LAGB01 Ordinarie hemtentamen VT 2017

LAGB01 Allmän förmögenhetsrätt VT 2017
Ordinarie hemtentamen i avtalsrätt
2017-02-09
Instruktioner
Inlämning
- Ditt svar ska du skriva i det Word-dokument som finns publicerat på kurshemsidan under fliken
”EXAMINATION”  Hemtentamen: "LAGB01 Forsattsblad hemtentamen VT 2017”.
- Fyll i alla obligatoriska uppgifter på försättsbladet i dokumentet
- Du har tilldelats ett skrivningsnummer i förväg som du ska ange i dokumentets sidhuvud
tillsammans med de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. OBS: ange inte ditt namn i sidhuvudet!
- Påbörja ditt svar på sidan 2 i dokumentet och inte på samma sida som försättsbladet, eftersom
dessa kommer att separeras från varandra innan överlämning till examinator för anonym rättning
- Inlämning sker senast 9 februari kl 18:00 via e-post till: [email protected]
- I e-postens ämnesrad ska du skriva: LAGB01 Ordinarie hemtentamen
- Din inskickade fil ska du döpa till: Skrivningsnummer Efternamn Förnamn
Poäng och resultat
Hemtentamen består av en uppgift som ger maximalt 10p, varav minst 5 p krävs för godkänt resultat. De
poäng som erhålls vid godkänd hemtentamen kommer sedan att sammanläggas med övriga examinerande
och godkända moment när kursen är slut. Resultat av hemtentamen anslås 3 mars 2017.
Enskilt arbete
Hemtentan är en del av examinationen varför du skall lösa uppgiften utan att samarbeta med någon och
utan att plagiera text från någon annan. Plagiat är ett allvarligt brott mot de regler som gäller inom
universitetet liksom fusk under tentamen. Bestraffning inklusive avstängning under begränsad tid från
universitetet kan bli följden.
Formalia
För sent inlämnad uppgift betraktas som ogjord. Hemtentamen består av en (1) uppgift, uppdelad på tre
delfrågor. Skriv all text med 1 1/2 radavstånd, Times New Roman eller liknande typsnitt, storlek 12.
Använd sedvanliga marginaler. Totalt, alltså på hela hemtentan, får du maximalt använda 1000 ord. I
dessa ord ingår fotnoter (men inte eventuellt försättsblad samt materialförteckning). På försättsbladet skall
du bland annat ange uppgift om hur många ord du har använt. Tänk på att kryssa i rutan ”inkludera
fotnoter och slutkommentarer” när du använder verktyget ”räkna ord” i Word.
Tänk på att
- ange källhänvisningar om du refererar till litteratur och rättsfall
- ange hänvisningar till aktuella lagrum
- svara på hela frågan
- skriva klart och begripligt och att undvika tvetydiga formuleringar
- skilja mellan information som du refererar till och dina egna argument
- föra självständiga resonemang där du bland annat värderar och avväger rättsligt relevanta argument och
drar slutsatser utifrån argumenten
- du får använda vilket material du vill för att lösa uppgiften men att det går att erhålla full poäng utan att
använda annat material än det som det hänvisas till i litteraturlistan för kursen
Syfte
Uppgiftens syfte är att testa om du förvärvat de kunskaper samt den färdighet och förmåga som anges i
kursplanens lärandemål.
LAGB01 Allmän förmögenhetsrätt VT 2017
Ordinarie hemtentamen i avtalsrätt
2017-02-09
Uppgift
I NJA 1989 sid. 614 hade ett gift par som bestämt sig för att skiljas bland annat avtalat om att
hustrun skulle ha rätt till hälften av makens efterlevandepension från ett försäkringsbolag.
Avtalet, som hade framförhandlats av makarnas respektive juridiska ombud, var avsett att trygga
hustruns uppehälle efter äktenskapsskillnaden Hon hade under äktenskapet inte förvärvsarbetat
utan skött familjens hushåll, och till följd härav bland annat gått miste om möjligheten att tjäna
in full pension.
Det visade sig senare att försäkringsbolaget inte medgav att efterlevandepension utbetalades
med det belopp som avtalet mellan makarna föreskrev. Hustrun yrkade därför att mannen skulle
förpliktas att teckna en tilläggsförsäkring på återstoden av beloppet.
