Intresseanmälan om att utföra arkeologiska

Lst dnr 261-2017
1
Intresseanmälan om att utföra arkeologiska
undersökningar i Gävleborgs län under 2017
Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap
10–13 §§ lagen om kulturminnen m m (SFS 1988:950 och KRFS 2015:1) ska länsstyrelsen skaffa
sig kännedom om vilka undersökare som vill vara verksamma i länet.
Länsstyrelsen kommer att bedöma en undersökares lämplighet utifrån nedanstående kriterier som
anges i KRFS 11 §. Innebörden av dessa kriterier har utvecklats av Riksantikvarieämbetet i
Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen, uppdragsarkeologi:
http://www.raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/fornminnen-2-kap/uppdragsarkeologi/
Sänds senast 2017-03-31 till:
Länsstyrelsen Gävleborg
Enheten för kulturmiljö och folkhälsa
801 70 Gävle
e-post: [email protected]
Uppgifter om undersökaren
Företagsnamn
Skriv här:
Organisationsnummer
Skriv här:
Postadress
Skriv här:
Postnummer
Skriv här:
Ort
Skriv här:
Telefon
Skriv här:
E-postadress
Skriv här:
Kontaktperson 1 (ansvarig chef)
Skriv här:
………………………………………………………………………………………
Underskrift, ort, datum
Telefon
E-postadress
Skriv här:
Skriv här:
Kontaktperson 2 (projektchef eller motsvarande)
Skriv här:
Telefon
E-postadress
Skriv här:
Skriv här:
Organisation
Organisationsform (aktiebolag, stiftelse, enskild firma, annat)
Lst dnr 261-2017
2
Skriv här:
Antal tillsvidareanställda arkeologer.
Skriv här:
Bifoga en lista med namn och kompetens/inriktning (kortfattat) för samtliga tillsvidareanställda
arkeologer. Bifoga CV enligt bilagd mall.
Krav på utbildning och erfarenhet
Skriv här:
Antal tillsvidareanställda specialister (kommunikation/förmedling, kulturgeografi, kvartärgeologi,
metallurgi, osteologi osv).
Skriv här:
Bifoga en lista med namn och kompetens/inriktning (kortfattat) för samtliga tillsvidareanställda
specialister. Bifoga CV enligt bilagd mall.
Ekonomiska förhållanden och administrativa rutiner
Ekonomiska förhållanden
Undersökaren ska kunna styrka ekonomiskt stabila förhållanden. Undersökare med
betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder kan komma att anses som olämpliga att
utföra undersökningar. Redovisning ska ske på skatteverkets blankett SKV 4820.
Undersökaren ska även redovisa ansvarsförsäkring. Bifoga bilaga.
Ange vem som gör er revision
Skriv här:
Taxor
Ange er taxa (kostnad per timme) för uppdrag som erhålls genom direktval. Redovisa hur
respektive taxa tillämpas (ex: typ av uppdrag, olika personalkategorier, olika arbetsmoment)
Taxa
Tillämpning
Skriv här:
Skriv här:
Redovisa effektiv arbetstid och i vilken utsträckning restid kan ingå i arbetstiden
Skriv här:
Erfarenhet och måluppfyllelse av tidigare arkeologiska undersökningar
Verksamhet
Startår för er verksamhet
Skriv här:
Lst dnr 261-2017
3
Ange era huvudsakliga geografiska arbetsområden de senaste tre åren:
Skriv här:
Ange de typer av arkeologiska uppdrag ni åtar er:
Skriv här:
Ange tre områden som ni har särskild kompetens inom:
Skriv här:
Om undersökaren inte har varit verksam i länet (dvs. inte fått arkeologiska uppdrag genom
länsstyrelsen) de senaste fem åren; redovisa, kortfattat i punktform, vilka arkeologiska uppdrag
som har utförts de senaste tre åren (uppdrag som utförts utan beslut av länsstyrelse ska redovisas
som arkeologiska förstudier). För arkeologiska förundersökningar och arkeologiska
undersökningar ska alltid den huvudsakliga kronologiska perioden för undersökningen anges.
Ange titel/beteckning för tillhörande rapporter.
