lämpligt. Fler
medgivanden ger en totalt lägre kostnad per interaktion
(KPI) och en effektivare apparat för att öka total Share of
Voice.
• E-post är till sin natur en ”push”-taktik och ska hanteras
som en sådan. Säkerställ att allt som skickas ut är av värde
för läsaren, kvalitet går före kvantitet. Ett utskick bör inte
skickas ut till samtliga som givit sitt medgivande utan bör
skickas ut till de relevanta segment av den totala listan som
uppvisat intresse för det innehåll som skickas ut. Material
bör heller inte skickas ut enbart för att det finns tillgängligt
eller baserat på interna regionala eller globala direktiv, utan
enbart då det är identifierat som värdefullt för mottagaren.
Innehållet i e-postutskicket ska helst vara kortfattat med
en mix av bilder och text och en eller flera tydliga Call to
actions (CTA) beroende på utskickets målsättning.
• Skapa en effektiv godkännandeprocess. För att vara relevant hos kunden måste material med nyhetsvärde blandas
in i mixen. Med en lång godkännandeprocess är en detaljerad publiceringsplan fundamentet för att lyckas.
• Standardiserade templater är ett måste för att skapa en
enhetlig kundupplevelse i all kommunikation från ert företag. I alla kanaler, inte bara de digitala. Dessa templater
ska även innehålla möjlighet att avsäga sig utskick samt
eventuell legal-text.
Med en stor del av kundgruppen på listan för utskick, en
väl genomtänkt strategi som involverar flera avdelningar
och personal med rätt perspektiv tillsammans med en
publikationsplan med god framförhållning så är e-postmarknadsföring den marknadsföringsåtgärd som ger bäst
resultat på både kort och lång sikt. Och det både internt
och externt.
Statistiken från utskicken ger insikter i vad som attraherar målgruppen och andra sälj- och marknadsföringsåtgärder kan drivas utifrån detta.
Det interna krossfunktionella arbetet med publikationsplanen ger en synkronisering mellan olika avdelningar
kring vad som är viktigt nu och i framtiden. När en tillräcklig massa mottagare ackumulerats blir varje utskick oerhört
kostnadseffektivt och KPI allt lägre.
Sist men inte minst fyller e-postutskicken till viss del det
tomrum som uppstår mellan varje personligt besök av säljstyrkan med en ökad konkurrenskraft som följd.
I nästa nummer av Pharma Industry kommer del två i
den här serien, Hemsidor. En kanal som bör vara företagets
mittpunkt vid marknadsföringsåtgärder. Vattenhålet dit
kundgruppen går för att få sin förkovring inom ert område.
Väl mött då.
FREDRIK HOLMBOE
Digital strateg och konsult
www.dualia.se
Tänk på kundupplevelsen, hur tar en enskild
mottagare emot ert utskick?
• E-post ger möjlighet till tvåvägskommunikation; använd
denna möjlighet för att fråga om läsarnas intressen (för
segmentering) eller vad de vill läsa mer av (bidrar till publikationsplanen). Direkta svar på ett utskick eller tjänster
som SurveyMonkey kan användas.
• Generellt ger en kort Ämnes-text bättre öppningsfrekvens, en lång ger högre klickfrekvens (av de som öppnar).
pharma industry nr 1-17
55
trender
ledarskap
Virtuella möten
– ett hot eller en möjlighet?
Virtuella möten är en ständigt ökande trend och detta gäller även inom läkemedelsindustrin. Fördelarna är många, men hur gör man för att dessa möten
ska bli så bra som möjligt? I denna artikel av motivations- och kommunikationsexperten Antoni Lacinai får du konkreta råd.
56 pharma industry nr 1-17
J
ag älskar god kommunikation,
helst analog, där människor möts
och använder sin röst, sin kropp
och sina öron för att nå fram till varandra. Jag älskar bra möten! Möten
som engagerar och leder verksamheten framåt.
Det var med den ”ingången” jag
lunchföreläste om konsten att leda bra
möten hos ett globalt telekombolag för
ett par år sedan. Innan jag var helt klar
räckte en av deltagarna upp handen
och frågade. ”De flesta tipsen du bjudit
på har mest handlat om fysiska möten.
Kan du ge oss några tips för alla virtuella möten? Vi har massor av sådana
möten och de är ofta riktigt dåliga.”
Jag skruvade på mig och försökte
komma undan frågan med ett vagt svar
om att ”80 procent av jobbet är detsamma och att de sista 20 … jaa, man kan
ju alltid korta ner mötestiden på dem.
Det är ett tips.”
Jag ville inte gå in i den diskussionen, för sanningen är att jag själv aldrig
har varit särskilt förtjust i virtuella möten. Jag blev svaret skyldig.
Någon tid senare hade jag möte med
en HR-chef på ett stort bolag som tillverkar bilar. Vi skulle prata presentationsteknik – trodde jag. Väldigt snabbt
kom vi in på vad hon egentligen hade
på hjärtat: ”Jag vill att du hjälper oss
med vårt virtuella ledarskap. Våra chefer har personal som sitter i andra städer och andra länder. De behöver verktyg för att få till bättre virtuell kommunikation, virtuella möten och ett
virtuellt ledarskap. Kan du göra research där och återkomma?”
