Beställning lägeskontroll

Beställning lägeskontroll
Stadsbyggnadskontoret
Geodataavdelningen
Box 2554
403 17 GÖTEBORG
Ärendenummer
Datum bygglov
Önskad vecka för lägeskontroll
Lägeskontroll önskas beställas när kantelement/form/plintar är på plats.
Fastighet
Beställare
Fastighetsbeteckning
Namn
Fastighetsadress
Adress
Fastighetsägare
Postadress
Faxnummer
Telefon
Telefon
E-postadress
Underskrift kontrollansvarig eller byggherre
Ort och datum
Telefon
Namnteckning
Namnförtydligande
E-postadress
Vidtagna åtgärder (Ifylles av geodataavdelningen)
Kontrollen är verkställd, datum och namn
Hustyp
Flerfamiljshus
Småhus
Komplementbyggnad
Tillbyggnad
Altan
Mur/plank/staket
Samhällsfunktion
Teknisk byggnad
Verksamhet
Övrigt
Stadsbyggnadskontoret
Box 2554
403 17 GÖTEBORG
Besöksadress: Köpmansgatan 20
www.goteborg.se
e-post: [email protected]
Telefon: 031-368 00 00
INFORMATION
 Kostnad för lägeskontroll faktureras i samband med beslut om bygglov.
 Kontrollansvarig eller byggherre ska skriftligen beställa lägeskontroll eller anhålla om
godkännande att själv utföra inmätning. Om detta inte görs så har byggnadsnämnden rätt att
utföra lägeskontrollen.
 Beställning av lägeskontroll önskas beställas när kantelementen är på plats.
Ytterligare upplysningar lämnas av geodataavdelningen på telefon 031-368 16 06