161207_FfS_3_Regional planering_del 2

Goda utsikter för ett
livskraftigt Gävleborg
Gävleborg i ett större
funktionellt perspektiv
– utmaningar och möjligheter
En urbaniserad värld
– från landbygd till
megastäder
En åldrande värld
– växande och åldrande
befolkning
En osäkrare värld
– krig, fattigdom, klimat
En digitaliserad värld
– uppkopplad och
automatiserad
En varmare värld
– klimatförändringar
och ändliga resurser
En globaliserad värld
– närhet och hyperkonkurrens
Från minus till plus i Gävleborg – befolkningsutveckling år 2000-2015
Befolkningsutvecklingens tre komponenter
3000
Antal personer
2000
1 985
1 804
Migration
1 328
1000
496
366 335 297
0
-147 -269
-582
-1000
-337
-82
Urbanisering
-355
-1 082
-1 157
-1 449
-2000
Demografi
2000
2002
2004
Inrikes flyttningsnetto
2006
2008
2010
Utrikes flyttningsnetto
2012
2014
Födelsenetto
Befolkningstillväxt
Källa: SCB (2016) och Samhällsmedicin, Region Gävleborg
Från Stockholm innerstad till östra Mellansverige
Från provinsiell huvudstad mot en allt mer integrerad
och expansiv huvudstadsregion över länsgränser
– genom regionförstoring
och samverkan inom
ÖMS-området
”Europas mest attraktiva storstadsregion”
Befolknings- och sysselsättningsutveckling fördelat per län (Alt Hög)
 Gävleborg skulle enligt bästa scenariot (alt hög) minska befolkningen
med 15 000 invånare till 262 000 år 2050
Nya framskrivningar av befolkning och sysselsättning
Län
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Örebro län
Västmanlands län
Gävleborgs län
Bef 2010
2 054 000
336 000
271 000
430 000
280 000
253 000
277 000
Syss 2010 Bef 2015
1 077 000 2 231 000
138 000
354 000
109 000
284 000
189 000
446 000
127 000
291 000
111 000
264 000
123 000
282 000
Syss 2013
1 153 000
148 000
114 000
199 000
132 000
116 000
126 000
Till. Bef
2015-50
1 157 000
123 000
77 000
94 000
49 000
54 000
6 000
ÖMS exkl AB län
1 847 000
797 000 1 921 000
835 000
403 000
•
Hela ÖMS ska växa med över 1,5 miljoner – varav Stockholm med 1,1 miljoner
•
Nu beräknas ÖMS öka med 50 % mer i befolkning än tidigare
(från + 263 000 till + 400 000)
•
Arbetsmarknaden beräknas öka starkast i Stockholm
Till. Syss
2013-50
590 000
48 000
32 000
39 000
22 000
23 000
1 000
165 000
Om Stockholm inte klarar att växa med ytterligare 1.2 miljoner inv?
- Känslighetsanalys med mer spridd utveckling
 Till alternativen görs en känslighetsanalys (BAS K) som bygger på att Stockholm inte klarar
att hantera tillväxten utan att 20 % av tillväxtökningen fördelas till ÖMS
 För Gävleborg innebär det att tillväxten inte blir + 6000 enligt BAS utan ytterligare + 26 000
Gävleborg
En del
av landets
starkast
växande
tillväxtregion
-
Med växande
samband
i flera
riktningar
Gävleborg - fyra geografiska stråk/områden av storregional betydelse
Gävle som storregional nod, logistiknav och regional
utvecklingsmotor
Gävleregionen som funktionellt område omfattar Norduppland och
Gästrikland, och tillhör de FA-regioner i östra Mellansverige som snabbast
ökar utbytet och sambanden med Uppsala och Stockholm.
Ostkuststråket
Längs kusten finns ett pärlband av städer och stationssamhällen som
binder samman Stockholmsregionen hela vägen till Sundsvall.
Gävle-Dalastråket
Stråket binder samman Gävleborg med Dalarna och har en stor betydelse
för godstransporter till och från Gävle hamn och dess närområde och
bidrar bland annat med att avlasta den inre delen av Storstockholm från
genomgående godstrafik.