Nu kunde jag inte ducka längre. Jag
bestämde mig för att göra efterforskningar och började plöja litteratur, intervjua experter inom virtuella möten
och virtuellt ledarskap, bli mer medveten när jag själv hade virtuella möten
genom webinarer, skype, telefon etc. Jag
började få en bra bild av vad som krävdes för att få till bra virtuella möten.
Vad är då poängen med virtuella
möten?
Frågan är faktiskt relevant. Vi är flockdjur och helst av allt vill de flesta av
oss samlas ”runt lägerelden” för att
diskutera, nå samsyn och besluta om
vår väg framåt. Vi gillar att mötas ansikte mot ansikte.
pharma industry nr 1-17
57
trender
Med det sagt finns det fyra huvudskäl till varför vi har virtuella möten:
1. Vi sparar tid. Att åka tre timmar eller för all del två arbetsdagar bara för
att ha ett möte är ofta slöseri med tid.
Jag minns själv hur jag åkte till Dallas
och var med på ett tvåtimmarsmöte
för att sedan åka hem. Ibland kanske
detta verkligen behövs. Så var det inte
i det fallet.
4. Vi når talanger och experter var de
än finns. Plötsligt har vi tillgång till
hela världen och kan dra nytta av de
skarpaste hjärnorna oavsett den fysiska plats de befinner sig på, givet att
de har tillgång till tekniken som krävs.
Virtuella möten passar också bäst
när det är korta avstämningar och diskussioner och när det är enkla problem
som kan lösas snabbt.
uppstarten så att alla kan lära känna
varandra. Det är mycket lättare att ha
en öppen dialog med någon du träffat,
än med människor du bara haft digital
kontakt med.
Att ha virtuella möten är en ständigt
ökande trend. Fler och fler möten sker
online via telefon, video eller webb. Läkemedelsindustrin är inget undantag.
De flesta har kontor på olika håll i landet och många har verksamhet i olika
länder med olika tidszoner dessutom.
En god kommunikation är en konkurrensfördel och goda möten med bra
mötesledare är en motor som hjälper er
att nå era verksamhetsmål och säljmål
snabbare.
2. Vi sparar pengar. Tågresor, flygresor, hotell för dig och tio andra? Det
blir snabbt mycket pengar. Ibland är
det värt det. Ofta inte.
Varför ersätter vi inte alla fysiska
möten med virtuella då?
Frågan är felställd. Den förutsätter att
fysiska och virtuella möten konkurrerar med varandra, vilket de förvånansvärt ofta INTE gör.
Du har inte ett virtuellt möte i stället
för ett fysiskt möte.
3. Vi sparar miljö. Digitaliseringen ger
oss möjligheter att få mer gjort utan att
förbruka jordens resurser på samma
sätt. Om jag sitter på mitt hemmakontor i stället för att ta bilen kommer jag
att släppa ut mindre koldioxid.
58 pharma industry nr 1-17
Du har ett virtuellt möte i stället för
inget möte alls .
Även virtuella team mår bra av att
träffas fysiskt då och då. Särskilt i
Hur blir du bra på virtuella möten?
Du ska få med dig nio konkreta tips
som, om du använder dem, vässar ditt
virtuella ledarskap och dina virtuella
möten. Om du gör bara en av dessa
bättre än innan, så kommer kvaliteten
på dina virtuella möten att öka.
1. Planera. Det låter självklart men
ändå missar de flesta redan här. Vad
är syftet med mötet? Vad är målet? När
ska inbjudan gå ut? Vilket tekniskt system ska ni använda. Har alla det? Är
länkar, pinkoder och liknande med?
5. Var inloggad i god tid innan mötet
börjar. Ha som en regel att alla är inloggade tio minuter innan mötet börjar. Använd tiden åt att snacka väder,
familj, intressen eller annat som bygger relationer. När mötet sedan börjar
ska det vara tydligt att nu det är dags
för business.
2. Bjud rätt personer. En tredjedel av
alla inbjudna i Sverige kan inte redogöra för varför just de blev bjudna. Men
de går ändå (nyfikenhet, smicker och
rädsla att missa något är några av drivkrafterna). Slöseriet är enormt.
6. Låt bli multitasking. Du kan inte vara
närvarande mentalt om du sitter och
mejlar, lagar mat, messar, surfar på sociala medier eller online-shoppar. Om
deltagare sitter och har långtråkigt och
väntar på sin tur 90 procent av tiden,
har du nog gjort en dålig planering av
agendan. Du behöver vara duktig på
att engagera och involvera. Använd
alla medel som finns. På webb-möten
brukar till exempel chatfunktioner finnas liksom möjlighet att rösta.
3. Tänk på tidszonerna. Har du personal på andra tidszoner än CET så hitta
tider som funkar för alla. Kör inte bara
på den tid som passar dig bäst. Variera.
Bara för att du vill ha ett möte klockan
11.00 så är det inte säkert att din kollega i Singapore vill prata med dig
klockan 20.00 eller att kollegan i San
Francisco gillar att vara alert klockan
02.00.
