10121/96 ADD 1 DCL 1 np DGF 2C För delegationerna bifogas

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 9 februari 2017
(OR. en)
10121/96
ADD 1 DCL 1
PI 52
CULT 82
BORTTAGANDE AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERING
för dokument:
av den:
Ny status:
10121/96 CONFIDENTIEL
8 oktober 1996
Offentlig
Ärende:
Förberedelser inför diplomatkonferensen inom ramen för WIPO om
upphovsrätt och närstående rättigheter
- Förhandlingsmandat
För delegationerna bifogas ovannämnda dokument för vilket säkerhetsskyddsklassificeringen tagits
bort.
Texten är identisk med föregående version.
10121/96 ADD 1 DCL 1
np
DGF 2C
SV
EUROPEISKA UNIONEN
RÅDET
Bryssel den 8 oktober 1996 (14.10)
(OR. en)
10121/96 ADD 1
CONFIDENTIEL
PI
CULT
52
82
ADDENDUM TILL RAPPORTEN
från:
Ordförandeskapet
till:
Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)
Komm. förslag nr:
9425/96 PI 45 CULTURE 78 CONFIDENTIEL
Förberedelser inför diplomatkonferensen inom ramen för WIPO om
upphovsrätt och närstående rättigheter
–
Förhandlingsmandat
Ärende:
Efter diskussionerna i Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) den 2 oktober 1996 föreslår
ordförandeskapet att bilagorna II och III till 10121/96 ersätts med bilagorna I, II och III i detta
addendum.
________________
10121/96 ADD 1
DG C I
lm/JM/mr
S
1
BILAGA I
Utkast till rådets beslut att bemyndiga kommissionen att inleda
förhandlingar för att säkerställa gemenskapens deltagande
i diplomatkonferensen i Genève
den 2–20 december 1996 inom ramen för
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)
och för att utarbeta ett fördrag om vissa frågor om
skyddet av litterära och konstnärliga verk
Rådet beslutar att i syfte att utarbeta ett fördrag om vissa frågor om skyddet av litterära och
konstnärliga verk( 1) bemyndiga kommissionen att under det förberedande arbetet och vid
diplomatkonferensen som skall hållas inom ramen för WIPO i Genève den 2–20 december 1996,
och i samråd med den specialkommitté som tillsatts av rådet för att bistå kommissionen i denna
uppgift, förhandla i enlighet med de förhandlingsdirektiv som framgår av bilagan om de frågor som
faller under gemenskapens befogenheter såsom framgår av direktivens bestämmelser( 2), samt om
gemenskapens rätt att ansluta sig till det planerade fördraget. Kommissionen skall säkerställa att
medlemsstaternas åsikter vederbörligen beaktas under förhandlingarna.
(1)
(2)
Förhandlingarna inbegriper skyddet av eget slag ("sui generis") för databaser, vilket inte
omfattas av upphovsrätten och närstående rättigheter och bör täckas av ett separat
instrument. Detta påverkar inte beslutet om vilket instrument som slutligen skall innehålla
bestämmelserna om denna fråga.
Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd av dataprogram, rådets
direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och
vissa rättigheter avseende upphovsrättsligt skydd vad gäller immateriell äganderätt, rådets
direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om
upphovsrätten och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändningar
via kabel, rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden
för upphovsrätten och vissa närstående rättigheter och rådets och Europaparlamentets
direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd av databaser.
10121/96 ADD 1
BILAGA I
DG C I
lm/JM/mr
S
2
Förhandlingsdirektiv
1.
Gemenskapens deltagande i det planerade fördraget
Förhandlingarnas mål är att i det fördrag om vissa frågor om skyddet av litterära och
konstnärliga verk som planeras av WIPO införa bestämmelser som möjliggör för
gemenskapen att bli avtalsslutande part till detta fördrag och förfoga över ett antal röster som
motsvarar antalet av dess avtalsslutande medlemsstater, så att gemenskapen kan utöva sin
rösträtt på de områden som faller under gemenskapens befogenheter.
2.