Skriv här:
Ange, kortfattat i punktform, vilka pedagogiska-/förmedlingsaktiviteter som utförts de tre senaste
åren. Separera aktiviteter som ingått som en del i beslutade arkeologiska uppdrag från
självinitierade aktiviteter.
Skriv här:
Ange era eventuella icke rapporterade undersökningar. Ange även planering/tidplan för
färdigställande av dessa rapporter. Även icke rapporterade undersökningar från andra län ska
redovisas.
Skriv här:
Redovisa era samarbeten och avtal med universitet, laboratorier, underkonsulter och andra.
Skriv här:
Intern kvalitetssäkring och egenkontroll
Organisation
Redovisa ansvarsförhållanden inom er organisation (ange titlar/benämningar och ansvarsområde
för de olika funktionerna projektledare/projektansvarig, fältarbetsledare/fältansvarig,
rapportansvarig m m).
Skriv här:
Undersökning
Redogör för era system för kvalitetssäkring och egenkontroll
- vid upprättande av undersökningsplaner och kostnadsberäkningar
- vid undersökningens/utredningens genomförande
- vid avvikelser från undersökningsplanen
- vid analys och bearbetning av undersökningsresultat och rapportskrivande
- vid granskning av rapportmanus före leverans till länsstyrelsen
- vid slutförande, tryckning/mångfaldigande och distribution av godkända rapporter
- av projektens/uppdragens ekonomi och fakturering
- vid uppföljning och utvärdering av uppdragens måluppfyllelse
Skriv här:
Lst dnr 261-2017
4
System för långsiktig kunskapsuppbyggnad och kommunikation
Redogör för er kunskapsuppbyggnad (forskningsprogram, forskningsprojekt, nätverk,
seminarieserie m m). Bifoga i förekommande fall forskningsprogram
Skriv här:
Redovisa era system/rutiner för kommunikation/förmedling av resultat till allmänhet och
forskning
Skriv här:
Rutiner för hantering av dokumentation och övrigt primärmaterial
Redogör för hur analogt och digitalt dokumentationsmaterial (ritningar, foton, mätdata etc.)
- upprättas
- kvalitetssäkras
- lagras
- arkiveras.
Skriv här:
Ange er interna kompetens för inmätning och hantering av GIS-data
Skriv här:
Medgivande om spridning av rapport och dokumentationsmaterial enligt Creative Commons
erkännande 4.0 Internationella Publika Licens(Publik Licens 4.0). Undersökaren ska ge ett
medgivande att dokumentationsmaterialet och all rapportering får publiceras och spridas av staten
med en så kallad CC BY-licens (Creative Commons Attribution 4.0 International Public License
som är översatt till svenska Creative Commons Erkännande 4.0 Internationella Publika Licens).
Lantmäteriets kartor och material som inte genererats av undersökningen omfattas inte av
licensen.
Skriv här:
Rutiner för hantering och konservering av fornfynd
Redovisa hur fynd förvaras i
- fält
- under rapportarbetet
- i väntan på fyndfördelning
Skriv här:
Redogör för era rutiner för
- samråd med konservator
- eventuell fyndstrategi för hantering av fynd och massmaterial
Skriv här:
Bilagor
Bifoga följande bilagor:
1. Lista över arkeologisk personal med kort redovisning av inriktning/kompetens
2. Lista över specialistpersonal med kort redovisning av inriktning/kompetens
3. CV för antikvarisk personal (enligt mall)
4. CV för specialister (enligt mall)
5. Ekonomiska förhållanden (blankett SKV 4820)
6. Ansvarsförsäkring
7. Forskningsprogram (i förekommande fall)
Lst dnr 261-2017
5
Mall för bilaga 3 och 4
Mall för CV (max två sidor)
CV
Namn:
Födelseår:
Examensår:
Typ av examen:
Kurser i examen:
Universitet/Högskola Kurs
År
Poäng (p)
Högskolepoäng (hp)
Övriga kurser:
Utbildare
År
Poäng (p)
Högskolepoäng (hp)
Kurs
Forskning (avhandlingsarbete, projekt m m):
Relevant yrkeserfarenhet (kortfattat; ange erfarenhet av olika fornlämningstyper, perioder, typ av
undersökningar, pedagogisk verksamhet):
Publicerade arbeten (högst tio titlar):