Norra stambanestråket
För att kunna dra fördel av hela Gävleborgs värden och framtida potential
ur ett storregionalt perspektiv är det centralt att hela länet utvecklas och
stärks som arbetsmarknad och som boendemiljöer.
Hälsinglands samlade natur- och kulturvärden, som fyller en viktig funktion
för turism, rekreation och fritidsboende för många invånare inom
Stockholmsregionen och östra Mellansverige.
Målbild för Gävleborg i östra Mellansverige
 Med tidsperspektiv på 2030 och 2050 kommer hela
Gävleborg att kunna bidra till att uppfylla den storregionala
målbilden.
 Det kommer att ske utifrån delvis olika funktioner,
med olika kraft och delvis olika tidsperspektiv.
 Gävleborg kvaliteter och värden som kompletterar och
förstärker den samlade attraktionskraften i en växande
storstadsregion.
 Pendlingsavstånd till Sthlm-Arlanda-Uppsala, med ny
OKB, förbättringar på Bergslagsbanan och Norra
stambanan, nås stora delar av Gävleborg på 60-90 min.
 Kompetens och arbetsmarknad som ökar utbud hos
invånare och företag i en växande storstadsregion.
 Goda livsbetingelser och möjlighet att få attraktivt
boende till betydligt lägre kostnad än
stockholmsregionen
 Natur- och kulturmiljöer, besöks- och fritidsområden
med hög tillgänglighet som tillför unika värden för en
region med ambition att bli Europas mest attraktiva.
Villkor och förutsättningar
Framgångsrika regioner lyckas skapa mer
djupgående integrering av sina
arbetsmarknader
•
Regionförstoringens krafter – ”push & pull”
•
Större orters roll som utvecklingsmotorer
•
•
Mindre orters förmåga att erbjuda
attraktiva livsmiljöer (boende-, service- och
verksamheter)
•
Infrastrukturens avgörande betydelse – tid,
täthet och tillförlitlighet
•
Miljö- och klimathoten ställer krav på ett
miljö- och energieffektivt transportsystem
genom främst tåg och kollektivtrafik – med
helhetslösningar dörr-dörr
Två utvecklingsperspektiv för Gävleborg
Att främja
inomregional
utveckling genom
mer integrerade
funktioner och
marknader
…och samtidigt
stärka regionens
funktioner och
värden genom
ökad
tillgänglighet
i ett större
regionalt
sammanhang
Bordssamtal
• Uppdrag
• Planera
• Presentera
Uppdrag och mål
 Skapa planeringsförutsättningar för
+ 30 000 nya invånare till 2050!
 Målet är att Gävleborg är en attraktiv
och konkurrenskraftig region
– hela länet ska leva!
 Utvecklingen ska vara långsiktigt
hållbar - ekonomiskt, socialt,
ekologiskt och kulturellt!
Vilka strukturer ger bäst förutsättning för regional utveckling?
Planera (45 min)
Ta stöd av resonemanget i bildspelet och resonera kring för- och nackdelar
med olika regionala ortstrukturer. Vilka typer av värden uppnås främst genom
olika ortstrukturer? Vad främjar mest stärkt inomregional integration
respektive konkurrenskraftiga samband med andra noder utanför länet.
• Hur påverkar olika ortstrukturer förutsättningar för utveckling i regionen:
avseende funktioner som Boende, Arbetsmarknad/Näringsliv,
Offentlig/kommersiell service. Utbildning, Fritid etc.
• Hur påverkar val av ortstruktur förutsättningar för en god tillgänglighet
(infrastruktur, kollektivtrafik, digitalt) inom länet respektive till andra
regioner?
• Vilken effekt kan det få det för utveckling och attraktionskraft i länet på
kort och lång sikt? Hur ser samband och beroenden ut inom länet
respektive till andra regioner?
Presentera
(5 min)
1. Vilken ortstruktur prioriteras?
hur har ni resonerat kring funktioner och
tillgänglighet
2. Vad blir effekten för Gävleborgs
utveckling?
hur ser samband ut inom länet och till andra
regioner
3. Vilka är knäckfrågorna för att lyckas?
vilka frågor behöver regional planering