4. Lär dig tekniken. Antingen behöver
du själv vara kompetent i hur tekniken
fungerar eller så tar du med en teknisk
moderator som är kunnig och kompetent. För en sak är säker: All teknik
innebär en risk. Detta är i särklass den
vanligaste orsaken till irritation. Din
inloggning fungerar inte. Bilden hoppar. Videolänken är instabil. Du blir
utkastad från systemet. Du saknar en
plug-in som du inte ens visste att du
behövde. Listan kan göras lång. Vissa
saker är utanför din kontroll, men det
du kan påverka ska du i alla fall kunna
påverka.
8. Muta. Vi vill helst inte höra hunden
som skäller eller barnet som gnäller.
Vi vill fokusera på att genomföra vårt
virtuella möte så bra det går och sedan
gå vidare med våra uppgifter.
9. Håll mötet kort . Vi klarar inte av att
koncentrera oss lika länge i ett virtuellt
möte som i ett fysiskt. Variera dig, ha
pauser vid längre möten, men försök
att ha dessa så korta som möjligt. Ett
sätt är att den viktiga informationen
ges ut i förväg. Då kanske deltagarna
kan slippa ”death by PowerPoint”.
En framtidsspaning också. Virtuella
möten kommer bara att bli vanligare
– och även bättre. Hologramtekniken
kommer. Virtual reality kommer. Vi
kommer att känna att vi sitter i samma
rum. Även om vi kanske inte kan skaka
hand eller ge en fysisk kram, så kommer vi att ha en allt rikare kommunikationsupplevelse. Relationer blir inte
mindre viktiga i framtiden. Varför inte
starta nu med en informell cyberfika,
där alla tar med en kopp till sin dator
och ägnar en stund åt att bara vara sociala. För det är viktigt.
Lycka till med dina virtuella möten!
7. Sitt var för sig. Särskilt i telefonmöten. De stackarna som sitter ensamma
på andra håll, medan en större grupp
skrattar och skojar, tisslar och tasslar,
de kommer att känna sig isolerade och
inte som en del av flocken. Det här är
experterna överens om men det är också näst intill omöjligt att få till, så länge
några av kollegorna sitter på samma
våning. Då bokar de ett konferensrum
med högtalartelefon i stället.
ANTONI LACINAI
Lacinai Communication & Performance
Development
pharma industry nr 1-17
59
anmälningsärenden
Förändringar i läkemedelsbranschens etiska system
En mer än fyrtioårig institution inom läkemedelsbranschens etiska system har
upphört. Från årsskiftet har de uppgifter som utförts av Läkemedelsindustrins
informationsgranskningsman (IGM) tagits över av den nyinrättade Informationsgranskningsnämnden (IGN).
I
nformationsgranskningsmannen
har sedan 1973 ansvarat för fortlöpande övervakning av läkemedelsbranschens marknadsföring. Under
årens lopp har ytterligare uppgifter
tillförts granskningsmannen som lett
till en totalt sett mycket omfattande
verksamhet. Trots detta har totalt endast fem personer innehaft funktionen
och då har vi under senare år ändå haft
två granskningsmän som arbetat parallellt (IGMp och IGMa).
Den nya organisationen med en
nämnd som fattar besluten istället för
enskilda personer lär dock sett från företagens utgångspunkter inte innebära
några större praktiska förändringar.
Detta gäller särskilt som de tre personer som tillsvidare utgör IGN är välkända i branschen och utomordentligt
erfarna i tillämpningen av Läkemedelsbranschens Etiska Regler (LER). Ordförande i nämnden är LIFs Compliance
Officer (CO) Rikard Pellas och de två
ledamöterna är tidigare IGMp Doc Göran Wennersten och tidigare IGMa
Apotekare Lars Rönnbäck. Samtidigt
med inrättandet av IGN har också genomförts några praktiskt betydelsefulla justeringar som jag behandlar avslutningsvis i artikeln.
Informationsgranskningsnämnden
(IGN)
Enligt stadgarna för IGN består nämnden av ordförande samt minst två och
högst fyra ledamöter. Ordföranden
60 pharma industry nr 1-17
skall vara LIFs Compliance Officer.
Minst en ledamot skall vara legitimerad läkare, ha klinisk specialitet eller
motsvarande samt ha klinisk erfarenhet. Minst en ledamot skall ha kvalificerad utbildning inom hälso- och sjukvård med betydande och allsidig erfarenhet samt ha insikter i marknadsrätt.
LIFs styrelse kan utse vice ordförande
samt högst två suppleanter, som skall
ha samma kompetens som de ledamöter de skall ersätta.
Till en början har LIF alltså nöjt sig
med att utse endast två ledamöter. En
gissning är att man relativt snart kan
komma att utse en eller två suppleanter. Jag menar att det vore klokt att också utse en vice ordförande. Utan suppleanter eller ytterligare ledamöter riskerar IGN att inte vara beslutsför. Med
den nuvarande minimala sammansättningen måste nämligen ordföranden
och bägge ledamöterna närvara för att
nämnden enligt sina stadgar skall vara
beslutsför.
Det kan vidare uppkomma jävssituationer för ordföranden eller någon
av ledamöterna som gör att IGN med
den nuvarande minimala sammansättningen inte kan behandla ett ärende.
