Årsmöte kl 13.00. - Ramhälls Bygdegårds

KALLELSE OCH DAGORDNING
Medlemmar i Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening kallas
härmed till årsmöte i Ramhälls Bygdegård söndagen den 12 mars
2017 kl 1300.
Föreningen bjuder på fika med macka.
Alla medlemmar är välkomna och har yttranderätt vid mötet, och
alla som per 31 december 2016 betalt 2016 års medlemsavgift har
rösträtt.
Medlem som önskar få ärende upptaget på mötet, ska skriftligen anmäla detta till [email protected]
eller Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening, Ramhäll 106, 74791 Alunda senast den 5 mars
2017.
Årsredovisning och övriga handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut på www.ramhall.se.
Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på årsmötet. Vill du ha handlingarna skickade
till dej, hör av dej till [email protected] eller på 0174-14110.
Vid mötet gäller följande dagordning:
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Godkännande av kallelse och dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse över det gångna räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare.
11. Val av ordförande.
12. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare.
13. Val av fastighetsskötare.
14. Rätt att teckna föreningens firma.
15. Val av revisorer jämte ersättare.
16. Val av två ombud och två ersättare till Bygdegårdsdistriktets och Hembygdsförbundets årsstämmor 2017.
17. Information om kommande verksamhetsår (verksamhetsplan för 2017).
18. Regler och belopp för medlemsavgifter till föreningen för år 2018.
19. Information om budget för 2017.
20. Information om pågående projekt, sökta bidrag och medlemsgåvor.
21. Behandling av skriftligen inkomna ärenden från medlemmarna.
22. Val av valberedning inför årsmötet 2018.
23. Eventuella övriga frågor.
24. Årsmötet avslutas.
Ramhäll den 6 februari 2017
Styrelsen för Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening