Ansökningsblankett Clasefonden

ANSÖKAN OM PENSION FRÅN CLASESTIFTELSEN
Clasefonden har till ändamål att utdela pension till ogifta, barnlösa och mindre
bemedlade kvinnor över 60 år, som genom arbete försörjt sig själva och sedan
fem(5) år är mantalsskrivna i Göteborg.
Ansökan, personbevis och slutskattsedel skickas till :
Clasefonden
Beslut om avslag meddelas ej !
c/o Erne Ahlman
Utbetalning av beviljade medel: Juni och December
Siriusgatan 76
41522 Göteborg
Namn
Personnummer
Adress
Postadress
Civilstånd
Har egna barn
Tele.nr
Mantalsskriven i Göteborg sedan
Har ni genom arbete försörjt er själv? Inkomst av tjänst o pension kr.
Övriga inkomster
Banktillgodohavande kr:
Skulder
Ev pension insättes på personkonto:
Värdepapper
Plusgiro
Bankkonto
Övriga upplysningar av vikt
Jag försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga, samt
lämnar medgivande till databehandling av mina personuppgifter
Göteborg sen……………………………………………………………………………………..
Namnteckning……………………………………………………………………………………………………