Risken för en sådan situation gäller troligen främst IGNs ordförande som enligt stadgarna på begäran av läkemedelsföretag kan ge allmänna råd om
ännu inte genomförda marknadsföringsåtgärder. Även om sådana råd inte
utgör bindande förhandsbesked skulle
IGNs ordförande vara jävig om det dyker upp ett ärende som gäller en marknadsföringsåtgärd som föregåtts av sådan rådgivning. Med den ännu minimala sammansättningen av IGN kan
man då inte behandla ärendet utan
måste utan saklig prövning överföra
det till NBL. Med ytterligare ledamöter
och utsedd vice ordförande skulle dock
ett sådant ärende kunna prövas av
IGN.
IGNs uppgifter är desamma som
IGM har haft – dvs marknadsbevakning, ärendebedömning, förhandsgranskning enligt artikel 102 i Regler
för läkemedelsinformation (vissa hemsidor som vänder sig till allmänheten
samt vaccinationskampanjer riktade
till allmänheten) samt ovan nämnda
allmänna råd som kan ges av IGNs ordförande ensam. Reglerna om vem som
kan göra en anmälan till IGN är desamma som gällde för anmälan till IGM.
Anmälan kan således göras av enskild
person, läkemedelsföretag, annat företag samt organisation.
Vidare kan LIFs CO för prövning i
IGN anmäla överträdelse av beslut enligt § 4.7 i stadgarna – dvs beslut som
han fattat rörande olämplig plats för ett
planerat arrangemang. Men eftersom
LIFs CO är ordförande i IGN kommer
nämnden, med den nuvarande minimala sammansättning, aldrig att kunna pröva ett sådant ärende på grund av
det jäv som då uppkommer. Ärenden
angående överträdelser av sådana be-
slut av LIFs CO har dock inte förekommit tidigare när sådana skulle prövas
av IGM. Någon egentlig praktisk betydelse torde risken för sådana jävssituationer därför inte ha.
rättelse kan nämnden eller ordföranden själv avskriva ärendet. Sådana
avskrivningsbeslut föranleder ingen
avgift och är inte heller offentliga.
Nyhet rörande upphörandeuppmaning
Avslutande kommentar
Systemet med att en anmälan till IGN,
som görs av ett konkurrerande läkemedelsföretag, normalt skall ha föregåtts
av en upphörandeuppmaning till det
företag vars marknadsföringsåtgärd
ifrågasätts, bibehålls. Men kraven på
det anmälande läkemedelsföretaget
har skärpts såtillvida att anmälan till
IGN nu skall inges senast inom en
månad från det man har mottagit ett
bestridande av sin upphörandeuppmaning. I arbetsordningen för IGN/NBL
(p 22) anges att en anmälan får avvisas
om den inkommit senare än en månad
efter det att uppgörandeuppmaningen bestridits av svarandeföretaget.
Formuleringen ”får avvisas” innebör
motsattsvis att en senare anmälan inte
nödvändigtvis skall avvisas. Man torde dock kunna utgå från att IGN kommer att vara restriktiv med att utnyttja
den möjligheten och att det kommer att
ske endast i särskilt kvalificerade och
allvarliga fall. När ett läkemedelsföretag avser driva ett ärende mot en konkurrent finns det därför nu anledning
att tidigt tänka igenom om man skall
vara beredd att föra det vidare efter en
upphörandeuppmaning som bestridits
och planera för att det kan krävas en
hel del arbete för att i en IGN-anmälan
bemöta de argument svarandeföretaget kan komma att föra fram i ett svar
på upphörandeuppmaningen.
Varning
En annan nyhet är att i ärenden som tas
upp inom ramen för IGNs marknadsbevakning och där överträdelsen kan
anses som ringa skall varning utfärdas
och svarandeföretaget ges möjlighet
att vidta rättelse innan slutligt beslut
fattas. Varning utfärdas av nämnden
eller av dess ordförande. Om svarandeföretaget efter varning upphör med
marknadsföringsåtgärden eller vidtar
Åtgärden att ersätta IGM med en
nämnd är enligt min mening av godo.
De stundom både juridiskt och medicinskt mycket svåra bedömningar som
ärenden enligt LER medför lämpar sig
bättre för att diskuteras i grupp än att
avgöras av en enskild person. De få
personer som verkat som IGM har visserligen under åren gjort att utomordentligt kvalificerat arbete men på sikt
tror jag det hade varit svårt att hitta
enskilda personer som är villiga att ta
på sig det grannlaga arbete det handlar om. Med en grupp om flera personer som gör bedömningarna har man
bättre utsikter att bibehålla eller att till
och med förbättra den höga kvalitet
som kännetecknat IGMs verksamhet.
Även införandet av en preskriptionstid för anmälan till IGN efter det
att en upphörandeuppmaning bestridits anser jag vara en bra förändring.
Jag har själv som konsult åt företag varit med om att företag inkommit med
en anmälan till IGM lång tid efter det
att man fått svar på upphörandeuppmaning. Att länge dröja med en anmälan har kunnat leda till att svarandeföretaget uppfattat det som att det anmälande företaget godtagit de justeringar
av marknadsföringen man ställt i utsikt
och att tvisten med konkurrenten därför är ur världen. Sena anmälningar
har då kunnat leda till omfattande extraarbete och kostnader som upplevts
som tämligen onödiga. Genom införandet av kravet på IGN-anmälan senast
en månad efter mottagandet av svaret
på en upphörandeuppmaning tvingas
det anmälande företaget att ”smida
medan järnet är varmt” vilket måste
ses som en klar fördel.
