Intresseanmälan alternativ godmansutbildning

Namn
Personnr
Adress
Postnr
Postadress
Mobilnr
Telefon hem
Telefon arb
E-post (bokstavera)
Jag har läst informationsbroschyren ”Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god
man/förvaltare” och är medveten om att Överförmyndarförvaltningen kommer kalla mig till ett
informationsmöte på dagtid, om jag bedöms uppfylla kraven för att gå den alternativa utbildningen.
Jag är också medveten om att jag förväntas delta aktivt under mötet vilket kräver att jag till viss del
har satt mig in i rekommenderad litteratur.
Jag bifogar mitt CV.
Jag bifogar personligt brev där jag motiverar varför jag är lämplig att gå den alternativa
utbildningen och varför jag vill bli god man/förvaltare.
Som deltagare i den alternativa utbildningen förväntas du inom kort att kunna åta dig uppdrag i
Göteborg. När kan du åta dig ditt första uppdrag?
Datum:
Språkkunskaper
 Engelska  Tyska
 Finska
 Franska  Spanska  Persiska  Arabiska
Andra språk:
Jag samtycker till att Överförmyndarförvaltningen behandlar personuppgifter om mig i
enlighet med informationen på nästa sida
Ort och datum
www.of.goteborg.se
Namnteckning
2
Du kan välja att skicka intresseanmälan, tillsammans med bifogade handlingar, till
Överförmyndarförvaltningen per post eller inscannad per e-post, till nedanstående adresser.


Överförmyndarförvaltningen
Box 2385
403 16 Göteborg
[email protected]
Överförmyndarens svar kommer att skickas till dig på den e-postadress du anger i intresseanmälan.
Information
De personuppgifter du lämnar i denna blankett kommer att införas i Överförmyndarförvaltningens
register över gode män och förvaltare. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna. Utöver att
uppgifter om namn, personnummer och adress är nödvändiga för att överhuvudtaget kunna förordna
dig som ställföreträdare behöver överförmyndaren övriga uppgifter för arbetet att matcha
huvudmännens behov mot rätt bakgrund och erfarenhet hos ställföreträdare.
För det fall du åtar dig uppdrag som ställföreträdare kommer i förekommande fall namnuppgifter mm
att vidarebefordras till tingsrätten i överförmyndarens skrivelser dit i samband med ansökan om god
man m.m. Överförmyndaren kommer även att kontrollera, genom ett kreditupplysningsföretag, att du
inte har några betalningsanmärkningar, att du inte förekommer i socialregistret och att du inte
förekommer i Rikspolisstyrelsens s.k. belastningsregister. I övrigt omfattas dina uppgifter av samma
sekretess som för de huvudmän överförmyndaren har i sitt register.
Överförmyndarförvaltningen kan komma att kontrollera att du inte har betalningsanmärkningar eller
förkommer i belastningsregistret under pågående uppdrag .
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt
undertecknad ansökan till Överförmyndarförvaltningen, få besked om vilka personuppgifter om dig
som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen
begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.