dagordning vid årsmöte 2017 med Botaniska Sällskapet i Stockholm

Förslag till
dagordning vid årsmöte 2017 med Botaniska Sällskapet i Stockholm
den 16 februari kl. 19 på BIG, Stockholms universitet
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
Årsmötet förklaras öppnat.
Val av mötesordförande.
Val av mötessekreterare.
Val av justerare.
Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2016, presentation och frågor
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Verksamhetsdebatt. Information och frågor kring föreningens verksamhet och ekonomi i
första hand 2017–2018. Vad vill medlemmarna ska prioriteras?
Fastställande av ordinarie årsavgift för 2018 (styrelsens förslag: 200:-)
Antagande av nya stadgar (antagna första gången 2016)
Val av styrelse.
a) Val av ordförande.
b) Val av övriga ledamöter.
Val av revisorer.
a) Val av två ordinarie revisorer.
b) Val av två revisorssuppleanter.
Val av valberedning.
Övriga frågor.
Årsmötet förklaras avslutat.
Underlag till § 6 ​(verksamhetsberättelse) görs tillgängligt online ett par dagar före mötet.
Underlag till §11:​ Vid årsmötet 2016 togs ett första beslut om nya stadgar. Vad de nu gällande
stadgarna från 1993 föreskriver om stadgeändring (§10): "Förslag till ändring av stadgarna inges till
styrelsen. Förslaget skall föreläggas sällskapet och behandlas vid två ordinarie sammankomster,
varav en skall vara ordinarie eller extra årsmöte. För att förslaget skall vinna kraft, krävs bifall av
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna." Om förslaget antas i sin nuvarande form av detta
årsmöte blir det gällande. Om ändringar görs måste det justerade förslaget antas en gång till innan
det blir gällande.
Underlag till §12 och 13​ (valberedningens förslag) presenteras om möjligt i förväg på webbsidan.
→ Mötesunderlagen kommer att finnas på vår hemsida, här: http://www.bsis.org/2017