Möjligheten till varning i ärenden
av mindre vikt som tas upp inom ramen för marknadsbevakningen kan
också ses som en bra utveckling. Eftersom möjligheten att skriva av ärenden
om svarandeföretaget accepterar kritiken och utlovar omedelbar rättelse
kvarstår, synes det som varning är avsett att användas i en del fall av bagatellkaraktär där IGM tidigare trots allt
fattat slutligt beslut och satt ut avgift
– inte sällan nedsatt. Det kan nog vara
bra men förutsätter att IGN använder
möjligheten till varning i just sådana
fall och inte i sådana där IGM tidigare
skulle ha skrivit av utan slutligt beslut
och avgift. Det blir intressant att följa
utvecklingen här.
TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB
INFORMATIONSGRANSKNINGSNÄMNDEN (IGN)
Box 17698
118 92 Stockholm
Ordf
Rikard Pellas: [email protected]
tel: 070-388 13 98
e-post: [email protected]
e-post för sk pliktexemplar:
[email protected]
pharma industry nr 1-17
61
Senaste avgörandena enligt LER
De fyra senaste månaderna har NBL och IGM sammantaget avgjort ett tiotal ärenden. Det handlar mest om frågor där man bekräftat tidigare praxis enligt artikel 2
och 4 i Regler för läkemedelsinformation. I ett lite ovanligt slag av ärende ansågs
ett läkemedelsföretag ansvara enligt informationsreglerna för vad allmänheten
skrivit på en facebooksida om företagets läkemedel.
I
GMps ärende W1652/16 avsåg den
ständigt återkommande frågan
om vilket stöd i läkemedlets produktresumé som påståenden i informationen måste ha. Ärendet gällde en
annons för Almirall ApSs läkemedel
Actikerall. Läkemedlet är indicerat för
topikal behandling av knappt palpabel
och/eller måttligt tjock hyperkeratotisk aktinisk keratos (grad I/II) hos immunkompetenta vuxna patienter. I annonsen angavs som ett av flera effektmått att 85,8% upplever kvarvarande
clearance ett år efter behandling. Här
hänvisades också till en namngiven
studie. IGMp ansåg att den uppgiften
inte hade tillräckligt stöd i produktresumén för Actikerall.
Almirall invände att det i annonsen
omedelbart före den formulering som
kritiserats fanns relevanta effektdata
från produktresumén. Den kritiserade
meningen innehöll enligt företaget fördjupande information i linje med vad
som finns i produktresumén. Företaget
framhöll att det av annonsen framgår
att det handlar om uppföljning efter behandling med läkemedlet och att behandlingen kan pågå i upp till tolv
veckor. Av produktresumén framgår
att det finns data på frekvensen återfall
efter sex månader och detta innebar enligt företaget att effekter bortom den
faktiska behandlingstiden principiellt
sett var dokumenterade. Man ansåg
därför att man endast utnyttjat det utrymme som enligt praxis finns att använda fördjupade uppgifter och bestred kritiken.
IGMp betonade att det i praxis har
slagits fast att det för vissa typer av
uppgifter – väsentliga uppgifter – krävs
ett uttryckligt stöd i produktresumén.
62 pharma industry nr 1-17
För dessa uppgifter ställs således kravet
högre än för mindre väsentliga uppgifter. Exempel på väsentliga uppgifter är
olika effektmått, tid till effekt etc.
IGMp ansåg att vad Almirall hänvisat
till i produktresumén angående färre
återfall vid sexmånaderskontroll möjligen innebar att hos Actikerall-gruppen
noterats kvarvarande clearance om 72,7 %
men att detta var en betydande skillnad
mot 85,8%, som anges i annonsen. Påståendet att 85,8% upplever kvarvarande
clearance ett år efter behandling ar enligt IGMp inte förankrat i produktresumén och det stred därför mot artikel 2 i
Regler för läkemedelsinformation.
I ärende NBL 1033/16 bekräftades
den fasta praxisen enligt artikel 4 i Regler för läkemedelsinformation att effektmått gällande relativ risk riskerar
ge en överdriven bild av effekten. Läkemedelsinformation som endast innehåller uppgifter om relativ risk strider
normalt mot artikel 4. Sådana uppgifter skall därför kompletteras med uppgifter om absolut risk och eller uppgifter om ”number needed to treat”.
Ärendet gällde två annonser för Novartis proteinkinashämmare Afinitor.
I den ena angavs bland annat att” Afinitor i kombination med exemestan fördubblar PFS” där orden ”Afinitor” och
”fördubblar PFS” markerats i fetstil och
avvikande textfärg. I den andra angavs
bland annat att ”Patienter med avancerad progredierande icke-funktionell
NET med ursprung från magtarmkanalen (GI-NET) eller lungorna som behandlades med Afinitor fick mer än 2,5
gånger längre progressionsfri överlevnad (PFS) än med placebo”.
