Dagordning - Södermanlands Taxklubb

SÖDERMANLANDS TAXKLUBBS ÅRSMÖTE 25 FEBRUARI 2017
Föredragningslista
1.
Årsmötets öppnande
2.
Justering av röstlängd
3.
Val av ordförande för mötet
4.
Val av sekreterare för mötet
5.
Val av två justeringsmän
6.
Fastställande av dagordning
7.
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
8.
Föredragning av styrelsens årsberättelse
9.
Föredragning av revisorernas berättelse
10.
Fastställande av resultat- och balansräkning
11.
Fråga om disposition av tillgängliga medel
12.
Budget 2017
13.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
14.
Val av ordförande på ett år
15.
Val av övriga ledamöter i styrelsen
16.
Val av två revisorer och revisorssuppleant
17.
Information om lokala avelsråd och valphänvisning
18.
Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
19.
Motioner till Taxfullmäktige 2017 (publicerade i Taxen nr 5/2016)
20.
Övriga frågor
21.
Utdelning av vandringspriser, hederspriser och förtjänsttecken
22.
Årsmötet avslutas