Omdugga VT2016 1) Förklara begreppen obligat

Omdugga VT2016
1) Förklara begreppen obligat aeroba, obligat anaeroba och fakultativ anaeroba
bakterier och varför det kan ha medicinsk betydelse. 1,5p
Svar: absolut beroende av syre, klarar inte av att exponeras för syre, kan ställa om
metabolismen och växa både med och utan syre. Obligat anaeroba
bakterieinfektioner (tex Clostridium) kan behandlas med syreövertryck.
Förhållandet till syre påverkar var bakterier kan befinna sig i kroppen.
2) Vad menas med bakteriell taxonomi? Som kommande kliniker, vilken nytta
har du av taxonomin? 2p
Svar: En ambition att dela upp bakterier i ”arter”. Viktigt för att kunna fastställa
diagnos, ev. prognos, val av antibiotika.
3) Vad menas med ett bakteriellt så kallat AB toxin? Beskriv kort
verkningsmekanismen för ett sådant toxin. 2p
Svar: Toxinet består av två funktionella delar; en har funktionen att binda till
värdcellen (B), den andra (A) utgör den själva ”toxoforen”. A subenheten brukar
vara ett enzym, t.ex. ett ADP-ribosyl transferas, blockad av proteinsyntes.
4) Nämn två infektionssjukdomar där ett AB toxin utgör en huvudsaklig
virulensfaktor. 1p
Svar: Kolera, difteri, stelkramp, botulinism mfl…
5) Nämn tre egenskaper du skulle önska av en ”bra” normalflora”. 1,5p
Svar: Skydda kroppen mot patogena mikro-organismer, inte innefatta
opportunista patogener, vara tålig mot antibiotikabehandling, träna upp
immunförsvaret, producera vitaminer, mfl…
6) Förklara kort på vilket sätt betalaktamantibiotika och glykopeptider
(vankomycin) hindrar peptidoglykansyntesen. 3 p
Svar: Betalaktamer binder sig till penicillinbindande proteiner (PBP) som är
transpeptidaser, vilka krävs för att bilda kryssbroar mellan NAM-molekyler (Nacetyl-muraminsyra). Glykopeptider binder sig till D-Ala-D-Ala motivet i
peptidkedjan som är kopplat till NAM och förhindrar på så sätt att PBP kan
komma åt regionen där kryssbron skall bildas.
7) Förklara begreppet MIC (minsta hämmande koncentration). 1p
Svar: exponering av bakterien för ökande antibiotikakoncentration – lägsta
koncentration som hämmar bakterieväxten så att man med ögat inte kan
upptäcka grumlighet i en buljong (eller ingen växt på agar-plattor innehållande
antibiotika).
8) En backpacker resenär som just kommit hem från Thailand insjuknar med
feber, allmänsjukdomskänsla, huvudvärk och muskelvärk samt efter några dagar
ett mässlingsliknande hudutslag och punktformiga hudblödningar. Vilket är det
troligaste smittämnet? Hur blev resenären smittad? 2p
Svar: Denguevirus, via myggbett (Aedes aegypti, och i mindre utsträckning Aedes
albopictus).
9) Ange vilka två typer av humana papillomavirus är viktigaste orsaken till
cervixcancer? Beskriv möjliga åtgärder för prevention. 2p
Svar: HPV-16 HPV-18; Sexuellt överförbar smitta, vaccination.
10) Nämn två värdcellsproteiner som onkogena virus ofta interferar med? 2p
Svar: T.ex. HPV och HBV. p53 och (p105)RB
11) Beskriv kortfattat fyra olika verkningsmekanismer för antiviraler (2 p)
Svar: Blockering av bindning till receptor Blockering av penetration/uncoating
Hämning av nukleinsyrareplikation Hämning av transkription/translation
Hämning av avknoppning
12) Hur kommer det sig att en patient som bär på hepatit D virus även bär på
med hepatit B virus, men att alla som bär på hepatit B inte nödvändigtvis bär på
hepatit D? 1p
Svar: HDV kan bara replikera i närvaro av HBV, medan HBV kan replikera utan
HDV.
13) Nämn två konceptuellt skilda sätt på vilka Aspergillus-svampar kan orsaka
sjukdom. 2p
Svar: Regelrätt infektion (aspergillos), toxinproduktion, allergi
14) Protozoer som Giardia intestinalis, Plasmodium falciparum och
Trypanosoma brucei är bra på att undvika det adaptiva immunsystemet.
Vilken gemensam strategi har dessa urdjur för detta? 3p
Svar: Dessa kan variera sina ytantigener och således undkomma igenkännandet
av immunsystemet; antigenisk variation. Denna variation kan upprätthållas ffa
genom att parasiterna har stora genfamiljer, vilka kodar för dessa antigen och
genom att uttrycket av dessa gener kan varieras.
15) Beskriv tre olika strukturer som protozoer använder för att förflytta sig. 3p
Svar: cilier, flagell, pseudopodier (aller amöboid rörelse)
16) Varför det finns ett så stort antal humana hemoglobinopatier (tex HbS,
thalassemier) i malaria endemiska områden? 1 p
Aberrenta röda blodkroppar skyddar mot uppkomsten av svår malaria.