Klimatförändringen i siffror – del 1

Klimatförändringen i siffror – del 1
Klimatförändringen i siffror – del 1
0,85 grader, 95 procent och en biljon ton är de tre siffror som behövs
för att förklara och kartlägga klimatförändringen, både historiskt
såväl som för oss idag och i framtiden. Allt enligt tre matematiker
som genom att bearbeta insamlad information finner tydliga
mönster.
Är klimatförändringen ett faktum eller finns det andra förklaringar
till varmare vattentemperaturer och extrema väderförhållanden?
Med ny teknik och en algoritm visar forskarna hur man inte bara
kan genomföra korrekta mätningar idag, utan även utvinna ny
information från äldre tiders mätningar och det ger oss ett säkrare
svar.
Speltid: 44 min.
Från: 13 år
Ämne: Matematik,
Naturkunskap
Produktionsland:
Storbritannien
Svensk version:
©
Filmo, 2016
Ansvarig utgivare:
Ulrika von Yxkull
Filmnr: 7348
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Filmo
08-445 25 50
I första avsnittet berättar matematikern Hannah Fry om siffran 0,85
grader. Det är så mycket som jorden har värmts upp sedan 1880-talet.
Men hur kan siffran vara så exakt? Svaret finns hos matematikern
Maury, som tillbringade mycket tid till havs. Efter en olycka tvingades
han avstå från fysiskt arbete, han lade då istället sin tid på att studera
kaptenens loggböcker. Där fanns väderförhållandena noga antecknade,
och Maury började göra fler mätningar med syftet att leta efter
ett mönster. Några år senare sammankallades en konferens som
beslutade om nya, enhetliga mätmetoder. Det blev startpunkten för den
datainsamling som världens klimatforskare än idag förlitar sig på.
Men insamlad data är inte alltid pålitlig. Idag använder man sig
därför av flera olika metoder för att bearbeta informationen. Genom
historien har de olika metoderna fått visa sin bäringskraft. Kalmanfiltret
användes under första månlandningen för att säkerställa kontroll över
rymdraketens position, och idag används den inom klimatforskningen
för att säkra olika mätmetoder. Felaktig data kan också rensas bort
genom homogenisering, där man helt enkelt utesluter de mest
extrema värdena. När data från vissa platser eller tidpunkter saknas
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Klimatförändringen i siffror – del 1
kan luckor fyllas igen genom kriging, ett matematiskt
tillvägagångssätt som från början utvecklades för
beräkna var de största guldfyndigheterna fanns på ett
guldfält.
5. Vad är homogenisering?
Olika behandlingar av informationen kan ge olika
slutresultat, och det är inte ovanligt att forskare
anklagas för att ha använt metoder som ökar deras
chanser att bevisa sin tes. I klimatforskningen har data
behandlats av tre olika team som alla har använt olika
metoder. Deras resultat varierar något, men uppvisar
samma trend – vår planet värms upp. Detta faktum
ställer en rad följdfrågor. Varför värms jorden upp, och
finns det något sätt för oss att stoppa uppvärmningen?
Det är stora frågor som kräver stora svar, och det är
bråttom.
8. Vilken är principen bakom t-testet?
6. Varför behöver data inbland manipuleras?
7. Vad är Kriges bidrag till klimatforskningen?
9. Vad används t-testet till inom statistiken idag?
10. Kan man säga att 0,85 är en tillförlitlig siffra?
Motivera!
Nyckelord
Klimat, matematik, väderstationer, mättekniker,
kalmanfiltret, homogenisering, kriging, markprover,
temperatur, t-test, statistik, sannolikhetslära.
Frågor efter visning
1. Vad beskriver siffran 0,85 grader?
2. Vilket var Maurys bidrag till klimatforskningen?
3. Varför är det viktigt med standardiserade
mätmodeller?
4. Vad är principen bakom Kalmanfiltret?
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Klimatförändringen i siffror – del 1
Internetkällor
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/
vad-ar-klimatforandringarna/1124260-vad-arklimatforandringarna Världsnaturfonden om
klimatförändringarna.
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/
klimatforandringar-orsakade-av-manniskan-1.3833
SMHI förklarar hur vi kan veta att klimatförändringarna
har orsakats av mänsklig aktivitet.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid
=83&artikel=6264988 Extrema temperaturer bevisar
vad forskarna trott om klimatförändringarna, skriver
Sveriges radio.
http://www.dn.se/arkiv/vetenskap/inga-bevis-forvarmare-klimat-klimatforandring-rubbar-ekosystemet/
En artikel som publicerades i Dagens nyheter
1995 belyser på ett bra sätt hur man resonerade i
klimatfrågan för 20 år sedan.
http://www.svt.se/nyheter/svt-s-meteorolog-rekordetbevisar-att-klimatkartan-ritas-om Meteorologen Per
Stenborg förklarar vad som som händer med klimatet
på SVT:s hemsida.
http://www.di.se/artiklar/2009/1/16/debatt-nuar-jag-annu-sakrare-pa-att-klimathotet-ar-en-bluff/
Per-Olof Eriksson skriver i Dagens industri att
klimathotet överdrivs och att ekonomin skadas av
klimatanpassningar.
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/
vaxthuseffekten-1.3844 SMHI förklarar
växthuseffekten.
http://www.vader-alarm.se/sv/vaeder/vaederstationer.
html - Kartan visar fördelningen av väderstationer i
Sverige
www.ne.se – Nationalencyklopedin
http://factlab.com/#lo=1 – Dagens Nyheters skolsajt
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverigei-siffror/ – Statistiska centralbyråns (SCB) lärar- och
elevhjälp där du kan hitta statistiska underlag
www.filmo.se – Filmos hemsida
Klimatförändringen i siffror passar bra för undervisning i matematik, geografi och naturorienterande
ämnen. Här enligt det centrala innehållet i Lgr11 och GY11: www.skolverket.se
I årskurs 7-9, matematik, Lgr11
• Algebra:”Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och
ekvationer”
• Sannolikhet och statistik:”Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och
matematiska problem”, ”Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva
resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått
och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar”, samt
”Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material”
• Problemlösning ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika
ämnesområden”
I årskurs 7-9, geografi, Lgr11
• Livsmiljöer: ”Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan
få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen”
I årskurs 7-9, geografi, Lgr11
• Geografins metoder, begrepp och arbetssätt: ”Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och
presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska
informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel
satellitbilder”
Naturkunskap: 1a1, 1a2 samt 1b, GY11
• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment
samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
• Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt
och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se