Tingsrätten såväl som Hovrätten biföll hustruns talan. Men Högsta domstolen avslog talan, bland
annat med hämvisning till grundläggande kontraktsrättsliga principer. Högsta domstolen stödde
sin uppfattning på i huvudsak följande argument.
- Parternas respektive undersökningsplikt:
"HD har slutligen att med utgångspunkt från de av Anne-Marie Q åberopade sakförhållandena
bedöma, om hennes talan kan vinna bifall enligt allmänna kontraktsrättsliga grundsatser. Vid den
bedömningen är av betydelse inte bara att Lars Q hade bort undersöka, om förpliktelsen var
möjlig att genomföra enligt försäkringsvillkoren innan han åtog sig den, utan även att AnneMarie Q hade bort göra motsvarande kontroll innan hon lade fram förslaget om andel i
efterlevandepensionen. Det kan nämligen hållas för visst att Anne-Marie Q vid en förfrågan hos
SPP utan vidare skulle ha fått upplysningar om vad som allmänt gällde enligt
försäkringsvillkoren i fråga om möjligheten att tillerkänna frånskild make till en försäkrad andel
i efterlevandepensionen. "
- Riskfördelning:
"I sammanhanget är också av betydelse att det är fråga om en kollektiv försäkring, som följer
med en anställning och gäller för stora arbetstagargrupper. Detta medför att Lars Q såsom
försäkrad inte är närmare att bära risken för den uppkomna situationen än Anne-Marie Q, som
kom med förslaget till arrangemanget."
- Hustrun inte kan anses ha varit i berättigad tillit:
"...en löftesmottagare, som i god tro utgått från att ett avtal skall fullföljas, bör kompenseras för
den händelse det senare visar sig att avtalet inte kunde genomföras. Detta skäl kan inte åberopas
om löftesmottagaren redan vid avtalsslutet var i ond tro i den meningen att han hade bort förstå
att avtalet aldrig kunde genomföras. Det förhållandet, att den berättigade inte ägt förlita sig på att
avtalet skulle genomföras, bör därför i princip medföra att den berättigade inte har anspråk på att
hållas skadeslös när avtalet inte fullgörs.
LAGB01 Allmän förmögenhetsrätt VT 2017
Ordinarie hemtentamen i avtalsrätt
2017-02-09
- Mannens kostnader:
"Härtill kommer i detta fall att både Lars och Anne-Marie Q, enligt vad utredningen visar, vid
avtalets ingående utgick från att det inte skulle kosta Lars Q någonting att överföra hälften av
efterlevandepensionen till Anne-Marie Q."
Läs rättsfallet.
1. Gör sedan en kritisk utvärdering av hållbarheten i Högsta domstolens ovan
återgivna argument om varför grundläggande kontraktsrättsliga principer hindrar bifall av talan.
Utvärderingen ska särskilt ta fasta på i vad mån domstolen har rättsligt stöd för sina påståenden, i
vad mån domstolens argument är begripliga och bygger på en rättvisande återgivning av
sakförhållandena, samt avgöra i vad mån argumentationen ger uttryck välbalanserade
avvägningar. Här finns också utrymme för reflektion kring hur Högsta domstolens uppfattning
om innehållet i kontraktsrättens principer skiljer sig från underrätternas uppfattning.
(1-6 poäng)
2. Nu kan du välja mellan nedanstående två frågor.
a) Antingen kan du välja att hjälpa Högsta domstolen att formulera andra kontraktsrättsliga
argument till stöd för dess beslut att inte bifalla talan.
b) Eller så kan du istället välja att diskutera de vidare implikationerna av Högsta domstolens
avgörande utifrån ett kritiskt maktperspektiv, med beaktande av aspekter som till exempel kön,
klass eller etnicitet.
(1-2 poäng)
3. Enligt en uppfattning innebär jämkning av kontraktsvillkor att domstolarna begränsar
avtalsfriheten.
En annan uppfattning är att jämkning i själva verket kan ha som funktion att säkra avtalsfriheten.
Förklara hur.
(1-2 poäng)