Det planerade fördragets innehåll
Kommissionen kommer att föra förhandlingarna i samråd med en särskild kommitté som
utsetts av rådet för att bistå den, för att säkerställa att de planerade bestämmelserna
överensstämmer med rådets direktiv 91/250/EEG, 92/100/EEG, 93/83/EEG, 93/98/EEG och
96/9/EG och med de åtaganden som gemenskapen och dess medlemsstater gjort inom ramen
för Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs).
3.
Ändringar
Dessa förhandlingsdirektiv kan ändras med hänsyn till utvecklingen av förhandlingarna.
________________
10121/96 ADD 1
BILAGA I
DG C I
lm/JM/mr
S
3
BILAGA II
Utkast till rådets beslut att bemyndiga kommissionen att inleda
förhandlingar för att säkerställa gemenskapens deltagande i
diplomatkonferensen i Genève
den 2–20 december 1996 inom ramen för
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)
och för att utarbeta ett fördrag till skydd för
utövande konstnärer och framställare av fonogram
Rådet beslutar att i syfte att utarbeta ett fördrag till skydd för utövande konstnärer och framställare av
fonogram bemyndiga kommissionen att vid det förberedande arbetet och vid diplomatkonferensen
inom ramen för WIPO i Genève den 2–20 december 1996, och i samråd med den specialkommitté
som tillsatts av rådet för att bistå kommissionen i denna uppgift, förhandla enligt de
förhandlingsdirektiv som framgår av bilagan om de frågor som faller under gemenskapens
befogenheter såsom framgår av direktivens bestämmelser( 3), samt om gemenskapens rätt att
ansluta sig till det planerade fördraget. Kommissionen skall säkerställa att medlemsstaternas åsikter
vederbörligen beaktas under förhandlingarna.
(3)
Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter
och vissa rättigheter avseende upphovsrättsligt skydd vad gäller immateriell äganderätt,
rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser
om upphovsrätten och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och
vidaresändningar via kabel och rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om
harmonisering av skyddstiden för upphovsrätten och vissa närstående rättigheter.
10121/96 ADD 1
BILAGA II
DG C I
lm/JM/mr
S
4
Förhandlingsdirektiv
1.
Gemenskapens deltagande i det planerade fördraget
Förhandlingarnas mål är att i det fördrag till skydd för utövande konstnärer och framställare av
fonogram vilket planeras av WIPO införa bestämmelser som möjliggör för gemenskapen att bli
avtalsslutande part till detta fördrag och förfoga över ett antal röster som motsvarar antalet av
dess avtalsslutande medlemsstater, så att gemenskapen kan utöva sin rösträtt på de områden
som faller under gemenskapens befogenheter.
2.
Det planerade fördragets innehåll
Kommissionen kommer att föra förhandlingarna i samråd med en särskild kommitté som
utsetts av rådet för att bistå den, för att säkerställa att de planerade bestämmelserna
överensstämmer med rådets direktiv 92/100/EEG, 93/83/EEG och 93/98/EEG och med de
åtaganden som gemenskapen och dess medlemsstater gjort inom ramen för Avtalet om
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs).
3.
Ändringar
Dessa förhandlingsdirektiv kan ändras med hänsyn till utvecklingen av förhandlingarna.
___________________
10121/96 ADD 1
BILAGA II
DG C I
lm/JM/mr
S
5
BILAGA III
Förklaring från rådet, kommissionen och medlemsstaterna till rådets protokoll
I enlighet med den samarbetsskyldighet mellan medlemsstaterna och gemenskapens institutioner
som bl.a. har fastslagits i domstolens yttrande 1/94, har rådet, kommissionen och medlemsstaterna
enats om att samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna skall ske genom möten i
rådets organ, eller om nödvändigt organiseras på plats, om vilken ståndpunkt som skall antas på
diplomatkonferensen, eftersom innehållet i de föreslagna fördragen delvis faller inom
gemenskapens behörighetsområde och delvis inom medlemsstaternas.
________________
10121/96 ADD 1
BILAGA III
DG C I
lm/JM/mr
S
6