marknadsnytt 2017-01-29

Sida 1 av 8
MARKNADSNYTT 2017-01-29
Spannmål och raps
Internationellt
Paris-och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar har i veckan visar både upp- och
nergångar. Paris har försvarat sina positioner medan Chicago vänt ner från föregående veckas
uppgångar. Slutkurser och förändringar för veckan blev:
Vete på Paris -0,1% €169,50/ton och på Chicago -1,9% till 420,50c/b= €144,20/ton.
Majs på Paris +0,6% till €171,00/ton och på Chicago -2,0% till 362,50c/b = €133,15/ton.
Raps på Paris +0,9% till € 429,00/ton och soja på Chicago -1,7% till 1049,25c/b=€359,90/ton.
Raps på Winnipeg -0,3% till CAD 517,90/ton=€368,15/ton. Euro/USD -0,1%till 1,0718.
Det som vi skrev i förra veckans brev har till del besannats. Den oro son fanns i marknaden för
skördeutsikterna i Argentina har till största delen försvunnit. Från att exempelvis ha spekulerat i
6-8 milj. tons mindre skörd av sojabönor är uppfattningarna nu att det kanske endast rör sig om
några enstaka miljoner ton. Om några månader vet vi det verkliga utfallet men mycket kan
hända under vägen. Den omedelbara risken för stora skördeminskningar har dock försvunnit.
Man spekulerar nu i stället om att skörden i Brasilien blir bättre än tidigare prognoser vilket
med råge kan väga upp eventuellt bortfall i Argentina.
En beräkning av världens skördar publicerades den 19 januari med avsändare IGC
(http://www.igc.int/en/Default.aspx ). Jämfört med föregående rapport från 24 november
beräknas att totala produktionen av spannmål (vete, korn, majs osv, exkl. ris) öka med 10 milj.
ton till 2094 milj. ton. Efter justeringar av ingående lager och konsumtion ökas utgående lager
med 3 milj. ton till 507 milj. ton. Detta är en ökning med 32 milj. ton jämfört med föregående
år.
För vete beräknas produktionen till 752 milj. ton, upp 3 milj. ton. Efter justeringar beräknas
utgående lager oförändrat 235 milj. ton. Jämfört med föregående år är det en ökning med 14
milj. ton. Mot skördeåret 14/15 är det en ökning med 30 milj. ton och mot 13/14 en ökning
med 45 milj. ton. Detta kan se lite skrämmande ut för veteodlare men konsumtionen har också
ökat. Årets konsumtion beräknas till 738 milj. ton. Mot föregående år är det en ökning med 18
milj. ton och mot 14/15 en ökning med 23 milj. ton och mot 13/14 en ökning med 40 milj. ton.
För majs beräknas produktionen till 1045 milj. ton, plus 3 milj. ton. Efter justeringar ökas
utgående lager med 1 milj. ton till 225 milj. ton. Även för majs har lagernivåerna ökat ganska
mycket. Mot föregående år är det en ökning med 16 milj. ton, mot 14/15 en ökning med 18
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 2 av 8
milj. ton och mot 13/14 en ökning med 43 milj. ton. Även majskonsumtionen har ökat
procentuellt ungefär samma som för vete.
Skörden av sojabönor beräknas minska med 2 milj. till 334 milj. ton och utgående lager minska
med 3 milj. ton. Världslagren av sojabönor har varit ganska stabila de senaste två åren
beroende på att konsumtionen ökat ganska mycket.
IGC-rapporten som sådan får inte så stor uppmärksamhet i marknaden som USDA-rapporterna
men kan ändå ha sitt värde. Den produceras i Europa och kan i vissa avseende balansera den
stora vikt marknaden lägger på USDA-rapporten.
I Sverige
Prisbilden vad gäller vete har inte förändrats så mycket den senaste veckan men det finns i år
en mycket god möjlighet att hitta kunder för svenskt vete på exportmarknaden.
Jordbruksverkets prisnotering på svenskt vete för export på mindre fartyg från södra Sverige
visar en stadigvarande prisökning ända sedan vecka 50. Priset i euro har ökat från 158 till 166
(+5,1%) samt i svenska kronor från 1558 till 1576 (+1,2%) kr/ton. Prisuppgången i euro får
betraktas såsom god men p.g.a. kronans förstärkning så har prisuppgången i kronor endast
blivit marginell. Under rubriken prisdiagram kan ni studera olika noteringar på fysiska priser fritt
olika hamnar i världen. Noteringen på Hard Red Winter (HRW) i mexikanska gulfen i USA (röd
linje) avviker med en mycket stor prisökning. Det är ett vete med hög proteinhalt som måste
fraktas långt innan det når noterad hamn.