NBL erinrade om att nämnden i
många tidigare ärenden framhållit att
uppgifter om effekt m.m. i enbart relativa termer ger en påtaglig risk för att
läsaren får ett överdrivet intryck. Huvudregeln är därför att det strider mot
informationsreglerna att endast ange
effekten i relativa termer. Ett sätt att
minska denna risk är att i stället eller
som komplement ange effektmåttet i
absoluta tal, alternativt komplettera effektmåttet med uppgift om ”number
needed to treat”. I de bägge annonserna
uttrycktes effekten av Afinitor endast
i relativa termer. De var därmed ovederhäftiga och stred mot artikel 4 i
Regler för läkemedelsinformation.
Ärendet NBL1031/16 gällde Medas
marknadsföring av adrenalinpennan
EpiPen och rubriken ”Dokumenterad
effekt i en livshotande situation”. I en
anmälan gjorde Medeca Pharma AB
gällande att rubriken bland annat var
vilseledande och stred mot artikel 4 i
Regler för läkemedelsinformation.
Medeca framhöll att dokumentationen
för EpiPen och andra adrenalininjektorer inte bygger på kontrollerade dokumenterade studier, utan på klinisk erfarenhet. Meda invände att adrenalin
är en tämligen gammal substans med
välkänd farmakologi. När adrenalin
godkändes för behandling av anafylaktisk chock och svår allergisk reaktion,
som otvivelaktigt är en livshotande situation, ställdes andra krav på dokumentation än vad som kanske skulle
göras i dag. I ett fall som detta är kontrollerade studier omöjliga att genomföra och dokumentationen måste väsentligen bygga på klinisk erfarenhet,
resultat från friska försökspersoner
och/eller in vitro-studier. Läkare i allmänhet är väl medvetna om dessa förhållanden och förstår att någon doku-
Bland våra kunder finns Arthrex, Baxter, Chiesi, Dansac,
Eli Lilly, Gedeon Richter, Hollister, Kanmed, Helsa, Novartis, Otsuka,
QuintilesIMS, Roche, Shire, Thea, Tillotts och Vertex.
mentation av det slag som Medeca tycks föreställa sig
inte finns.
NBL ansåg att särskilt om påståendet ”Dokumenterad effekt i en livshotande situation” lästes utan närmare eftertanke kunde det uppfattas så att det inte
endast innebär en hänvisning till produktresumén,
utan att det är någon annan dokumentation som avses.
Nämnden uttalade att om syftet endast varit att redovisa innehållet i produktresumén, borde detta ha uttryckts direkt. Eftersom Meda inte gjort gällande att
effekten av EpiPen skulle vara dokumenterad på något
annat sätt ansågs påståendet om dokumenterad effekt
oklart och ägnat att vilseleda. Det stred därmed mot
artikel 4 i Regler för läkemedelsinformation.
Ett annat exempel på oklart framställningssätt behandlades i IGMps ärende W1653/16 , som rörde en
annons för Jansen-Cilag ABs immunsuppresiva läkemedel Stelara. I annonsen förekom påståendet ”Kliniska och nationella register visar att IL-12/23 ger effekt som varar” med referens till tre olika studier.
IGMp ansåg att formuleringen var knapphändigt och
ofullständigt. Han framhöll att det var oklart dels om
den gällde alla Stelaras tre indikationer dels om såväl
tidsmässig som klinisk effekt avsågs. Han ansåg att
formuleringen i avsaknad av förklaring i värsta fall
kunde uppfattas som ett påstående om botande effekt.
Utan närmare specificering var formuleringen enligt
IGMp kategorisk och svepande och stod i strid med
artikel 4 i Regler för läkemedelsinformation.
Ärenden rörande information i sociala media är inte
särskilt vanliga. Ett av IGMas sista avgöranden –
RO90/16 – gällde bland annat en facebooksida benämnd ”hundar mot fästingar”. Denna sköttes av ett
webbföretag men detta skedde på uppdrag av och enligt anvisningar från Intervet, MSD Animal Health.
På läkemedelsföretagets webbplats www.hundarmotfastingar.se fanns en länk till facebooksidan. På facebooksidan förekom bland annat en mängd inlägg från
hundägare som i många fall innehöll beskrivningar
av behandling med och positiva omdömen om Intervets receptbelagda fästingmedel Bravecto.
IGMa konstaterade att Intervet, MSD Animal
Health ansvarade för facebooksidan och att vad som
där förekom i kommentarerna från djurägare om läkemedlet Bravecto var efterfrågeskapande för detta
läkemedel. IGMa fann att det handlade om marknadsföring av receptbelagt läkemedel i strid med förbudet
mot sådan marknadsföring i artikel 102 i Regler för
läkemedelsinformation.
TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB
Rien ne vaut son chez soi*
Efter tre år i Paris är jag tillbaka som art director på
reklambyrån Qre. Under dessa år har byrån om möjligt
blivit ännu vassare och allt fler kunder har valt oss.
Så behöver jag säga att det känns härligt att vara
hemma igen? För visst kan väl en bouillabaisse på
kvarterskrogen i Paris vara fantastisk. Men det går
knappast att jämföra med att göra reklam inom
Life Science i kära Norden. Är därför superhungrig på
att få sätta tänderna i ditt nästa projekt.
Välkommen att höra av dig. Eller som man säger
i Paris – bienvenue à nous contacter.
