Autogiro. Anmälan och medgivande

Autogiro. Anmälan och medgivande
Kundnummer
Bankkonto som pengarna ska dras ifrån. Clearingnummer, 4 siffror och kontonummer.
Kontoinnehavarens bank
För Njudung Energis tjänster som du vill betala via autogiro
Kontoinnehavarens personnummer/organisa onsnummer
Betalare, Namn och fullständig adress
Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som lldelas varje bankkontor, se kontoutdraget.
Swedbank har ibland fem siffror, utelämna då femte siffran. Handelsbankens clearingnummer ska all d börja med 6,
hi ar du inte det så ange 6000. Har du personkonto i Nordea
använd 3300 som clearingnummer.
Anmälan skickas ll Njudung Energi, Box 154, 574 22 Vetlanda
och avser betalningar ll Njudung Energis gemensamma
Bankgironummer 297‐3923
Personuppgi erna används för a administrera autogireringen och behandlas enligt reglerna i
personuppgi slagen.
Telefonnummer
Jag är kontoinnehavare och godkänner villkoren för Autogiro
Ort, datum
Underskri
Njudung Energi Vetlanda AB, org.nr 556107‐7248
Njudung Energi Sävsjö AB, org. nr 556190‐5802
Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger a betalning får göras genom u ag från angivet konto eller av betalaren senare
angi‐vet konto, på begäran av angiven betalningsmo agare för betalning ll denne på viss dag (”förfallodagen”) via
Autogiro. Betalaren samtycker ll a behandling av personuppgi er som lämnats i de a medgivande behandlas av
betalarens betal‐tjänstleverantör, betalningsmo agaren, betalningsmo agarens betaltjänstleverantör och
Bankgirocentralen BGC AB för administra on av tjänsten. Personuppgi sansvariga för denna
personuppgi sbehandling är betalarens betaltjänstleveran‐tör, betalningsmo agaren samt betalningsmo agarens
betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära a få llgång ll eller rä else av personuppgi erna genom
a kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Y erligare informa on om behandling av personuppgi er i samband
med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalnings‐mo agaren. Betalaren kan när som helst
återkalla si samtycke, vilket medför a tjänsten i sin helhet avslutas.