Vi tror på en fortsatt positiv utveckling på vetepriset under våren. Detta stöds av det faktum att
lagren inom EU inte är lika stora som i resten av världen samt att det måste till stora
omfördelningar av överskotten inom EU. Ökade fraktkostnader höjer priset och svenskt vete
blir då mer intressant eftersom det har en mycket god kvalitet i år och att leveranser från
Sverige kan ske på något större fartyg i jämförelse med transporter på flodsystemen inom EU
som just nu besväras av mycket låga vattennivåer. Detta medför dock inte att vi kan vänta med
att sälja men att vi bör sprida försäljningen över hela våren eftersom det finns hopp om bättre
priser i både det korta och långa perspektivet.
När det gäller börsnoteringarna för skörd 2017 så är de klart högre än vad de är för skörd 2016.
Detta kan anses normalt men prisdifferensen har ökat sedan det rapporterats om minskade
vetearealer i USA. Priset på Chicagovete är t.ex. cirka 15% högre på deras decembertermin
2017 jämfört med närmsta termin. Högre priser på kommande skörd medför naturligtvis även
ett ökat stöd för årets skörd varför man just nu har ett gott stöd för att påstå att risken för
prisfall på veteskörden 2016 är relativt liten.
Marknaden för maltkorn är relativt stabil vad gäller kommande skörd men fortsatt något
sjunkande vad gäller skörd 2016. Kronans förstärkning har dessutom medfört att priset nu är
klart lägre än vad det var före årsskiftet.
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 3 av 8
När det gäller maltkorn för skörd 2016 så är vi i första hand hänvisade till exportmarknaden
eftersom Viking Malt fyllt upp sitt behov sedan länge. På den nordeuropeiska
maltkornsmarknaden är det England, Danmark och Sverige som hittills har konkurrerat om
kunderna. För närvarande tycks dock engelsmännen finna tillräckligt stor efterfrågan på
hemmaplan och behöver därför inte ge sig in i kampen om de kunder som finns (eller inte
finns?). Det känns som om de flesta europeiska mälterier säkrat upp sitt maltkornsbehov men
det utesluter ju inte att handelshus som har sålt till mälterierna sitter korta, d.v.s. saknar fysisk
vara till vårens leveranser. Det är dock omöjligt att ha full insyn i handlarnas balanser varför
man inte riktigt vet om kunderna finns eller inte finns.
Det känns inte som att det finns någon tydlig maltkornsbrist under innevarande skördeår och i
så fall kan vi inte förvänta oss någon direkt prisuppgång. Australien har dessutom hunnit bärga
en bra maltkornsskörd vilket gjort att ett orosmoment i världsbalansen försvunnit. Eftersom
kronan har förstärkts kraftigt har priset för vårt exporterade maltkorn sjunkit med minst 6
öre/kg enbart beroende på valutan. Maltkornet är likväl fortfarande förhållandevis bra betalt.
Det finns i alla fall en rejäl premie i att sälja kornet såsom maltkorn i stället för foderkorn. Om
man idag absolut vill sälja sitt maltkorn med leverans i Q1 (jan-mars) måste man vara beredd
att gå ner i pris. Däremot finns det fortfarande utländska köpare till skeppningar i Q2 (jan-juni)
och för leverans i den perioden har vi bra priser. Sedan finns det naturligtvis köpare som helst
vill ha leverans i Q3 med juli/aug/sep-leverans av 2016 års skörd men då kolliderar det ju med
den nya skörden.
Vill du vara med på en båt ut ur Skåne för leverans Q2 (april-juni) så är odlarpriset fritt
lastningshamn ca 1,61 kr/kg. Sedan får vi ju räkna frakt från fall till fall. Lastar vi i stället uppe i
Mellansverige, t.ex. i Västerås så blir priset ca 4 öre lägre = 1,57 kr/kg fritt hamnplan.
Att sälja maltkorn av kommande skörd 2017 är lättare. Vi har möjlighet att köpa in maltkorn
ungefär till följande pris-nivåer för leverans Q1 (jan-mar) 2018:
 pris i Sydsvensk hamn
1,63 kr/kg
 pris i Mellansvensk hamn, t.ex. Västerås
1,59 kr/kg
 Odlarens pris fritt Halmstad i Q1 2018
1,68 kr/ton
Att priset uttrycks som ungefärligt, har att göra med att spannmålspriser och valutor kan ändra
dag för dag, för att inte säga timme för timme.
Anmäl ditt intresse avseende samtliga grödor till [email protected] Vi kontaktar därefter dig
för att diskutera detaljerna.
Prisnivåer
Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser
en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid
leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 4 av 8
när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna
kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa
till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte
alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda.












Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.3 är 1576 kr/ton.
Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,37-1,47 kr/kg. Priserna fritt
förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,50-1,60 beroende på var i landet
köparen finns.
Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av
transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,40-1,55 fritt gård. Priset på vårvete med
proteinhalt över 14% är klart högre. Det finns intresse för vårvete Qvarna med
proteinhalt min 15% för både export och svenska kvarnar. Prisnivå är 1,85-2,00 fritt
gård.
Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,32-1,42
Rågvete: 1,25-1,30
Kvarnråg: 1,40-1,45
Foderhavre: 1,15-1,20 och 1,20-1,40 för Grynhavre med god kvalitet.
Foderkorn: 1,17-1,22.
Maltkorn 1,45-1,55 men cirka 1,67 fritt mälteri vid direktleverans på eftersäsong.
Foderärt 1,60-1,70 samt Åkerbönor 1,60-1,70
Linfrö 3,20-3,40
Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka
3,91 fritt Karlshamn vid leverans i februari. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti
2017 är 3,51.
Prisdiagram
Jordbruksverkets exportnotering på svenskt vete (gul linje) jämfört med andra internationella
noteringar på fysiskt vete.
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 5 av 8
Vete Paris & Chicago (närmsta termin)
I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och
Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin).
I nedanstående diagram är Paris rapssvart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago
soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK
I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd
linje (och avläses mot den vänstra axeln).
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 6 av 8
Mineralgödsel
UREA: Lågt kapacitetsutnyttjande i Kina inför säsongen orsakar högre inhemska priser och lägre
exportkvantiteter. Röda staplar visar export för 12 mån, nu sammanlagt cirka 9 miljoner ton
urea. Svart linje visar ureapriser per ton i lastande hamn, idag 255 USD/ton
Urea
Stor efterfrågan och bristande tillgång skapar fortsatt prisuppgång på urea. Det driver också
nitratpriserna.
Nitrat
Det blir en spännande vårsäsong för nitrat. Tillverkarna känner fortsatt vind i ryggen. Det kan bli
knapphet på varor om vi får vårbruk samtidigt i flera Europeiska länder. Detta eftersom vi ser
ett förändrat inköpsmönster.
I Sverige
Vi har sålt bra den senaste tiden varför våra ”gamla” lager minskar. De är inköpta till låga
priser. Om du vill vara säker på att få gödsel till ett mycket konkurrenskraftigt pris
rekommenderar vi köp nu. Vi ser stora prishöjningar framför oss. I nedanstående tabell
redovisar vi några exempel på intressanta erbjudanden på bl.a. NS 27-4 och NPK 21-3-10. Hör
av dig omgående! Välkommen att kontakta oss på telefon eller [email protected]
BM Agri AB
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
010-221 69 20
Sida 7 av 8
Priserbjudande
Priserbjudande fritt BM Agris lager
Produkt
Säck kg
Från
Pris kr/kg
Pris per kg N
Axan 27-4 Yara
750
Landskrona
2,30
8,52
NS 27-4 Borealis
1000
Falkenberg
2,15
7,96
NS 27-4 Borealis
1000
Sölvesborg
2,15
7,96
NS 27-4,5 Anwil
750
Vänersborg
2,15
7,96
N34 Borealis (granulerad)
600
Uddevalla
2,26
6,65
NPK 21-3-10 Yara
750
Lidköping
3,11
NPK 21-3-10 Rossosh
500
Sölvesborg
2,59
NPK 21-3-10 Rossosh
500
Västerås
2,69
Yara är vår huvudleverantör, med sin välkänt goda kvalitet. Yaras sortiment levereras från fyra
terminaler, Åhus, Landskrona, Lidköping och Norrköping. Yaras sortiment är välkänt och
behöver ingen närmare presentation.
Vi erbjuder även produkter från andra tillverkare. Dessa är Anwil i Polen, Borealis i Frankrike
och Rossosh i Ryssland. De är alla kända för produkter med bra kvalité.
Kväve-produkter:
NS 27-4 Falkenberg (även 1 000 kg SS), Vänersborg, Västerås, Sölvesborg (även 1 000 kg SS),
Umeå samt Oxelösund.
N 34 Uddevalla GRANULERD
NPK med svavel och mycket låg kadmiumhalt:
NPK 21-3-10 + S från Sölvesborg och Västerås
NPK 27-3-5 + S erbjuds nu i Oxelösund och Umeå.
BM Agris kontaktuppgifter
Namn
Växel
Jonatan Wilsson
Henrik Berndtsson
Jan-Erik Carlsson
Magnus Larsson
Kenneth Normark (spannmål & raps)
BM Agri AB
Telefon
010-221 69 20
010-221 69 28
070-8694579
0733-87 63 35
010-221 69 24
010-221 69 25
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
010-221 69 20
Sida 8 av 8
Jenny Eriksdotter
Lasse Kuusiniemi (gödsel)
Janne Kuusiniemi (gödsel)
Matilda von Rosen
Mats Eriksson
BM Agri AB
010-221 69 30
0768-20 13 14
0708-38 13 15
010-221 69 21
010-221 69 22
www.bmagri.se
www.facebook.com/bmagriab
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
010-221 69 20