*Borta bra, men hemma bäst
Maria Öhlén
Art director
0707-16 23 87
[email protected]
pharma industry nr 1-17
63
Qre, Ellermore AB Industrigatan 4A, vån 7 112 46 Stockholm 08-669 50 50 www.qre.se
e-hälsa
Ylva Andersén, enhetschef på eHälsomyndigheten (till höger) har tillsammans med kollegan Annika Forsén ansvarat för LiiV-projektet.
Samarbete var nyckeln när
Efter nästan två års arbete lanserade eHälsomyndigheten i slutet av 2016 det nya
registret LiiV. Där lägger alla läkemedelsleverantörer själva in information om sina
egna läkemedel. För att föra LiiV-projektet i hamn på ett säkert och effektivt sätt
satsade eHälsomyndigheten redan från början på ett nära samarbete med andra
myndigheter och läkemedelsbranschen. Det skriver Lars Kämpe, pressansvarig för
eHälsomyndigheten.
M
ånga aktörer påverkas av hur vi samlar in och
sprider information om läkemedel. Därför var
samverkan och dialog extra viktigt för oss när vi
utvecklade LiiV. Det säger Ylva Andersén, farmaceut och
enhetschef på eHälsomyndigheten, som tillsammans med
kollegan Annika Forsén har ansvarat för LiiV-projektet.
LiiV står för Leverantörernas information i VARA. Systemet samlar in information om läkemedel. Informationen
kommer från Läkemedelsverket, läkemedelsleverantörerna
och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
– LiiV ersätter det tidigare systemet Nationellt produktregister för läkemedel, NPL, som Läkemedelsverket ansvarade för, säger Ylva Andersén.
64 pharma industry nr 1-17
Referensgrupp med leverantörer
eHälsomyndigheten skapade tidigt i LiiV-projektet en referensgrupp med representanter från läkemedelsleverantörerna.
– För oss var det en poäng att involvera olika kategorier
av aktörer. I referensgruppen fanns därför representanter
från läkemedelsleverantörer med lite olika profil, berättar
Annika Forsén, apotekare och utredare på eHälsomyndigheten.
Alla som berörs av LiiV fick vara med och lämna sina
synpunkter redan från början. Det gjorde det möjligt att
tidigt stryka delar i projektet som användarna prioriterade
lågt. I stället kunde resurser läggas på sådant som använ-
darna önskade, men som inte var med i de ursprungliga
planerna för LiiV.
– Vi har också haft täta möten vilket har skapat god kontinuitet i arbetet. Eftersom eHälsomyndigheten var den aktör som satt mitt i flödet av läkemedelsinformation, tog vi
oss an rollen som samordnare i arbetet med de olika aktörerna eftersom ingen var utpekad i regeringsuppdraget. Det
hade naturligtvis varit bra om detta varit beslutat i förväg,
så att projektet hade kunnat ta höjd för den arbetsinsats
som en samordningsroll innebär, säger Annika Forsén.
eHälsomyndigheten
skapade tidigt i LiiVprojektet en referensgrupp
med representanter från läkemedelsleverantörerna.”
Samarbete med myndigheter och organisationer
Parallellt med utvecklingen av LiiV genomfördes flera
relaterade IT-projekt hos Läkemedelsindustriföreningen,
tive projekt möjlighet att uppdatera varandra om hur projekten löpte på. Det gav en förståelse för vad som gick bra
och mindre bra och en respekt för varandras projekt. Utan
att blanda in beställargruppen, har dessutom specialister
med samma kompetens från de olika projekten löpande haft
direktkontakt med varandra. Det har kapat mycket tid och
minskat missförstånd, säger Ylva Andersén.
Information från flera källor
Med LiiV blir ledtiderna kortare vilket gör att uppdateringar når apoteken snabbare än tidigare. LiiV hämtar
information om alla läkemedel i Sverige från flera källor.
Grundinformationen kommer från Läkemedelsverkets
handläggningssystem LVIS där information om godkända
läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar dokumenteras. Från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
TLV, hämtar LiiV därefter uppgifter om priser och periodens vara. Slutligen kompletteras det med information om
förpackningsstorlekar, streckkoder med mera från läkemedelsleverantörerna.
– Det är läkemedelsleverantörerna själva som lägger in
information om sina läkemedel i LiiV. För att logga in i LiiV
behöver de ha ett personligt användarkonto. Varje läkemedelsleverantör som behöver åtkomst till LiiV ska därför ansöka hos oss om behörighet för att administrera sina produkter i systemet. Informationen de lägger in förs sedan
helt automatiskt över från LiiV till det nationella produkt-
LiiV skapades
LiiV samlar in uppdaterad
information om läkemedel från
Läkemedelsverket, läkemedelsleverantörerna och Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket.
Denna förs vidare till det nationella
produkt- och artikelregistret VARA
och blir därmed tillgänglig för vården, apoteken och allmänheten.
Läkemedelsverket samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Det har handlat om att organisationernas egna
system ska kunna bidra med information till LiiV, hämta
information från LiiV eller både och.
– En bit in i LiiV-projektet skapade vi tillsammans en
beställargrupp. I den fick vi som var beställare av respek-
och artikelregistret VARA som används vid förskrivning
och expedition av läkemedel, berättar Annika Forsén.
