Punkter från föreläsning

Minnesstolpar Idrottslyftets samverkanskonferens 25 januari

Idrottslyftet och verksamheten för att rekrytera i samverkan med skolan läggs ner.

Nya Idrottslyftet
2017–2019 (2017 ett läroår)
o 5 utgångspunkter
 Idrottslyftet får en starkare koppling till det pågående strategiarbetet
 Tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa
grupper eller frågor.
 RF och SF ges en tydligare ledande roll i arbetet.
 Idrottsrörelsens stödorganisationer ses som en enhet
 Kraven på SF är olika

o De tre Idrottslyften. SF, Anläggning och Distrikt (DF/SISU)
o
Våra 2 spår, (Föreningsstöd och utvecklingsstöd)
 Idrottsövergripand insatser
 SF-specifika insatser
o
Ej sökbart
o
Vår kartläggning som underlag i samverkan med kommuner
o
Kommunernas tydliga grepp avgörande
o
Endast de engagerade och de föreningar som har förutsättning att lyckas
o
Olika satsningar. (målområde, målgrupp, verksamhetsmål o.s.v.)
o
Stockholmsidrotten kan bidra med handledning, utbildning och visst ekonomiskt
stöd. OBS! Ej arvodering.
o
Andra aktörer (förvaltningar, samhällsaktörer m.fl.)
o
Organisation av Idrottslyftet i respektive kommun (stadsdel i Sthlm)?