Nominering av ledamot och ersättare i styrelsen för

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)
Datum
2017-02-06
Diarienummer 170036
Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten
Landstingsstyrelsen
Nominering av ledamot och ersättare i styrelsen för
Öresundstågtrafiken
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen nominerar Ulf Nilsson (S) som ledamot och Kent
Ingvarsson (M) som ersättare i styrelsen för Öresundstågtrafiken.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har att nominera ledamot samt ersättare i styrelsen
för Öresundtågstrafiken. Styrelsen för Öresundstågstrafiken ska bestå av sju
ledamöter och sju ersättare. Dessa ska utses vid bolagsstämman för
Öresundståg AB vid sammanträde den 16 februari 2017.
Trafikstyrelsens ordförande Ulf Nilsson (S) föreslås nomineras till ledamot
och vice ordförande Kent Ingvarsson (M) föreslås nomineras som ersättare.
Marie Nilsson
Sekreterare
Bilaga
Agenda för bolagsstämma med Öresundståg AB den 17 februari 2017.
Webbplats
E-post
Organisationsnr
Landstinget i Kalmar län
Ltkalmar.se
[email protected]
232100-0073
Postadress
Besöksadress
Telefon
Bankgiro
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
Strömgatan 13
391 26 Kalmar
0480-810 00 vx
833-3007