Testade gränssnittet
Det nyutvecklade användarvänliga gränssnittet i LiiV gör
det enklare för läkemedelsleverantörerna att lägga in och
pharma industry nr 1-17
65
e-hälsa
uppdatera sin egen information. För att systemet skulle bli
enkelt att hantera fick referensgruppen med läkemedelsleverantörer både vara med att utforma och testa gränssnittet.
Deras synpunkter fördes sedan vidare till de som tog fram
användargränssnittet.
– Under hela den tid som projektet pågick fick vi värdefull information från läkemedelsleverantörerna. Ett nytt produktregister innebär visserligen alltid förändringar för användarna, men vår förhoppning är att LiiV ska göra det enkelt för dem att uppdatera information om sina läkemedel.
LiiV innebär även att informationsflödet till apoteken om
läkemedel i Sverige har blivit snabbare, säger Ylva Andersén.
All den information som fortlöpande uppdateras i LiiV
förs över till det nationella produkt- och artikelregistret
VARA, som både förser apoteken och vården med information om läkemedel. I registret finns läkemedel samt de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Syftet med VARA är att ge vård och apotek uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning
och expedition av recept. Läkemedel och de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet
måste vara registrerade i VARA för att vården och apoteken
ska kunna skriva ut och expediera dem. VARA används
även av andra intressenter, bland annat för att skapa läkemedelsstatistik.
– Produktionssättningen av LiiV har gått fantastiskt bra
och inkörningsproblemen har varit få. En viktig framgångsfaktor var att vi redan från starten av projektet samarbetade med de andra myndigheterna och läkemedelsleverantörerna, menar Annika Forsén.
Projekt med hög prioritet
En annan slutsats är att omfattande projekt, för att bli
lyckosamma, måste ha hög prioritet hos de aktörer som är
inblandade.
– Vi som har varit involverade från eHälsomyndighetens
sida har fått jobba ostört och i stor utsträckning kunnat
koncentrera oss helt på LiiV. Hos övriga inblandade aktörer
upplever jag också att detta ha varit ett högprioriterat projekt. Tack vare det har vi fått tillgång till all den kompetens
som behövts. Sammantaget är vi mycket nöjda både med
hur samarbetet fungerat under projekttiden och med slutresultatet, avslutar Ylva Andersén.
LARS KÄMPE
Pressansvarig, eHälsomyndigheten
Med LiiV blir ledtiderna
kortare vilket gör att
uppdateringar når apoteken
snabbare än tidigare.”
Sök VARA en nyutvecklad tjänst från eHälsomyndigheten
I samband med att LiiV lanserades, introducerade eHälsomyndigheten även den helt nya tjänsten Sök VARA som nås
via ehalsomyndigheten.se. I Sök VARA går det att söka efter
kvalitetsgranskad information om läkemedel.
För att använda Sök VARA behövs varken inloggning
eller något användarkonto. I sökfunktionen finns dock endast läkemedel. Det går med andra ord inte att se de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet.
– LiiV och Sök VARA är viktiga steg i rätt riktning för att
korta ledtiderna och göra information om läkemedel lättillgänglig för alla, något som vi på eHälsomyndigheten
arbetar för, säger Ylva Andersén.
Lyckad produktionssättning
Arbetet med att skapa LiiV startade 2015 och initierades av
ett regeringsuppdrag. Nu efter nästan två års arbete där
flera aktörer har samarbetat för att skapa LiiV finns förstås
flera lärdomar att dra.
66 pharma industry nr 1-17
OM EHÄLSOMYNDIGHETEN
eHälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och
omsorg. Det gör eHälsomyndigheten genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner.
Mer om hur informationsflödet för läkemedel i Sverige
fungerar och om aktuella ledtider finns på eHälsomyndighetens webbplats: www.ehalsomyndigheten.se.
Pharmajobb.se
Där hittar du ditt nästa jobb i läkemedelsindustrin. Det har
verkligen blivit fart på rekryteringen via Pharmajobb.se I
snitt är det ungefär ÌUUB nya tjänster per vecka. Gör som
andra, förvissa dig om att du får nyhetsbrevet med
veckans platsannonser. Anmäl dig på www.pharmajobb.se
eller maila [email protected]
Dessutom laddar du ned Pharmajobb-appen i appstore
eller på androidmarket. Med detta ordnat är det bara en tidsfråga innan du har din nästa anställning ordnad.
Detta innebär såklart att Pharmajobb.se är rätt ställe för Dig
som söker personal också.
Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg,
Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, email [email protected],
pharma industry nr 1 –13 49
www.pharma-industry.se
QRE
pi
NUMMER 1/ 2017
PHARMA INDUSTRY – Tidningen för svensk läkemedelsindustri
Virtuella möten
– ett hot eller
en möjlighet?
Hör humor hemma i
läkemedelsreklamen?
131-åring
med nyskapande
som motto
BLOCKKEDJAN – en möjliggörare i hälso- och vårddatahanteringen
nummer 1/2017 årgång 20
Outsourcing inom läkemedel & hälsa
SÄLJ . MARKNAD . MEDICINSKA TJÄNSTER
T I D N I N G E N
F Ö R
S V E N S K
L Ä K E M E D E L S I N D U S T R I